Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 11. december 2018 kl. 12:00 i Hotel Postgården, Torvet 6, 9550 Mariager
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

105. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning 

27.69.40-G01-3-17

106. Orientering fra medlemmer

Beslutning 

27.69.40-G01-3-17

107. Orientering fra Sundheds- og Ældrechefen

Anledning

Sundheds- og ældrechefen orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller:

  1. At orientering tages til efterretning.
 

Beslutning 

27.69.40-Ø00-1-18

108. Økonomioversigt - Seniorrådet pr. 30.11.18

Anledning

Der er udarbejdet økonomioversigt over Seniorrådets forbrug pr. 30. november 2018.

Indstilling

Sekretariatet for Sundhed og Omsorg indstiller til Seniorrådet:

  1. At økonomioversigt pr. 30. november 2018 tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomioversigt pr. 30. november 2018 over Seniorrådets forbrug.

Af oversigten fremgår, at der, ud af et afsat budgetbeløb på 203.000 kr., er brugt 126.045 kr. Der er ubetalt faktura på ca. 20.000 kr. (Ældrekonference), hvilket giver et restbudget for 2018 på ca. 57.000.

Økonomioversigt er vedlagt som bilag.

Beslutning 

27.69.40-G01-1-18

109. Seniorrådets informationsmøder for kommende folkepensionister

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Seniorrådet har gennem en årrække afholdt informationsmøder for kommende folkepensionister i kommunen. Kommunens Borgerservice har hidtil informeret på møderne om udbetaling af folkepension og boligstøtte.

Med baggrund i at myndighedsopgaven vedr. udbetaling af folkepension og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark, og Udbetaling Danmark har bedt kommunen om ikke at vejlede på deres myndighedsområde, har sekretariatet for Seniorrådet tidligere drøftet med Seniorrådet, hvilke muligheder der så kunne være for at sammensætte et program for informationsmøderne.

Udbetaling Danmark har nu meddelt kommunen, at de gerne selv stiller op til de informationsmøder, som Seniorrådet arrangerer og her oplyser om folkepension og Boligstøtte.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til form og indhold på de fremtidige informationsmøder for kommende folkepensionister. Et forslag som Seniorrådet i denne sag skal tage stilling til.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller

  1. At Seniorrådet godkender administrationens forslag til form og indhold vedrørende informationsmøderne for de kommende folkepensionister i Mariagerfjord Kommune.
  2. At Seniorrådet med baggrund i den ramme, som besluttes på mødet, udpeger 2-3 medlemmer, som planlægger afholdelsen af informationsmøderne i 2019.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har gennem en årerække holdt  informationsmøder for kommende folkepensionister. Møderne har været afholdt 2 geografiske steder i kommunen om foråret og to steder om efteråret. Møderne har på hvert sted haft en varighed på ca. 2 timer. Der har således været afholdt et informationsmøde i hver af kommunens fire store byer om året.  

Der deltager halvårligt ca. 80-100 kommende folkepensionister til møderne, fordelt på de to mødesteder. Møderne afholdes på Seniorrådets initiativ og er ikke et lovkrav. Seniorrådets erfaring er, at de kommende folkepensionister sætter stor pris på, at møderne holdes, og Seniorrådet vil derfor gerne fortsætte med at holde møderne.

  

Programmet for informationsmøderne har gennem årene vekslet lidt. Et fast punkt har dog været, at en repræsentant fra Seniorrådet har fortalt om Seniorrådets arbejde. Hovedvægten har derudover været information om folkepension, helbredstillæg/varmetillæg og boligstøtte, som medarbejder fra kommunens Borgerservice har stået for. Dette har været fast punkt på informationsmøderne siden 2011.

Derudover har der tidligere været deltagelse af borgmester/udvalgsformand, leder af myndighed og visitation (orientering om hjemmehjælp, boligtilbud, hjælpemidler, madordning, fribefordring m.v. og de forebyggende sygeplejerske (sundhedsfremme og forebyggelse).

I 2016, 2017 og 2018 har programmet bestået af informationen om pension og boligstøtte (Borgerservice), Idræts- og fritidstilbud (Idræts- og fritidskonsulent, Mariagerfjord Kommune), Det frivillige sociale arbejde (Leder af Frivilligcenter) samt en enkelt gang Testamente og arv (advokat). Der har ikke været afholdt informationmøder i efteråret 2018, da pensionsalderen er steget. Den relevante gruppe kommende pensionister bliver først inviteret til informationsmøde i foråret 2019.

  

Med baggrund i at myndighedsopgaven vedr. udbetaling af folkepension og boligstøtte er overgået til Udbetaling Danmark, har Udbetaling Danmark tidligere bedt kommunen om ikke at vejlede på deres myndighedsområde, hvorfor Borgerservice har meddelt, at de ønsker at ophøre med deltagelse på Seniorrådets informationsmøder. Derfor har sekretariatet for Seniorrådet tidligere drøftet med Seniorrådet, hvilke muligheder der er for at sammensætte et alternativt program for informationsmøderne.

Udbetaling Danmark har nu meddelt kommunen, at de gerne selv stiller op til de informationsmøder, som Seniorrådet arrangerer og her oplyser om folkepension og Boligstøtte. Udbetaling Danmark har givet tilsagn om at stille op til et sådant møde af ca. en halv times varighed to gange om året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der fremadrettet holdes ét informationsmøde om foråret og ét om efteråret for de kommende folkepensionister i kommunen.

Mødestedet kan gå på skift mellem kommunens fire store byer, således at der henover en to-årig periode afholdes et informationsmøde i hver af de fire byer; Hobro, Hadsund, Mariager og Arden.

Sekretariatet (Center for Sundhed og Omsorg) har hidtil bistået Seniorrådet med at finde lokaler til afholdelsen af møderne, udarbejdet program, bestilt mødeforplejning, trukket lister fra cpr.registret over navne på de kommende folkepensionister, udsendt invitationer til målgruppen via breve til deltagernes e-boks og taget imod tilmeldinger. Tidsforbruget hertil har i alt udgjort ca. 25 timer årligt.

De administrative ressourcer i kommunen er reduceret som følge af de budgetbesparelser, kommunen har skullet finde til budget 2019, og sekretariatets bistand til de informationsmøder, som Seniorrådet holder må derfor tilpasses de ressourcer, der nu er i administrationen. Derfor foreslår administrationen, at møderne fremover annonceres i aviserne, fremfor via direkte invititationer til målgruppen. Desuden at der ikke skal ske tilmelding til møderne, men at der bestilles forplejning til det deltagerantal, som man på nuværende tidspunkt har erfaring med fra de tidligere år.

Udover at møderne vil indeholde information ved Udbetaling Danmark om udbetaling af folkepension og boligstøtte, foreslår administrationen, at Seniorrådet fortsat informerer om deres arbejde og desuden, at der på møderne fortsat arrangeres oplæg om idræts- og fritidstilbud og det frivillige sociale arbejde i kommunen. Sundheds- og ældrechefen vil gerne deltage på møderne og orientere om muligheden for at deltage som frivillig i kommunens forskellige tilbud på ældreområdet.

Seniorrådet bedes udpege 2-3 medlemmer, som sammen med sekretariatet forestår den næmrere planlægning og de praktiske opgaver i forbindelse med afholdelsen af møderne i 2019. 

Økonomi

Seniorrådets budget ligger under Handicap og er for 2018 på kr. 203.000, hvoraf der er et restbudget på kr. 76.955 pr. 1. december 2018. Udgift til afholdelse af 2 møder er ca. kr. 5.000, hvilket fortrinsvis dækker udgiften til kaffe med brød.

Beslutning 

00.01.00-A08-4-18

110. Udpegning af repræsentant til Foreningsrådet 2019-2021

Forventet sagsgang

Foreningsrådet er på valg hvert 2. år, jf. Mariagerfjord Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Det er dog besluttet af det kommende Foreningsråd er siddende i 3 år, 2019-2021, så valget derefter hvert andet år falder sammen med valg til byrådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

  1. At rådet vælger 1 repræsentant og 1 suppleant til Foreningsrådet.
 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid beder Seniorrådet om at udpege 1 repræsentant til Foreningsrådet 2019-2021, samt 1 suppleant.

Repræsentanten skal ikke nødvendigvis være en repræsentant fra Seniorrådet, men kan også udpeges blandt medlemmer.

Idrætsrådet, Ungdomsrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet og BUS er også blevet bedt om at udpege en repræsentant.

Der afholdes valg for øvrige aktive, voksenundervisningsområdet og de selvorganiserede d. 6. december 2018.

Foreningsrådet er talerør for foreningerne i Mariagerfjord Kommune.

Foreningsrådet skal bl.a.:

  • være med til at udvikle foreningsområdet.
  • være med til at fordele tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.
  • igangsætte udviklingsprojekter til gavn for foreningsområdet.

 

Foreningsrådet skal sammensættes på følgende måde:

2 udpeget fra Byrådet – minimum 1 fra udvalget for Kultur og Fritid

3 for Idrætsrådet

1 for øvrige aktive

1 for BUS (Børne- og Ungdomsorg. Samråd)

1 for voksenundervisningsområdet

1 for Handicaprådet

1 for Integrationsrådet

1 for Seniorrådet

1 for Ungerådet

1 for selvorganiserede

Beslutning 

27.69.40-G01-3-17

111. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmødet den 15. januar 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At seniorrådsmødet den 15. januar 2019 holdes på Hadsund Rådhus, mødelokale 3 på 1. sal.

Beslutning 

27.69.40-G01-3-17

112. Eventuelt

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter