Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 1. april 2020 kl. 07:00 i via Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

80. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

81. Budget 2021-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Af tidsplanen for Budget 2021-2024 fremgår det, at Økonomiudvalget 1. april skal behandle:

  • Regnskabserfaringer fra 2019 (vurderes, om der skal ske indarbejdelse i Budget 2021-24 eller iværksættes andre foranstaltninger)
  • Buffer 2021-24 (størrelse)
  • Øvrige budgetforudsætninger
  • Teknisk budgetforslag

 

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:
1. At oplæg til tekniske korrektioner drøftes med henblik på indarbejdelse i Budget 2021-24
2. At Økonomiudvalget beslutter at fastholde økonomisk buffer på 10 mio. kr. årligt

Økonomi

Regnskabserfaringer fra 2019/tekniske korrektioner

Der er udarbejdet oplæg til tekniske korrektioner til det oprindelige budgetforslag for 2021-2024. Forslagene til korrektioner er baseret på budgetvejledningens retningslinier, regnskabserfaringer fra Regnskab 2019 og de første 3 måneders forbrug af Budget 2020. Oplægget er vedlagt som bilag. Hvis forslagene godkendes, vil de blive indarbejdet i Budget 2021-24.

Økonomisk buffer 2021-24

Med vedtagelsen af Budget 2020-23 blev det besluttet at afsætte en økonomisk buffer årligt på 10 mio. kr. Det anbefales at fastholde bufferen i denne størrelsesorden.

Teknisk budgetforslag

Øvrige budgetforudsætninger

Tallene vedr. tilskud - markeret med rødt i overstående budgetopgørelse - er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel ved budgetlægningen 2020. Tilskuddet i 2024 er en kopi af tilskuddet i 2023.

Afdrag på lån er baseret på den eksisterende låneportefølje.

Byrådet har vedtaget nedenstående overordnede økonomiske målsætninger:

 Drift

Overskud på følgende:
Anlæg

Kr. pr. indbygger, netto:
Gennemsnitlig kassebeholdning:
2021130 mio. kr.1.400 kr.130 mio. kr.
2022137 mio. kr.1.500 kr.137 mio. kr.
2023137 mio. kr.1.500 kr.137 mio. kr.
2024137 mio. kr.1.500 kr.137 mio. kr.

 

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget besluttede, at der udarbejdes et notat, der nærmere beskriver de udfordringer på it-området, der indgår i det teknisk budget. Herudover beskrives også eventuelt afledte driftsudgifter vedrørende Nexus.

 

00.01.00-G01-38-17

82. Vejledning til udarbejdelse af politikker og strategier

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Direktionen har besluttet at justere den eksisterende vejledning til udarbejdelse af politikker og strategier, som er udarbejdet administrativt i 2010. Den justerede vejledning fremlægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At vejledningen til udarbejdelse af politikker og strategier godkendes.

2. At det er Byrådet, der fremadrettet beslutter, om der skal udarbejdes en politik.

3. At det er Byrådet, der godkender forslag til politikker og sender disse i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en gennemgang af kommunens politikker og strategier har direktionen 21. januar 2020 besluttet at justere den eksisterende vejledning til udarbejdelse af politikker og strategier. Formålet med justeringen har været at skabe større klarhed omkring forskellen mellem politikker, strategier og de øvrige overordnede dokumenter, der angiver retningen for kommunens arbejde. Desuden har det været et formål at skabe en større ensartethed i udformningen af politikker og strategier og i processen omkring udviklingen af dem.

Den nye vejledning indeholder en beskrivelse af indholdet i og konkretiseringsgraden af både politikker, strategier og handleplaner samt de andre dokumenter, der bidrager til at sætte retning for kommunens udvikling.

Desuden indeholder vejledningen en procesbeskrivelse for udarbejdelsen af en politik og en strategi. Herunder en forventning om, at varighed og evaluering af politikkerne beskrives. Procesbeskrivelsen er udbygget med en variation for politikker, der retter sig mod personalemæssige forhold.

Endelig er det skrevet ind, at alle politikker, strategier og handleplaner med videre registreres i et skema, der løbende ajourføres og som præsenteres for direktions- og chefgruppen med jævne mellemrum – samt for Byrådet mindst i begyndelsen af hver byrådsperiode.

Med den nye vejledning foreslår direktionen, at det er Byrådet, der beslutter om og hvornår, der skal udarbejdes en ny politik. Det skyldes blandt andet et ønske om, at der sker en fælles prioritering i Byrådet af, om der er behov for en politik på et givent område for at sikre, at der ikke udarbejdes flere politikker end der er behov for og kræfter til (både administrativt og politisk) at følge op på. Desuden er det Byrådet, der skal godkende politikken og dermed giver det også mening, at det er Byrådet, der igangsætter arbejdet.

Ligeledes indstilles det, at det er Byrådet, der godkender og sender forslag til politikker i høring. Indstillingen er begrundet med, at på den måde tager Byrådet ansvar for og ejerskab til det forslag, der sendes i høring.

Vejledningen til udarbejdelse af politikker og strategier er vedlagt til godkendelse. Vejledningen er blandt andet justeret, så politikker fremadrettet kan være op til to sider og ikke maksimalt én side som hidtil.

Desuden er skemaet til registrering af gældende politikker, strategier og planer vedlagt til orientering.

Udover vedlagte vejledning er en layout-skabelon til udformning af politikker under udarbejdelse.

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget tilføjede, at der fremover skal være øget fokus på evaluering af politikernes udmøntning. Dette blandt andet med inddragelse af borgere.

 

00.00.00-G01-2-19

83. Orientering om kommende punkter til udvalgene

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Kort orientering om kommende punkter til udvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

I fællesmøde mellem udvalgsformænd og direktion er det aftalt, at Økonomiudvalget i hvert møde orienteres kort om kommende punkter til udvalgene.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-48-17

84. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

85. Eventuelt

 

00.22.00-P35-5-19

86. Underskriftsark