Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 10. september 2019 kl. 16:30 i Astrup Skole, Hadsundvej 11, 9510 Arden
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

61. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

17.01.01-G01-1-17

62. Ændring af styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

De gældende styrelsesvedtægter for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen samt tilhørende bilag er fra 2014. Det har været nødvendigt at opdatere styrelsesvedtægten og det tilhørende bilag blandt andet på grund af ændringen af folkeskoleloven i foråret 2019 samt andre ændringer siden 2014, herunder indførsel af samdrift mellem skole - og dagtilbud i Havbakke - og Assens børne- og familiedistrikter.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At den ændrede styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen godkendes.

Inddragelse

Den ændrede styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen har været i høring i skolebestyrelserne, som det foreskrives i folkeskolelovens § 41. Dette har givet anledning til få redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for at opdatere styrelsesvedtægten for Mariagerfjord Kommunes skolevæsen. Det tilhørende bilag til styrelsesvedtægten er også blevet opdateret.

Ifølge folkeskolelovens § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser om blandt andet:

 • Skolebestyrelsens sammensætning og fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

 

De væsentligste ændringer i styrelsesvedtægten er:

• Der er tilføjet to nye indledende afsnit, nemlig ”Formål” og ”Byrådet”

• Der er indsat tre orange kasser, der beskriver de særlige forhold vedr. Søndre Skole og Mariagerfjord 10. klassecenter (MF10), Havbakkedistriktet og Assens Skole og Dagtilbud.

• Kapitel 1 – afsnittet ”Sammensætning og valg” er delt op i to afsnit ”Sammensætning” og ”Valg til skolebestyrelserne”

• I kapitel 1, § 2 (under ”Valg til skolebestyrelserne”) er der tilføjet to nye afsnit, som er sat ind før delafsnittet, der begynder ”Forældrerepræsentanter og disses stedfortrædere…..”

• I kapitel 2 er der tilføjet et delafsnit om skolebestyrelsens kompetencer i henhold til folkeskolelovens § 44.

Bilaget til styrelsesvedtægten er ligeledes ændret. Der er tale om en opdatering af relevante oplysninger om skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune. Det skal bemærkes, at kapitel 8 "regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser” er tilføjet. Dette afsnit udgjorde før et særskilt bilag.
Bilaget til styrelsesvedtægten har først og fremmest til formål at informere om folkeskolen i den pågældende kommune, og der gælder ingen formkrav for bilaget, Der er heller ikke noget lovkrav om høring af skolebestyrelser eller andre i forbindelse med ændringer i bilaget. Det ændrede bilag vedlægges således udelukkende til orientering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.30.10-S00-1-19

63. Budgetbemærkninger til budget 2020-2023

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til tidsplanen for budget 2020-2023 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2020 i de stående udvalg mellem den 2. september og 10. september 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi sender bevillingsoversigter og bemærkninger omhandlende budgetforslaget 2020 til Udvalget for Børn og Familie.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Bemærkninger til det vedtagne budget skal sendes senest 5. januar til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De fremsendte bemærkninger er 1. udkast til budgetforslaget for 2020. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, vil der blive udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2020. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 4. november 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.30.10-S00-1-19

64. Forslag til takster 2020 for Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2020.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2020-2023 skal de politiske udvalg komme med forslag til takster 2020 til Byrådets 1. behandling af budgettet 10. oktober 2019.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2020 bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder og for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster for renovation og tømningsordninger, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 10. oktober 2019. Takstoversigten er udarbejdet af Økonomi.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 bliver sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet primo december 2019.

Udvalget for Børn og Familie skal komme med forslag til takster 2020 vedrørende dagpleje, børnehaver, skolefritidsordninger og omsorgs-/specialtandpleje.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2020. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 4. november 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.15.10-A00-2-18

65. Alternativ struktur inden for Børn og Familie

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY, Høring, BF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med Budget 2019-22 blev der besluttet en samlet rammebesparelse på 5,8 mio. kr. (fra 2021 og fremefter).

 • Rammebesparelse på skoleområdet på 3,9 mio. kr. (fuldt indfaset), hvoraf lukning af Skelund Skole giver 1,2 mio. kr = 2,7 mio. kr.
 • Rammebesparelse på hele børne- og familieområdet 1,925 mio. kr. (skifter lidt hen over budgetårene)

 

I alt resterer rammebesparelseskrav på: 4.625.000 kr.

Det blev besluttet, at der som alternativ til rammebesparelsen skulle kigges på den samlede ledelsesstruktur.

En projektgruppe har gennem foråret arbejdet med at beskrive scenarier til at opnå besparelsen (bilag 1). Scenarierne er efterfølgende blevet kvalificeret af MED-udvalg inden for Børn og Familie samt skole- og forældrebestyrelser.

På baggrund af de indkomne input har styregruppen udarbejdet et alternativt scenarie (scenarie 4, som styregruppen anbefaler, at Byrådet sender i høring).

Byrådet skal træffe valg om scenarie til at opnå besparelse og sende forslag til valg om scenarie i høring.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At scenarie 4 sendes i høring.

Inddragelse

Gennem foråret har der været en inddragende proces, hvor ledere samt MED-repræsentanter har deltaget i en projektgruppe, som havde til opgave at beskrive scenarier til at opnå den fastsatte besparelse.

MED-system og skole- og forældrebestyrelser har sendt kvalificeringsforslag til scenariebeskrivelserne forud for politisk behandling (bilag 3).

Der vil ske høring af relevante parter forud for endelig beslutning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2019-22 blev der besluttet en samlet rammebesparelse på 5,8 mio. kr. (fra 2021 og fremefter).

 • Rammebesparelse på skoleområdet på 3,9 mio. kr. (fuldt indfaset), hvoraf lukning af Skelund Skole giver 1,2 mio. kr = 2,7 mio. kr.
 • Rammebesparelse på hele børne- og familieområdet 1,925 mio. Kr. (skifter lidt hen over budgetårene)

I alt resterer rammebesparelseskrav på: 4.625.000 kr.

Det blev besluttet, at der som alternativ til rammebesparelsen skulle kigges på den samlede ledelsesstruktur. Skole, dagtilbud og andre relevante kommunale enheder skulle derudover sammen afsøge muligheder, fordele og ulemper ved at etablere administrative fællesskaber.

I den forbindelse blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe.

Projektgruppens opgave

Projektgruppen fik til opgave at undersøge, hvordan en anden organisering kan føre til besparelser på ledelse/administration, mens kvaliteten af opgaveløsningen fastholdes - eller forbedres.

Projektgruppens opgave var at aflevere scenariebeskrivelser til styregruppen, som herefter skulle arbejde videre med beskrivelserne forud for kvalificering i forældre- og skolebestyrelser samt MED-system.

Kvalificeringsforslag (bilag 3)

Der er sendt kvalificeringsforslag fra forældre- og skolebestyrelser, FagMED samt Lokal-MED indenfor Dagtilbud, Familie og Skole. Der er mange forskelligartede tilbagemeldinger, hvorfor styregruppen anbefaler, at tilbagemeldingerne læses i deres helhed, da det ikke er muligt at opsummere dem fyldestgørende.

 • Kvalificeringsforslagene viser, at der generelt er tilfredshed med samdriftsordningerne i Assens og Havbakke (i både Lokal-MED og bestyrelser).
 • Kvalificeringsforslagene viser, at der generelt ikke er opbakning til decentralisering af støttepædagogkorps samt til decentralisering af Dagplejen.
 • Kvalificeringsforslagene viser, at der generelt er undring over hvordan, besparelseskrav udmøntes inden for fagenheden Familie.
 • Kvalificeringsforslagene viser, at der generelt er bekymring for, at bestyrelsesarbejdet bliver udfordret ved sammenlægning af skoler eller sammenlægning af Dagtilbud og Skole.
 • Mange kvalificeringsforslag anbefaler, at man genovervejer beslutningen om ikke at ville kigge på overbygningsstrukturen på skoleområdet samt egentlige matrikellukninger på både dagtilbuds- og skoleområdet.
 • Kvalificeringsforslagene viser, at der ikke er enighed om tilslutning til nogen af de beskrevne scenarier.

