Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 4. december 2018 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

96. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

28.03.04-G01-4-18

97. Ansøgning om oprettelse af privatinstitution i Veddum

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Der er den 12. november 2018 modtaget ansøgning fra bestyrelsesformand Trine Velling Mortensen i Kirsebærhaven, Havbakkedistriktets private naturbørnehave, om oprettelse af privat børnehave. Dette sker i forbindelse med Mariagerfjord Kommunes beslutning om lukning af den kommunale børnehave Stjernen, Veddum Hovedgade 44, Veddum 9560 Hadsund pr. 1. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At Kirsebærhaven forhåndsgodkendes til at drive privat børnehave med 30 pladser pr. 1. januar 2019, i tilfælde af at der sker overtagelse af bygningen på adressen Veddum Hovedgade 44, Veddum, 9560 Hadsund.

Sagsfremstilling

Der er den 12. november 2018 modtaget ansøgning fra bestyrelsesformand Trine Velling Mortensen om oprettelse af privat børnehave Kirsebærhaven, Havbakkedistriktets private naturbørnehave, i de eksisterende kommunale børnehave Stjernens bygninger, Veddum Hovedgade 44, Veddum, 9560 Hadsund. Dette sker i forbindelse med Mariagerfjord Kommunes beslutning om lukning af den kommunale børnehave Stjernen pr. 1. januar 2019.

Der ønskes oprettelse af 30 børnehavepladser i Kirsebærhaven. Kirsebærhaven ønsker at overtage de kommunale bygninger, når disse sættes i udbud. Der anmodes om, at ansøgningen forhåndsgodkendes på betingelse af, at bygningen, hvor nuværende kommunale børnehave Stjernen er beliggende, kan overtages af Kirsebærhaven. 

Ansøgningen indeholder:

 • Kirsebærhavens vedtægter
 • Forslag til læreplan og visitationsregler
 • Bekræftelse fra Accounter institutionsservice, Herlev vedrørende bankerklæring og driftsgaranti
 • Plantegninger over bygninger. Mariagerfjord Kommune anmodes om tegninger over godkendt legeplads
 • Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige
 • Tro og loveerklæring om den nødvendige forsikringsdækning - ALKA

 

Fagenheden Dagtilbud godkender oprettelsen af privatinstitution i forhold til Mariagerfjord Kommunes godkendelseskriterier og indstiller, at det bliver med virkning fra 1. januar 2019. 

Økonomi

Tilskud til privatinstitution pr. barn 3-6- år pr. mdr./12 mdr.:

Driftstilskud: kr. 4.844.-

Bygningstilskud: 226.-

Administrationstilskud: 148.-

Årlig tilskud pr. barn kr. 62.616.- 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

54.18.00-Ø00-1-18

98. Ny organisering af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Forventet sagsgang

AU/BF, ØK, BY

Anledning

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er i Mariagerfjord Kommune organiseret under fagenheden Familie.

Erfaringer viser, at der kan være en fordel i, at STU er organiseret i fagenheden Arbejdsmarked.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At STU overgår til fagenheden Arbejdsmarked pr. 01.01.2019.
 2. At budget overgår til Fagenheden Arbejdsmarked pr. 01.01.2019.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 29. november 2018, pkt. 100:

Sagsfremstilling

Hvad er STU?

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er en uddannelse til unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med den støtte, der ellers kan tilbydes.

Ved opstart af et STU-forløb udarbejdes en uddannelsesplan, hvor der sættes konkrete mål i et samarbejde mellem den unge, forældrene samt uddannelsesstedet.

Et STU-forløb består af 840 timer fordelt på 40 uger pr. år og et forløb er sammenlagt 3 år. Der er mulighed for at sætte et forløb på pause - der er blot krav om, at et forløb skal påbegyndes, inden den unges 25. år.

STU kan udbydes af både private og offentlige leverandører - i Mariagerfjord Kommune er det politisk besluttet, at man forsøger at vælge tilbud indenfor egen kommunegrænse.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Organisering og omfang af STU

I Mariagerfjord Kommune er visitation af STU organiseret i fagenheden Familie. Arbejdsgangen er pt., at UU (organiseret i Ungecenter under fagenheden Arbejdsmarked) indstiller en ung til STU, hvorefter et tværfagligt udvalg drøfter sagen, før ledelsen i fagenheden Familie træffer beslutning.

Det vil være en fordel at organisere STU i fagenheden Arbejdsmarked, da UU/Ungecenter, organiseret i fagenheden Arbejdsmarked, i forvejen arbejder med den unge gennem at udarbejde en individuel uddannelsesplan. Desuden skal det sidste år af STU være arbejdsmarkedsrelateret, hvilket stiller krav til beskrivelse og afprøvning af potentialer og kompetencer i forhold til fremtidig beskæftigelse; oplysninger der er målrettet og bedst kan håndteres direkte i fagenheden Arbejdsmarked.  

Bilaget beskriver de seneste års udvikling af antallet af STU forløb i Mariagerfjord Kommune.

Økonomi

Budget medfølger i forbindelse med, at STU overgår til fagenheden Arbejdsmarked. Se bilag for budget samt forbrug for de seneste år.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

17.03.22-P20-1-15

99. Udfasning af udligningsordning på skoleområdet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede den 2. oktober at godkende indstilling om at afvikle den gældende udligningsordning på skoleområdet og samtidig sende beslutningen i høring. Der er nu kommet høringsvar.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At udligningsordningen gradvist udfases over tre år.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra følgende skoler og organisationer:

- Handicaprådet

- FAG MED Skole

- Mariager Skole

- Søndre Skole og MF10

- Assens Skole

- Arden Skole

- Rosendalskolen

Generelt er der opbakning til at udfase udligningsordningen over tre år.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag i sit fulde format.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

17.02.09-G00-1-18

100. Indhold i valgfag: E-sport

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Fagenheden Skole har modtaget en henvendelse fra ledelsen på Søndre Skole. Ledelsen ønsker på vegne af skolebestyrelsen at anmode Udvalget for Børn og Familie om at genoverveje ansøgning om at udbyde CS:GO som en del af valgfaget E-sport.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At brugen af CS:GO i valgfaget E-sport godkendes med virkning fra 01.01.2019 under forudsætning af, at der udarbejdes særlig samtykkeerklæring, som forældre og den unge skal underskrive.

Inddragelse

Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen står bag en genansøgning.

Skolebestyrelsen har drøftet anmodningen forud for, at ledelsen sendte den til fagenheden Skole.

Sagsfremstilling

Fagenheden Skole har modtaget henvendelse fra ledelsen på Søndre Skole. Heri anmoder Søndre Skole om, at Udvalget for Børn og Familie genovervejer beslutningen om ikke at udbyde CS:GO som en del af indholdet i valget E-sport (behandlet 15. maj 2018). Beslutningen fra udvalgsmødet i maj var baseret på en bekymring for, at den anbefalede aldersgrænse er 18 år.

CS:GO er de seneste år vokset i popularitet hos børn og unge, som bruger deres fritid på at spille sammen. Der er i HIK renoveret et omklædningsrum, som nu indeholder fritidstilbud med E-sport.

Valgfaget E-sport er udbudt på Søndre Skole og der er god opbakning fra elever og forældre. Der ytres nu ønske om at udvide typer af spil til også at inkludere CS:GO, da der er særlige læringsmæssige muligheder i dette.

Underviseren på valgfaget er desuden underviser på en elitelinje i Aalborg, og der er udarbejdet undervisningsmateriale med særligt fokus på kompetencer indenfor kommunikation, engelsk, samarbejde, planlægning og strategisk koordinering (se bilag for eksempel på læreplan).

I undervisningen er der desuden fokus på sundhed gennem fysisk aktivitet, og der er bevægelse indlagt i undervisningsplanerne.

Søndre Skole har indledt samarbejde med HIK, som stiller lokaler samt teknisk udstyr til rådighed for valgfagsdeltajerne. Der er desuden licenser til CS:GO til rådighed, hvis Udvalget beslutter at godkende anmodningen om at udbyde spillet som en del af valgfaget.

For at imødekomme udvalgets bekymring anbefaler fagenheden Skole, at der skal udarbejdes en særlig samtykkeerklæring, som skal underskrives af forældre samt den unge ved optagelse på valgfaget.

Desuden skal der på blanketten, hvor den unge og forældre indgiver ønsker til valgfag, tydeligt stå, at der vil blive brugt CS:GO i undervisningen og at der er en anbefalet aldersgrænse på 18 år: https://hobrosondreskole.skoleporten.dk/sp/file/46060f38-73b0-4e3d-9354-c8fda8f9dda6

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

54.00.00-G01-4-18

101. Musik- og idrætsklasser på Hobro Søndre Skole

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

Søndre Skole og MF10 ønsker i samarbejde med HIK og Mariagerfjord Kulturskole at oprette særlige talentklasser i idræt samt musiske og kreative fag på 7.-9. årgang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes på Søndre Skole og MF10 i samarbejde med HIK og Kulturskolen fra skoleåret 2019/2020.

2. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes efter folkeskolelovens paragraf 25 stk. 4 og under forudsætning af, at fagenheden Skole på vegne af kommunalbestyrelsen får godkendt ansøgningen fra undervisningsministeriet.

3. At oprettelse af Mariagerfjord Talentcenter indskrives i styrelsesvedtægten.

Inddragelse

Oprettelse af talentklasserne er drøftet i skolens bestyrelse. Der er opbakning til at oprette et talentcenter. Ligeledes er MED-systemet orienteret. I de vedtæftede bilag er der tilsagnserklæringer fra HIK og Mariagerfjord Kulturskole.

Sagsfremstilling

Søndre Skole og MF10 ønsker i samarbejde med HIK og Mariagerfjord Kulturskole at danne Mariagerfjord Talentcenter bestående af særlige talentklasser indenfor idræt og kultur på 7.-9. årgang. Optagelse af elever sker på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige og musiske/kreative talent.

Formål 

Talentcentret inden for idræt og kultur skal understøtte, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Skolens sigte er at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel gennem en særligt tilrettelagt skoledag, hvor den obligatoriske undervisning kombineres med undervisning og understøttelse af elevernes sportslige og musiske/kreative talent.

 

Oprettelse af talentklasser i idræt

Fra skoleåret 2014/15 blev det muligt for kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7.-10. klasse, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. Skolen kan ikke afvise at optage en elev på baggrund af for eksempel elevens sociale kompetencer eller faglige niveau. Skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer for at kunne træne samtidig med, at skolen sikrer gode rammer for elevernes skolearbejde. Undervisningen skal tilrettelægges inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v. Oprettelse af eliteklasser i idræt i 7-10 klasse sker i henhold til folkeskolelovens §25 stk. 4.

Oprettelse af talentklasser i kulturelle fag

Der er ikke givet generel mulighed for at oprette eliteklasser inden for andre discipliner end idræt, og der er således ikke vedtaget regler om eliteklasser i musik eller andre kreative fag. Kommuner der ønsker at oprette særlige talentklasser i musik og kreative fag, har mulighed for - efter ansøgning til Undervisningsministeriet - at få godkendt forsøg med at oprette særlige talentklasser i musik og kultur, hvor tilbuddet indeholder optagelsesprøver. Der er også mulighed for uden ansøgning at lave talentklasser i kulturelle fag uden optagelsesprøver.  

Mariagerfjord Talentcenter vil i samarbejde med fagenheden Skole ansøge undervisningsministeriet for at få godkendt oprettelsen af særlige talentklasser inden for musiske og kreative fag. Opnås der godkendelse af ansøgningen, skal denne evalueres efter tre år.  

 

Praktisk organisering

Det er skolens hensigt at oprette ét spor på hver årgang i 7.- 8.- og 9. årgang til talentklasserne. Skolen starter ud med én 7. klasse fra skoleåret 2019-20, hvorefter det vil være fuldt indfaset efter tre år. Det er en forudstætning for oprettelse af klasserne, at der minimum er 18 elever i en klasse. Talentklasserne er ikke omfattet af regler om det frie skolevalg.

 

For at blive optaget i talentklasserne skal man opfylde en række kriterier. Et væsentligt kriterie er, at eleven som minimum er blandt de bedste indenfor idræt eller kultur på sin årgang. Derudover er det et krav, at eleven udviser seriøsitet og engagement i skole og til træning, hvilket betyder, at der til stadighed arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle det faglige niveau samt udvikle talentet indenfor idræt eller kulturelle fag. HIK og Mariagerfjord Kulturskole vil sammen med Hobro Søndre Skole og MF10 danne klassen med udgangspunkt i en ansøgning fra eleverne og en vurdering af den enkelte elevs talent inden for det givne område. Eleverne kommer fra Mariagerfjord Kommune. Undtagelsesvist kan der optages elever fra andre kommuner, hvis der er plads og eleverne lever op til kriterierne.

 

Økonomi

Oprettelsen af talentklasser på Søndre Skole og MF10 er udgiftsneutralt for kommunen, idet klasserne vil modtage den samme elev- og klassetildeling som de øvrige elever i kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

82.00.00-A00-2-18

102. Analyse af Havbakke børne- og familiedistrikt

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY og høring

Anledning

Økonomiudvalget har bestilt en analyse med særligt fokus på at skabe et kvalitetsmæssigt og økonomisk bæredygtigt Havbakkedistrikt. Analysen blev på et lukket temamøde den 31. oktober præsenteret for Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget, som besluttede at igangsætte en proces for at få afklaring på den fremtidige struktur i Havbakkedistriktet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.-6. klasse samles på Havbakkeskolen i Als.
 2. At Dagtilbud midlertidigt placeres i Kriblebo i Als pr. 01/01-2019.
 3. At 0.-6. klasse samles på Havbakkeskolen i Als pr. 01/08-2019.
 4. At 7.-9. klasse fra Havbakkeskolen i Als flytter til Hadsund Skole pr. 01/08-2019.
 5. At anlægsudgifter i forbindelse med indflytning af Dagtilbud på Havbakkeskolen i Als samt anlægsudgifter i forbindelse med udvidelse af overbygning på Hadsund Skole indgår som en del af budget 2020.
 6. At Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges.
 7. At byrådets beslutning sendes i høring ved bestyrelsen og MED-udvalg i Havbakkedistriktet og Hadsund Skole samt Skelundhallen.
 8. At der igangsættes en analyse, der skal undersøge den fremtidige placering af overbygning på Assens Skole og Mariager Skole.

Inddragelse

Bestyrelsen i Havbakkedistriktet (Dagtilbud og Skole) har forud for temamødet i oktober sendt en henvendelse, hvor de takker for en god proces samt hvor de opfordrer til hurtig afklaring på fremtiden (bilag).

Skole- og forældrebestyrelser, Fag MED Skole samt Lokal MED har været inddraget i processen blandt andet i forbindelse med to afholdte workshops.

Derudover har lokale interessenter blandt andet i form af repræsentanter fra borgerforeninger været inddraget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i foråret 2018 at igangsætte en analyse af det samlede Havbakkedistriktet og i juni måned 2018 blev konsulentvirksomheden Brøndum og Fliess udpeget til at lave analysen. Hovedopgaven var at undersøge, hvordan der kan skabes et samlet børneliv i distriktet på færre matrikler. På et lukket temamøde i oktober 2018 blev Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget præsenteret for analysen.

Baggrunden for at igangsætte en analyse var:

1. Dels et kvalitetsmæssigt formål, hvor målet er at skabe et sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud, jf. Mariagerfjord Kommunes børne- og ungepolitik, og ligeledes skabe nogle mere attraktive fritids- og kulturelle rammer, som kan give hele området et løft.

2. Dels et økonomisk fokus, hvor eksisterende kvadratmeter ønskes udnyttet bedre ved, at der sker en reduktion i antal kommunale kvadratmeter. Dette skal desuden ses i lyset af, at børnetallet i de seneste år har været faldende.

Fra skoleåret 2017/2018 har der været fælles ledelse mellem skole og dagtilbud i Havbakkedistriktet, som har det økonomiske og personalemæssige ansvar for alle fire matrikler, der omfatter to skoleafdelinger (afdeling Skelund og afdeling Als) samt dagtilbud Stjernen i Veddum og Kriblebo i Als. Det er i rapportens scenarier forudsat, at Stjernen er lukket, hvilket skyldes politisk beslutning herom.

Analysen af Havbakke børne- og familiedisktrikt indeholder tre scenarier med tilhørende i alt ni versioner:

1. Det første scenarie fokuserer på at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als

2. Det andet scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret

3. Det tredje scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret

I nogle af versionerne under scenarie 1-3 analyseres det, hvilken betydning det vil have at flytte udskolingen (7.-9. klasse) fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole.

Fordele og ulemper ved scenarierne

Den samlede analyse er vedhæftet som bilag, hvor der er konsekvensbeskrivelser for alle scenarier. Den indeholder desuden en analyse af elevernes søgemønstre i forbindelse med en flytning af udskoling.

  

Mulige fordele ved scenarie 1 (samling af dagtilbud i Skelund og skole i Als)

 • Der vil være mulighed for at fastholde den særlige identitet ved dagtilbud og skole ved at holde de to afdelinger fysisk adskilt.
 • Ved at samle Dagtilbud i Skelund og Skole i Als vil der fortsat kunne tilbydes foreningsaktiviteter i begge byer.
 • Ved at opdele Dagtilbud og Skole vil der kunne frigives plads i både Skelund og Als. Disse kvadratmeter vil i begge byer kunne bruges til borgerrettede ydelser, hvorved der er et fokus på nærhedsprincippet/community center.

     

Mulige ulemper ved scenarie 1 (samling af dagtilbudsaktiviteter i Skelund og skoleaktiviteter i Als)

 • Nogle børn får længere transporttid (jf. tabel 3 i bilag).
 • Det bliver sværere at opnå synergieffekter på både medarbejder- og ledelsesniveau, når Havbakkedistriktet splittes op på to matrikler.
 • Mindre mulighed for at udnytte de eksistererende kvadratmetre i form af øget sambrug mellem Dagtilbud, Skole og SFO.   

 

Mulige fordele ved scenarie 2 og 3 (samling af dagtilbudsaktiviteter i Skelund og skoleaktiviteter i Als)

 • Der kan skabes et sammenhængende børneliv.
 • Der er mulighed for øget samarbejde mellem lærere og pædagoger til gavn for børn med særligt fokus på bedre overgange.
 • Det bliver muligt for forældre at aflevere og hente børn på en matrikel.

 

Mulige ulemper ved scenarie 2 og 3 (samling af skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund eller Als)

 • Nogle børn får længere transporttid (jf. tabel 6).
 • Der kan ske en søgning imod Hadsunddistriktet allerede fra indmeldelse i Dagtilbud.
 • Der vil være en lokalsamfundmæssig konsekvens af at samle Dagtilbud og Skole i en by - heriblandt indtægtstab for haller og foreningsliv.

 

Mulige fordele ved flytning af overbygning til Hadsund Skole

 • Der er mulighed for at skabe et særligt ungdomsmiljø i Hadsund, som kan sammentænkes med strategien for Hadsund by. Eleverne kan få flere kammerater og erfaringerne fra Søndre Skole viser, at en større overbygning giver mulighed for at øge samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser.
 • Der er fagfaglige gevinster ved at udbygge overbygning, da man for eksempel kan tilbyde talentklasser samt interessespecifikke valgfag.
 • Der er økonomisk fordel ved klasseoptimering og der kan skabes et stærkt fagligt miljø for personalet, som desuden kan bruges i rekrutteringssammenhænge.

 

Mulige ulemper ved flytning af overbygning til Hadsund Skole

 • Eleven og dennes forældre kan miste fornemmelsen af, at der er en rød tråd i elevens skoletid. Eleverne vil få længere transport til og fra skole og vil skulle danne nye relationer til lærere med flere.
 • Elevernes tilknytning til lokalområdet kan blive svækket, idet elevers tilknytning til foreningsliv samt erhvervsliv i højere grad kan rette sig mod Hadsund.
 • Man risikerer en søgning mod Hadsunddistriktet allerede fra skolestart.

 

Der vil indtænkes midlertidig løsning for Hadsund Skole i forbindelse med optag af Havbakkeskolens overbygningselever. Omkostningerne vil blive indtænkt i en kommende analyse, der vil fokusere på overbygningsstrukturen generelt (jf. budgetbemærkning omkring strukturelle forandringer på skoleområdet). Analysen omkring overbygningsstruktur vil indeholde overvejelser i forhold til følgende skoler: Hadsund Skole, Assens Skole, Mariager Skole, Søndre Skole MF10.

Samling af Dagtilbud og 0.-6. klasse på Havbakkeskolen i Als samt flytning af overbygning til Hadsund Skole

Fagenheden Skole anbefaler - med udgangspunkt i ovenstående -  at scenarie 2.4 (samling af Dagtilbud og 0.-6. klasse i Als samt flytning af overbygning til Hadsund Skole), som vil føre til et kvalitetsmæssigt og bæredygtigt Havbakkedistrikt.

Forslag til proces

 • 21/12-2018: beslutning sendes i høring ved Havbakke (MED + bestyrelse), Hadsund (MED + bestyrelse) samt Skelundhallen, hvis beslutning er som indstillet.
 • 01/01-2019: børn fra Stjernen flyttes midlertidigt til Kriblebo i Als.
 • 28/01-2019: frist for høringssvar.
 • Februar 2019: endelig beslutning i byrådet.
 • 01/08-2019: elever fra Havbakkeskolen i Skelund flyttes til Havbakkeskolen i Als. Ved oprettelse af SFO på Havbakkeskolen i Als tænkes der i løsninger, hvor der kan opnås synergieffekter med børn fra Dagtilbud.
 • 01/08-2019: elever fra overbygningen på Havbakkeskolen i Als (7.-9. klasse) flyttes til Hadsund Skole.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Havbakkeskolen i Als, så børnene fra Kriblebo kan flytte ind på Havbakkeskolen i Als.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Hadsund Skole, så faglokaler optimeres i henhold til det nye elevtal.

Økonomi

Analysen fra Brøndum og Fliess estimerer, at ovenstående scenarie vil koste 11.900.000 kr. i anlæg og implementering. Desuden vil salg af matrikler samt reduktion i vedligeholdelsesefterslæb betyde, at den samlede engangsudgift til implementering af scenariet er 7.500.000. kr. (estimat).

Udgifter til scenariet vil indgå i budget 2020.

Scenariet vil føre til en årlig driftsbesparelse på 1.500.000 kr. (estimeret).

Udgifter i forbindelse med flytninger vil blive dækket af skolernes renoveringspulje.

Jf. budgetbemærkningerne til budget 2019 er der truffet beslutning om en rammebesparelse på 3.900.000 kr. årligt. Såfremt scenarie 2.4 vedtages, vil de 1.500.000 kr. blive fratrukket besparelsen.

Desuden vil en eventuel fremtidig analyse af overbygningsstrukturen vise, om der kan opnås yderligere rammebesparelse. 

Beslutning

Børne og familieudvalget indstiller til Byrådet:

 1. At Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als.
 2. At Dagtilbud midlertidigt placeres i Kriblebo i Als pr. 01/01-2019.
 3. At 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als pr. 01/08-2019.
 4. At flytteudgifter afholdes af skolernes renoveringspulje.
 5. At Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges.
 6. At Byrådets beslutning sendes i høring ved bestyrelsen og MED-udvalg i Havbakkedistriktet samt Skelundhallen.
7.  At der undersøges muligheder for alternativer til rammebesparelsen i budget 2020. Udvalget ønsker at en større del af rammebesparelsen afløses af andre besparelser. I den forbindelse ønskes en nærmere belysning af fordele og ulemper ved at samle overbygninger på færre skoler. Fagenheden kommer med oplæg til dette og andre tiltag, der kan reducere rammebesparelsen. Udvalget ønsker oplæg ultimo februar. 

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

17.03.22-P20-1-18

103. Effektuering af besparelse på specialundervisningsområdet

Forventet sagsgang

BF og høring

Anledning

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet. Der er nu forslag til konkret udmøntning af besparelserne. I bilaget er der vedhæftet en begrebsafklaring over de tilbud, som nævnes i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At de centrale konsulentfunktioner nedlægges pr. 01.01.2019.
 2. At Den Matrikelløse Skole nedlægges pr. 01.01.2019.
 3. At AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole omdannes fra heldagstilbud til almindeligt specialtilbud pr. 01.08.2019.
 4. At specialtilbuddene AKT, ADHD og K-klasserne tildeles den samme takst pr. barn pr. 01.08.2019.
 5. At alle visitationspuljens bidrag til specialtilbuddene nedjusteres med 2,5% pr. 01.08.2019.
 6. At fasetillæggene til specialtilbuddene nedlægges og lægges oveni den gældende takst pr. 01.08.2019.

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejsgruppe bestående af repræsentanter fra specialskolerne, PPR og FAG MED Skole. Desuden er skoleledergruppen, handicaprådet samt FAG MED Skole løbende blevet orienteret om processen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet på 1.666.000 kr. i 2019 stigende til 2.834.000 kr. i overslagsårene.

Der er ved budgetvedtagelsen ikke taget konkret stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes. En nedsat styregruppe og arbejdsgruppe har siden budgetvedtagelsen drøftet forskellige tiltag for at effektuere besparelsen. Af hensyn til planlægning af skoleåret 2019/20 har målet været, at besparelsesforslagene kan blive vedtaget så hurtigt som muligt.

På den baggrund anbefaler fagenheden Skole, at besparelsen effektueres ved at gennemføre følgende tiltag:

 1. Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner pr. 01.01.2019.
 2. Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole pr. 01.01.2019.
 3. Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud.
 4. Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne.
 5. Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%.
 

Ved at gennemføre ovenstående ændringer vil det naturligt medføre en række konsekvenser, som vil blive beskrevet i det følgende.

1) Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner pr. 01.01.2019

I en årrække har der i Mariagerfjord Kommune været oprettet en service for skoler og borgere, som består i, at der har været afsat ressourcer til, at en afdelingsleder fra specialundervisningsafdelingerne for ADHD og K-klasserne blev ”frikøbt” en dag ugentligt med det formål at rådgive og vejlede omkring enkeltelever inden for de to målgrupper på de lokale distriktsskoler. Målet er at prøve at overføre pædagogikken fra specialklasserækkerne til normalklasserne, så der bliver opstillet mere hensigtsmæssige undervisning for eleverne på distriktsskolerne, og eventuelt undgå selektion til specialklasse. Ordningen har fungeret siden 2009, og konsulenterne har været brugt meget. De senere år har der dog været mindre efterspørgsel efter konsulentfunktionerne. Det vil stadig være muligt for skolerne at få konsulentbistand og sparring fra specialundervisningskonsulenten eller personalet fra PPR.

2) Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole pr. 01.01.2019

Den Matrikelløse Skole (DMS) er et tilbud, der har fungeret siden 2009. Der er tale om en lærer, som kan hjælpe distriktsskolerne, når de har elever, der ikke kan eller vil komme i skole, og som har et større og bekymrende fravær. DMS er altså derfor et tilbud, som dels sørger for, at elever, der har et bekymrende fravær, modtager undervisning og dels hjælper elever tilbage til distriktsskolen.

Adskillige elever og familier er blevet hjulpet af DMS gennem årene, og de opsamlede erfaringer har gjort funktionen stadig mere succesfuld i en tid, hvor skolevægring er et stærkt stigende problem - både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune. Når DMS nedlægges, vil vanskelighederne omkring skolevægring, fremadrettet væsentligst blive en udfordring for distriktsskolerne og dermed en væsentlig serviceforringelse for skolerne.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at der i foråret 2018 er blevet udarbejdet en guide for, hvordan et tværfagligt samarbejde kan forebygge, imødekomme og behandle eventuel skolevægring. Guiden er det redskab, som i sin fulde brug kan kompensere for nedlæggelsen af DMS, men der mangler et fortsat fokus på implementering af guidens handleveje.

3) Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud

AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet er i dag begge fysisk placeret på Assens Skole i det nyopførte "Kridthus". Begge tilbud er i dag et heldagstilbud, hvilket indebærer, at alle elever modtager 36 timers undervisning pr. dag. Ved at omdanne tilbuddene til et alm. specialklassetilbud vil de i stedet følge minimumstimetallene for de enkelte årgange, som er beskrevet i folkeskoleloven. I praksis betyder det, at eleverne ikke skal være på skolen nær så lang tid fremover. Ændringen i timetallene ses nedenfor:Såfremt forældre til børnene har brug for et pasningstilbud, vil det være muligt tilkøbe en SFO plads på lige fod med andre børn i kommunen.

Argumentet for at omdanne AKT-klasserne og TF-klasserne til et alm. specialklassetilbud er, at Kridthuset oplever, at mange elever udtrættes i slutningen af skoledagen, hvorfor elevernes udbytte af undervisningen ikke står mål med ressourceforbruget.

Besparelsen opnås ved, at AKT-tilbuddet får den samme takst som ADHD- og K-klasserne, idet de fremadrettet skal levere det samme antal undervisningstimer. Nedgangen i timetallet for TF-tilbuddet betyder, at taksten nedjusteres med 10%. Oversigten over ændringer fremgår under afsnittet "økonomi".

4) Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne

I dag udløser en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Taksterne for en fase 1 elev (0-3. klasse) for specialtilbuddene er som følger:Som det ses modtager en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Det skyldes blandt andet, at AKT-tilbuddet hidtil har været et heldagstilbud. Det vurderes ikke, at der er pædagogisk belæg for en differentieret takst på specialundervisningstilbuddene. Der er tale om tre elevgrupper med svære handicap, men det vurderes ikke, at den ene handicapgruppe kræver flere ressourcer end den anden, for at kunne opstille et godt og hensigtsmæssigt undervisningstilbud.

Via dette link kan der findes beskrivelser af de enkelte specialundervisningstilbud: https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Born-unge-og-familier/Saerlig-stoette/Stoette-til-boern-i-dagtilbud-og-skoler

5) Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%

For at sikre den nødvendige besparelse er det nødvendigt at lave en rammebesparelse på 2,5 % på visitationspuljens takst til specialtilbuddene. En TF-elev på Assens Skole og en VG-elev på Astrup Skole er fuldt finansieret af visitationspuljen, mens visitationspuljens bidrag til de tre resterende tilbud kun udgør knap 1/3 del af den samlede takst. En rammebesparelse på 2,5 % betyder, at de dyreste tilbud nedjusteres mest pr. elev. En rammebesparelse vil som udgangspunkt betyde serviceforringelser, idet der vil være færre ressourcer i de enkelte tilbud.

6) Fasetillæg fjernes

Udover ovenstående besparelser har det i arbejdsgruppen været drøftet, at fasetillæggene bør fjernes og lægges oveni taksten pr. elev. I dag modtager elever i specialtilbuddene et fasetillæg undtagen VG-eleverne. Det betyder, at den samlede takst for en elev i indskolingen er ca. 4000 kr. højere end en elev i udskolingen. I følge de enkelte specialtilbud bør der ikke være forskel på taksten, ligesom det er administrativt tungt at arbejde med fasetillæg. Derfor anbefales det, at fasetillægget fjernes og i stedet lægges oveni taksten. Der er altså ikke tale om en besparelse men blot en omplacering af midler.

Arbejdsgruppens anbefalinger fremadrettet 

Der har i arbejdsgruppen været drøftelser om, at der bør kigges på nogle strukturelle forandringer af hele specialundervisningsområdet, som både kan medvirke til at styrke inklusionsindsatsen samt nedbringe udgifterne til specialundervisning på længere sigt. Det drejer sig bl.a. om at:

 • Undersøge behovet for et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskelighder
 • Øge de økonomiske incitamenter til øget inklusion på skolerne
 • Øge de økonomiske incitamenter til tilbageslusning for specialskolerne
 • Investere i klasseledelse

 

På den baggrund anbefaler Fagenheden Skole, at der til foråret 2019 nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække udviklingspotentialer på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Besparelserne udmøntes med følgende virkning:Ovenstående betyder, at der fastsættes nye takster for de respektive specialundervisningstilbud. Ændringerne ses i det nedenstående skema:

 

I ovenstående skema er angivet antal elever i alt i tilbuddene (pr. 05.09.2018). Dette elevtal er udelukkende Mariagerfjord Kommunes egne børn, og det er dét elevtal, som danner grundlag for beregningerne. Specialtilbuddene vil fremadrettet modtage en lavere takst også for de elever, som kommer fra andre kommuner, men denne besparelse tilfalder ikke Mariagerfjord Kommune. Pr. 05.09.2018 er der i alt 27 elever fra andre kommuner, som hovedsageligt benytter TF-tilbuddet og AKT-tilbuddet. I praksis betyder det, at specialtilbuddene samlet set kommer til at levere en besparelse på 2.721.258 kr., hvoraf kun de 2.092.492 kr. tilfalder Mariagerfjord Kommune. Nedenfor illustreres den samlede påvirking for de enkelte specialtilbud inkl. elever fra andre kommuner.Som det fremgår skal Assens Skole levere flest midler til besparelserne. Her skal det tages i betragtning, at både AKT- og TF-klasserne fremadrettet skal levere ca. 10 % færre undervisningstimer samlet set. Derudover fremgår det, at ADHD-klasserne skal levere færrest midler til besparelserne. Dette vurderes at være mest fair, da de i forvejen modtog den laveste takst og samtidig også har færrest elever indskrevet i tilbuddet. Det betyder, at der ikke i samme grad er mulighed for at opnå stordriftsfordele som hos de andre tilbud.

Mulige økonomiske følgevirkninger ved besparelserne

Alle specialtilbuddene i kommunen modtager én takst pr. barn, som dækker et skole- og SFO-tilbud. Det betyder, at Assens Skole med en lavere takst fortsat skal kunne tilbyde en SFO-plads til elever i AKT og TF ud fra den givne tildeling. Dog vil der komme en indtægt for kommunen i form af forældrebetaling. I den forbindelse kan der også være en øget udgift for kommunen i form af flere økonomiske fripladser.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

15.00.00-I00-1-18

104. Benchmarkinganalyse af overgange til ungdomsuddannelse

Forventet sagsgang

AU, BF

Anledning

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i september 2018 offentliggjort en rapport, som beskriver forholdene ved overgang til ungdomsuddannelse i landets kommuner.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie: 

1. At punktet tages til efterretning.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 1. november 2018, pkt. 96:
Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune klarer sig generelt bedre end landsgennemsnittet, når det gælder om at få unge i gang med og til at fuldføre ungdomsuddannelser. På næsten alle de målte parametre klarer Mariagerfjord Kommune sig bedre end landsgennemsnittet og samtidig bedre end forventningen jævnfør de tilskrevne rammevilkår. Rammevilkårene skal forstås som det niveau, ministeriet ville forvente, at kommunen ligger på.

På nogle af punkterne i rapporten er der tilknyttet en såkaldt benchmarkingindikator, som angiver hvor meget kommunen procentmæssigt klarer sig bedre eller dårligere end det forventede niveau for kommunen. På disse parametre ligger Mariagerfjord Kommune i gennemsnit 1,9 % højere end rammevilkårene tilskriver.

Et år efter 9. klasseLandsgennemsnit (afgangsår 2016)Mariagerfjord Kommune (afgangsår 2016)Benchmarking indikator

+/- bedre end forventet
I gang med en ungdomsuddannelse

 
85,9 %87,7 %2,9
I gang med en gymnasial uddannelse70,2 %64,7 %0,7
I gang med en erhvervsuddannelse23,0 %15,7 %2,2
Afbrudt ungdomsuddannelse2,1 %0,9 %__
Ej påbegyndt ungdomsuddannelse12,0 %11,3 %__

 

Det fremgår ovenfor, at der er en højere andel, som er i gang med en ungdomsuddannelse ét år efter 9. klasse sammenlignet med landsgennemsnittet. Samtidig har Mariagerfjord Kommune færre afbrudte uddannelsesforløb og en lavere andel end landsgennemsnittet, som ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse efter et år (jf. "Bilag 2: kommunespecifikke nøgletal" i link herunder).

Fem år efter 9. klasseLandsgennemsnit (afgangsår 2012)Mariagerfjord Kommune (afgangsår 2012)Benchmarking indikator

+/- bedre end forventet
Fuldført ungdomsuddannelse71,6 %72,2 %1,8
Fuldført gymnasial uddannelse62,1 %57,6 %__
Fuldført erhvervsuddannelse9,4 %14,5 %__
I gang med ungdomsuddannelse10,0 %12,9 %__
Afbrudt ungdomsuddannelse12,3 %10,0 %__
Ej påbegyndt ungdomsuddannelse6,1 %4,8 %__

 

Det fremgår ovenfor at de samme forhold, som rapporteres efter et år, gør sig gældende efter fem år, hvor Mariagerfjord Kommune igen klarer sig bedre end landsgennemsnittet på andelen, som er i gang med uddannelse og på fuldførelse – dog kun samlet set og på erhvervsuddannelser til fordel for de gymnasiale uddannelser (jf. "Bilag 2: kommunespecifikke nøgletal" i link herunder).

For flere informationer se rapport samt bilag her: https://oimb.dk/analyser/dagtilbud-skole-og-uddannelse/benchmarkinganalyse-af-overgange-til-ungdomsuddannelse/

Beslutning

Godkendt.

Udvalget anerkender den gode indsats.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

00.00.00-S00-1-18

105. Rammebesparelse

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en rammebesparelse for Udvalget for Børn og Familie i 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At rammebesparelsen fordeles mellem antal børn i skoler og dagtilbud gennem en justering af taksten pr. barn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 godkendte byrådet en række besparelser. En af besparelserne er en rammebesparelse på udvalgsniveau på 525.000 kr. i 2019. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af besparelsen.

Idet størstedelen af midlerne inden for Udvalget for Børn og Familie ligger hos skoler og dagtilbud foreslås det, at rammebespesparelsen fordeles mellem skoler og dagtilbud ud fra antallet af børn.

Fordelingen betyder, at skolerne skal have en rammebesparelse på 363.000 kr., mens dagtilbud skal have en rammebesparelse på 162.000 kr. i 2019. Konkret betyder besparelsen 91 kr. mindre i tildeling pr. barn.

Rammebesparelsen på skoleområdet træder i kraft pr. 01.08.2019 og vil blive effektueret ved at nedjustere elevtaksten.

Besparelsen på dagtilbudsområdet træder i kraft pr. 01.01.2019 og vil blive fordelt ligeligt mellem børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Besparelsen vil blive effektueret ved at justere på taksten pr. barn.

Der tages i første omgang stilling til rammebesparelsen i 2019. Besparelsen i overslagsårene vil indgå i arbejdet med budget 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

17.00.00-A26-1-16

106. 12. skoleår

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune modtager fra tid til anden ansøgninger om yderligere et 12. skoleår for elever, der har modtaget 11 års undervisning ifølge folkeskoleloven. Der ønskes afklaring af, hvorvidt dette tilbydes i Mariagerfjord Kommune. Med ”12. skoleår” menes det år, der rækker udover 10. klasse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

 1. At der kun i ganske særlige tilfælde kan gives dispensation af skolechefen til et 12. skoleår.
 2. At kompetencen til at dispensere for et 12. skoleår delegeres til skolechefen og indskrives i styrelsesvedtægterne.

Sagsfremstilling

Der er i folkeskoleloven, som det kan læses af nedenstående skema, helt klare regler for undervisningspligten. Alle børn starter deres skolegang i en børnehaveklasse det år, de fylder 6 år efterfulgt af 9 års pligtig undervisning samt et evt. år i 10. klasse - i alt 11 år. Både børnehaveklassen og 10. klasse var indtil august 2009 frivillige år. Men nu og fremover er børnehaveklassen blevet pligtig, mens 10. klasse fortsat er frivillig. Reglerne om undervisningspligt er de samme for almen undervisning og specialundervisning i en specialklasse eller på en specialskole.

  

Antal år eleven  bliver undervist.
0.kl.1.kl.2.kl.3.kl.4.kl.5.kl.6.kl.7.kl.8.kl.9.kl.10.kl.12. skoleår
Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.Obl.TilbudIkke lovpligtigt

 

Jf. folkeskolelovens §4. stk. 2 kan der ud over det beskrevne forløb på 11. skoleår, tilbydes yderligere et 12. skoleår til børn med særlige behov, men det er de færreste kommuner, der giver denne mulighed, og der kan ikke stilles krav herom. Jf. bestemmelsen vedrører muligheden for et 12. skoleår alene elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, hvorfor et 12. skoleår som oftest er et økonomisk dyrt tilbud for kommunen. Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har i en principiel afgørelse slået fast, at klagenævnet ikke tager stilling til ønsket om et 12. skoleår. Meddelelsen er vedhæftet som bilag.

Intentionen ifølge folkeskolelovens §19a er, at eleverne senest efter 10. kl., skal videre til en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse. I dag er der ungdomsuddannelsestilbud tilpasset alle elever/unge uanset eventuelle vanskeligheder eller handicap. (Eks. STU, EGU, Erhvervsuddannelserne, Gymnasial uddannelse mv.). På uddannelserne kan der i øvrigt efter ansøgning, bevilliges forskellige støtteforanstaltninger for den enkelte elev. Derfor er det også vurderingen, at en elev kun i meget sjældne tilfælde vil profitere mere af et 12. skoleår på en folkeskole, fremfor at fortsætte i et tilbud på en ungdomsuddannelse i et ungdomsmiljø.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der i Mariagerfjord Kommune træffes beslutning om, at et 12. skoleår kun gives i ganske særlige tilfælde, hvor det ud fra en faglig og pædagogisk betragtning vurderes at være mest hensigtsmæssig. Den konkrete vurdering foretages af skolechefen på baggrund af en konkret skriftlig ansøgning.

Er der tale om elever fra specialklasserækker eller specialskoler, skal der til ansøgningen vedhæftes en PPV udarbejdet af PPR samt en individuel elev -undervisningsplan.

  

Der er ingen dispensationsmuligheder, såfremt eleven tidligere har gennemført 10. klasse med hel eller delvis afgangsprøve, eleven er fyldt 18 år før skoleårets afslutning, eller det vurderes, at man kan påbegynde beskæftigelse / en ungdomsuddannelse eller deltage i et forberedelsesforløb til ungdomsuddannelse.

Praksis i nabokommuner

  

Aalborg Kommune tildeler ikke 12. skoleår. Det er oplyst at være politisk besluttet.

Vesthimmerland Kommune tildeler kun i yderst sjældne tilfælde 11. skoleår. Det er administrativt bestemt, og eventuel dispensation gives af Skolechefen.

Randers Kommune tildeler ikke 12. skoleår. Kommunen er i overvejelser, om Skolechefen skal kunne give dispensation i ganske særlige tilfælde, og om beslutningen skal behandles politisk.

Rebild Kommune har tidligere i enkelte helt særlige tilfælde tildelt elever 12. skoleår. Når det sker, er Skolechefen bevilligende myndighed. Spørgsmålet er ikke behandlet politisk, men er en administrativ procedure.

Økonomi

Økonomisk vil et 12. skoleår afhænge af det konkrete tilfælde. De forskellige undervisningstilbud har forskellige årspriser, men når det drejer sig om et eventuel 12. skoleår i en specialklasse eller på specialskolen, kan den årlige udgift inklusiv kørsel overstige 500.000 kroner  pr. elev.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

82.00.00-P20-16-18

107. Nedrivning af højhuset i Assens

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Højhuset på Assens Skole er blevet nedrevet. Der foreligger endeligt anlægsregnskab til godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At anlægsregnskabet godkendes.
 2. At merforbruget finansernes af skolernes renoveringspulje.

Sagsfremstilling

Ejendomscentret har hjulpet Assens Skole med nedrivning af den tidligere bygning betegnet ”Højhuset”. Bygningen skulle nedrives for at give plads til en forbedring af skolegården. Højhuset har tidligere haft elever med indlæringsvanskeligheder, men disse elever er flyttet over i det nyopførte Kridthus. Bygningen var utidssvarende og oprindeligt opført som en bolig, hvilket også var en af grundene til, at den ikke blev ombygget. Bygningen har indtil nedrivningen stået tom.

Inden nedrivningen blev der taget prøver for miljøfarligt affald, som viste, at der var en del steder, hvor der var asbest, pcb & bly. Omfang og mængder var indeholdt i tilbuddet fra entreprenøren, men under nedbrydningen blev omfang og mængder justeret, da der blev fundet mere. Det medførte også en ekstraudgift i affaldsdeponeringen samt bortkørsel heraf. Den samlede overskridelse af budget er på 51.840,-. 

Økonomi

I bilaget fremgår det samlede anlægsregnskab for nedrivningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

27.00.00-K07-1-18

108. Børne- og Socialministeriets danmarkskort

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Børne- og Socialministeriet udarbejder hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Der orienteres om dette.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

 1. At orienteringen om Børne- og Socialministeriets danmarkskort på socialområdet tages til efterretning.
 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 26. november 2018, pkt. 128: 

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet udarbejder hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Danmarkskortet bliver udarbejdet på baggrund af de klagesager, som Ankestyrelsen behandler.

I juli 2018 blev retssikkerhedsloven ændret, og i den forbindelse blev der blandt andet indsat en ny paragraf 79 b. Ifølge denne bestemmelse skal kommunalbestyrelsen på et møde behandle danmarkskortet, og dette skal ske inden udgangen af det år, hvor kortet er offentliggjort.

Som baggrundsmateriale vedlægges tre kort for 2017 i et samlet bilag; ’det samlede socialområde’, ’børnehandicap’ og ’voksenhandicap’. Opgørelsen for socialområdet drejer sig om hele Servicelovens område for både børn, voksne og ældre. For 2016 er der i samme dokument vedlagt to kort; ’det samlede socialområde’ og ’børnehandicap’. Der er ikke udarbejdet et særskilt kort for ’voksenhandicap’.

Ministeriet forklarer, at der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter. Det drejer sig om:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring: Styrelsen er helt eller delvis uenige i afgørelsen og ændrer den.

 

Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle realitetsbehandlede sager.

Ud af de sager, hvor Ankestyrelsen omgjorde Mariagerfjord Kommunes afgørelser, udgjorde hjemvisninger langt størstedelen.

Ved gennemgang af 50 af de 59 afgørelser, som Ankestyrelsen traf i 2017, har Ankestyrelsen truffet afgørelse om hjemvisning 12 gange. Hjemvisningsårsagerne fordeler sig således:

 • 8 sager er der sket hjemvisning til indhentelse af yderligere oplysninger. I disse sager er Ankestyrelsen kommet frem til, at vi burde have indhentet flere oplysninger, inden vi traf afgørelse i sagen.
 • 1 sag henviser Ankestyrelsen til manglende begrundelse for afgørelsen.
 • 1 sag henviser Ankestyrelsen til manglende afgørelse af delelementer i sagen.
 • 1 sag henviser Ankestyrelsen til manglende vejledning.
 • 1 sag er Ankestyrelsen kommet frem til, at der ikke har været foretaget en helhedsvurdering.
 • 2 sager har Ankestyrelsen opretholdt kommunens afgørelse, men har ændret begrundelsen.

 

Der er endnu ikke offentliggjort danmarkskort for 2018, men Ankestyrelsen har offentliggjort en statistik, der vedrører 1. halvår af 2018. Nedenstående skema viser en oversigt over omgørelser:

Omgørelser i procentSocialområdet (incl. børne og voksenhandicap)BørnehandicapVoksenhandicap
Landsplan 201738 % af 10.191 afgørelser*
(Heraf 75 % hjemviste,
25 % ændrede)
52 %

(Heraf 68 % hjemviste, 32 % ændrede)
21 %

(Heraf 83 % hjemviste, 17 % ændrede)
Mariagerfjord 201623 % af 52 afgørelser
(Heraf 21 % hjemviste,
 2 % ændrede)
0 % af 3 afgørelser
(Heraf 0 % hjemviste,
 0 % ændrede)
Ikke udarbejdet
Mariagerfjord 201736 % af 59 afgørelser
(Heraf 29 % hjemviste,
 7 % ændrede)
43 % af 7 afgørelser
(Heraf 43 % hjemviste,
 0 % ændrede)
14 % af 7 afgørelser
(Heraf 14 % hjemviste,
 0 % ændrede)
Mariagerfjord 2018 første halvår17 % af 42 afgørelser

* Det samlede antal klager på Socialområdet er opgjort i Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg for 2017.

Når omgørelsesprocenterne skal vurderes er det væsentligt samtidig at se på, hvor mange klagesager det drejer sig om.

I 2017 har Ankestyrelsen afgjort 10.191 sager på landsplan, heraf 59 sager fra Mariagerfjord Kommune svarende til 0,58 % af det samlede antal af ankestyrelsesafgørelser.

Da befolkningstallet i Mariagerfjord Kommune svarer til 0,73 % af den samlede befolkning ville et landsgennemsnit for klager til Ankestyrelsen svare til 74 afgørelser. Da der kun er truffet 59 afgørelser, træffes der således relativt få afgørelser vedrørende Mariagerfjord Kommune i Ankestyrelsen.

Uagtet hvor få eller mange klagesager, der sendes til Ankestyrelsen, skal der arbejdes på læring i organisationen af de afgørelser, der træffes. Dette gøres på forskellig vis, ved at lederne på områderne gennemgår de enkelte afgørelser sammen med medarbejderne og ændrer praksis. Herudover er der i på både børne og børne-og voksenhandicap området igangsat en proces, hvor ledelsestilsynene bruges endnu mere aktivt til læring efter indhentet inspiration fra Ankestyrelseschef.
For at lære på tværs af organisationen, har juristen i kommunen en opgave i at gennemgå afgørelserne fra Ankestyrelsen for at se, om der er tale om afgørelser andre områder i organisationen med fordel kan lære af. Juristen videregive herefter viden til andre dele af organisationen

De fremtidige afgørelser vil kunne påvirkes af de besparelserne, der er foretaget på det administrativeområde som følge af Budget 2019-2022. Dette skyldes, at der er også er besparelse på medarbejdere, der har direkte kontakt med borgerne og træffer afgørelser om den støtte borgeren kan få.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

82.06.03-P16-1-15

109. Ny daginstitution Hobro Nord

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med opførelsen af ny daginstitution i Hobro Nord foreligger der nye økonomiske beregninger på omkostningerne ved byggeriet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At de nye beregninger for byggeri godkendes

2. At der i byggeriet budgetteres med produktionskøkken
3. At der afsættes midler til ombygning af specialpladser til børnehavepladser i Rosenhaven

4. At tidsplan for byggeri godkendes
5. At forventede uforbrugte midler fra tilbygning i Rosenhaven på ca. 500.000 kroner indgår i budgettet for ny daginstitution

5. At der søges om en yderligere anlægsbevillingsbevilling på 756.000 kroner i 2020 

Inddragelse

Processen har løbende været drøftet i MED-systemet og dagtilbuddets bestyrelse.

Sagsfremstilling

I forhold til tidligere belutninger vedrørende byggeri af ny daginstition Hobro Nord er der foretaget nye beregninger med tradionelt byggeri med Mariagerfjord Kommunens standardkrav uden DGNB certificering. Nærværende budget og tidsplan er udarbejdet under forudsætning af, at byggeriet gennemføres efter Mariagerfjord kommunes gældende retningslinjer.

Dette indebærer at:

1) Rådgiverydelser udbydes i indbudt licitation.

2) Håndværkerydelser udbydes i indbudt fagentreprise.

3) Byggeriet udføres som traditionelt byggeri jf. bygningsreglement og Mariagerfjord kommunes standardkrav.

4) Byggeriet gennemføres uden DGNB certificering.

Byggeriet projekteres med følgende kvadratmeterfordeling og børnetal:

60 Børnehavepladser á 8,25 m2/barn: 495 m2

20 Specialpladser á 18,00 m2/barn: 360 m2

20 Flexpladser á 8,25 m2/barn: 165 m2

12 Vuggestuepladser á 9,25 m2/barn: 111 m2

Areal til dagpleje (legestue) 70 m2

Multisal, inkl. depot 130 m2

TOTAL: 1331 m2

Budget:

Håndværkerydelser: 23.860.000,-

Heraf uforudsete udgifter: 1.500.000,-

Heraf særlige grundforhold: 1.000.000,-

Projektering og Rådgivning: 3.490.000,-

Heraf afholdte udgifter og kontraktuelle forpligtelser 840.000,-

Grundudgifter inkl. legeplads mv: 2.550.000,-

Inventar, IT, fiber mv: 710.000,-

Øvrige omkostninger: 240.000,-

TOTAL: 30.850.000,-

Såfremt der ønskes etableret produktionskøkken medfører dette en merudgift på:

Tillæg inventar: 200.000,-

Tillæg bygning: 20 m2 á 17.000,- 340.000,-

TOTAL: 540.000,-

Udgifter til omlægning af specialgrupper i daginstitution Rosenhaven, Døstrupvej:

Håndværker og inventarudgifter: 500.000,-

Tidsplan:

Udbud rådgivere: Januar 2019

Projektering: Februar-august 2019

Lokalplan: Februar-august 2019

Udbud, Byggeri: September 2019

Godkendelse, udvalg: Oktober 2019

Byggeperiode: November 2019 – Juni 2021

Fagchefen for dagtilbud anbefaler, at byggeriet af daginstituion Hobro Nord fremtidssikres, således at der i bugettet for byggeriet tages højde for merudgift til produktionskøkken.

Hvert andet år skal forældrebestyrelserne i alle dagtilbud tage stilling til valg af sundt frokostmåltid. Trenden er, at et sundt frokostmåltid bliver efterspurgt og der er således i dette efterår tilkendegivet ønske om forældrebetalt frokostmåltid i flere af børnehusene.  

Økonomi

Budget for byggeri: 30.850 mio.

Produktionskøkken: 540.000

Omlægning af specialpladser i Rosenhaven: 500.000

Totalbudget inkl. produktionskøkken og omlægning af specialpladser: 31.890.000

Merudgift anslået 1,256 mio. foreslåes financieret ved:

 • Forventet overskud på ca. 500.000 kroner fra byggeri af tilbygning i Rosenhaven, som forventes afsluttet januar 2019.
 • Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 756.000 kroner. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

00.01.00-G01-1-18

110. Orientering

Beslutning

Nina Hæsum orienterede om optagelseskriterier i dagtilbud.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter