Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 15. januar 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

17.00.00-G01-1559-18

2. Finansiering af merudgift til kontraktansatte skoleledere

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I Mariagerfjord Kommune er det besluttet, at skolelederne skal ansættes på kontraktvilkår. Det betyder, at nogle skoler har ekstra udgifter til skolelederlønninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At Havbakkeskolen og Rosendalskolen kompenseres for de merudgifter, som relaterer sig til afskedigelse af skoleleder.
  2. At der oprettes en forsikringspulje til dækning af merudgiften til afskedigelse af skoleledere.
  3. At forsikringspuljen finansieres gennem skolernes ressourcetildeling.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2015 besluttede Mariagarfjord Kommune fremadrettet at ansætte skoleledere på kontrakt. I dag er i alt fem skoleledere kontraktansatte. Skoleledernes løn er konteret på de enkelte skoler og finansieres via skolernes ressourcetildeling.

De skoler, som har en kontraktansat skoleleder, har en højere udgift til skolelederlønninger end en skole, hvor lederen er ansat som kommunal- eller statslig tjenestemand. Det skyldes, at en kontraktansat skoleleder modtager et kontrakttillæg på 15% af grundlønnen. Derudover påhviler pensionsbidraget til en kontraktansat skoleleder også den enkelte skole, hvor bidraget til en tjenestemand i stedet finansieres centralt. For hver gang der kontraktansættes en skoleder i Mariagerfjord Kommune betyder det, at den samlede udgift til skolelederlønninger overstiger budgettet i tildelingsmodellen. I dag håndteres udfordringen ved, at skolerne samlet bidrager til merudgiften i ressourcetildelingen. Merudgiften er på ca. 500.000 kr. i alt.

I tilfælde af at der af forskellige årsager skal tages afsked med en kontraktansat skoleder, påhviler den fulde udgift i dag den enkelte skole. Ved afskedigelse, der ikke skyldes væsentlig misligholdelse af kontrakten, ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til et års løn plus opsigelsesvarsel. Dette er en minimumsudgift jf reglerne om kontraktansættelse. Skal der derimod tages afsked med en skoleleder på tjenestemandsvilkår, vil udgiften til afskedigelse være en central udgift.

Indenfor det seneste år er der taget afsked med to kontraktansatte skoleledere, hvilket samlet set har medført en merudgift på 1.700.000 kr. til Rosendalskolen og Havbakkeskolen. Denne merudgift påhviler de to skoler, men da skoleledernes lønninger finansieres via skolernes ressourcetildeling, foreslås det, at der etableres en forsikringspulje, som kan kompensere de pågældende skoler for merudgiften.

Konkret foreslås det, at der oprettes en forsikringspulje under skolechefen med overførselsret mellem de enkelte budgetår. Puljen starter i minus svarende til det beløb, som de to pågældende skoler skal kompenseres med. Puljen finansieres gradvist ved, at alle skoler via skolernes ressourcetildeling fratækkes et beløb pr. elev de næste tre skoleår. Når den aktuelle merudgift er finansieret, foreslås det, at der indbetales yderligere 1.000.000 kr. til forsikringspuljen, således at der er midler til at håndtere eventuelle fremtidige afskedigelser.

Indbetalingen til forsikringspuljen starter 01.08.2019.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

28.09.20-P21-1-10

3. Sundt frokostmåltid i daginstitutioner – orientering om forældrebestyrelsernes valg for perioden juli 2019 til januar 2021

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Minimum hvert andet år skal forældre til børn i daginstitutioner ifølge dagtilbudsloven (§ 16a og § 16b) tage stilling til, om de ønsker, at deres børn får serveret et sundt frokostmåltid i institutionen.

I Mariagerfjord Kommune er det blevet besluttet, at det er op til forældrebestyrelserne at tage stilling til, om de vil fravælge det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid i børnehuset. Forældrene har truffet beslutning i uge 50 2018.

Ifølge de retningslinjer Udvalget for Børn og Familie vedtog d. 11.09.2018 skal Udvalget for Børn og Familie informeres om resultatet af afstemningen i 1. kvartal 2019. 

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At resultatet af afstemningen tages til orientering.

Inddragelse

Forældrebestyrelserne ved alle dagtilbud har været involveret.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie vedtog d. 11.09.2018 en procesplan for madvalget samt rammer og retningslinjer for fravalg af den kommunale frokostordning i daginstitutionerne.

Forældrebestyrelserne har ifølge Dagtilbudsloven mulighed for at fravælge tilbuddet på de øvrige forældres vegne. Der blev dog opfordret til, at beslutningen foregik i dialog med de øvrige forældre i institutionen.

I løbet af efteråret er der blevet sendt informationsmateriale ud omkring madvalget til lederne, herunder en informationsfolder til forældre/personale. Derudover blev der afholdt informationsaften for ledere og forældrebestyrelser med oplæg fra mulige frokostleverandører.  

Samtlige bestyrelser har fravalgt frokostmåltidet i den kommende periode, gældende indtil 1. januar 2021.

Næste madvalg kommer til at ligge i 2. kvartal 2020.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

54.00.00-G01-4-18

4. Musik- og idrætsklasser på Hobro Søndre Skole

Forventet sagsgang

BF, ØK, BF, ØK, BY

Anledning

Søndre Skole og MF10 ønsker i samarbejde med HIK og Mariagerfjord Kulturskole at oprette Mariagerfjord Talentcenter for talenter inden for idræt og musiske fag på 7.-9. årgang.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes på Søndre Skole og MF10 i samarbejde med HIK og Kulturskolen fra skoleåret 2019/2020.

2. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes efter folkeskolelovens § 33. stk. 3.

3. At oprettelse af Mariagerfjord Talentcenter indskrives i styrelsesvedtægten.

4. At administrationen udarbejder forslag til oprettelse af et lignende talentcenter i Hadsund.

Indstilling 12. december 2018, pkt. 264:

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes på Søndre Skole og MF10 i samarbejde med HIK og Kulturskolen fra skoleåret 2019/2020.

2. At Mariagerfjord Talentcenter oprettes efter folkeskolelovens paragraf 25 stk. 4 og under forudsætning af, at fagenheden Skole på vegne af kommunalbestyrelsen får godkendt ansøgningen fra undervisningsministeriet.

3. At oprettelse af Mariagerfjord Talentcenter indskrives i styrelsesvedtægten.

Udvalget for Børn og Familie, 4. december 2018, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C) og Peter Krogh Olsen (V).

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 264:

Økonomiudvalget sendte sagen retur til fornyet behandling i Udvalget Børn og Familie med henblik på en yderligere belysning af finansieringen af kommende talentklasser, der etableres i Mariagerfjord Kommune.

Økonomiudvalget bemærker yderligere, at udvalget gerne ser, at konceptet med talentklasser navngives talentcenter. Økonomiudvalget ønsker også, at Udvalget for Børn og Familie udarbejder et forslag til, hvordan der kan etableres et talentcenter i Hadsund – eventuelt for mellemtrinnet. 

Inddragelse

Oprettelse af Mariagerfjord Talentcenter er drøftet i skolens bestyrelse. Der er opbakning til at oprette et talentcenter. Ligeledes er MED-systemet orienteret. I de vedhæftede bilag er der tilsagnserklæringer fra HIK og Mariagerfjord Kulturskole.

Sagsfremstilling

Søndre Skole og MF10 ønsker i samarbejde med HIK og Mariagerfjord Kulturskole at danne Mariagerfjord Talentcenter bestående af særlige talentklasser indenfor idræt og musik på 7.-9. årgang. Undervisningen/aktiveterne i Mariagerfjord Talentcenter sker i overensstemmelse med folkeskolelovens §33, stk. 9. Denne paragraf giver mulighed for, at en elev i begrænset omfang kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening. Med betegnelsen "kommunal musikskole" henvises til Mariagerfjord Kulturskole, som varetager den lovpligtige musikundervisning i kommunen efter musiklovens § 3, stk. 3.

Formålet med at oprette Mariagerfjord Talentcenter er at skabe en mere fleksibel skoledag, hvor elever med særlige talenter får mulighed for at dyrke sit talent i skoletiden.Talentcentret inden for idræt og musik skal understøtte, at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. Talentcentrets sigte er at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel gennem en særligt tilrettelagt skoledag, hvor den obligatoriske undervisning kombineres med undervisning og understøttelse af elevernes sportslige eller musiske talent.

  

Praktisk organisering

Det er skolens hensigt at oprette ét spor på henholdsvis 7.- 8.- og 9. årgang til talentcentret. Skolen starter ud med én 7. klasse fra skoleåret 2019-20, hvorefter det vil være fuldt indfaset efter tre år. Det er en forudsætning for oprettelse af klasserne, at der minimum er 18 elever i en klasse. Klassen vil fungere som en almindelig klasse i størstedelen af skoledagen, men undervisningen bliver i højere grad organiseret således, at undervisningen tager hensyn til elevens træning eller aktiviteter i Kulturskolen og i HIK. I praksis vil eleverne blive fritaget for undervisningen i forbindelse med valgfag og/eller den understøttende undervisning for i stedet at modtage undervisning i HIK eller på Kulturskolen.

 

For at blive optaget i en talentklasse skal man opfylde en række kriterier. Et væsentligt kriterie er, at eleven som minimum er blandt de bedste indenfor idræt eller musik på sin årgang. Derudover er det et krav, at eleven udviser seriøsitet og engagement i skole og til træning, hvilket betyder, at der til stadighed arbejdes målrettet med at fastholde og udvikle det faglige niveau samt udvikle talentet indenfor idræt eller musiske fag. HIK og Mariagerfjord Kulturskole vil sammen med Søndre Skole og MF10 danne klassen med udgangspunkt i en ansøgning fra eleverne og en vurdering af den enkelte elevs talent inden for det givne område. Det er skolens leder, som giver den endelige tilladelse til at optagelse i Mariagerfjord Talentcenter. Eleverne kommer fra Mariagerfjord Kommune. Undtagelsesvist kan der optages elever fra andre kommuner, hvis der er plads og eleverne lever op til kriterierne. Talentklasserne er ikke omfattet af regler om det frie skolevalg.

Økonomi

Eleverne og deres forældre vil som hidtil selv skulle betale Mariagerfjord Kulturskole eller HIK for eliteidrætsudøvelse i foreningen. Det er et mellemværende mellem forældre hhv. kulturskole og HIK. Folkeskolen kan ikke involveres heri, da folkeskolen er et gratis tilbud.   

Eftersom eleverne i talentklasserne i nogle timer ikke undervises på Søndre Skole og MF10, vil der frigøres nogle ressourcer på skolen. Skolen vil bruge de frigjorte ressourcer på lærerdeltagelse i dele af undervisningen i HIK og i Kulturskolen for at sikre optimal sammenhæng til skoledelen med henblik på at øge elevernes læring og faglige udbytte. Søndre Skole og MF10 vil således bruge de samme ressourcer til eleverne i talentklasserne som til elever i andre klasser. 

Beslutning

Indstilles godkendt. Udvalget ser gerne at andre sportsgrene inddraget.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

28.06.04-G01-2-18

5. Retningslinjer for dagtilbud jf. § 3a

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med den nye dagtilbudslov, er det præciseret, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en række retningslinjer. For retningslinjer i forhold til §3a, er der udarbejdet forslag til indhold.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

  1. At ”Kommunalbestyrelsens retningslinjer for Dagtilbud jf. § 3a” godkendes.

Inddragelse

Der har været en proces i arbejdsgrupper, hvor fagenhederne Dagtilbud, Skole, Familie samt forældre har været repræsenteret.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat to forskellige arbejdsgrupper, hvor fagenhederne Dagtilbud, Skole, Familie samt forældre har været repræsenteret. Den ene gruppe har udarbejdet forslag til retningslinjer for ”Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen” samt ”Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning/fritidshjem og skole”, mens den anden gruppe har udarbejdet retningslinjer for ”Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen, PPR m.v.”. Der har været repræsentation på tværs af de to grupper, og de to forslag er efterfølgende samlet i et dokument.

Forslaget erstatter den nuværende ”Brobygning - Handleplan”.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

28.06.00-A00-1-18

6. Ny dagtilbudslov: forskelle mellem kommunal og privat pasning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Som noget nyt i dagtilbudsloven, skal kommunalbestyrelsen ifølge §81 stk. 2, inden godkendelse af pasningsaftale mellem forældre og privat passer, orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og kommunale dagtilbud. Der er udarbejdet beskrivelse af forskellene, som Udvalget for Børn og Familie skal orienteres om.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Inddragelse

Medarbejdere i fagenheden Dagtilbud, der arbejder med dagpleje og privat pasning, har været inddraget.

Sagsfremstilling

Ny Dagtilbudslov trådte i kraft 1. juli 2018. Der er nye krav blandt andet i forhold til godkendelse af private passere.

Som noget nyt i dagtilbudsloven, skal kommunalbestyrelsen ifølge §81 stk. 2, inden godkendelse af pasningsaftale mellem forældre og privat passer, orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og kommunale dagtilbud.

Der er udarbejdet en oversigt over forskellene mellem privat pasningsordning og kommunal dagpleje. Oversigten er vedhæftet som bilag.

Oversigten over forskellene mellem privat pasning og kommunal dagpleje offentliggøres desuden på www.mariagerfjord.dk, så forældre har mulighed for at blive orienteret om forskellene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

02.00.00-G01-2-18

7. Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

Forventet sagsgang

AU, BF, ØK, BY

Anledning

Dansk Byggeri foreslår, at der tegnes en partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord Kommune, de lokale uddannelsesinstitutioner og Dansk Byggeri.

Aftalen har til formål, at flere unge i Mariagerfjord Kommune påbegynder og afslutter en uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen, samt at flere unge finder en læreplads i kommunen.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til en sådan partnerskabsaftale.  

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender vedhæftede forslag til partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, uddannelsesinstitutionerne og Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. januar 2019, pkt. 3:

Udvalget for Arbejdsmarked  og Uddannelse indstiller aftalen godkendt under den forudsætning, at passus om ikke at anvende lærlingeklausuler udgår af aftaleteksten (2. afsnit i aftalen).

Søren Greve (V) var fraværende.

Inddragelse

Udkastet til partnerskabsaftalen har været sendt til administrativ høring hos Tech College, Erhvervsskolerne Aars og Tradium, der alle har forhåndsgodkendt forslaget til aftalen.

Udkastet til partnerskabsaftalen er drøftet med Fag MED Arbejdsmarked, Fag MED Skole, Hovedudvalget samt Skolelederkredsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Dansk Byggeri er der udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tech College, Erhvervsskolerne Aars, Tradium og Mariagerfjord Kommune.

FGU Himmerland spørges, om de vil tilføjes i partnerskabsaftalen, når de er etableret med en institutionsleder.

Forslaget til aftalen er udarbejdet med udgangspunkt i Dansk Byggeris standardskabelon for partnerskabsaftaler og med inspiration fra andre kommuners aftaler med Dansk Byggeri. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Aftalen har til formål, at flere unge i Mariagerfjord Kommune påbegynder og afslutter en uddannelse indenfor bygge- og anlægsbranchen, samt at flere unge finder en læreplads i kommunen. Yderligere har aftalen det formål at sikre bygge- og anlægsbranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft. Med aftalen ønsker Mariagerfjord Kommune også at udvikle samarbejdsinitiativer mellem folkeskolerne, UU, Tech College, Tradium, Erhvervsskolerne Aars og Dansk Byggeris medlemsvirksomheder i lyset af 'Åben skole' og projekt 'Samspil'.

Med den to-årige aftale ønsker Dansk Byggeri at sikre sig, at Mariagerfjord Kommune ikke anvender lærlingeklausuler i kommunale udbud: Det gør kommunen heller ikke i dag.

Der stilles forslag til, at partnerskabsaftalen evalueres på det årlige statusmøde mellem Dansk Byggeri og Mariagerfjord Kommune. Her kan der også træffes beslutning om eventuelle tilføjelser eller fjernelse af indsatsområder samt om eventuelle justeringer i tillægget til aftalen. Yderligere følges der i forbindelse med møderne op på relevans og værdi af målepunkterne i forhold til de ressourcer, der anvendes på opfølgningen.

Mariagerfjord Kommunes erhvervsplaymaker er tovholder på partnerskabsaftalen, og skal yderligere sikre dialog og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Status på partnerskabsaftalen kan indgå i den årlige afrapportering af ungeområdet til Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt og tilslutter sig bemærkningen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

00.01.00-G01-5-19

8. Orientering

Beslutning

Europaundersøgelse vedr. skolelelevers faglige standpunkt. Udvalget ser med stor tilfredshed på resultaterne, og udtaler at det er vigtigt, at de positive historier bliver udbredt.

6. februar 2019 afholdes konference med lancering af børnesundhedsprofilen.

Fraværende med afbud: Søren Greve (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter