Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. marts 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

17. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

27.24.00-G01-38-19

18. Investering i tæt opfølgning af indsatser for børn og familier

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at opnå en tættere opfølgning af indsatser for børn og familier, ønskes der en budgetomplacering indenfor fagenheden Familie.    

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At der investeres 1.500.000 kr. i flere socialrådgivere.
 2. At investeringen sker gennem en budgetomplacering af midler fra konto 5 til konto 6.

Sagsfremstilling

Der ønkes at investere i flere socialrådgivere, så der kan følges tættere op på de indsatser, som familier modtager.  Der er mange forskellige indsatstyper både forebyggende indsatser til børn og forældre i familiernes hjem og anbringelser af børn og unge.

Investeringen i tættere opfølgning har både et økonomisk og fagligt sigte. En tættere opfølgning af de iværksatte indsatser skal først og fremmest sikre, at familierne hele tiden får de rette indsatser, den rette mængde og det rette udbytte. Den del sikres af familierådgivningen, som har den koordinerende funktion mellem familie og udføreren af indsatsen, hvad enten der er tale om en kommunal eller ekstern leverandør. Erfaringer fra andre kommuner viser samtidigt, at antallet af indsatser kan nedbringes ved at investere i tættere opfølgning for hele tiden at sikre den bedste effekt for barnet og familien. En tættere opfølgning kan også medføre, at der er behov for mindre indgribende indsatser, ligesom mængden af indsatser også kan nedbringes.

I henhold til Lov om Socialservice skal en rådgiver som minimum følge op hos familien tre måneder efter iværksættelse af en indsats og derefter hver sjette måned. Der er et ønske om at kunne følge op minimum hver tredje måned. For at dette kan lade sig gøre skal rådgiverne varetage opfølgningen for et færre antal familier, hvilket giver tid til tættere opfølgning og bedre samarbejde med familien og udføreren af den givne indsats.

I dag har en rådgiver i Mariagerfjord Kommune mellem 30-35 familiesager. Antallet af familiesager, som en rådgiver skal varetage, er steget grundet de besparelser, kommunen har måttet foretage generelt i 2019 og den normering, der er fjernet i forbindelse med, at der kommer færre familier med anden etnisk oprindelse til kommunen. Imidlertid skal rådgiverne fortsat varetage arbejdet med uledsagede børn til de bliver voksne og de skal varetage arbejdet med de familier, der fortsat har behov for støtte. Dette gør, at det generelle antal sager pr. rådgiver, er steget.

I kommuner, der har succes med tættere opfølgning, anbefales det, at antallet af familier ligger mellem 20-25 pr. rådgiver. Effekten og vigtigheden af en faglig prioritering af opfølgningsindsatsen underbygges af en rapport udgivet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra januar 2018 med titlen ”inspiration til økonomisk og faglig styring på det specialiserede børn og ungeområde".

Økonomi

Der omplaceres i alt 1.500.000 kr. indenfor fagenheden Familie til investering i rådgivere fra funktionsområde 5.28.21 og 5.28.24 til 6.45.51.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.00.00-A00-14-19

19. Løsrevne lukkedage i Dagtilbud

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Kommunalbestyrelsens retningslinjer for løsrevne lukkedage i Dagtilbud blev vedtaget i februar 2012. Hver sommer er der på landsplan debat om lukkedage i dagtilbud. Retningslinjerne evalueres, da det er lang tid siden, de blev vedtaget, og da der er kommet nyt politisk udvalg og ny dagtilbudslov.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At de nuværende retningslinjer fastholdes, med undtagelse af fastsættelse af kriteriet for lavt fremmøde.
 2. At retningslinjerne ændres, så det fremover er forældrebestyrelsen, der fastsætter kriterier for lavt fremmøde i hvert børnehus.

Inddragelse

Forældrebestyrelserne i dagtilbuddene har evalueret på de nuværende retningslinjer.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der fra ministeriet indsat i dagtilbudsvejledningen, at dagtilbud kun må have lukkedage uden at tilbyde alternativ pasning d. 25.12. og d. 5.6. Alle øvrige hverdage skal kommunen leve op til sin forsyningsforpligtigelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog derfor retningslinjer for, hvornår et børnehus må lukke, hvis det samtidig stiller alternativ pasning til rådighed. Dette er i forbindelse med hovedferier og dage omkring helligdage, hvor der typisk er lavt børnefremmøde.

Nuværende retningslinjer blev vedtaget i 6. februar 2012 (bilag).

Der har været sendt et evalueringsspørgeskema ud til alle forældrebestyrelser, som de har drøftet på et af deres møder.

Konklusion af evalueringen er overvejende tilfredshed med de nuværende retningslinjer - dog er der uenighed på, om kriteriet på 12 børn for lavt fremmøde er passende.

Evalueringen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

82.00.00-A00-2-18

20. Bygningstilpasninger på Havbakkeskolen

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Havbakkeskolen skal pr. 01.08.2019 sammenlægges på skolens afdeling i Als. I den forbindelse er der behov for at foretage enkelte bygningstilpasninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At der afsættes 500.000 kr. til bygningstilpasninger på Havbakkeskolen i forbindelse med sammenlægning af de to skoleafdelinger pr. 01.08.2019
 2. At de 500.000 kr. finansieres af skolernes renoveringspulje.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 28. februar 2019 at samle Havbakkeskolen i Als. Dermed flytter 0-3 klasse fra Skelund afdelingen pr. 01.08.2019 ind på Als afdelingen. Beslutningen indebærer også, at dagtilbud på sigt skal flytte ind på skolens matrikel i Als. Projektering og finansiering af det samlede projekt vil indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

På kort sigt betyder byrådets beslutning, at Havbakkeskolens afdeling i Als skal rumme de mindste børn, hvilket ikke har været tilfældet i en lang årrække. Det betyder blandt andet, at der på matriklen ikke er en etableret SFO, ligesom der pt. ikke er nok undervisningslokaler, idet flere lokaler gennem årene er blevet omdannet til eks. læreforberedelsespladser, kontor mm.

Skolechefen, ejendomscentret og skolens ledelse har været i en dialog omkring den kommende sammenlægning af Havbakkeskolen. Her har det været drøftet, hvordan skolen kan stå klar til dels at rumme en større elevgruppe og dels en større personaleafdeling. Konkret foreslås det, at der afsættes midler til følgende bygningstilpasninger/investeringer:

 • Kontorområde omdannes til undervisningslokale:

 

Det første punkt er, at det nuværende kontorområde i skolens sydfløj omdannes til et undervisningslokale. Dermed skal skolens ledelse og administration midlertidigt finde plads andre steder på skolen.

 • Undervisningslokale omdannes til SFO:

 

Dernæst er der behov for at omdanne et undervisningslokale i kælderen til SFO-lokale. Det betyder, at der skal etableres fuldt køkken. Inventar flyttes med fra Skelundafdelingen, men der kan blive behov for mindre tilkøb til SFO'en.

 • Investering i inventar:

 

Der vil blive behov for mindre investeringer i inventar. Dette vil både blive aktuelt i forbindelse med etablering af SFO'en samt etablering af midlertidige løsninger for ledelse og administration.

I tillæg til ovenstående tilpasninger/investeringer har det i dialogen med skolen været drøftet, at mest muligt skal kunne flyttes med videre til en evt. ny placering, når det endelige projekt for skole og dagtilbud er kendt.

Økonomi

Der afsættes i alt 500.000 kr. til bygningstilpasninger på Havbakkeskolen.

 • Kontorområde omdannes til undervisningslokale:

Pris: ca. 260.000 kr.

 • Undervisningslokale omdannes til SFO:

Pris: ca. 75.000 kr.

 • Investering i inventar:

Pris: ca. 165.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

21. Regnskab 2018 - Udvalget for Børn og Familie

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Ifølge lov om Kommunernes styrelse skal årsregnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger.

Regnskab 2018 med bemærkninger behandles i samtlige stående udvalg ved regnskabets afslutning. Regnskab og bemærkninger kan herefter blive sendt til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At bemærkninger for 2018 godkendes. 

Sagsfremstilling

For at følge tidsplanen for afslutning af regnskabet i Mariagerfjord Kommune skal årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget den 20. marts 2019 og i Byrådet den 28. marts 2019.

Forud for dette skal regnskaberne behandles i de stående udvalg.

Regnskab 2018 for Udvalget for Børn og Familie:

 Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
DRIFT    
Familie187.558192.084191.0481.036
Dagtilbud 155.199 164.558 157.7166.842
Skoler 380.325 394.682378.31616.366
Drift i alt Børn og Familie 723.082 751.324 727.080*) 24.244

 

Beløb i hele 1.000 kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budgetRegnskabAfvigelse
ANLÆG    
Dagtilbud12.480 37.23913.11424.125
Skoler 3.800 20.464 13.7546.710
Anlæg i alt Børn og Familie16.28057.70326.868*) 30.835

 

*) I møde den 20. februar 2019 har Økonomiudvalget godkendt driftsoverførsler på 23,351 mio. kr. og anlægsoverførsler på 30,836 mio. kr. på politikområderne Familie, Dagtilbud og Skole. Byrådet har godkendt drifts- og anlægsoverførslerne i møde den 28. februar 2019.

Se bilag for et mere specificeret regnskab med bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.00.00-G01-391-19

22. Drøftelse forud for budget 2020

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ifølge den politiske budgetvejledning skal hvert udvalg tilrettelægge en budgetproces, hvor de enkelte udvalg indtil medio juni arbejder med at drøfte en prioritering af udvalgets politikområder. Der ønskes en drøftelse af den kommende proces.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At den kommende proces for budget 2020-2023 drøftes.

Sagsfremstilling

Ifølge den politiske budgetvejledning skal hvert udvalg som udgangspunkt hvert år skabe råderum på minimum 1%. Hvert udvalg tilrettelægger selv en proces frem til medio juni, inden udvalgenes arbejde samles og præsenteres for byrådet på budgettemamøde ultimo juni.

Konkret ønsker Velfærdssekretariatet at få udvalgets input til den kommende proces frem til juni. Herunder ønsker til afholdelse af temamøder, ønsker til råderumskabende forslag mm.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der afholdes temamøder om budget i forbindelse med de ordinærre udvalgsmøder i maj og juni.

 

17.27.21-A00-1-17

23. Status på projekt Styrket samspil med succes

Forventet sagsgang

AU/BF

Anledning

Mariagerfjord Kommune ansøgte i 2017 Nordea-fonden om midler til Styrket samspil med succes. Projektets primære formål er at øge antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.  

Projektet startede op i maj 2018 og løber til sommeren 2021. Som en del af projektet skal der årligt udarbejdes en statusrapport til Nordea-fonden.  

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

 1. At status for projekt Styrket samspil med succes tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Projekt Styrket samspil med succes har siden opstart i maj 2018 fået etableret et stærkt virksomhedsnetværk med ca. 125-150 virksomheder, hvoraf 70 har givet tilsagn om indledningsvis at åbne deres virksomhed op for besøg fra kommunens folkeskoleelever.  Virksomhederne er meget positivt indstillet over for projektet. Det tætte samarbejde med virksomhederne har ydermere skærpet virksomhedernes interesse for at indgå i andre samarbejder med kommunen. Det har dog vist sig at være udfordrende at få skabt samarbejde omkring besøg hos de mindre håndværksvirksomheder. Dette vurderes dog primært, at skyldes de positive konjunkturer, som betyder, at der generelt er travlt i håndværksvirksomhederne, og de mindre håndværksvirksomheder har derfor ikke tiden og overskuddet til at indgå i et samarbejde omkring virksomhedsbesøg.

Generelt er der oplevet en bred offentlig interesse for projekt Styrket samspil med succes – både lokale og nationalt. (se bilag 1)

Faget Uddannelse og job er et såkaldt timeløst fag på linje med færdsels- og seksualundervisning. Som følge af projektet gøres det nu til et selvstændigt fag med ca. 25 undervisningstimer for eleverne i 0.-10. klasse pr. år. Der er til undervisningen udarbejdet et standard undervisningsmateriale i form af fysiske hæfter og plakater. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af en ekstern konsulent fra Dafolo og er tidligere afprøvet i Horsens kommune. Erfaringerne fra efteråret har vist, at der er behov for, at den enkelte lærer i højere grad kan tilpasse undervisningsmaterialet til den enkelte klasse. Derfor er alt materiale blevet gjort tilgængeligt digitalt, så den enkelte lærer har mulighed for at sammensætte undervisningsmaterialet i forhold til de enkelte undervisningsforløb. Samtidig gøres de individuelle undervisningsforløb tilgængelige for andre lærere, der således kan lade sig inspirere i forhold til tilrettelæggelsen af egne undervisningsforløb. Herudover er der fra projektorganiseringen udarbejdet yderligere materiale, der ligeledes er gjort tilgængelig digitalt for lærerne.

Opfyldelse af målsætning

De lokale ungdomsuddannelser er under pres. Flere unge vælger at starte deres erhvervsuddannelse i enten Aalborg eller Randers. I vores lokale samarbejde Partnerskab for unge og uddannelse, der blandt andet omfatter repræsentanter for ungdomsuddannelserne, fagenheden Arbejdsmarked, fagenheden Kultur og Fritid, de uddannelsesforberedende institutioner samt skoler, drøftes det løbende hvilke tiltag, der kan gøres for at øge andelen af unge under 25 år, der gennemfører mindst én ungdomsuddannelse og samtidig mindske andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

Projekt Styrket samspil har et tæt samarbejde med partnerskabet, og bakker op omkring de lokale tiltag, disse uddannelsesinstitutioner igangsætter.

I projekt Styrket samspil med succes er der fastsat 3 overordnede kvantitative mål:

 • Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse er i 2018-2021 minimum 96 % p.a.
 • Andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal i 2020 være 25 %
 • Andelen af unge, der på begynder en erhvervsuddannelse skal i 2025 være 30 %

 

Af nedenstående opgørelse fra Undervisningsministeriet fremgår det at andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune i 2018 er 94,5 %, hvilket er 0,6 % mere end landsgennemsnittet, men stadig 1,5 % under målene for projektet. I forhold til erhvervsuddannelserne er andelen steget fra 23,9 % til 26,8 % i 2018. Altså 1,8 % over målsætningen for 2020.

                                                                                                                                                

 Landstal Mariagerfjord Vesthimmerland Rebild
 201620172018 201620172018 201620172018 201620172018
Gym.74,374,073,1 73,169,767,7 66,864,262,1 69,378,075,1
EUD18,418,519,4 19,723,926,8 25,225,531,9 25,919,622,0
Øvrigt*6,16,36,1 5,96,05,3 7,39,35,0 4,92,42,4
STU1,21,21,4 1,3-- 0,71,00,9 ---
                
I alt (÷øvrigt)93,993,793,9 94,193,694,5 92,790,794,9 95,297,697,1

Kilde: UVM. Uddannelsesstatistik. Øvrigt* dækker over arbejde, produktionsskole, ophold i udlandet…..

Løbende evaluering og tilpasning af indsatsen

Projektets interne og eksterne konsulenter er aktuelt i gang med at forberede en kvalitativ evaluering omhandlende projekttilfredsheden blandt udvalgte interessenter i projektet, elevernes læringsudbytte samt uhensigtsmæssigheder og forslag til kvalificering af projektindhold og organisering. Den kvalitative evaluering gennemføres som fokusgruppeinterview og forventes færdiggjort juni 2019.

Planlagte indsatser i 2019

Der er allerede nu planlagt en del aktiviteter i 2019.

I foråret er der planlagt en innovationsdag for udskolingen på Hadsund skole. Dagen er bl.a. tænkt som en forløber til en større innovationsdag, der er planlagt for alle kommunens 6. klasser i foråret 2020.

Som en del af projektet afholdes der et årligt fyraftensmøde. Det er i år planlagt til den 11. april. Her vil borgmester, direktører, virksomheder, erhvervsråd, skoler, politiske udvalg osv. deltage i en forhåbentlig spændende og udbytterig aften.

I foråret er der også planlagt to møder for skolernes Uddannelse & Job koordinatorer. Her vil omdrejningspunktet blandt andet være udveksling af erfaringer med temauger og undervisningsforløb. Herudover skal det drøftes, hvordan UU vejlederne i større omfang kan inddrages heri. Planlægningen af aktiviteter i næste skoleår påbegyndes ligeledes i foråret.

Mariagerfjord Kommune har de senere år afholdt en uddannelses- og erhvervsmesse hvert andet år. Den afholdes i november 2019 med deltagelse af kommunens 8., 9. og 10. klasser. Denne messe er i øjeblikket ved at blive revitaliseret. Messen er samstemt med de indsatser og mål, der fra kommunens side er igangsat – herunder projekt Samspil med succes samt andre initiativer, der peger mod de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder det stigende udbud af EUX uddannelser.

Arbejdet med Styrket samspil med succes har medført en række yderligere tiltag og aktiviteter, som aktuelt er under udarbejdelse. Det omfatter blandt andet afholdelse af en vidensdelingsdag den 28. marts på Gasmuseet i Hobro for erhvervsplaymakere – eller folk med lignende stillinger – fra andre jyske kommuner. Der arbejdes ligeledes på en temadag i efteråret, hvor overbygningslærerne kan blive klædt bedre på ift. erhvervsuddannelserne og EUX.

Dagsordenspunktet behandles sideløbende i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Familie.

Beslutning

Godkendt.

 

27.00.00-P27-1-19

24. Finansieringsaftale Taleinstituttet/Nordjysk hjerneskadecenter

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber 31. december 2019. På møde i Kommunekontaktrådet (KKR) 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra KKR om at vælge finansieringsmodel B godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet drøfter sagen på deres møde 14. marts 2019.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i dag er en del af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen (læs mere i bilag 1). Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”.

Model A:

Model A indebærer, at der indgås en ny finansieringsaftale, hvor Taleinstituttet er garanteret en minimumsomsætning på 18,2 mio. kr., således at specialiseringsniveauet kan opretholdes. Ved denne model vil Aalborg Kommune fortsat finansiere 10,3 mio. kr., mens de øvrige ti nordjyske kommuner finansierer 7,9 mio. kr. Fordelingen af de 7,9 mio. kr. mellem de ti nordjyske kommune kan ske på en af to følgende måder:

 • Model A0 (fordeling efter nuværende metode): 4 mio. kr. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal i de nordjyske kommer. Restfinansieringen fordeles efter kommunernes forbrug i det foregående år.
 • Model A1 (fordeling efter befolkningstal): De 7,9 mio. fordeles objektivt på baggrund af befolkningstal.

 

Model B:

I model B fornyes den nuværende aftale ikke. Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres, således at det primært er et tilbud målrettet Aalborg Kommunes borgere.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. De enkelte kommuner kan indgå bilaterale aftaler og fortsætte som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

 

De to modeller uddybes yderligere i bilag 2.

Forbrug af taleinstituttets ydelser

Mariagerfjord Kommune har i aftaleperioden for 2016-2019 haft et forbrug af ydelser på Taleinstituttittet/Hjerneskadecenter Nordjylland, der ikke har modsvaret den andel Mariagerfjord Kommune finansierer i samarbejdet. Det betyder, at kommunen har betalt mere for de anvendte ydelser, end man har fået ud af at være med i samarbejdsaftalen. Mariagerfjord Kommune har gennem alle årene været interesserede i at købe enkeltydelser tilsvarende behovet i stedet for at købe ydelserne inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det har dog ikke været muligt grundet samarbejdsstrukturen.

Mariagerfjord Kommunes relativt lave forbrug af taleinstituttets ydelser kan forklares i, at kommunen selv løser langt de fleste opgaver, når det vedrører det almene og avancerede niveau af genoptræning. Disse opgaver varetages af kommunens neuroteam, hvor der er ansat terapeuter med særlig uddannelse og erfaring inden for det neurologiske områder. Derudover har kommunen indgået et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune omkring Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). CKU tilbyder kognitiv træning og talepædagogisk undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade, henholdsvis i Hobro, Arden og Aars. Denne løsning har også sammenhæng til kommunens geografiske beliggenhed og prioritering af nærhedsprincippet over for borgerne.

I forhold til den højtspecialiserede rehabilitering er borgere med behov for dette ofte blevet tilbudt et forløb på det højtspecialiserede landsdækkende tilbud Neurocenter Østerskoven i Hobro. Det skyldes, at mange af disse borgere har brug den højt specialiserede rehabilitering døgnet rundt, hvilket Neurocenter Østerskoven tilbyder. Da Neurocenter Østerskoven er beliggende i Hobro har kommunen også kunne tilrettelægge ambulante forløb for borgere med behov for højt specialiseret rehabilitering i egen bolig. Således er der også her en overvejelse i forhold til nærhed for den enkelte borger.

CKU varetager tilbud primært for voksne, mens Østerskoven har tilbud til borgere fra 15 år og opefter. Derfor har en del af udgifterne til Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet ydelser målrettet børn- og ungeområdet. Forbruget af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser på børn- og ungeområdet har dog også været faldende de senere år. Det skyldes ligeledes, at en større og større andel af genoptræningen på det almene og avancerede niveau for børn og unge nu varetages i kommunen af blandt andet PPR. Derudover har en del af forbruget hos Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland omhandlet samråd, hvilket vil sige faglig sparring til blandt andet det kommunale hjerneskade team.

Hvis Mariagerfjord Kommune træder ud af aftalen, vil det ikke have konsekvenser for det nuværende serviceniveau, da kommunen selv varetager en stor andel af opgaverne og har gode muligheder for at købe ydelser på institutioner beliggende i kommunen. Samtidig undersøges lige nu muligheden for at indgå et himmerlandsk samarbejde med Rebild og Vesthimmerlands Kommune om hjerneskadeområdet. Der er planlagt et samarbejdsmøde, hvor rammer og forventninger skal drøftes.

Økonomi

Mariagerfjord Kommune har både i 2016, 2017 og 2018 forbrugt færre ydelser end finansieringsandelen modsvarer. Ved at træde ud af samarbejdet vil Mariagerfjord Kommune kunne tilkøbe ydelser baseret på det reelle behov, samtidig med at der vil være et overskud i forhold til finansieringsandelen.

 201620172018
Finansieringsandel 451.157460.631528.639
Forbrug 406.762273.632352.764
Mindreforbrug 44.395186.999175.875

 

Beslutning

Indstilles godkendt. Udvalget anerkender det lokale arbejde, og vi anvender allerede andre tilbud, og vil dermed fortsat kunne give Mariagerfjord Kommunes borgere et højt kvalificeret tilbud. Det er forventningen at ventelister kan afkortes.

 

27.00.00-G01-6-19

25. Flytning af budget for special- og omsorgstandplejen

Forventet sagsgang

SO/BF, ØK, BY

Anledning

I dag er special- og omsorgstandplejen placeret under budgettet for Sundhed og Omsorg, mens den kommunale tandpleje er placeret under Børn og Families budget. For at kunne skabe et bedre overblik over forbrug, stille større faglige krav til leverandører af specialtandpleje samt sikre faglig udvikling af omsorgstandplejen, ønskes budgettet for special- og omsorgstandplejen overflyttet fra Sundhed og Omsorg til tandplejen under Børn og Familie fra 1. januar 2019.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At special- og omsorgstandplejens budget pr. 1. januar 2019 flyttes fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg er i dag budgetansvarlige for special- og omsorgstandplejen, mens den kommunale tandpleje hører under Børn og Families budgetområde. Denne opdeling af tandplejen har været gældende siden kommunesammenlægningen i 2007. Da den kommunale tandpleje i dag varetager både tandplejen for børn og unge, omsorgstandplejen og specialtandplejen, og opgaverne sker sideløbende og oftest af samme personalegrupper, vil et samlet budget dog i højere grad kunne understøtte det nuværende arbejde i tandplejen.

I dag varetages omsorgstandplejen ude på de enkelte plejecentre, og det er Myndighed og Visitation, der visiterer borgere til omsorgstandpleje. I 2019 er der et mål om at visitere flere borgere ind i omsorgstandplejen. Ønsket om at flere visiteres til omsorgstandpleje skyldes blandt andet, at flere ældre i dag har bevaret deres tandsæt i en meget høj alder. Dette er væsentligt at vedligeholde, også når den ældre bliver svækket og kommer på plejehjem.

Ved flytning af budgettet vil det stadig være personalet på plejecentrene, der varetager den daglige omsorgstandpleje, men den kommunale tandpleje vil i endnu højere grad kunne understøtte arbejdet med omsorgstandpleje.

Den kommunale tandpleje vil blandt andet have fokus på følgende i samarbejdet med plejecenterpersonalet og visitationen:

 • Et øget samarbejde med visitatorerne - herunder fokus på at opstille nye visitationskriterier og sikre løbende dialog
 • Øget fokus på opkvalificering af plejepersonale og øget samarbejde om borgerne
 • Årlig undervisning af plejepersonalet i tandpleje
 • Individuel instruktion ved den den enkelte borger
 • Udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner, som blandt andet indeholder en vurdering af den enkelte borgers evne til selv at børste tænder

 

For så vidt angår specialtandpleje er udgifterne hertil steget de senere år både til de kommunale og til de private tandpleje klinikker. De øgede udgifter til den specialiserede behandling skyldes blandt andet, at Mariagerfjord Kommune afholder udgifterne til andre kommuners borgere, som er bosat i Mariagerfjord Kommune på opholdssteder som eksempelvis Sødisbakke. Herudover ses et behov for, at der kan stilles faglige krav til behandling og at priserne til blandt andet de protetiske behandlinger fremadrettet forhandles på et fagligt grundlag. Hvis det samlede budget overflyttes til den kommunale tandpleje vil det i større grad være muligt at gennemskue udgifterne til den specialiserede behandling.

Den kommunale tandpleje har allerede iværksat flere tiltag, som skal ruste de kommunale klinikker til at varetage en større andel af borgere med specielle behov. Blandt andet har tandplejen etableret loftlifte i de handicapvenlige klinikker i både Hadsund og Hobro for at kunne tilbyde kvalificeret behandling til særligt kørestolsbrugerne.

Med udgangspunkt i et ønske om at sikre en faglig opkvalificering af omsorgs- og specialtandplejen og en naturlig sammenhæng i hele tandplejen ønskes budgettet overflyttet fra Sundhed og Omsorg til Børn og Familie med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019.

Økonomi

Der skal budgetoverføres 2.072.000 kr. fra Sundhed og Omsorg til Børn og Families budget. Budgettet har de senere år været stabilt og med et mindre overskud. Dog var der behov for en tillægsbevilling i 2017. Udgifter til omsorgstandpleje hos private tandlæger er stadigt faldende, og dette sammen med svagt stigende indtægter, har kunnet dække stigende udgifter til specialtandpleje udført både af kommunens klinikker og specialklinikker i Region Nordjylland og Region Midt. Tandplejen har i 2019 afsat 200.000 kr. til at dække de forventede merudgifter, som vil komme, hvis antallet af patienter i omsorgstandplejen øges.Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-5-19

26. Orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra skolechef Arne Omar Sørensen:

Datoer for dialogmøderne på skoleområdet for 2019 bliver torsdag d. 13. juni og torsdag d. 21 november. Begge møder fra kl. 19-21.

Beslutning

Der blev orienteret om igangsættelse af Projekt Parterapi for skilsmissefamilier. Projektet igangsættes 1. april. Dette er en udløber af vedtagelse af budget 2019.

Projektet indebærer, at forældre til børn under 18 år på vej mod skilsmisse kan få parrådgivning.

Hjælpen indebærer, at forældrene får hjælp til

-          at forstå sig selv og hinanden bedre.

-          at forstå børnenes perspektiv, så de bedre kan handle derud fra.

-          at blive sammen, hvis det er hensigtsmæssigt for dem og deres børn.

 Rådgivningen kan enten foregå ved en række godkendte terapeuter og psykologer eller ved at borgeren får tilskud til selv at vælge en rådgiver efter nærmere regler..

Barnets Blå Hus.

Punkter til næste møde

 • skolernes ferieplan
 • morgenåbning i SFO

 

Mathias Knude Brusgaard er konstitueret som dagtilbudschef. 

 

Lukkede dagsordenspunkter