Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. april 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

20.02.03-A08-1-19

30. Handleplan og Årsrapport 2018 - Hobro Filmteater

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med Budgetaftalen for 2019-2022 besluttede Byrådet, at Hobro Filmteater skulle udarbejde oplæg til bæredygtig drift til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At den indsendte handleplan godkendes.

2. At regnskabet for 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde 5. marts 2019 var Hobro Filmteaters nye bestyrelse inviteret ind til dialogmøde. Emnerne til dialogmødet var følgende:

Formålet med dialogmøderne er at sikre god kommunikation mellem Udvalget for Kultur og Fritid og nedsatte råd, nævn og bestyrelser, der modtager tilskud fra Kultur og Fritid.

Dialogen har til formål at sikre:

 • Fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer
 • Sammenhæng mellem opgaver og økonomi
 • Gensidigt at styrke kendskabet til de aktuelle udfordringer

 

Dagsorden til mødet:

 • Orientering om økonomi (regnskab og budget)
 • Redegørelse for aktiviteter i det forløbne år
 • Redegørelse for kommende initiativer
 • Særlige emner (begge parter kan byde ind med punkter)
 • Generel drøftelse i relation til ovenstående

 

Som opfølgning på Budgetaftalen for 2019-2022 har Hobro Filmteater efterfølgende fremsendt handleplan for Filmteatret til Udvalget for Kultur og Fritid til godkendelse.

Budgetaftalen punkt 20:

"Byrådet vil gerne understøtte, at der fortsat drives biograf i Hobro. Hobro Filmteater bevilges derfor et uændret tilskud på 160.000 kr. i 2019. Fra 2020 og frem reduceres det årlige tilskud til 120.000 kr. Bevillingen fra 2020 og fremover er afhængig af, at filmteateret i 2019 fremlægger oplæg til bæredygtig drift baseret på dette tilskud og gerne med øget inddragelse af frivillighed. Oplægget skal fremlægges til godkendelse hos Udvalget for Kultur og Fritid."

Ligeledes har bestyrelsen indsendt regnskab for 2018, der viser et overskud på driften på ca. 18.000 kr. Regnskabet blev fremlagt på generalforsamlingen 27. marts 2019 til godkendels

Handleplanen for Filmteatret vedlægges som bilag. 

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning. 

 

20.00.00-P21-2-19

31. Nedlæggelse af Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Rebild Kommune har ønsket at udtræde af samarbejdet Rold Skov Natur og Kulturcenter (RSNK), et samarbejde der blev etableret i 2005 mellem (Skørping) Rebild Kommune, (Arden) Mariagerfjord Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At udtrædelsen af samarbejdet Rold Skov Natur og KulturCenter godkendes pr. 31. maj 2019. 

2. At der senest ved udgangen af 2019 er klarhed om, hvordan opgaverne skal løses fremadrettet, samt hvordan den nuværende økonomi skal disponeres bl.a. i relation til planer om Geopark.

Sagsfremstilling

I november 2018 modtog Fagenheden for Kultur og Fritid mail fra Rebild Kommune om, at Rebild Kommune ønsker at udtræde af samarbejdet Rold Skov Natur og Kulturcenter under den hidtidige samarbejdsaftale. Baggrunden for opsigelsen er udmøntning af besparelser fra 2019 og frem, i den i Rebild Kommune indgåede politiske budgetaftale.

Der var ønske om formelt at opsige:

 • "Aftale om samarbejde om Rold Skov Natur og Kulturcenter".
 • "Kontrakt vedrørende udlån af medarbejder". Kontrakten er indgået mellem Rebild Kommune og Rold Skov Natur og Kulturcenter med aftale om køb af konsulentydelse hos Rebild Kommune i forhold til projektledelse i Rold Skov Natur og Kulturcenter. Denne aftale har løbet for et år ad gangen.

 

Opsigelsen er sket pr. 1. december 2018 med virkning fra udgangen af maj 2019. Rebild Kommunes kontante bidrag i den hidtidige form ophører med seks måneders varsel.

Rebild Kommune har dog udtrykt ønske om et fortsat tæt samarbejde om formidling af oplevelsesmulighederne i Rold Skov. Arbejdsindsatsen i den henseende vil komme fra Rebild Kommunens Center for Natur & Miljø og Center for Sundhed, Kultur og Fritid.

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2019 blev det besluttet, at ophævelse af samarbejdsaftalen skal behandles i byrådene i henholdsvis Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune, inden bestyrelsen nedlægges på deres næste møde den 20. maj 2019.

Bestyrelsen har lagt en arbejdsplan for tovholder frem til den 31. maj 2019. Der er ligeledes i fælleskab udarbejdet en arbejdsplan for perioden 1. juni - 31. december 2019, hvor alle parter afventer endelig stillingtagen til en Destination Himmerland, for at se om dele af dette samarbejde kan tænkes ind her, ligesom overvejelserne omkring en naturpark (geopark) Himmerland vil blive overvejet.

Der skal efterfølgende tages stilling til, hvordan de opgaver, der hidtil har været i regi af Rold Skov Natur og Kulturcenter, fremadrettet vil blive løst.

Beslutning

Indstilles godkendt. 

 

82.00.00-P27-3-18

32. Opgørelse af projekt Fyrkat Møllegaard

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat 1. mio. kr. til modernisering og indretning af kontorfaciliteter på Fyrkat Møllegaard.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At opgørelsen godkendes, således at tilskuddet på 1. mio. kr. udbetales til Nordjyllands Historiske Museum, der har afholdt udgifterne.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2017 indgik Nationalmuseet (NM) som grund- og bygningsejer og Nordjyllands Historiske Museum (NHM) som låner, aftale om at Nationalmuseet vederlagsfrit stiller Fyrkat Møllegaards bygninger og arealer til rådighed for Nordjyllands Historiske Museum. Denne aftale trådte i kraft 1.1.2019.

Denne aftale erstatter således alle tidligere aftaler mellem Nationalmuseet og Mariagerfjord Kommune/Nordjyllands Historiske Museum omkring drift af Vikingeborg samt Fyrkat Møllegaard.

Ovenstående aftale blev indgået samtidig med at Mariagerfjord Kommune i budget 2018 afsatte 1 mio. kr. til modernisering og indretning af kontorfaciliteter på Fyrkat Møllegaard mod at Nordjyllands Historiske Museum og Nationalmuseet afsatte tilsvarende beløb. Nordjyllands Historiske Museum har afhændet tidligere administration, Vestergade 21 i Hobro og har flyttet administration mv. ud på Fyrkat Møllegaard.Ombygningen og renoveringen har været fulgt af Ejendomscenteret. På baggrund af ovenstående udbetales 1,0 mio. kr. der er afsat som Mariagerfjord Kommunes tilskud til modernisering og indretning af kontorfaciliteter på Fyrkat Møllegaard.

Fremadrettet vedligehold af Fyrkat Møllegaard er Mariagerfjord Kommune uvedkommende.

Beslutning

Godkendt.

 

82.12.00-P20-2-19

33. Kloakseparering Sydkajen i Hobro

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ejendomscentret har gennemført et samlet udbud på kloakseparering af ejendommene Søndre Kajgade 4, 6, 10, 12, 14 og 18 i Hobro, samt

Gasværksvej 2 i Hobro. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget godkender, at projektet igangsættes.

Sagsfremstilling

Der er indhentet to underhåndsudbud fra henholdsvis Fladbjerg Entreprenøren og Himmerlands Kloakmester som følger:

 • Fladbjerg Entreprenøren 531.968 kr., ekskl. moms
 • Himmerlands Kloakmester 1.709.465 kr., ekskl. moms

 

Tildelingskriteriet var laveste pris og derfor forhandles videre med Fladbjerg Entreprenøren, som var væsentligt billigere end Himmerlands Kloakmester. Fladbjerg Entreprenørens tilbud indeholder stipulerede ydelser på 269.316 kr., ekskl. moms. Udgiften bliver kun udbetalt, i det omfang som ydelserne præsteres og kun efter nærmere aftale med Mariagerfjord Kommunes Ejendomscenter, som byggeleder.

Søndre Kajgade 14 og Gasværksvej 2 er modsat de øvrige ejendomme ikke ejet af Mariagerfjord Kommune. Begge ejendomme er på listen over kulturelle institutioner, som Kultur & Fritid har afsat midler til med henblik på kloakseparering. Ifølge tilbuddets delpriser udgør de to ejendomme følgende andel af det samlede tilbud:

 • Gasmuseet, Gasværksvej 2: 47.508 kr.
 • Lystfartøjsmuseet, Søndre Kajgade 14: 41.272 kr.

 

I alt 88.780 kr.

Begge delpriser er tillagt procentvis andel af tilbuddets pos. 9 – øvrige arbejder på 51.000 kr., som også er er fordelt på de øvrige ejendomme. Herudover kan der blive tale om uforudsete udgifter til arbejder, som ikke er indeholdt i tilbuddet, herunder udskiftning af ledninger, brønde og dæksler m.v. som viser sig for dårlige eller udskiftning/bortskaffelse af overskudsjord og ligende.

Disse ekstraarbejder kan iværksættes af Ejendomscentret efter aftale med Kultur & Fritid og efter nærmere aftalte retningslinjer. Ejendomscentret indgår aftale med Fladbjerg Entreprenøren og aftaler tidsplan for arbejdets gennemførelse. Af hensyn til Gasmuseets planer for gårdarealet, skal kloakarbejdet her udføres sidst i forløbet.

Kultur & Fritid repræsenterer Gasmuseet og Lystfartøjsmuseet i sagen og informerer institutionerne om økonomi og tidsplan forud for igangsætningen, og undervejs i forløbet.

Økonomi

Udgiften dækkes af Kultur og Fritids pulje til kloaksepareringsprojekter. Nuværende saldo på denne konto er 335.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

 

19.02.00-Ø40-1-19

34. Tilskud til husleje - Veddum Lokalhistoriske Arkiv

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har modtaget anmodning fra Veddum Lokalhistoriske Arkiv om tilskud til husleje/dækning af forbrugsudgifter.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At sagen drøftes med henblik på afklaring om et muligt huslejetilskud (tidsbegrænset eller permanent).

Sagsfremstilling

Veddum Lokalhistoriske Arkiv er hjemmehørende i den tidligere kommunale børnehaves bygning. I forbindelse med beslutningen om nedlæggelse af børnehaven er der nu etableret et privat pasningstilbud i bygningen. Bestyrelsen for pasningstilbuddet har købt bygningen af Mariagerfjord Kommune. Efterfølgende har lokalarkivet modtaget et krav fra de nye ejere om betaling af husleje (forbrugsudgifter) på 1.000 kr. pr. måned/12.000 kr. pr. år.

Veddum Lokalhistorisk Arkiv har ca. 100 medlemmer, men dog kun to aktive bestyrelsesmedlemmer, der iøvrigt har meddelt, at de overvejer at stoppe ved den kommende generalforsamling. Arkivet er udfordret i forhold til den fysiske placering på 1.sal, men arkivskabe m.v. kan ikke umiddelbart flyttes fra bygningen.

En række af kommunens øvrige lokalhistoriske arkiver får kommunalt tilskud til dækning af lejeudgifter/forbrugsudgifter.

Mariager     3.000 kr.
Falslev/Vindblæs    3.000 kr.
Visborg10.000 kr.
Skelund10.000 kr.
Hvornum8.000 kr.
Assens29.000 kr.
Sammenslutning29.000 kr.

 

I området øst for Hadsund forefindes pt. fem lokalhistoriske arkiver, hvoraf Visborg og Veddum er stærkt udfordret i forhold til lokalt engagement. Begge disse arkiver er nødsaget til at alliere sig med samarbejdspartnere, såfremt de fremadrettet skal fungere.

Det er en mulighed, at yde et midlertidigt tilskud, indtil der foreligger en afklaring om lokalarkivets fremtid. 

Økonomi

Såfremt der ydes tilskud til Veddum Lokalhistoriske Arkiv kan dette finansieres fra udvalgets frie midler.

Beslutning

Med afsæt i det igangværende arbejde omkring den fremtidige struktur mv. for lokalhistoriske arkiver besluttede udvalget at bevilge 10.000 kr. for 1 år svarende til kalenderåret 2019.

For stemte: Jane Grøn (A), Svend Skifter Andersen (A), Per Laursen (V), Thomas Høj (A), Danny  Juul Jensen (V) og Jørgen Pontoppidan (V).

Imod stemte: Peder Larsen (F) idet han havde noteret sig, at arkivet var stillet i udsigt, at kunne blive i bygningen uden at betale leje.

 

19.02.00-Ø40-2-19

35. Tilskud til projekt "Erindringsværksted" - Lokalarkivet i Mariager

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Lokalarkivet i Mariager har fremsendt ansøgning om tilskud til etablering af et såkaldt "erindringsværksted", hvor alle kan bidrage med deres personlige historie.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget beslutter om man vil støtte projektet.

Sagsfremstilling

Lokalarkivet søger kommunalt tilskud til afvikling af kursusforløb med indledende foredrag/oplæg ved Marie Østergaard Knudsen, der bl.a. har skrevet bogen "Fortæl dit liv". Efterfølgende vil man tilbyde kursisterne inspirationsoplæg af en grafiker med henblik på en professionel opsætning af deltagernes egne historier.

Lokalarkivet opfordrer mennesker i lokalområdet til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af lokalhistorien. Man oplever jævnligt, at folk giver udtryk for, at deres personlige historie ikke er interessant, men alle er en del af Danmarks historie. Det behøver man ikke være borgmester, greve eller en del af modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig for at være. Alle kan bidrage med erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv og levned – og som tilsammen kan skabe indsigt i, hvordan vores historie har udfoldet og udviklet sig de seneste mange år. Historiens vinkler kan være mange, lokalarkivet vil forsøge sig med først erindringsværksteder i studiegruppe og senere fortællespor for at få fortalt historien, som det almindelige menneske husker den.

Med et erindringsværksted ønsker Lokalarkivet i Mariager, at slå en tyk streg under at alle har en interessant historie at fortælle.

Lokalarkivets budget for aktiviteten:

Foredragsholder / honorar7.500 kr.
Transport1.600 kr.
Grafikerhonorar400 kr.
Lokaleleje 800 kr.
Markedsføring400 kr.
Materialeforbrug2.000 kr.
Diverse (fortæring)900 kr.
I alt13.600 kr.

 

Lokalarkivet søger om et tilskud på 9.900 kr. til dækning af honorar, transport + evt. lokaleleje.

Økonomi

Evt. tilskud kan finansieres fra udvalgets frie midler.

Beslutning

Udvalget besluttede at støtte projektet med 9.900 kr., idet det forudsættes, at medlemmer af andre lokalhistoriske arkiver i Mariagerfjord Kommune inviteres med til arrangementet/kurset. 

 

20.00.00-A08-2-19

36. Kl. 17.30 - Dialogmøde Kulturelt Samråd

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid holder årlige dialogmøder med råd, nævn og bestyrelser, der modtager tilskud.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmøderne er at sikre god kommunikation mellem Udvalget for Kultur og Fritid og nedsatte råd, nævn og bestyrelser, der modtager tilskud fra Kultur og Fritid.

Dialogen har til formål at sikre:

 • Fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer.
 • Sammenhæng mellem opgaver og økonomi.
 • Gensidigt at styrke kendskabet til de aktuelle udfordringer.

 

Dagsorden til mødet:

 • Orientering om økonomi (regnskab og budget).
 • Redegørelse for aktiviteter og kommende initiativer.
 • Særlige emner (begge parter kan byde ind med punkter).
 • Generel drøftelse i relation til ovenstående.

Beslutning

Udleveret notat er vedlagt som bilag i referatet.

Dialogen blev taget til efterretning.

 

04.04.00-Ø40-1-19

37. Henvendelse vedr. akut skade Assens Hallen

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Assens Hallen har rettet henvendelse til fagenheden for Kultur og Fritid grundet en skade ved hallens brandlemmer/tag. Skaden medfører, at der trænger vand ind i hallen. Assens Hallen anmoder derfor om støtte fra vedligeholdelsespuljen til at udføre reparation af skaderne.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Assens Hallen modtager støtte fra vedligeholdelespuljen til reparation af akutskade.

2. At støtten udgør 75 % af udgifterne, dog maksimalt 75.000 kr. (jf. prisoverslag).

Sagsfremstilling

Assens Hallen har de seneste måneder konstateret utætheder omkring hallens brandlemmer i taget. Skaderne medfører utætheder, som resulterer i, at der trænger vand ind i hallen, med risiko for yderligere skader på både loftkonstruktion og gulve. Herudover hindrer skaderne naturligvis aktiviteter i hallen ved kraftig regn.

Assens Hallen har derfor fået en overslagspris på udbedring af skaderne, og søger om støtte hertil fra vedligeholdelsespuljen.

Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere besluttet, at udsætte ansøgningsfristen til vedligeholdelsespuljen, da der ønskes en opdatering af hallernes vedligeholdelsesplaner forinden. Retningslinjerne i puljen åbner dog op for mulighed for udover almindelige ansøgningsrunder, at behandle akutte skader, som kan medføre yderligere skader. Retningslinjerne åbner desuden op for, at akutte skader kan støttes med mere end de almindeligvis maksimale 50 % af udgifterne.

Assens Hallen anmoder derfor udvalget om, at behandle en ansøgning til puljen og anmoder samtidig om støtte til reparationen på 75 % af udgifterne, så arbejdet kan igangsættes snarest.

Det er fagenhedens vurdering, at problemet med utætheder kan medføre større skader andre steder i bygningen. Det er samtidig fagenhedens vurdering, at Assens Hallen med deres nuværende økonomi kan få svært ved selv at finansiere reparationen oven i de almindelige årlige vedligeholdelsesopgaver.

Økonomi

Støtte til projektet kan finansieres af Vedligeholdelses- og Energipuljen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

38. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Administrativt tilskud til Påskeudstilling (Jane Grøn)
 • Orientering om Børneteaterfestival i 2020 (Jens lykke)
 • Folkekirkens familiestøtteprojekt (Jane Grøn)
 • Hensigtserklæring angående Unesco-certificering af Vikingeborge (Torben Ladefoged)
 • Henvendelse om oplevelsespark (Torben Ladefoged)

Beslutning

Der var orientering om:

 • Administrativt besluttet tilskud til Påskeudstilling til indkøb af messe-udstyr på ialt ca. 3100 kr.
 • Børneteaterfestival i 2020
 • Folkekirkens Familiestøtteprojekt
 • Hensigtserklæring angående Unesco-certificering af Vikingeborge
 • Henvendelse om oplevelsespark, som ikke er fundet realistisk
 • Mulig event i Hobro
 • Projekt "De blå stier" som har indsendt ansøgning - Åbningsevent 10. maj. Behandles på næste møde.
 • Idrætsfestival Aalborg, som undersøges nærmere.
 • Kommende dagsordenspunkter

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

39. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter