Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 6. marts 2019 kl. 07:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

45. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.34.00-Ø00-1-17

46. Udnyttelse af låneramme for 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune skal udnytte kommunens låneramme for 2018, samt om lånene skal hjemtages med fast eller variabel rente

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:
1. At der hjemtages et lån på 32,104 mio. kr. som variabelt forrentet 25 års lån med en rente på -0,15 % (pr. 12. februar 2019).
2. At lånene optages i april 2019.

Sagsfremstilling

Kommunerne har på de skattefinansierede områder primært låneadgang til følgende områder:

  • Energibesparende foranstaltninger
  • Lån til betaling af ejendomsskatter
  • Jordforsyning - 85% af udgiften til erhvervelse af visse typer arealer og ejendomme

 
Herudover er der mulighed for at opnå dispensation til låneoptagelse på basis af ansøgninger og lånepuljer.

Lånerammen, som udgør kommunens mulighed for låneoptagelse, opgøres som summen af de udgifter, der er afholdt på ovennævnte udgiftsområder i regnskabsåret 2018.

Lånerammen fordeler sig på følgende områder:

Økonomi har modtaget vejledende indikation fra Kommunekredit på følgende lånemuligheder med rentesatser pr. 12. februar 2019:

Låneoptagelse med 25 års afdrag:

  • Fast rente 1,19 %
  • Variabel rente -0,15 %

 

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har vedtaget en lånepolitik. Af lånepolitikken fremgår, at 70% af kommunens lån skal være med fast rente og op til 30% af lånene kan være med variabel rente.

Pt. er porteføljen 75,9 % med fast rente, i alt 463 mio. kr. og 24,1 % med variabel rente, i alt 147 mio. kr.

Hvis Mariagerfjord Kommune vælger at optage lånet med variabel rente, bliver porteføljen 72,1% med fast rente og 27,9 % med variabel rente.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med variabel rente vil Økonomi indhente tilbud fra de pengeinstitutter, der har afdeling i Mariagerfjord Kommune og Kommunekredit.

Hvis Byrådet beslutter, at lånet optages med fast rente eller med basis rente, hjemtages lånet i Kommunekredit, idet de lokale pengeinstitutter ikke ønsker at afgive tilbud med fast eller basis rente.

Det anbefales, at lånene optages i april med i alt 32,104 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

01.01.00-P17-1-17

47. Orientering om forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune fremsendte i oktober 2017 en ansøgning om udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen til Erhvervsministeren.

Erhvervsstyrelsen udsendte 21. januar 2019 forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen i en 8 ugers høringsperiode.

Ansøgningen fra Mariagerfjord Kommune indholdt 27 områder på i alt 6.541 hektar. Forslaget til landsplandirektivet indeholder kun 19 udviklingsområder i Mariagerfjord Kommune på i alt 2.296 hektar.

Center for Byråd, Peronale og Strategi er i dialog med Erhvervsstyrelsen for at fastholde alle ansøgte udviklingsområder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

  1. at orienteringen om forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen tages til efterretning.
  2. at det administrationen afgiver høringsvar til landsplandirektivet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse.
 

Sagsfremstilling

Planloven fra 2017 indeholdt en ny mulighed for udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen. Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor byrådet har større adgang til at planlægge for byudvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor byrådet ønsker at åbne mulighed for at give tilladelse til virksomheder og anlæg.

I udviklingsområderne fraviges blandt andet kravet om, at der i kystnærhedszonen kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Udviklingområderne giver desuden mulighed for at udnytte tiloversblevne bygninger i landzone til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig uden landzonetilladelse.

Der kan udpeges udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvor der ikke er særlige landskabs- natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområderne fastlægges i et landsplandirektiv, der udstedes af Erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner.

Mariagerfjord Kommune fremsendte ansøgningen i oktober 2017 og Erhvervsstyrelsen udsendte 21. januar 2019 forslag til landsplandirektivet i en otte ugers høringsperiode.

Ansøgningen indeholdt 26 områder på i alt 6.541 hektar. I forslaget til landsplandirektivet er der medtaget 19 områder, hvoraf de otte udviklingsområder er medtaget i beskåret form. Det betyder, at syv områder helt er udeladt. Det samlede areal af udviklingsområderne i forslaget til landsplandirektivet er nu kun 2.296 ha. Områderne fremgår af det vedhæftede kort.

Hovedargumentet for reduktionen af udviklingsområderne er, at staten vurderer, at Mariager Fjord generelt udgør karakterisktiske og oplevelsesrige landsskabstræk af national betydning. Staten vil endvidere ikke acceptere, at udviklingsområderne indeholder større sammenhængende landskaber.

Mariagerfjord Kommune gennemførte i 2015 en landskabskarakteranalyse. Analysen er udarbejdet efter en metode, der er udviklet og beskrevet af staten. Formålet med analysen var at skabe en overordnet viden om kommunens landskaber som grundlag for den kommunale planlægning og sagsbehandling i det åbne land. I analysen vurderes de enkelte landskaber ud fra de karaktertræk, der gør dem særlige, og adskiller dem fra de andre omkringliggende landskaber. Derudover beskrives landskabernes rumlige og visuelle forhold, der tilsammen definerer de bærende karaktertræk.

Udpegningen af udviklingsområderne i kystnærhedszonen i Mariagerfjord Kommune er baseret på landskabskarakteranalysen. De ansøgte udviklingsområder indeholder ingen områder med karakter af eller værdi som kystlandskaber. For eksempler er udviklingsområde 17, 19 og 20 beliggende i et intensivt landbrugslandskab, der ikke har karakter af kystlandskab.

Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) oplever, at Statens kendskab til kystlandskaberne i Mariagerfjord Kommune er af general karakter, der ikke er baseret på en egentlig landskabskarakteranalyse. Kommunens viden om landskaberne er mere indgående og detaljeret og bør være udgangspunktet for udpegning af udviklingsområderne.

CBPS mener derudover, at staten tillægger udpegningen af de større sammenhængende landskaber forkert betydning. De større sammenhængende landskaber er udpeget på baggrund af landskabskarakteranalysen og er ment som en strategisk udpegning uden klart defineret og begrundet grænsedragning. Formålet er at sikre en overordnet blå-grøn landskabsstruktur. CBPS vurderer, at udviklingsområdernes fremtidige anvendelse ikke kan være i strid med kommuneplanens retningslinje for de større sammenhængende landskaber.

CBPS er i dialog med Erhvervsstyrelsen og arbejder for at fastholde alle ansøgte udviklingsområder. CBPS vurderer, at det er særligt vigtigt at fastholde den vestlige del af område 17 til byudvikling ved Valsgård og hele område 53 til byudvikling ved Mariager. Derudover er det vigtigt at fastholde hele område 38 for at skabe flest mulige udviklingsmuligheder for turismeerhvervet på østkysten.

CBPS har inviteret Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen til møde og besigtigelse af de ansøgte udviklingsområder 13. marts 2019. Erhvervsstyrelsen udarbejder selve landsplandirektivet og Miljøstyrelsen har det statslige ansvar for landskabsinteresserne. Erhvervsstyrelsen har meddelt, at de ikke vil deltage i mødet, fordi det omhandler landskabsinteresser. Miljøstyrelsen har endnu ikke svaret på invitationen. Der planlægges fornyet kontakt til Miljøstyrelsen.

Høringsfristen udløber 18. marts 2019. Tidsfristen betyder, at det foreslås, at der fremsendes et administrativt høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af Økonomiudvalget 22. marts 2019. Eventuelle ændringer kan efterfølgende fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.69.40-P07-1-19

48. Årsberetning 2018 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

TM/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2018 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2018 fra Seniorrådet godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil gerne kvittere for det gode samarbejde.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 37:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 15. januar 2019.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2018 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet som vanligt har været inddraget i budgetprocessen, hvor Seniorrådets udtalelse medvirkede til at begrænse nedskæring på puljen til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

27.69.48-K07-1-19

49. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Udvalget vil gerne kvittere for det gode samarbejde.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 36:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 22:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

00.00.00-G01-2-19

50. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Peder Larsen (F)

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

51. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

52. Eventuelt