Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 8. oktober 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

68. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.00.00-P22-1-19

69. Strategi for Sundhed og trivsel 0-18 år

Forventet sagsgang

SO/BF

Anledning

Der er udarbejdet en Strategi for Sundhed og trivsel 0-18 år, som går på tværs af udvalgsområder, idet den støtter op om både Børne- og ungepolitikken og Sundhedspolitik 2019-2025. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At Strategi for Sundhed og Trivsel 0-18 år godkendes

Sagsfremstilling

På baggrund af temamøde mellem Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Sundhed og Omsorg er Strategi for Sundhed og trivsel 0-18 år blevet revideret med specificeringer og yderligere indsatser.

De specificeringer og tilføjelser, der er lavet siden den udgave, der blev præsenteret på temamødet, er i vedhæftede udgave markeret med rødt. Der er blandt andet tilføjet, at opfølgning på mål og indsatser indarbejdes i den fælles kvalitetsrapport.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.00.00-P22-2-19

70. Strategi for sprog og læsning 0-18 år

Forventet sagsgang

BF

Anledning

På baggrund af udvalgets drøftelser af den sidste kvalitetsrapport i 2018 blev der opstillet ønske om en styrket indsats for sprog og læsning i Mariagerfjord Kommune. Der er derfor udarbejdet en fælles strategi for sprog og læsning 0-18 år.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og familie:

 • At Strategi for sprog og læsning 0-18 år godkendes

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten i 2018 viste, at Mariagerfjord Kommune ikke opfylder de nationale mål om 80% gode læsere. På den baggrund er den nuværende læse- og skrivestrategi på skoleområdet revideret, så den nu har et fokus på sprog og læsning i et perspektiv for 0-18 år.

Sprog og læsning indgår som politiske fokusområder, idet der er særligt fokus på flere gode læsere og sproglig udvikling.

Strategien beskriver arbejdet med sprog og læsning og har fokus på samrbejdet mellem forældre og fagprofessionelle. Ønsket er at skabe en tydelig sammenhæng i arbejdet med og samarbejdet omkring børnenes sprog- og læseudvikling.Endvidere er der i denne strategi tilføjet et afsnit, som specifikt omhandler ordblindhed. Dette ses som et led i et kommunalt fokus på viden om ordblindhed, tidlig opsporing samt støtte til ordblinde elever og deres forældre.

Med udgangspunkt i strategien arbejder den enkelte skole og dagtilbud med lokale handleplaner/læreplaner for sprog og læsning, udviklende læringsmiljøer samt vejledning af forældre.

På baggrund af strategien for sprog og læsning forventes det, at kvalitetsrapporten 2022 viser, at 0-3 årige klarer sig bedre i sprogvurderingen, samt at antallet af gode læsere øges. Det skal være tydeligt i dialogerne med dagtilbud og skoler, at man arbejder bevidst med udviklingen af børns sprog- og læsefærdigheder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

02.08.00-P20-1-19

71. Tilgængelighed på danske folkeskoler og i Mariagerfjord

Forventet sagsgang

BF

Anledning

UlykkesPatientForeningen har foretaget en undersøgelse af handicappedes adgang til de kommunale folkeskolers faciliteter. Mariagerfjord Kommune har deltaget i undersøgelsen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At undersøgelsen af tilgængelighed på danske folkeskoler tages til orientering

Inddragelse

Den samlede rapport og de specifikke resultater for Mariagerfjord Kommune er blevet præsenteret for skoleledergruppen samt Handicaprådet.

Sagsfremstilling

UlykkesPatientForeningen foretog i maj-juni 2019 en rundspørge blandt alle landets kommuner om handicappedes adgang til folkeskolernes faciliteter. Lidt over halvdelen af landets kommuner deltog i undersøgelsen, heriblandt Mariagerfjord Kommune. UlykkesPatientForeningen spurgte konkret ind til:

 1. om skolerne har handicapparkeringspladser placeret ved skolens hovedindgang.
 2. om der er adgang for kørestolsbrugere på alle skolens etager.
 3. om der findes handicaptoilet på alle skolens etager.
 4. om alle faglokaler er tilgængelige for kørestolsbrugere.
 5. om børn med handicap kan benytte de udendørs arealer.
 
Spørgsmålene er i Mariagerfjord Kommune besvaret af kommunens ejendomscenter i samarbejde med de enkelte skoler. Den samlede rapport er vedhæftet som bilag. Resultaterne fra Mariagerfjord Kommune fremgår ikke af rapporten. Administrationen har imidlertid fået udleveret svarene, og Mariagerfjord Kommune er placeret på en 8. plads for de deltagende kommuner. De enkelte svar fremgår nedenfor:

 1. 60 % af skolerne har handicapparkeringspladser placeret ved skolens hovedindgang.
 2. 70 % af skolerne har adgang for kørestolsbrugere på alle etager.
 3. På 40 % af skolerne findes der handicaptoilet på alle skolens etager.
 4. På 60 % af skolerne er alle faglokaler tilgængelige for kørestolsbrugere.
 5. 100% kørestolsbrugeres adgang til skolernes udearealer.
 

Konstitueret skolechef Arne Omar Sørensen vil på mødet uddybe de enkelte kategorier.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

27.00.00-G01-2-19

72. Erfaringer med nationale test i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Siden foråret 2010 har de danske folkeskoler gennemført obligatoriske nationale test. De nationale test blev senest evalueret i 2013. Folketinget blev som opfølgning på evalueringen lovet, at der skulle igangsættes en ny evaluering efter en femårig periode. VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, står for udarbejdelsen af evalueringen og har i den forbindelse interviewet direktør, skolechef og formanden for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune. Som baggrundsmateriale herfor, er der udarbejdet en orientering om erfaringerne med brug af nationale test i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktør for Velfærds indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 • At erfaringer med nationale test i Mariagerfjord Kommune tages til orientering 

Sagsfremstilling

Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og have et ensartet værktøj, der – ligesom folkeskolens prøver – kan evaluere på tværs af landet. De nationale test blev indført i 2010.

Resultaterne fra de nationale test anvendes til at følge den faglige udvikling på landsplan, og der er opstillet følgende nationale mål for den faglige udvikling i folkeskolen:

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

 

Nationale test i Mariagerfjord Kommune

I Mariagerfjord Kommune er det op til den enkelte skole, at lave en plan for de nationale test. Hver skole planlægger selv, hvordan testene gennemføres, samt hvilke frivillige test man ønsker at gennemføre.

Der er i den nye strategi for Sprog og Læsning 0- 18 år, lagt op til at der udarbejdes en kommunal evalueringsplan, som sikrer, at alle børns sprog-, læse-, og skriveudvikling følges og at evalueringen anvendes pædagogisk. De nationale test vil indgå som en del af evalueringsplanen.

I Mariagerfjord Kommune indgår resultaterne fra nationale test i dansk læsning og matematik i kvalitetsrapporten ved følgende oplysninger:

 • Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
 • Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
 • Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund

 

Resultaterne indgår i læringsdialogerne mellem skolechef og skoler. Desuden følges kvalitetsrapporten op med en årlig læseevalueringsrapport og læsedialogmøder mellem den kommunale sprog- og læsekonsulent, skolens ledelse og læsevejledere.

 

Resultater

Sammenligningen af resultater for Mariagerfjord Kommune med landsresultaterne og endelig de enkelte skoler har til formål at skabe dialog om undervisningen i læsning. Resultaterne skal ikke bruges til sammenligning kommunens enkelte skoler imellem. Resultaterne er ikke interessante i sig selv, med mindre man som skole ser markante stigninger eller fald. Progressionen i resultaterne er interessant, når den følges op med dialogen omkring undervisningen. Kan vi finde forklaringer på progressionen eller manglen på progression? Har vi gjort noget andeledes? Kan vi gøre noget anderledes fremover? Resultaterne suppleres med LUS-resultater som er obligatoriske på 0-4. klassetrin (LUS er et læseevalueringsredskab, hvor læreren gennem læseobservationer indplacerer eleverne på et LUS-trin). Disse, sammenholdt med den øvrige evaluering, giver et godt udgangspunkt for dialoger om progression.

Mariagerfjord Kommune har valgt målsætninger og mål for Børn- og Familieområdet for 2017 og 2018. Under målsætningen ’Læring for alle – fokus på læsning’ er følgende mål fastlagt:

 • Mindst 80 % af eleverne er gode til at læse i de nationale test
 • Andelen af de allerdygtigste elever i nationale test i læsning stiger
 • Andelen af elever med dårlige resultater i nationale test i læsning reduceres

 

Nedenstående tabel viser udviklingen af ’gode’ læsere over tre år i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med resultaterne på landsplan

 Udvikling på landsplanUdvikling i Mariagerfjord
2015/201672,5 % 74,75 %
2016/201772,75 % (en stigning)72,75 % (et fald)
2017/201872 % (et fald)72,5 %. (et fald)

 

Ovenstående viser et fald på 2,25 %-point over tre år, og Mariagerfjord Kommune er 7,5 % fra at nå målet om 80 % gode læsere. Mariagerfjord Kommune lægger dog i periode fra 2015/2016-2017/2018 enten over på på højde med landsgennemsnittet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

00.01.00-G01-5-19

73. Orientering

Sagsfremstilling

1. Samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte

2. Foreløbige punkter til næste møde i Udvalget for Børn og Familie d. 12. november

 • Økonomivurdering pr. 30.09.2019
 • Alternativ struktur inden for Børn og Familie

Beslutning

3.  Orientering om notat og underrretningspligt for personalet i skolerne.

4.  Dialogmøde på skolerne på i november.

Fraværende: Mette Binderup (A) og Jens-Henrik Kirk (C).

 

Lukkede dagsordenspunkter