 

Der er derudover sendt kvalificeringsforslag fra CittaSlow Mariager samt SFO-ledergruppen.

På baggrund af indhold i kvalificeringsforslagene vedlægges midtvejsevaluering af samdriftsordning i Havbakkedistriktet (bilag 4).

Scenarie 4

På baggrund af de indkomne kvalificeringsforslag har styregruppen valgt at beskrive et nye scenarie for at opnå den krævede rammebesparelse.

Kvalificeringsforslagene var ikke entydige, og derfor valgte styregruppen at beskrive et nyt scenarie, som inddrog dele af de mangeartede kvalificeringsforslag, der blev indsendt.

Scenarie 4 består af:

 • Reduktion i antal af dagtilbudsdistrikterne ved at sammenlægge disse (1.100.000 kr.)
 • Fælles ledelse af SFO og Indskoling (1.350.000 kr.)
 • Tilførsel af besparelse ved sammenlægning af chefstillinger inden for Dagtilbud og Skole (600.000 kr.)
 • Besparelse på administration inden for fagenheden Familie/faglig ledelse af støttepædagogisk indsats (200.000 kr.)
 • Rammebesparelse på skoleområdet (1.375.000 kr.)
 • Bibeholdelse af enstrenget ledelse i Havbakke og Assens (tostrenget ledelse bibeholdes i de øvrige distrikter).

 

Tids- og procesplan fremadrettet:

 • September: Politisk behandling i Udvalget for Børn og Familie, Økonomiudvalget og Byråd.
 • Høring.
 • December: Politisk beslutning om udmøntning af valg af fremtidig organisering af ledelse og administration inden for Børn og Familie.

 

Økonomi

Scenarie 4 angiver et samlet potentiale på 4.625.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie indstiller, af hensyn til at mindske perioden med usikkerhed for medarbejdere, ledere og forældre, at høringsperioden bliver oktober måned, således at endelig beslutning kan træffes i november måned.

I høringsmaterialet skal det gøres tydeligt, at sammenlægning af Arden og Astrup Skole ikke er en del af scenarie 4, men en del af budgetforslag 2020.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.22.00-G01-3-19

66. Politisk mødekalender 2020

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:
1. At Byrådet godkender udkast til den politiske mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Uge 7, hele juli måned og uge 42 er friholdt for møder på grund af ferieafvikling.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, KL-topmøder, ferie og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Udvalget for Sundhed og Omsorg: Udvalget holder normalvis møder på mandage, men på grund af pinsen er mødet i juni flyttet til tirsdag den 9. juni.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse: I november er udvalgets møde flyttet en uge frem til torsdag den 14. november på grund af sammenfald med KLs JobCamp.

Udvalget for Børn og Familie: Udvalget holder normalvis møder på tirsdage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdag og i juni til mandag.

Udvalget for Teknik og Miljø: Udvalget holder normalvis møder på mandage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdag.

Byrådet: På grund af sammenfald med KLs Børne- og Ungetopmøde er Byrådsmødet flyttet til onsdag den 29. januar.

Beslutning

Udvalget for Børn og Familie kan ikke tiltræde indstillingen, idet møder i udvalget på onsdage ikke er ønsket.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

00.01.00-G01-5-19

67. Orientering

Sagsfremstilling

 1. Foreløbige punkter til næste udvalgsmøde 8. oktober:
  1. Strategi for sundhed og trivsel 0-18 år.
  2. Strategi for sprog og læsning 0-18 år.
  3. Tilgængelighed på danske folkeskoler og i Mariagerfjord.

Beslutning

Der blev orienteret om:

Muligheder for at afvikle hjemkundskab og træsløjd fra Assens Skole på Mariager Skole.

Røgfri skole tid.

Materiale fra Folkekirkens Familiestøtte.

Fraværende: Søren Greve (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter