Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 2. maj 2019 kl. 07:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

110. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.00.00-A00-35-18

111. Borgerrådgiverens årsberetning

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Borgerrådgiverens årsberetning for 2018.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Økonomiudvalget godkender årsberetningen.

2. At Byrådet orienteres om årsberetningen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren giver en årlig beretning til Økonomiudvalget, der redegør for borgerrådgiverens virksomhed. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske og/eller administrative ledelse.

Borgerrådgiverens årsberetning gives på mødet, hvor borgerrådgiveren deltager.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte årsberetningen fra Borgerrådgiveren.

Byrådet orienteres på kommende byrådsmøde.

 

00.32.00-S00-1-19

112. Indberettet likviditet for 1. kvartal 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver. Aktiverne er kommunens kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v. Herfra fratrækkes gennemsnittet af kommunens kassekreditter (men ikke byggekreditter).

Byrådet har i 2019 en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 115 mio. kr., svarende til ca. 2.700 kr. pr. indbygger i kommunen.  

Der er for 2019 budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på knap 6 mio. kr.

Hvis kommunens budget for 2019 overholdes, forventes en gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2019 på ca. 128 mio. kr., svarende til 3.000 kr. pr. indbygger. Det er mere end de 1.000 kr. pr. indbygger, der giver anledning til reaktion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  

I beregningen er forudsat, at niveauet for drifts- og anlægsoverførslerne fra regnskab 2018 videreføres til 2020, således at likviditetstrækket ikke belastes yderligere i indeværende regnskabsår.

Likviditetsopgørelsen for 1. kvartal 2019 - som indberettes til Økonomi- og Inderigsministeriet - viser en gennemsnitlig kassebeholdning på 110,2 mio. kr, svarende til 2.620 kr. pr. indbygger.

Mariagerfjord Kommunes likviditetsprognose forudsagde, at den gennemsnitlige kassebeholdning ville være 121,1 mio. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2019. Forskellen skyldes ikke et generelt fald i Mariagerfjord Kommunes kassebeholdning. Afvigelsen skyldes alene nogle forskydninger mellem de forudsatte og de faktiske bogføringsdatoer for de meget store betalinger, der gennemføres ved hvert månedsskifte.

Økonomiafdelingen vil undersøge, om vi i fremtiden kan få større overensstemmelse mellem de forudsatte og de faktiske bogføringsdatoer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.06.02-P21-1-19

113. Salgspris - parceller i Vebbestrup

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byggemodningen af otte parceller er igangsat i Vebbestrup i henhold til lokalplan 110/2017. Byrådet skal tage stilling til salgsprisen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet, at der vælges en af følgende løsninger:

1. At salgsprisen fastsættes til 265 kr. per m2 inkl. moms, svarende til fagenhedens markedsvurdering.

2. At salgsprisen fastsættes til 416 kr. per m2 inkl. moms, svarende til kostprisen.

3. At salgsprisen fastsættes til 265 kr. per m2 inkl. moms, med mulighed for at fastsætte en differentieret pris på op til +/- 20 % per m2 afhængig af en intern vurdering af de enkelte grundes individuelle kvaliteter.

Sagsfremstilling

På baggrund af lokalplan 110/2017 og Byrådets beslutning af 28. september 2017, er byggemodningen af otte parceller på Fredhvilevej 2-16 i Vebbestrup igangsat.

Arealerne er erhvervet, og byggemodningsarbejderne har været i udbud. Omkosningerne for byggemodningen bliver samlet 4.387.500 kr. inkl. moms. (eksklusiv moms 3.510.000 kr.).

Det samlede areal for byggemodningen inkl. veje er 14.322 m2, hvoraf byggegrundene udgør 10.541 m2. Det vil sige prisen per salgsbare m2 er 416 kr. inklusiv moms.

Fagenheden vurderer på baggrund af tidligere salg i området, samt prissætningen i Vebbestrup i øvrigt, at markedsprisen for grundene er 265 kr. per m2, svarende til ca. 400.000 kr. for den største grund på 1.515 m2 - se nedenstående prisoversigt.

ParcelnummerArealPris ved 265 kr. per m2
21.322350.330
41.515401.475
61.190315.350
81.345356.425
101.189315.085
121.295343.175
141.304345.560
161.381365.965

 

Økonomi

Dette giver en samlet salgsindtægt på 2.782.824 kr. inkl. moms, ekskl. handels- og markedsføringsomkostninger.

Byggemodningen vil på baggrund af prissætningen være underskudsgivende med 1.604.676 kr. inkl. moms (ekskl. moms 1.283.740,80 kr.).

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at salgsprisen fastsættes til 416 kr. per m2 inklusiv moms, svarende til kostprisen.

 

00.30.10-S00-1-19

114. De aktuelle kommunaløkonomiske temaer i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

KL har 2. marts 2019 orienteret kommunerne om, at det er besluttet at erstatte de tidligere regionale møder inden økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og KL med en proces, hvor de enkelte Byråd i højere grad inviteres til at komme med input til KL til eventuelt brug i økonomiforhandlingerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget beslutter hvilke emner, der ønskes oversendt til KL som Mariagerfjord Kommunes input til forhandlingerne om økonomiaftalen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget aftalte 6. marts 2019, at der tages en indledende drøftelse i de politiske grupper af de aktuelle kommunaløkonomiske tendenser. Herefter drøfter Økonomiudvalget, hvilke input der skal sendes videre fra Mariagerfjord Kommune til KL.

Økonomiudvalget og de politiske gruppeformænd har haft vedhæftede, administrativt udarbejdede, inspirationsoplæg udsendt til brug for gruppedrøftelserne. Oplægget skitserer de områder, som påvirker usikkerheden omkring kommunens økonomi. Økonomiudvalget skal drøfte og kvalificere oplægget med henblik på at oversende dette som Mariagerfjord Kommunes input til KL's kommende forhandlinger om økonomiaftalen. 

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at notatet tilføjes et afsnit omkring opgaveglidning fra regionerne til kommunerne, hvor det skal sikres, at kommunerne kompenseres fuldt ud, når de løser opgaver, som tidligere har været løst i det regionale sygehus/sundhedsvæsen.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

115. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

116. Eventuelt