Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 12. februar 2019 kl. 10:00 i Mødelokale 2, Hadsund rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

9. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

 

27.69.40-G01-3-17

10. Præsentation af leder af Velfærdssekretariatet

Anledning

På baggrund af kommunens økonomiske udfordringer er der sket en organisationsændring. Det tidligere Sekretariat for Sundhed og Omsorg og Sekretariatet for Børn og Familie er ultimo 2018 slået  sammen til Velfærdssekretariatet.

Pr. 1.12.2018 blev Henrik Lydholm ansat som ny leder for dette Velfærdssekretariat.

Sagsfremstilling

Henrik Lydholm er inviteret og kommer til en kort præsentation.

Beslutning

Præsentationen blev taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

11. Orientering fra medlemmer

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At der udpeges to stemmeberettigede til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde
 2. At det praktiske omkring tilmelding aftales
 3. At der tages stilling til, hvilke seminarer hver især ønsker at deltage i
 4. At det praktiske omkring tilmelding til temadage aftales

Sagsfremstilling

Mail med invitationer til henholdsvis Danske Ældreråds temadage foråret 2019 og Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2019 og Ældrepolitisk konference er udsendt til Seniorrådets medlemmer.

Program for ældrepolitisk konference vedlægges som bilag.

Beslutning

Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference 29. april 2019 og 30. april 2019 samt Temadag Region Nordjylland 5. marts 2019:

 1. Som stemmeberettigede til repræsentantskabsmødet udpeges Jens Peter Ellefsen og Lene Lundsgaard.
 2. Finn Frandsen og Birthe Jørgensen deltager ikke i repræsentantskabsmødet og Ældrepolitisk konference. Sekretær tilmelder deltagere fra Seniorrådet.
 3. Ved Ældrepolitisk konference vælges seminarer således:
Jens Peter Ellesen - Seminar L,O

Lene Lundsgaard - Seminar K,L

Jytte Frederiksen - Seminar K, R

John Bastrup - Seminar Q,R

Mariane Enevoldsen - Seminar L, R

Lisbeth Roth - Seminar T,Q

Jens J. Jensen - Seminar K,R

Ole Knudsen - Seminar M, L

Erik Jensen - Seminar K, R

4. Erik Jensen og Mariane Enevoldsen deltager i Temadag den 5. marts 2019. Sekretær sørger for tilmelding.

Birthe Jørgensen:

 • Birthe har været til møde i Foreningsrådet, hvor de arbejder med politikker for området.

 

27.69.40-G01-3-17

12. Orientering fra Fagchefen for Sundhed og Ældre

Anledning

Fagchefen for Sundhed og Ældre orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller:

 1. At orientering tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre vil blandt anden informere om:

 • Røgfri kommune
 • Lov om udvidet frit valg til genoptræning
 • Pårørendesamarbejde
 • Rekruttering
 • Forventet regnskab
 • Friplejehjem
 • Revidering af plejeboligtildelingsmodel

 

Beslutning

 • Byrådet har på byrådsmøde d. 31. januar 2019 truffet beslutning om, at der fra 1. august 2019 er røgfri arbejdsplads og arbejdstid i Mariagerfjord Kommune. Beslutningen betyder bl.a. at det fra 1. august ikke længere vil være tilladt at ryge i kommunale bygninger, samt tilhørende udearealer. Forbuddet omfatter både medarbejdere, politikere, borgere og samarbejdspartnere.
 • Efter Lov om udvidet frit valg til genoptræning skal borgere have tilbud om genoptræning indenfor 1 uge. Der har været holdt møde med kommunale og private fysioterapeuter omkring procedure for valg af leverandør og igansættelse af genoptræningen.
 • Via værdighedsmidlerne er der afsat et beløb til samarbejde med pårørende. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udvikle indsatser. Områdeleder Hanne Virkman og fagkonsulent Annette Munkbøl deltager i arbejdsgruppen og Seniorrådet er repræsenteret ved Lene Lundsgaard.
 • Et af de store fokuspunkter er rekruttering af Sosu-personale. Der laves forsøg med aflønning af elever, og sammen med FOA besøges efterskoler, for at fortælle om faget.
 • Orienterede om forventet regnskab og forventet positiv overførsel på 15 mill.
 • Mariagerfjord Kommune har indgået samarbejde med Hobro Friplejehjem og en udarbejdet samarbejdsaftale er klar til underskrift. Borgere visiteres på samme vis som til Mariagerfjord Kommunes plejehjem.
 • Plejeboligtildelingsmodellen er under revidering. Der ses blandt andet på beregning af normering.

 

 

27.69.40-G01-3-17

13. Aktivitetskoordinators rolle

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktivitetskoordinator ved Mariagerfjord Kommune, Maria Friis vil fortælle om sin rolle som bindeled, koordinator og igangsætter i arbejdet med det frivillige foreningsliv og rehabilitering.

Beslutning

Marias information om sin rolle som aktivitetskoordinator blev taget til efterretning.

 

27.00.00-Ø34-1-17

14. Evaluering af klippekortordning på plejecentre 2018

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg godkendte 27. februar 2017, hvordan de afsatte midler i finansloven for 2017 til en klippekortordning på plejecentre skulle udmøntes i Mariagerfjord Kommune. Udvalget tilkendegav, at de ønskede en løbende evaluering af modellen. Som opfølgning herpå vedlægges til Seniorrådets orientering den evalueringsrapport, der senest 1. april 2019 indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen om evalueringens resultater tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Klippekortordningen startede op 1. april 2017 i Mariagerfjord kommune. Der blev bevilliget 2.777.000 kr. til udmøntning af projektet i både 2017 og 2018.Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Formålet med puljen er at understøtte at ældre borgere, der flytter på plejehjem, fortsat oplever at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet. Klippekortet er således "borgerens tid", og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal bruges til. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får et 'klip' svarende til cirka en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Hver borger har et klippekort med 52 klip til rådighed på et år. Hvis en plejehjemsbeboer på trods af kommunens initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Som afslutning på projektperioden er der blevet udarbejdet en evaluering for 2018 med inddragelse af data fra hele projektperioden. Nedenfor præsenteres de væsentligste resultater.  

Andel af plejehjemsbeboere der har anvendt ordningen i år 2018

Sammenlignes brug af klippekortet i 2017 med 2018 ses en positiv udvikling heraf, da flere beboere har brugt klippekortet i 2018. Udviklingen i antal beboere, der har brugt klippekortordningen i projektperioden er mere en fordoblet.   

Projektets gennemførsel og resultater

Evalueringen for 2018 viser, at indførsel af klippekortordningen skaber glæde og begejstring hos beboere og pårørende. Uanset hvad et klip bruges på, opleves klippekortet at bidrage til øget livsglæde og livskvalitet for mange af kommunens plejehjemsbeboere i Mariagerfjord Kommune.

Klippekortordningen opleves som en fleksibel ramme, hvor der skabes rum for at sætte borgeren i centrum. Den fleksible ramme for brug af klippekortet kræver planlægning og koordinering på det enkelte plejecenter, men bidrager samtidig til at beboernes ønsker og behov kan opfyldes.

I alt har 454 plejehjemsbeboere brugt klippekortet en eller flere gange i 2018, hvilket svarer til 91 % af alle plejehjemsbeboere i Mariagerfjord Kommune. En plejehjemsbeboer i Mariagerfjord Kommune har i gennemsnit brugt 51 klip ud af 52 tilgængelige klip i 2018.

I 2018 er klippekortet brugt til mange forskellige aktiviteter. I forbindelse med plejecentrenes dokumentation for brug af klippekortet, kategoriseres aktiviteterne i ”Indeliv” og ”Udeliv”.

Eksempelvis er klippekortet i 2018 brugt til:

Indeliv:

·       Hjælp til tøjindkøb i lokal tøjbutik

·       Busture til eks. Randers storcenter

·       Udflugt til planteskole og loppemarked
Indeliv:

·       Musikaktiviteter

·       Pynte op til jul

·       Kortspil med personalet

 

 

59 % af klippene brugt på ”indeliv” og 41 % brugt på ”udeliv”. Foruden forskellige aktiviteter indendørs og udendørs, bidrager brug af klippekortet til et øget fællesskab mellem personale, ledelse og beboere. Dette i kraft af de fælles aktiviteter som klippekortet bruges til.

Flere plejecenterbeboere oplever, at det er meget betydningsfuldt at komme ud af huset og på tur med de øvrige beboere og personalet. Generelt opleves fælles arrangementer på eller udenfor plejecentret som en unik mulighed for at fremme fællesskabsfølelsen og derved fremme den enkeltes livskvalitet. Som en sidegevinst, har klippekortordningen også vist sig at have en positiv indflydelse på personalets oplevelse af arbejdsglæde.

I 2018 har der været en øget informationsindsats omkring klippekortordningen ved brug af plejecentrenes Facebooksider, informationsskærme og oplysning i diverse mødefora.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune har fået bevilget følgende beløb til projektet fra Sundheds- og Ældreministeriet:

Budget til timer i 2018:

Tildelt beløb i 2018: 2.777.000 kr.

Overførsel fra forbrugte midler fra 2017 til brug i 2018: 703.857 kr.

Samlet rådighedsbeløb i 2018: 3.479.857 kr.

Svarende til timer: 11.338 timer

Svarende til klip: 22.676 klip

Faktisk forbrug i kroner, timer og klip i 2018:  

Timepris: 306,92 kr.

Kroner i alt: 3.870.951,80 kr.

Brugte timer i alt: 12.612 timer

Bruge klip i alt: 25.224 klip

I 2017 blev cirka 70 % af det samlede budget brugt. Dette skulle ses i sammenhæng med, at pengene først blev udloddet pr. 1. april, og at projektet samtidig først skulle implementeres lokalt på de otte plejecentre. Ved at sammenligne brug af klippekortordningen i 2017 og i 2018 ses en positiv udvikling gennem projektperioden. I 2018 er alle de timer der er til rådighed brugt. Modsat 2017, ses i 2018 et merforbrug på 1274 timer, svarende til 391.079 kr. Denne merudgift afholdes af plejecentrenes almindelige driftsbudget.

Sammenlignet med at 91 % af alle plejecenterbeboere i Mariagerfjord Kommune har brugt klippekortet i 2018, synes et merforbrug i 2018 at bekræfte, at implementering af klippekortordningen i Mariagerfjord Kommune har været en succes.

Beslutning

Seniorrådet er glade for og stolte over, at klippekortordningen fungerer så godt i Mariagerfjord Kommune, og håber at ordningen er kommet for at blive.

 

27.00.00-G01-126-18

15. Opsamling fra dialogmøde Sundhed og Ældre

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg har 19. november 2018 afholdt dialogmøde for fagenheden Sundhed og Ældre, hvor ledere, medarbejdere, borgere, pårørende og rådsmedlemmer var indbudt. I denne sag fremsættes til Seniorrådets orientering det materiale, som er blevet udarbejdet på baggrund af drøftelserne på dialogmødet.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I foråret 2018 formulerede Udvalget for Sundhed og Omsorg visioner for området for den indeværende byrådsperiode. I den forbindelse havde udvalget et ønske om at gå i dialog med borgere, pårørende og medarbejdere om, hvordan de skal arbejde med at realisere visionerne frem mod 2021.

På denne baggrund blev der i november 2018 afholdt dialogmøde i fagenheden Sundhed og Ældre, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og ledere var indbudt til en dialog om, hvordan sundheds- og ældreområdet skal udvikles mod udvalgets visioner. Outcome af dialogmødet er et inspirationskatalog, som opsummerer de mange input fra de konstruktive dialoger.

Inspirationskataloget er opdelt efter de seks visioner. Under hver vision er der oplistet fire bokse:

 • I den første boks skitseres, hvilket indtryk visionen generelt gjorde på dialogmødet
 • I den næste boks er der fokus på, hvad organisationen kan gøre for arbejde mere med visionen
 • I den tredje boks er der fokus på, hvilke større udfordringer der kan være i forbindelse med at realisere visionen
 • I den fjerde og sidste boks oplistes en række punkter, som er gode råd til, hvordan visionerne realiseres

 

Inspirationskataloget er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Oplæg og inspirationskatalog er fyldigt og brugbart i forhold til det fælles samarbejde fremover. Seniorrådet ser frem til, at det bruges i den videre udvikling.

 

27.69.40-A26-1-17

16. Årshjul 2019

Anledning

Der er udarbejdet et årshjul for 2019.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At det reviderede årshjul tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årshjulet tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

I marts er idrætskonsulenten og en kollega til ham inviteret til dialog om motion for ældre.

Revideret årshjul vedlægges.

Beslutning

Yderligere emner er påført årshjulet. Revideret udgave pr. 12.2.19 er vedlagt som bilag.

 

27.69.40-G01-3-17

17. Mødested for næste møde

Anledning

Mødested for Seniorrådsmøde den 12. marts 2019 er aftalt til

 • Mødelokale 2, Hadsund Rådhus.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller:

 1. At mødelokalitet tages til efterretning.
 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

18. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter