Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 5. september 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

56. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.30.10-S00-1-19

57. Budgetbemærkninger til budget 2020-2023

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til tidsplanen for budget 2020-2023 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2020 i de stående udvalg mellem 2. september og 10. september 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi sender bevillingsoversigter og bemærkninger omhandlende budgetforslaget 2020 til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Bemærkninger til det vedtagne budget skal sendes senest 5. januar 2020 til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De fremsendte bemærkninger er 1. udkast til budgetforslaget for 2020. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, vil der blive udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2020. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 4. november 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.32.00-S00-1-19

58. Ekstraordinær økonomivurdering pr. 30.06.2019

Forventet sagsgang

AU, ØK

Anledning

Af hensyn til de kommende økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi for budgetåret 2020 samt overslagsårene 2021-2023 har Økonomi udarbejdet en Ekstraordinær økonomivurdering pr. 30. juni 2019 for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget:
1. At Udvalget tager Økonomivurderingen pr. 30. juni 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 30 juni 2019, idet Økonomiudvalget er stillet denne ekstra økonnomivurdering i udsigt, dels med baggrund i det meget positive resultat fra 31. marts 2019 og dels af hensyn til budgetlægningen for 2020-2023. 

Fokuspunkterne i denne økonomivurdering er:

Serviceudgifter:

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 

Overførsler:

 • Førtidspensioner
 • Kontant- og uddannelseshjælp
 • Ressource- og afklaringsforløb
 • Revalidering
 • Løntilskud til fleksjob
 • Sygedagpenge

 

I bilaget findes en mere detaljeret beskrivelse af fokusområderne.

Beslutning

Indstilles til efterretning.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.20.00-Ø40-1-19

59. Fordeling af aktivitetsbestemte midler for 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse råder over puljen 'Aktivitetsbestemte midler' til brug for beskæftigelsesrettede projekter eller aktiviteter. Der gives en status på fordelte og resterende midler for 2019.

Udvalget skal drøfte uddeling af resterende midler.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At det bevilgede beløb til Erhvervs- og Uddannelsesmesse 2019 overføres til Uddannelsesmesse 2020.

2. At beslutningen om at overføre bevilling for Mariagerfjord Cykler 2018/19 til sæson 2019/20 tages til efterretning.

3. At fordeling af de øvrige midler for 2019 drøftes. 

Sagsfremstilling

Frie aktivitetsmidler 2019

Der er i alt 355.000 kr. på budgettet for 2019.

Bevillingen for 2019 udgør 205.000 kr., hvor af 100.000 kr. er øremærket "Projekt Mariagerfjord Cykler".

Der er overført 151.000 kr. fra 2018.

Bogførte udgifter 2019

 • Erhvervs- og Uddannelsesmesse 2019: 50.000 kr.

Der afholdes ikke Erhvervs- og Uddannelsesmesse i efteråret 2019, som oprindeligt ansøgt. I stedet omdannes messen til en Uddannelsesmesse, som planlægges afholdt i foråret 2020. Det foreslås, at den bogførte bevilling for 2019 anvendes i stedet anvendes til Uddannelsesmessen i 2020.

 • Velfærdsalliance mellem DBU og Mariagerfjord Kommune 2019: 27.500 kr

 

Forhåndskonteret 2019

 • Mariagerfjord Cykler: 100.000 kr.

Det har ikke været muligt at samle et hold i sæson 2018/19. Derfor er det aftalt med projektet, at det udbetalte beløb på kr. 100.000 for sæson 2018/19 bortfalder og i stedet overføres til sæson 2019/20. Det betyder, at det øremærkede beløb for 2019 allerede er udbetalt. 

  

Til rådighed i 2019

Der er på nuværende tidspunkt 277.500 kr. i budgettet, som ikke er forhåndskonterede eller øremærkede og som Udvalget kan tildele projekter eller andre aktiviteter i 2019. 

Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet udvalget dog opfordrer til at messen fortsat også har et erhvervs-perspektiv.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Udvalget besluttede, at restbeløb overføres til 2020 medmindre der i året kommer nye aktiviteter, som udvalget beslutter at støtte.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

17.11.24-G01-1-19

60. Anvendelse af Højskolelovens §31, stk. 3

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Ungecentret har oplevet flere enkeltsager, hvor unge har ønsket at komme på højskole, men hvor den unge ikke har haft råd til egenbetalingen. Ungecentret kan på nuværende tidspunkt ikke give tilskud til egenbetaling til et højskoleophold, da det ikke ligger inden for Ungecentrets lovgivning.

Højskoleloven giver derimod mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan vælge at give økonomisk støtte til en borgers egenbetaling ved et højskoleophold. Derved bliver det ikke den enkelte unges økonomiske situation, der afgør, om et højskoleophold er muligt eller ej. Der skal opstilles nærmere kriterier for, hvilke målgrupper, der kan modtage tilskuddet.

Byrådet skal beslutte, om Højskoleloven skal tages i anvendelse til formålet og om kompetencen til at bevillige tilskuddet skal uddelegeres til Ungecentret.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at Højskolelovens § 31, stk. 3 anvendes til at yde økonomisk støtte til unges egenbetaling ved højskoleophold.

2. At Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse fastsætter nærmere kriterier for tildeling af tilskud.

3. At ledelsen i Ungecentret tildeles beslutningskompetencen, som indføres i Mariagerfjord Kommunes kompetenceplan.

Sagsfremstilling

I Ungecentret er der en mindre gruppe unge, hvor man vurderer, at et højskoleophold vil bringe de unge nærmere uddannelse. Et højskoleophold er dog ikke muligt, hvis de unge ikke har råd til egenbetalingen.

Målgruppen er unge, som aktuelt ikke er i stand til at påbegynde uddannelse, men hvor Ungecentret vurderer, at et højskoleophold vil bringe dem nærmere ordinær uddannelse. De unge har ikke allerede en ungdomsuddannelse, er droppet ud af uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse, men er ikke kommet videre i uddannelsessystemet. Disse unge er selvforsørgende, men i risiko for at komme på offentlig forsørgelse, eller unge som kan blive selvforsørgende, hvis der gives støtte til egenbetaling efter højskoleloven.

Det er efter 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats' (LAB) ikke muligt at give et økonomisk tilskud til selvforsørgende unges egenbetaling uden, at den unge bliver en del af jobcentrets målgruppe og derved overgår til offentlig forsørgelse.

Der er således tale om, at et højskoleophold forventeligt kunne bidrage til forebyggelse af overgang til offentlig forsørgelse, men som ikke kan bevilliges indenfor den lovgivning Ungecentret arbejder efter.

I det følgende beskrives de to modeller, der kan anvendes i Mariagerfjord Kommune:

1. Kommunen kan sende en ung, der er på offentlig forsørgelse, på højskole. Kommunen skal betale den fulde omkostning for højskoleopholdet. Det skyldes, at den unge er omfattet af LAB-loven og herunder betalingsloven, hvor det fremgår, at uddannelsesinstitutioner ikke modtager statstilskud for elever, som er omfattet af LAB-loven. Et højskoleophold koster ca. 80.000 kr. for 20 ugers ophold. Denne praksis anvendes sjældent i Mariagerfjord Kommune.

2. Er den unge selvforsørgende, er der mulighed for, at UU-vejledningen laver en uddannelsesplan, hvori der indgår et højskoleophold. Højskolerne modtager et højere statstilskud for elever med en uddannelsesplan, da højskolen skal tilbyde ekstra støtte til afklaring af uddannelsesvalg og lignende. Som et resultat af det højere statstilskud vælger nogle højskoler at nedsætte elevens egenbetaling, men det er fortsat den unge selv, som skal betale egenbetalingen. Denne praksis anvendes i Mariagerfjord kommune.

Som det fremgår af de to modeller, er der tale om unge på offentlig forsørgelse eller unge, som er i stand til selv at finansiere egenbetalingen. Derved falder den ovenfor beskrevne målgruppe uden for de handlemuligheder Ungecentret har i dag.

Byrådet kan dog efter Højskolelovens § 31, stk.3 vælge, at der ydes tilskud til nedsættelse af en elevs egenbetaling.

Egenbetaling til et højskoleophold er gennemsnitligt på 1.500 kr. pr. uge i 20 uger, i alt 30.000 kr. Tilskuddet til egenbetalingen finansieres inden for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses ramme.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse definerer de nærmere kriterier, som skal opfyldes for, at der ydes tilskud til egenbetaling ved et højskoleophold.

Beslutningskompetence

Det er ledelsen i Ungecentret, som træffer afgørelse om bevilling af økonomisk tilskud til egenbetaling ved et højskoleophold. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.00-P05-1-19

61. Flere i skånejob - konsekvensberegning

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalgsformanden fra Sundhed og Omsorg har i en artikel i Hobro Avis udtalt, at der er fundet 13 nye job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob), og at Udvalget for Sundhed og Omsorg har en målsætning om at finde 50 skånejob indenfor 4 år.

Fagenheden Arbejdsmarked har lavet en beregning på, hvad udgiften til løntilskud for dette antal skånejob vil være. De indirekte omkostninger til etablering, udbetaling af løntilskud, anden sagsbehandling med videre, er ikke medtaget.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen om udgiften til yderligere skånejob drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er 13 aktive skånejob, som har en start dato efter 1. januar 2019.

Vi har 58 aktive skånejob, både private og offentlige. Størstedelen er i private virksomheder, eller selvejende institutioner. 

I de 58 skånejob er den gennemsnitlige arbejdstid 16 timer pr. uge.

Der udbetales et løntilskud til arbejdsgiver på kr. 28,56 pr. time.(Takst i 2019)

Et skånejob har en gennemsnits udgift til løntilskud pr. år for Mariagerfjord kommune kr. 11.880.

Brutto udgiften er pr. år kr. 23.760 pr år. Staten giver 50 % refusion på udgiften til løntilskud.

De 13 skånejob som er fundet giver en udgift i Fagenheden Arbejdsmarked på netto pr. år kr. 155.000.

Ved 50 skånejob er udgiften netto pr. år kr. 594.000.

Ved skånejob gælder reglerne om sygedagpenge, herunder § 56 og personlig assistance ved funktions nedsættelse.

Beslutning

Taget til efterretning, med den bemærkning, at udvalget finder det interessant at følge udviklingen i udgifterne og herunder gerne om ordningen medfører besparelser inden for andre ydelsesområder i kommunen.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.22.00-G01-3-19

62. Politisk mødekalender 2020

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer, er der udarbejdet et udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:
1. At Byrådet godkender udkast til den politiske mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2020.

Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Uge 7, hele juli måned og uge 42 er friholdt for møder på grund af ferieafvikling.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, KL-topmøder, ferie og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Udvalget for Sundhed og Omsorg: Udvalget afholder normalt møder på mandage, men på grund af pinsen er mødet i juni flyttet til tirsdag den 9. juni.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse: I november er udvalgets møde flyttet en uge frem til torsdag den 14. november på grund af sammenfald med KLs JobCamp19.

Udvalget for Børn og Familie: Udvalget afholder normalt møder på tirsdage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdage og i juni til mandag.

Udvalget for Teknik og Miljø: Udvalget afholder normalt møder på mandage. På grund af ferieafvikling og helligdage er udvalgets møder i februar, april og december flyttet til onsdage.

Byrådet: På grund af sammenfald med KLs Børne- og Ungetopmøde er Byrådsmødet flyttet til onsdag den 29. januar.

Beslutning

Indstilles godkendt idet udvalget indstiller, at udvalgets møder i 2020 har starttidspunkt kl. 16.15.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

15.00.20-P07-14-08

63. Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen - 1. halvår 2019

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om forløb hos andre aktører i beskæftigelsesindsatsen i første halvår af 2019.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen om forløb hos andre aktører i beskæftigelsesindsatsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I første halvår af 2019 er der indgået tre nye aftaler med andre aktører.

Fagenhederne ”Sundhed og Ældre” og ”Arbejdsmarked” har indledt et nyt samarbejde omkring en vifte af sundhedstiltag for borgere tilknyttet Jobcenteret og Ungecenteret.

Nye aftaler

 • Tech College: "Brobygningsforløb – Food/Agri, Byggeri, Auto/Metal”

Forløbet skal motivere og opkvalificere unge til at begynde på en erhvervsuddannelse.

 • Fonden Hedehuset: ”Cafe på Banen”

Afklaring og afprøvning af praktiske opgaver for unge, og udslusning til praktik og uddannelse.

 • A2B Mariagerfjord: ”Turbovejen”

Intensiv praktik- og jobsøgning for 25 integrationsborgere, som går på Danskuddannelse for voksne udlændinge.

 • Sundhed og Træning: ”APV”, ”Funktionsbeskrivelse i eget hjem”, ”Fysisk screening”, ”Psykologisk screening” og ”Træning med mening”

Fagenheden Arbejdsmarked har sammen med Sundhed og Træning sammensat en vifte af tiltag for borgere tilknyttet Jobcenteret og Ungecenteret.

Uændrede kontrakter

 • A2B Mariagerfjord: "Danskuddannelse for voksne udlændinge" og "Dansk på jobbet".

 

 • Specialenheden: ”Træningsbane til arbejde”, ”Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder”, ”Autisme-forløb” og ”Værkstedstræning”

 

 • Teknik og Byg: ”Ny VAKS” og ”STRAKS-aktivering – unge”

 

Forlængede kontrakter

 • Job Vision: "Kontakt- og aktiveringsforløb for forsikrede med mellemlang/lang uddannelse”. Myndighedsopgave med kontaktforløb og aktivering.

 

 • Markman: "Fleksjobforløb". Jobsøgning for fleksjobvisiterede borgere.

 

 • SOSU Nord: “Brobygningsforløb. Omsorg, sundhed og pædagogik”. Forløbet skal motivere og opkvalificere unge til at begynde på en erhvervsuddannelse.

 

Ændrede kontrakter

Jg Advice: "Arbejdsmarkedsrettet coaching". Der er sket en begrænsning i antallet af målgrupper, som kan modtage tilbuddet.  

Ophørte kontrakter

 • Job Vision: "Job i fokus - med job som mål"

 

 • Quick Care: "Work at Health"

 

 • Jg Advice: "Mentorforløb"

 

 • Specialenheden: ”Ressourcer i fokus”

 

En oversigt med uddybende informationer er vedlagt som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning at udvalget fremover gerne vil se effektoplysninger på aftalerne.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.01.10-G01-4-14

64. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Status på etablering af ungecentret, som flytter fysisk i uge 38 og åbnes 24.september. Der afholdes åbningsreception 25. oktober.
 • Samarbejdet med Skive Køletransport.
 • Jobrekruttering til Reno Nord, som søges håndteret lokalt.
 • Fysisk rokade og samling i Korsgade med medarbejdere fra fagenheden Familie.
 • Overordnede tal for medarbejdere og ledere i fagenheden.
 • Case på EGU-området.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

Lukkede dagsordenspunkter