Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 6. maj 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

81. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Mødet blev indledt med dialogmøde med bestyrelsesformand, Nuuradiin S. Hussein og direktør Thomas Eybye Øster fra Nordjyllands Trafikselskab.

 

00.32.00-S00-1-19

82. Økonomivurdering pr. 31.03.2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper for perioden 2018-2022, skal der for de enkelte fagudvalg aflægges økonomivurdering pr. 31. marts 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 23. maj 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Økonomivurderingen pr. 31. marts 2019 tages til efterretning.
 2. At økonomien følges tæt hen imod næste økonomivurdering pr. 30. september 2019.
 3. At der søges om en negativ tillægsbevilling på -3,797 mio. kr., der tillægges kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Teknik og Miljø pr. 31. marts 2019.

I bilaget findes en mere detaljeret beskrivelse af fokusområderne.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.15-P15-1-19

83. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 - vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 10 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær sendes i offentlig høring i 10 uger.
 2. At der afholdes borgermøde undervejs.
 

Inddragelse

Forud for planlægningen, har der været afholdt fordebat og indkaldt ideer og forslag til indholdet af planlægningen for vindmølle- og solcelleområdet.

Fagenheden Teknik og Byg vil, i løbet af den kommende høringsperiode, afholde et borgermøde i lokalområdet, samtidig med, at der vil blive afholdt ét eller flere møder med den lokale følgegruppe. 

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 50 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær er udarbejdet, efter der har været indkaldt ideer og forslag til indholdet. Der kom i alt 11 ideer og forslag fra borgere og myndigheder, hvor der i høringssvarene særligt var interesse for følgende emner:

 • Antallet af vindmøller
 • Placering af solcelleanlægget
 • Økonomisk kompensation til lokalområdet
 • Gener i form af støj og skygge fra vindmøllerne
 • Visuel påvirkning af tre kirker i nærområdet.

 

Der indkom ikke kommentarer til indholdet, som ikke allerede var tænkt ind i miljøkonsekvensrapporten (tidligere benævnt VVM-redegørelsen). I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde til placering af i alt ni vindmøller og et solcelleanlæg, og der fastsættes rammebestemmelser for 3,6-6,0 MW vindmøller med en højde af højst 149,99 meter.

Kommuneplantillægget er ledsaget af en miljøvurdering af planen og af en miljøkonsekvensrapport.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre muligheden for udarbejdelse af forslag til Lokalplan 152/2019. Denne lokalplan behandles i det efterfølgende punkt.

En forudsætning for opførelsen af de ni vindmøller og solcelleanlægget er, at otte eksisterende vindmøller i området nedtages. Der skal samtidig nedlægges to boliger. Der er indgået privatretlige aftaler om opkøb af de to boliger, hvoraf den ene ligger i Rebild Kommune.

Borgermøde
Offentlighedsfasen på 10 uger forventes at starte den 27. maj 2019 og slutte den 6. august 2019. Da en del af den offentlige høring ligger i juli, er der tillagt to ekstra uger, ud over de normale 8 uger. Fagenheden foreslår, at der afholdes et borgermøde i juni måned. Fagenheden vil på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø foreslå én eller flere datoer for borgermødet.

Borgermødet vil bestå af to dele:

 • Første del omhandler miljøkonsekvensrapporten og planforslagene. Denne del er et traditionelt borgermøde.
 • Anden del står vindmølleopstiller (Eurowind) for. Her skal vindmølleopstiller sammen med Energistyrelsen orientere om værditabsordningen og køberetsordningen, jf. VE-loven. For at borgerne kan holde de to møder adskilt fra hinanden, vil anden del af mødet være uden kommunal deltagelse. 

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Borgermøde afholdes 25. juni 2019.

 

01.00.00-G01-3-18

84. Forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i 10 uger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 152/2019 for vindmølleområde Veddum Kær sendes i offentlig høring i 10 uger.

Inddragelse

Fagenheden vil i løbet af høringsperioden afholde et borgermøde i lokalområdet samtidig med, at der vil blive afholdt ét eller flere møder med den lokale følgegruppe.

Sagsfremstilling

Vindmøller

I lokalplanen gives der mulighed for, at der kan opstilles ni vindmøller med tilhørende fundamenter, arbejdsarealer og veje.  

Vindmøllerne, der kan opsættes, har en totalhøjde på 149,99 meter, en navhøjde på op til 95 meter og en rotordiameter på op til 140 meter.

Planen indeholder endvidere specifikke bestemmelser for vindmøllernes udseende, herunder omdrejningsretning, farve, overflader, belysning, skiltning m.v. På denne måde bliver vindmøllerne udformet på en sådan måde, at den samlede vindmøllepark kommer til at fremtræde harmonisk og dermed kommer til at påvirke det omgivende landskab mindst muligt.

Der findes otte vindmøller i området i forvejen, som skal tages ned for at gøre plads til de nye vindmøller. De eksisterende vindmøller har en totalhøjde på 60 meter. Der er desuden to boliger i området, som skal nedrives for at støjgrænserne kan overholdes.

Solcelleanlæg

I lokalplanen gives der desuden mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg i tilknytning til vindmøllerne. Solcelleanlægget vil blive afgrænset af slørende beplantning mod syd, øst og vest.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.00-P16-1-19

85. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Med tillægget udlægges der en ny boligramme, der muliggør opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger i udkanten af Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 46 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 46 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer.

Sagsfremstilling

Planforslaget

Fagenheden har udarbejdet forslag til kommuneplantillægr nr. 46 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro. Kommuneplantillægget udlægger en ny boligramme, som giver virksomheden Karl Jensen A/S og ejer af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro. Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en grøn kile i midten, der binder områderne sammen, derudover vil området blive forbundet med skole og hal via stiforbindelser.

Forslag til Tillæg nr. 46 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 149/2019 (senere dagsordenspunkt), og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som forslag til Lokalplan 149/2019 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 46 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.B.55 - område til Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ved Hørby.

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i vedlagte indsigelsesnotat.

Tidligere politisk behandling

Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været behandlet politisk.

I den forbindelse besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 11. marts 2019, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Byrådet besluttede 28 marts 2019 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, da der var bekymring for forholdene omkring vejadgangen til Vielshøjen.

Disse forhold er indarbejdet i det tilhørende forslag til Lokalplan 146/2019, og kommuneplanrammen er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.00-P16-2-18

86. Forslag til lokalplan 149/2019 boliger på Døstupvej i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 149/2019 for at tilvejebringe plangrundlaget for opførelse af åben-lav og tæt-lav boliger umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Forud for udarbejdelse af lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Efter Byrådets beslutning om at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø grundet uklarheder omkring vej og stiforhold, har fagenheden drøftet disse emner med projektudviklerne og kommet til enighed om følgende:

Vielshøjen

Fagenheden har drøftet udvidelsen af Vielshøjen med projektudvikler af den nordlige del af lokalplanområdet, da Vielshøjen skal bruges som vejadgang til denne del af lokalplanområdet. Projektudvikler er indforstået med følgende:

 • at der udlægges et areal i 10 meters bredde til udvidelse af Vielshøjen
 • at det bliver en forudsætning for ibrugtagning, at projektudvikler udvider Vielshøjen.

 

Sti til Rosendal Kraftcenter

Fagenheden har drøftet etablering af en sti fra stien ved Rosendal Kraftcenter og til det syd-vestlige hjørne af lokalplanområdet med begge projektudviklere, Se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af stien.
 • at de optimerer stien i lokalplanområdet med belægning og belysning.

 

Det skal bemærkes, at ejeren af matr.nr. 13i Hørby By, Hørby er indforstået med, at en del af hans ejendom anvendes til etablering af en sti.

Fortov

Fagenheden har drøftet etablering af et fortov på et mindre stykke langs Døstrupvej med begge projektudviklere, se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af fortovet.

Sagsfremstilling

Planforslaget

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej umiddelbart nord for Hørby Skoleby ved Hobro. Lokalplanforslaget giver virksomheden A/S Karl Jensen og ejeren af matr. nr. 13o, Hørby By, Hørby mulighed for at opføre boliger på matr.nre. 13p, 15u og 13o i Hørby Skoleby ved Hobro.

Området er placeret i udkanten af Hørby Skoleby, hvor der tidligere har været en planteskole. Området vil bestå af både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse og en grøn kile i midten binder områderne sammen. Derudover vil området blive forbundet med Rosendalskolen og Rosendalhallen via stiforbindelser.

Tidligere poltisk behandling

Forslaget til kommuneplantillægget har tidligere været behandlet politisk.

I den forbindelse besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde 11. marts 2019, at lokalplanområdet skal tilrettes i det sydvestlige hjørne med henblik på sikring af adgang til anlæg af sti til Kraftcenter Rosendal.

Byrådet besluttede den 28 marts 2019 at sende sagen til fornyet behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, da der var bekymring for forholdene omkring vejadgangen til Vielshøjen.

Dialog med projektudviklerne

På baggrund af Byrådets og Udvalget for Teknik og Miljø grundet uklarheder omkring vej og stiforhold har Fagenheden drøftet disse emner med projektudviklerne og kommet til enighed om følgende:

Vielshøjen

Fagenheden har drøftet udvidelsen af Vielshøjen med projektudvikler af den nordlige del af lokalplanområdet, da Vielshøjen skal bruges som vejadgang til denne del af lokalplanområdet. Projektudvikler er indforstået med følgende:

 • at der udlægges et areal i 10 meters bredde til udvidelse af Vielshøjen
 • at det bliver en forudsætning for ibrugtagning, at projektudvikler udvider Vielshøjen.

 

Sti til Rosendal Kraftcenter

Fagenheden har drøftet etablering af en sti fra stien ved Rosendal Kraftcenter og til det syd-vestlige hjørne af lokalplanområdet med begge projektudviklere, Se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af stien.
 • at de optimerer stien i lokalplanområdet med belægning og belysning.

 

Det skal bemærkes, at ejeren af matr.nr. 13i Hørby By, Hørby er indforstået med, at en del af hans ejendom anvendes til etablering af en sti.

Fortov

Fagenheden har drøftet etablering af et fortov på et mindre stykke langs Døstrupvej med begge projektudviklere, se vedhæftet kort. Projektudviklerne er indforstået med følgende:

 • at de bekoster anlæggelse af fortovet.

 

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Forud for udarbejdelse af Lokalplan 149/2019 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby er der gennemført en fordebat med de nærmeste naboer. Under fordebatten er der indkommet bemærkninger fra tre naboer med følgende temaer:

 • Trafiksikkerhed - cykelstier, fortov og stier til Rosendalskolen.
 • Etageantal.
 • Reservation til udvidelse af Rosendal Kraftcenter.
 • Tagmaterialer.
 • Beplantning.

 

Temaerne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 46, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.05-P15-2-19

87. Forslag til tillæg nr.23 til kommunens spildevandsplan - Nyt boligområde i Hørby Skoleby

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Karl Jensen A/S og Vielshøjen ApS ønsker, uafhængigt af hinanden, at etablere to nye boligområder i den nordlige del af Hørby Skoleby. De to områder grænser op til hinanden. Området er kun delvist omfattet af kommunens spildevandsplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger, snarest efter at Byrådet har vedtaget at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 46, for et boligområde i Hørby Skoleby i høring.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i to nye boligområder i Hørby Skoleby ved Hobro. 

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra områderne skal håndteres via LAR- løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Dette skal ske ved at overfladevandet nedsiver i grønne områder, som intregreres i en grøn kile ned igennem begge byggemodningsområder. Der etableres søer, som fungerer som nedsivning, og samtidig udgør rekreative områder i boligområdet. Der etableres et nødoverløb fra den sydligste nedsivningssø til en eksisterende kloak med udløb til Hodal Bæk.

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for, om planen skal miljøvurderes. Fagenheden har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen kan ses på bilag 9 i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages. Resultatet heraf bliver forelagt udvalget for Teknik og Miljø samtidig med det endelige tillæg. 

Det er en forudsætning for, at tillæg nr. 23 kan sendes i høring, at området, er beskrevet i kommuneplanen. Tillæg nr. 46 til kommuneplanen, som udlægger området i Hørby Skoleby til boligområde, er i behandling og forventes vedtaget ved et af de kommende byrådsmøder.

For at tilgodese tidsplanen for bygherrer mest muligt, indstilles det, at Udvalget for Teknik og Miljø beslutter at tillæg nr. 23 kan sendes i høring straks efter, at det er vedtaget at sende tillæg nr. 46 til kommuneplanen i høring.

Beslutning

Godkendt.

 

06.00.05-P15-1-16

88. Tillæg nr. 17 til kommunens spildevandsplan, ny byggemodning i Valsgaard, endelig vedtagelse

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Mariagerfjord Kommune har belsluttet at etablere et nyt boligområde i den nordlige del af Valsgård.

Mariagerfjord Vand a|s ønsker samtidig at etablere nye spildevandsledinger fra eksisterende erhvervsområde i Valsgård. Området og de nye ledninger er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan.

Der skal derfor udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, som angiver hvilke pligter og rettigheder borgere, virksomheder, Mariagerfjord Vand og Mariagerfjord Kommune har i forhold til at håndtere spildevandet og regnvandet i området.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedtages.
 2. At der kan eksproprieres, såfremt Mariagerfjord Vand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler med lodsejere om placering af de bassiner, spildevandsledninger og brønde m.v., som er nødvendig for gennemførelse af de tiltag, som tillægget beskriver.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan har været i offentlig høring. Tillægget beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i et nyt boligområde nord for Valsgård. 

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra området skal forsinkes i 2 bassiner, før udledning til Valsgård Bæk.

Herudover beskriver tillægget en ændret afledning af spildevand og overfladevand fra eksisterende erhvervsområde i den vestlige del af Valsgård. Ændringerne skyldes et ønske fra Mariagerfjord Vand a|s, om at lede både spildevand og overfladevand syd om Valsgård by, frem til den eksisterende pumpestation ved Slugten i Valsgård. Overfladevandet fra erhvervsområdet skal forsænkes via et nyt regnvandsbassin, før tilledning til det eksisterende regnvandssystem i den sydlige del af Valsgård. Endelig ønsker Mariagerfjord Vand a|s at lave en ny trykledning fra pumpestationen i slugten, langs med Ouevej, til den eksisterende trykledning øst for Valsgård fra Hobro til Hadsund.

I høringsperioden er der indkommet tre bemærkninger, hvor de to handler om afklaring af, om der vil ske en påvirkning af deres grund, som følge af kloakarbejdet. Den tredje bemærkning er ønsket om en mindre omlægning af kloakledningerne fra erhvervsområdet over en privat matrikel. Dette ønske er tilgodeset af Mariagerfjord Vand a|s. Kortbilagene i tillægget er ajourført i overensstemmelse med dette ønske.

Fagenheden Natur og Miljø vurderer ikke, at ændringerne udløser et behov for en ny offentlig høring af tillæg nr. 17.

Fagenhedens afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget og er således endelig. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P25-79-17

89. Opførelse af bolig, Fjordgade 14, 9550 Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejerne af Fjordgade 14 i Mariager har søgt om tilladelse til at genopføre et parcelhus efter brand.

Fjordgade 14 er omfattet af den bevarende lokalplan for Mariager M.1.36, hvor det søgte byggeri ikke er i overenstemmelse med lokalplanen. Byggeriet kræver dispensation, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om projektet skal sendes i høring i området og blandt relevante interessenter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.   At Udvalget for Teknik og Miljø fastlægger omfanget af dispensation til en nabohøring.

Inddragelse

Under dialogen med ejerne af Fjordgade 14 har Fonden for Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager fået projektet sendt til udtalelse, idet fonden er høringsberettiget inden for den bevarende lokalplan for Mariager.

Sagsfremstilling

Ejerne af Fjordgade 14 i Mariager har efter brand søgt om tilladelse til opførelse et parcelhus i Mariager. Fjordgade 14 er omfattet af den bevarende Lokalplan M.1.36 for Mariager, som indeholder specifikke bevaringsbestemmelser for, hvordan bebyggelsen inden for lokalplanen skal opføres. Ejerne har ønsket et mere moderne hus, hvilket der i følge lokalplanen ikke er mulighed for. Det nedbrændte hus var opført før lokalplanens tilblivelse, og levede ikke op til lokalplanens bestemmelser.

For at imødekomme ejernes ønske om et mere moderne hus, har fagenheden Teknik og Byg, i samarbejde med Fonden for Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager, arbejdet på en nyfortolkning af et "Mariager hus", som samtidig opfylder lokalplanens bevaringsformål. Det vil kræve en række dispensationer fra lokalplanen.

For at imødekomme ejerens ønsker, har fagenheden været indstillet på at give følgende dispensationer:

Facade mod Fjordgade

 • § 9.3.1. Bebyggelsens etageantal må ikke overstige: 1½ etage i boligområde B.1., B.2., B.3., og O.5.

  • Fjordgade 14 er beliggende i boligområde B.1. Grundet en stor andel af tagfladen er kviste samt frontispice (facadens udbygning), betragtes bebyggelsen som 2 etages bebyggelse. Der skal derfor dispenseres til 2 etager.

 

 • § 9.3.3. Bebyggelsens højde måles fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekant). Højden må ikke overstige 3,75 m for bygninger i 1-1½ etage og 7,00 m for bygninger i 2-2½ etage.

  • Der skal dispenseres til en højde på ca. 4 meter i forlængelse af ovenstående dispensation.

 

 • § 10.2. Bygningers ydervægge, herunder facadekviste og gavle skal udføres af teglsten, som skal fremstå i blank mur eller ydervægge der vandskures, pudses for kalk eller malerbehandling.

  • Der skal dispenseres til zink på flunken.

 

 • § 10.3.2. Vinduer og yderdøre skal udføres af træ og males med dækkende maling.

  • Der skal dispenseres til træ/alu vinduer og døre.

 

Øvrige dispensationer

 • § 10.3.2. Vinduer og murpiller skal være af ensartet dimensionering.

  • På bagsiden af bebyggelsen skal der dispenseres fra kravet til murpiller

 

 • § 10.3.2 Vinduer og yderdøre skal placeres med regelmæssig fagtakt.

  • På bagsiden af bebyggelsen og på gavlene skal der dispenseres fra kravet om regelmæssig fagtakt.

 

 • § 10.3.5 Tage skal beklædes med rød vingetegl afsluttet med gesims uden egentlig udhæng.

  • Der dispenseres fra kravet om gesims på bagsiden af bebyggelsen.

 

 • § 9.1.2 Bebyggelsesprocenten i boligområderne B.1 og B.2 må for den enkelte ejendom ikke overstige 25%.

  • Der dispenseres til en bebyggelsesprocent på ca. 37,6% under forudsætning af, at ejerne bygger en garage på 50m2 og ikke 70m2 som er ønsket af ejerne. Med en garage på 70 m2 ville bebyggelsesprocent blive ca. 40,3%.

 

Fagenheden kan stå inde for ovenstående dispensationer, herunder kviste, facadehøjde- og farve og bebyggelsesprocent, samt dispensationer på gavle og bagside, men dette er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme bygherres ønsker. En længere dialog med bygherren har ikke tilvejebragt et projekt, som fagenheden kan stå inde for for så vidt angår facaden mod Fjordgade.

Facade mod Fjordgade 

Facaden mod Fjordgade er den mest markante facade, og her ønsker fagenheden trods alt fastholdt en udformning, som ikke i det væsentlige adskiller sig fra lokalplanen for at leve op til lokalplanens bevaringsformål i forhold til Mariagers bymiljø.

Ejerne ønsker følgende:

 • På frontispice ønskes hele frontispicen fyldt ud med et samlet glasparti, som også omfatter gavltrekanten (toppen af frontispicen). Hvis gavltrekanten ikke kan lade sig gøre, accepterer bygherre det og ønsker nr. 2 vedhæftet projekt. Ønsket kræver yderligere en dispensation.
 • Der ønskes ikke muret gesims på frontispice. Ønsket kræver yderligere en dispensation.
 • Kvistenes tag beklædes med rød vingetegl som resten af bebyggelsen.

 

Fagenheden vurderer, at der ikke bør dispenseres fra følgende lokalplanbestemmelser i forhold til det ansøgte projekt:

 • § 10.3.1 Vinduer og murpiller skal være af ensartet dimensionering. Vinduer og yderdøre skal placeres med regelmæssig fagtakt.
 • § 10.3.5 Tage skal beklædes med rød vingetegl afsluttes med gesims uden egentlig udhæng.

 

Fagenheden vurderer, at en fronticpice med et stort, samlet glasparti og uden gesisms afviger betydeligt fra den bevaringsværdige byggestil i Mariager.

Sagens bilag viser dels ejerens ønske og dels fagenhedens bud på en løsning, som vurderes at kunne indeholdes i lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelse med de fornødne dispensationer.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til dispensationsomfanget og fastlægge grundlaget for en dispensation, som skal sendes i nabohøring.

Beslutning

Udvalget besluttede, at godkende bygherres 1. ønske (jævnfør bilag 1) sammen med de af fagenheden øvrige nævnte dispensationer til høring.

 

05.01.08-G00-4-17

90. Københavnermolen i Hadsund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Naboer til Københavnermolen på Hadsund Havn har fremsendt modsatrettede ønsker til brug af moleområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage principiel stilling til, om Københavnermolen skal holdes åben til forskellige offentlige formål, eller om den skal lukkes for visse aktiviteter og eventuelt afspærres for kørende færdsel. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Københavnermolen holdes åben for offentligheden, både aktivitetsmæssigt og trafikalt.

Sagsfremstilling

En lokal nabo til Københavnermolen har ønsket moleområdet afspærret, da naboen føler sig generet af diverse selvbestaltede aktiviteter, hvorimod en lokal beboergruppe fra ejendommen Havnevej 15-17 er utilfreds med afspærringen, og ønsker uhindret adgang til moleområdet. Samtidig erfares, at trafik og selvbestaltede aktiviteter blot flytter sig til resten af havneområdet.

Som følge af flere nabokontakter til borgmesteren, og afholdte møder med beboergruppen om moleområdets tilstand og brug, blev der i 2018 rengjort for ukrudt, bekæmpet algevækst, udskiftet gammelt træskibsflag, inddraget udtjente skilte, fjernet gamle telefonmaster og udskiftet to gamle stålgittermaster med projektørlys med almindelige gadelysmaster. Herudover blev der opsat to borde-/bænkesæt og et affaldsstativ. Til yderligere forskønnelse af området, vil der i maj yderligere blive opsat blomsterkummer.

På kanalområdet er der samtidig blevet opsat stibelysning seks borde-/bænkesæt og affaldsstativer.

I sommermånederne er området langs kajen og Københavnermolen meget benyttet af kommunens turister og lokale, der tager ophold på havnen. Mange børn og voksne benytter også havnen som plads for lystfiskeri. Havnekajen anløbes også et par gange om året af gamle træskibe. Desuden anvendes området også til søsætning af store lystbåde fra blokvogn med kranbil, som vil have manøvremæssige udfordringer ved en afspærring af Københavnermolen. Ved enkelte arrangementer anvendes området ligeledes til parkeringsareal for personbiler.

  

I lokalplan 61/2014 "Hadsund Havn - Vest" er Københavnermolen, lige som resten af kajen, udlagt som rekreativ plads, men der er ikke fastsat uddybende bestemmelser for områdets indretning eller brug. Så længe Københavnermolen står åben for områdets brugere eller offentligheden, giver lokalplanen vide rammer.

Fagenheden betragter Københavnermolen som værende en del af resten af moleområdet og det nye kanalområde. I den forbindelse kunne det være ønskeligt med en sammenhængende plan for indretning og brug af hele havnearealet.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til Københavnermolens fremtidige anvendelse og eventuelle afspærring. 

Beslutning

Godkendt, idet udvalget ønsker at området holdes åbent såvel aktivitets- som trafikmæssigt.

 

05.01.25-G00-1-14

91. Finansieringsaftale med Banedanmark om 2 nye broer

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med elektrificering af jernbanenettet, nedlægger Banedanmark jernbanebroer i Mariagerfjord kommune.

På den baggrund har Banedanmark indgået aftale med Mariagerfjord kommune om økonomisk tilskud på knap 21 mio. kr. til gennemførelse af alternative broprojekter i Mariagerfjord kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Banedanmark har gennem længere tid planlagt for jernbanens elektrificering mellem Aarhus og Lindholm. Elektrificeringen medfører radikale ændringer i højdeprofiler på hele jernbanestrækningen, og projektet omfatter nedrivning af broer, udførelse af nye broer og ombygning af spor eller brodæk - også i Mariagerfjord Kommune.

I Mariagerfjord Kommune medfører projektet, at tre broer nedrives og genopføres, to brodæk ændres, to broer nedlægges, og sporene sænkes under én bro.

I forbindelse med elektrificeringsprojektet, indgår Banedanmark aftaler med de berørte kommuner om delvis finansiering af kommunale broprojekter.

På grundlag af tidligere behandling i Byrådet, har fagenheden Teknik og Byg gennem en længere periode, forhandlet en aftale med Banedanmark. Aftalen har været forsinket længe, blandt andet på grund af Banedanmarks sag om vejen i Vejen (Banedanmarks elektrificeringsprojekt manglede hjemmel til at gennemføre et vejprojekt), men foreligger nu.

Mariagerfjord Kommunes aftale med Banedanmark indeholder kommunal opførelse af en cykel-/gangbro ved Brovej i Arden til højnelse af trafiksikkerhed og fremkommelighed, samt opførelse af en gangbro ved Hobro Station til sammenbinding af de nye boligområder ved Ølsvej med Hobro bymidte. Tidligere var Banedanmark indstillet på at stå for projektgennemførelsen, men det er ikke længere en mulighed.

Til de to kommunale projekter stiller Banedanmark en finansiering til rådighed på 20,92 mio. kr. Finansieringen fra Banedanmark reguleres efter omkostningsindekset for anlæg med start fra indeks 1. kvartal 2017 og udbetales i rater med 25 % i 2023 og 75 % i 2024. Det er en forudsætning for finansieringen, at de kommunale broprojekter gennemføres senest 2025.

Mariagerfjord Kommune bliver bygherre og ejer af de nye broer, hvorfor der vil komme afledt drift heraf efter opførelsen.

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at Byrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

07.04.00-Ø54-1-14

92. Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2018

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At udkast til årsregnskab godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive Byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

 • Retablering og slutafdækning af deponiet
 • Bortskaffelse af spildevand
 • Analyser af spildevand og grundvand
 • Drift og vedligehold af pumpesystem til spildevand

 

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 15,4 mio. kr. (ultimo 2018).  

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Økonomi

I regnskabsåret 2018 er der konteret et driftsresultat på -73.320 kr.

I 2018 var der budgetteret med et driftsresultat på -686.805 kr.

Regnskabet for 2018 afviger fra budgettet pga. følgende:

 • Flere indtægter (renteindtægter/udbytte) i forhold til 2017.
 • Færre udgifter til bortskaffelse af spildevand (mindre nedbør).
 • Udgift til udskiftning af spildevandspumper mv. er udskudt til 2019.

 

Selvom deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.

I en periode fra 2018 til juni 2021 vil der desuden blive udført en slutafdækning af deponiet.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2019 til 2025 (bilag). I de kommende 3 år forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med slutafdækning og udskiftning af spildevandspumper mv. Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.

Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2018, 15.369.868 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

07.17.10-I04-1-16

93. Refusion af genbrugspladsgebyr for humanitære organisationer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

De humanitære organisationer anmoder om refusion af udgifter i forbindelse med benyttelse af kommunens genbrugspladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At nuværende praksis, som følger gældende lovgivning, fastholdes. 

Sagsfremstilling

På baggrund af et åbent brev til alle byrådspolitikerne i Mariagerfjord Kommune af 12. september 2018 (jf. bilag 1), afholdt Mariagerfjord Kommune, Affaldskontoret, et møde med repræsentanter fra nogle af de humanitære organisationer i oktober 2018.  Dagsordenen for mødet var, at de humanitære organisationer fik muligheden for at fremlægge deres sag om mulighed for gratis adgang på kommunens genbrugspladser. Endvidere fremlagde affaldskontoret gældende lovgivning med tilhørende muligheder og politiske beslutninger. Resultatet af mødet blev, at organisationerne kunne anmode kommunen om refusion for 2018 ved regnskabsafslutning primo 2019 og at Affaldskontoret herefter vil fremlægge anmodningerne for det politiske udvalg.

Således har tre humanitære organisationer anmodet kommunen om refusion af det gebyr, de har betalt i 2018 for benyttelse af kommunens genbrugspladser.

Organisationerne begrunder anmodningen i, at:

 • det drejer sig om affald fra private borgere, der allerede har betalt et genbrugsgebyr for at benytte genbrugspladserne, og der derfor er tale om dobbeltbetaling.
 • de er nonprofit organisationer, der drives af ulønnede frivillige, og hvor overskuddet ubeskåret går til velgørenhed og hjælpearbejde.

 

Enkelte kommuner har valgt at imødekomme de humanitære organisationers ønske om gebyrfritagelse. For eksempel ved at de humanitære organisationer betaler genbrugsgebyret for erhverv, hvorefter der er åbnet op for at de humanitære organisationer, ved årets udgang, kan søge om en økonomisk donation, svarende til de gebyrer der er betalt – den såkaldte Odensemodel.

Udvalget har tidligere behandlet emnet og besluttede fortsat at følge gældende lovgivning og dermed opretholde nuværende paksis om betaling, når erhvervet benytter kommunens genbrugspladser.  

Økonomi

I 2018 har udgifterne, for benyttelse af kommunens genbrugspladser for de humanitære organisationer som efterfølgende har anmodet kommunen om refusion, været følgende:

 • Blå Kors, Hobro har haft en udgift på cirka 9.981 kr incl. moms
 • Dansk Røde Kors, Hobro har haft en udgift på i alt 1.167 kr incl. moms
 • Dansk Røde Kors, Hadsund har haft en udgift på i alt 11.953 kr incl. moms

 

Udgiften skal afholdes af det skattefinansierede område.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget har noteret at der eventuelt senere følge et forslag til en omlægning af gebyrer for erhverv.

 

13.11.00-P20-1-19

94. Principbeslutning om ekspropriation til Naturgasanlæg

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

HMN Naturgas har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med anmodning om principbeslutning om ekspropriation til ny regulator og målerstation.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal foretages ekspropriation af areal til formålet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der træffes principbeslutning om ekspropriation af ca. 1.600 m2 af matr. 4f, Valsgård By, Valsgård, til fordel for HMN Naturgas.

Sagsfremstilling

Til sikring af naturgasforsyningens kapacitet hos industrivirksomheder og varmeværker nord for Hobro, er der behov for opførelse af en ny M/R-station ved den eksisterende ventilgruppe på Rostrupvej 36 A.

Opførelsen nødvendiggør erhvervelse af ca. 1.600 m2 af ejendommen matr.nr. 4f Valsgård By, Valsgård. Arealet agtes herefter matrikulært sammenlagt med matr. nr. 4ce smst, der i forvejen ejes af HMN Naturgas-koncernen.

Arealet ejes af ”boet efter Frede Nørgaard Hansen”. Boet ønsker om muligt at afhænde den samlede ejendom i én salgsprocedure, hvorfor det ikke har været muligt af indgå en frivillig købsaftale på et delareal. Det er derfor nødvendigt, at erhvervelse af arealet sker ved ekspropriation.

Ekspropriation skal foretages af Mariagerfjord Kommune.

Principbeslutningen har for lodsejer den virkning, at erstatning for arealerhvervelse, servitutter mv. normalt anerkendes som skattefrie. Det gælder også, hvis der indgås forlig under ekspropriationsproceduren.

Hjemlen til ekspropriation til naturgasanlæg findes i varmeforsyningsloven § 16. Proceduren er beskrevet i lov om offentlige veje, efter hvilken kommunen er ekspropriationsmyndighed.

Fagenheden Teknik og Byg anbefaler, at Mariagerfjord kommune træffer den krævede principbeslutning om ekspropriation.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

29.00.00-G01-14-18

95. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/BF, ØK, BY.

Anledning

Processen for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at høringsperioden er afsluttet. Den reviderede Sundhedspolitik 2019-2025 er derfor sendt ud til alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune godkendes.

Inddragelse

I høringsperioden fra februar til 1. april 2019 har borgere, Hovedudvalget for MED, fagenhederne samt Senior-, Handicap-, Forenings-, Integrations- og Landistriktsråd haft mulighed for at kommentere udkast til Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune. De indkomne høringssvar findes i bilaget "Oversigt høringssvar".

Høringssvarene udtrykker generelt en forhåbning om at fastholde ambitionen samt et ønske om et bredt, inddragende og tværgående fokus ved udmøntning af sundhedspolitikken. Som følge af høringen er politikken revideret på følgende områder:

 • Medarbejdersiden i Hovedudvalget foreslår, at ordet ”både” og ”og egen sundhed” fjernes fra afsnittet "…at det skal være en naturlig del hos alle ansatte i kommunen at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed.” Afsnittet er nu ændret til følgende: "…at sikre rammerne til at alle ansatte i kommunen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed".
 • Administrationen i Dagtilbud foreslår et par ord mere på afsnittet "Sundhedsvaner (rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet)". Afsnittet er nu ændret til "Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)".

 

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i det videre arbejde med sundhedspolitikken og de strategier, der udarbejdes ved politikkens udmøntning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er behandlet politisk og administrativt og afventer nu den endelige godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er udformet i et løbende samarbejde med Byrådet og på tværs af fagenheder. Desuden har både borgere, medarbejdere og relevante råd i februar og marts 2019 haft mulighed for at kommentere politikken. Den reviderede politik findes i bilaget "Sundhedspolitik 2019-2025".

Mariagerfjord Kommunes ambition i sundhedspolitikken er, at "Sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv". Fremadrettet venter en opgave med at beskrive og udfolde temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig opsporing får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategier. Det forventes, at samtlige strategier er udarbejdet og godkendt ultimo 2019.

Sundhedspolitikken sætter retning og ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde blandt alle borgere i Mariagerfjord Kommune. En succesfuld implementering af sundhedspolitikken kræver derfor samarbejde både internt i kommunen men i høj grad også med civilsamfundet.

Som en markering af Byrådets godkendelse af den nye sundhedspolitik, afholdes derfor et åbent borgermøde. Hensigten med borgermødet er at dialog på tværs af borgere, foreninger og fagpersoner kan give indsigt i, hvordan arbejdet med strategierne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken, bedst muligt kan realisere sundhedspolitikkens overordnede ambition, samt hvordan de forskellige aktører kan se sig selv ind i det arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget noterer sig, at også anvendelsen af naturen spiller en fortsat og stigende rolle i folkesundheden.

 

00.01.00-G01-56-17

96. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Orientering om foroffentlighedsfasen for udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg i uge 21 ( 20. maj) til uge 24 (16. juni). Der afholdes borgermøde den 4. juni klokken 19-21 i Hadsund Kulturcenter. Der ønskes udpeget politisk deltagelse til borgermødet.
 2. Orientering om Orientering om Badevandsstationen "Mellem Maren Møllebæk og Lystbådehavnen" i Mariager.
 3. Orientering om påbudssag.
 4. Orientering om vandråd.
 

Beslutning

Der var orientering om:

 • Foroffentlighedsfasen for udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg i uge 21 ( 20. maj) til uge 24 (16. juni). Der afholdes borgermøde 4. juni klokken 19-21 i Hadsund Kulturcenter. Niels Peter Christoffersen deltager, men andre er også velkomne. Materiale udsendes.
 • Badevandsstationen "Mellem Maren Møllebæk og Lystbådehavnen" i Mariager.
 • Påbudssag.
 • Vandråd - hvor der forventes udpeget 2 politikere.
 • Telemastprojekt i Skelund.
 • Landsbypuljemidler, som fremover kun gælder i byer med under 4000 indbyggere.
 • Udvalgets budget til deltagelse i kurser, konferencer mv.
 • Foreløbige punkter til næste møde i udvalget

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-56-17

97. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål om:

 • Rutebilstationen, Mariager.
 • Døstrup Møllesø.
 • Procedure vedr. VVM ansøgning.

 

Lukkede dagsordenspunkter