Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 11. juni 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
120Principbeslutning om ekspropriation til venstresvingsbane og cykelsti, Valsgård
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

05.26.10-P19-1-19

120. Principbeslutning om ekspropriation til venstresvingsbane og cykelsti, Valsgård

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med byggemodningen ud fra lokalplan 107/2017 for boligområde i Valsgård er der behov for arealerhvervelse ud mod Rostrupvej til brug for cykelsti og venstresvingsbane.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt Byrådet vil erhverve arealet ved ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

  1. At der træffes principbeslutning om ekspropriation af ca. 350 m2 af matr. 4cq, Valsgård By, Valsgård, som illustreret på vedlagte kortbilag.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen ved Rostrupvej i Valsgård er der behov for erhvervelse af et areal til cykelsti og venstresvingsbane.

Grundejeren har tilkendegivet, at han ikke ønsker at afhænde arealet i fri handel, men alene afstå arealet, såfremt kommunen beslutter at arealet skal eksproprieres.

Principbeslutning om ekspropriation er derfor nødvendig for at kunne gennemføre projektet.

Den endelige beslutning om ekspropriation/erhvervelse af arealet sker ved Byrådets senere behandling.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter