Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 14. november 2019 kl. 16:00 i FGU Himmerland, Døstrupvej 1, Hørby, 9500 Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

68. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O)

 

00.32.00-S00-1-19

69. Økonomivurdering pr. 30.09.2019

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 28. november 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller følgende ansøgninger om tillægsbevilling til godkendelse i Byrådet:

1. Der søges en tillægsbevilling til Serviceudgifter på i alt 4,535 mio. kr.

2. Der søges en negativ tillægsbevilling til Overførsler på i alt -8,865 mio. kr.

3. Der søges en negativ tillægsbevilling til Beskæftigelsesrammen på i alt -9,700 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Arbejdsmarked pr. 30. september 2019. Fokuspunkterne i denne økonomivurdering er:

  • Førtidspensioner med kommunal medfinansiering er under pres. Det skyldes følgende forhold:

    • Alderen for overgang til folkepension er hævet (tilbagetrækningsreform). Det sker trinvis med et halvt år ad gangen.
    • Mariagerfjord Kommune oplever en netto tilflytning af førtidspensionister, hvor der ikke kan gøres økonomisk krav gældende i forhold til fraflytningskommuner.
    • Mariagerfjord Kommune oplever igen en stigning i antal nytilkendelser af førtidspension efter, at der i en længere årrække har været tale om et meget lavt niveau af nye tilkendelser.

 

Der iværksættes en undersøgelse af kontoområdet i et samarbejde mellem Fagenhed og Økonomi.

I vedhæftede bilag findes en uddybende gennemgang af området. 

Økonomi

På baggrund af gennemgang af Økonomivurderingen pr. 30. september 2019 søges der om tillægsbevillinger som følger:

1.       Der søges en tillægsbevilling til Serviceudgifter på i alt 4,535 mio. kr.

2.       Der søges en negativ tillægsbevilling til Overførsler på i alt -8,865 mio. kr.

3.       Der søges en negativ tillægsbevilling til Beskæftigelsesrammen på i alt -9,700 mio. kr.

Beløbene finansieres af/tillægges kommunens kassebeholdning. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O)

 

15.00.15-P15-1-19

70. Beskæftigelsesplan 2020

Forventet sagsgang

AU og høring - AU, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse skal førstebehandle Beskæftigelsesplan 2020 og vedtage en tidsplan for den videre politiske behandling.

Byrådet skal hvert år senest den 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de af Beskæftelsesministeren udmeldte mål, som er vejledende for kommunernes indsats.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At tidsplanen for behandling af Beskæftigelseplan 2020 godkendes.
2. At Beskæftigelsesplan 2020 drøftes.

Inddragelse

Ledelsen i Fagenheden Arbejdsmarked har udarbejdet Beskæftigelsesplanen med inddragelse af lokale virksomheder og samarbejdspartnere.

Beskæftigelsesplanen sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Det foreslåes, som det fremgår af nedenstående tidsplan, at Beskæftigelsesplanen sendes i høring efter førstebehandlingen i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Efter høringsfristen præsenteres høringssvarene samtidig med, at Beskæftigelsesplanen andenbehandles på udvalgsmøde 5. december og sendes herefter til godkendelse i Byrådet.

Tidsplan for behandling af Beskæftigelsesplan 2020

14. november: 1. behandling af Beskæftigelsesplan 2020 i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

15. november: Beskæftigelsesplan 2020 sendes i høring.

25. november: Frist for afgivelse af høringssvar.

5. december: 2. behandling af Beskæftigelsesplan 2020 med høringssvar.

11. december: Beskæftigelsesplan 2020 behandles i Økonomiudvalget.

19. december: Beskæftigelsesplan 2020 behandles i Byrådet.

Beskæftigelsesplanen viser retning for beskæftigelsesindsatsen i Mariagerfjord Kommune og præsenterer de politiske prioriteringer på området, som er gældende for 2020.

De beskæftigelsespolitiske prioriteringer for 2020 er:

- styrkelse af den koordinerende sagsbehandling.

- opprioritering af indsats på kontanthjælpsområdet.

- opprioritering af indsats på ungeområdet.

- opprioritering af samarbejdet med lokale virksomheder.

Beskæftigelsesministerens politiske mål har fokus på at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. Dette skal realiseres gennem en velkvalificeret arbejdsstyrke og en udvidelse af arbejdsstyrken. Det betyder, at flere borgerere end i dag, skal være aktive på arbejdsmarkedet, hvilket ligeledes vil medføre en højere grad af selvforsørgelse.  

Beskæftigelsesplanen peger derfor på, at:

- virksomhederne og Jobcentret skal have et tæt samarbejde for at løse fremtidige udfordringer i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

- at der er et potentiale for at øge beskæftigelsen blandt unge på uddannelseshjælp og borgere på kontanthjælp.

- at den nye beskæftigelseslov giver mere fleksibilitet i beskæftigelsesindsatsen og i samarbejdet med virksomheder. 

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Drøftet. Der indføjes en enkelt sproglig rettelse i indledningen i den endelige plan efter høring.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O)

 

15.00.15-G12-4-08

71. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der skal i forbindelse med den vedtagne Beskæftigelsesplan for 2019, følges op på resultaterne for ministermålene.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At opfølgning af Beskæftigelseplan 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fremlægger opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019.  

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra udvalget om, at de statistiske opfølgninger knyttes tæt sammen med den beskæftigelsesplan, som Byrådet vedtager hvert år.

Perioden for opfølgningen er august måned 2019. Den endelige opfølgning for 2019 vil forelægge i marts/april 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O) 

 

15.00.00-A00-11-18

72. Beskæftigelsesministerens benchmarking model

Forventet sagsgang

AU

Anledning

I oktober 2019 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse. Perioden for målingen er 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse: 
1. At punktet tages til efterretning.

Sagsfremstilling


Benchmarking model

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

På baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), beregner Beskæftigelsesministeriet det forventede antal personer på offentlig forsørgelse. Datagrundlaget til beregningerne opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer. 

Benchmarking model fra Beskæftigelsesministeriet består af 4 ranglister.

Disse er:
1. A-dagpenge: A-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse.
2. Kontanthjælp mv.: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb.
3. Sygedagpenge: Sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
4. Alle ydelser

De kommuner, der klarer sig bedst, ligger øverst på ranglisten. Det er de kommuner, som har færre personer på offentlig forsørgelse end forventet ud fra deres rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet. Nederst på ranglisten er derimod de kommuner, der klarer sig dårligst, og som har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet.

Foruden disse ranglister er også tilknyttet en højdespringerliste til de 4 områder.

Mariagerfjords Kommunes placering

I de nedenstående tabeller fremgår Mariagerfjord Kommunes placering på ranglisten.

Rangliste Forventet ydelsesomfang

Fuldtidspersoner
Observeret ydelsesomfang

Fuldtidspersoner
Forskel

fuldtidspersoner
Forventet placering

(rammevilkår)
Placering

forrige

måling
Placering

seneste

måling
Alle ydelser2.5202.39013059 1613
Dagpenge   550   500  5083  7 6
Sygedagpenge   660   610  5059 2215
Kontanthjælp m.v.1.3101.280  3058 2935

 

Begrebsforklaring

I kolonnen placering er tallet i parentesen den objektive placering i forhold til rammevilkårene beregnet i Viverapporten. Se rapporten her Vivi_rapporten 2016.

Observeret ydelsesomfang = Det faktiske antal fuldtidspersoner i 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018, i alderen 16-66 år, som i Mariagerfjord Kommune modtog offentlig forsørgelse.

Forventet ydelsesomfang = Det forventede antal fuldtidspersoner i 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018, i alderen 16-66 år, som i Mariagerfjord Kommune forventes at modtage ydelse på baggrund af Mariagerfjord Kommunes rammevilkår.

Forskel = Forskellen mellem den observerede/faktiske andel og den forventede andel.

Den beregnes således: Forskel = Forventet ydelsesomfang minus Observeret ydelsesomfang.

En negativ forskel er derfor udtryk for, at der er flere på ydelse end forventet. En positiv forskel er et udtryk for, at der er færre på ydelse end forventet. Det er differencen, der udgør målet for kommunens performance i forhold til at få borgere i selvforsørgelse.

På ranglisten af højdespringere for alle ydelser, ligger Mariagerfjord Kommune nr. 38. Højdespringerlisten viser hvilke kommuner, der har løftet sig mest siden sidste måling.

Særlige opmærksomhedspunkter

Beskæftigelsesministerens benchmarking-model mangler to ydelseskategorier i forhold til VIVE-rapporten. Den medtager ikke personer, som er i et fleksjob eller som er blevet tilkendt førtidspension.

Ved at udelade de ovennævnte ydelser fra opgørelserne, har ministeriet sorteret en stor andel af alle borgere på offentlig ydelse fra. Det betyder, at der ikke i selve benchmarking-modellen er taget højde for de forbundne kar i beskæftigelsesindsatsen.

Det betyder, at kommuner, der historisk har tildelt mange førtidspensioner, har en stor fordel i ministeriets opgørelse, uden at det er et reelt udtryk for, at de har ydet en bedre indsats eller fået flere borgere i beskæftigelse. De indgår bare ikke i benchmarking modellen.

Beskæftigelsesministeriets Benchmark model, har fra den forrige måling i maj 2019 ændret på sammensætningen af ydelser, så ressourceforløb og ledighedsydelse er kommet med sammmen med kontanthjælp. Det betyder, at den forventede placering, fra Viverapporten ikke er retvisende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O) 

 

00.01.10-G01-4-14

73. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

  • Forsøgsprojekt på ungeområdet omkring NADA-behandling - bl.a. inspireret af andre fagenheder.
  • De seneste presseomtaler - bl.a. omkring klager til borgerrådgiveren.

 

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Nielsen (A) og Pia Adelsteen (O)

 

Lukkede dagsordenspunkter