Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 6. august 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 8
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

67. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt. 

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

00.01.00-G20-2-18

68. Kl. 16.00 Opsamling på visionsseminar for Udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I foråret har Udvalget for Kultur og Fritid arbejdet med visioner for det samlede kultur- og fritidsområde.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At opsamlingen drøftes.

2. At der tages stilling til det videre forløb.

Sagsfremstilling

Visionsarbejdet sker med henblik på at styrke profilen og dialogen på kultur- og fritidsområdet, som et værdifuldt område i kommunens samlede profilering - herunder dialogen om prioritering, fokus og udviklingsområder både internt i udvalget, i Byrådet samt med eksterne interessenter.

Målet er, at der ved afslutning af forløbet er en vision og retning for udvalgets arbejde og de væsentligste fokusområder.

Lone Kalstrup deltager i behandling af punktet.

Beslutning

Drøftet. Udvalget besluttede, at fagchefen arbejder videre med præsentationen for det øvrige byråd som forventes at blive på temamødet i november eller december.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

19.03.00-Ø40-1-19

69. Regnskab 2018 - Gasmuseet

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ansøgning om udbetaling af tilskud for 2020 i december 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes og besluttes.

2. At regnskab 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

GASmuseet ansøger om at få tilskuddet for 2020 udbetalt i december 2019. Baggrunden for det er, at GASmuseet har et likviditetsproblem i december 2019 samt januar og februar 2020. Situationen for december 2019 ses af likviditetsoversigten for året.

Problemet er tilbagevendende. Tidligere havde GASmuseet en kassekredit til at tage det træk, der er i disse måneder. Den er nedlagt pt.

Regnskabet for 2018 og budgettet for 2019 viser i øvrigt en stabil situation, hvor 2019 vil være nogenlunde som 2018.

Resultatopgørelsen udviser pr. 31.12.2018 et resultat på 161.999 kr. samt en egenkapital på 39.698 kr.

Årets resultat er positivt påvirket af, at alt planlagt vedligeholdelsesarbejde ikke har kunne udføres som følge af høj belægning.

Revisionen har blandt andet skrevet følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med Kulturministeriets bestemmelser og museets vedtægter.  

Beslutning

Ad 1: Udvalget godkendte, at tilskud for 2020 - i lighed med tidligere år - udbetales i december måned 2019. Udbetalingen sker dog først efter afholdelse af det aftalte dialogmøde med fagenheden 10. december.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

04.04.00-S55-1-19

70. Regnskaber 2018 - Idrætshaller

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden har modtaget de selvejende idrætshallers årsregnskaber for 2018. Regnskaberne er tilgængelige på www.mariagerfjordidraetshaller.dk

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet en sammenfatning af nøgletal fra idrætshallernes regnskaber. Denne vil blive gennemgået på mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.00.00-S55-7-18

71. Årsregnskab 2017 - Maritimt Kulturcenter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Bestyrelsen for Fonden Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord har fremsendt årsrapport for 2017.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskab 2017 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatopgørelsen udviser pr. 31.12.2017 et resultat på 193.621 kr. samt en egenkapital på 473.987 kr.

Revisionen har blandt andet skrevet følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A) 

 

20.00.00-S55-5-19

72. Årsregnskab 2018 - Maritimt Kulturcenter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Bestyrelsen for Fonden Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord har fremsendt årsrapport for 2018.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskab 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatopgørelsen udviser pr. 31.12.2018 et resultat på -20.208 kr. samt en egenkapital på 453.780 kr.

Revisionen har blandet andet skrevet følgende:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.01.00-P24-1-18

73. Himmerlands Teater - ændring af vedtægter

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden har modtaget henvendelse fra Himmerlands Teaters bestyrelse med henblik på justering af teatrets vedtægter, efter anvisning fra teatrets revision.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Himmerlands Teaters forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Sagsfremstilling

I formålsparagraffen for Himmerlands Teater indgår en formulering om, at teatret kan yde konsulentvirksomhed og kursusvirksomhed. Teatrets revision har overfor bestyrelsen præciseret, at dette kan have den konsekvens, at teatret beskattes af muligt overskud. Derfor anbefales det, at disse formålsformuleringer slettes i vedtægterne. Teatrets bestyrelse har allerede indsendt ændringsforslaget til SKATs vurdering efter Fagenhedens forhåndsgodkendelse, da dette skulle iværksættes senest 30. juni 2019.

Vedtægtsændringerne har ingen praktisk betydning for teatrets drift.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

00.30.02-S00-1-19

74. Budget 2020-2023

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Budget 2020 - 2023 Udvalget for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At budgettet drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har arbejdet med råderumsskabelse svarende til 1 %. Såfremt Mariagerfjord Kommunes indtægtsgrundlag for 2020 - 2023 og det videreforløb for arbejdet med budgettet er kendt til mødet, genoptages arbejdet i udvalget.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.00.00-S55-6-19

75. Regnskab 2018 - Kulturelle foreninger

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Der er indgået aftale om støtte til foreninger, der arrangerer kulturelle arrangementer i Mariagerfjord Kommune. Foreningerne har indsendt deres regnskaber for 2018 og de fremlægges hermed for Udvalget for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskaberne tages til efterretning.

2. At udvalget drøfter, hvorvidt de ønsker et dialogmøde med en eller flere af tilskudsmodtagerne.

Sagsfremstilling

Fagenheden fremlægger i lighed med tidligere år en samlet oversigt over tilskud, årsresultat samt egenkapital for de kulturelle foreninger, der modtager kommunalt tilskud.

Egenkapitalen indeholder i nogle tilfælde værdi af ejendom og øvrige aktiver m.v.

Regnskaberne kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside via dette link.

ForeningerTilskud 2018Tilskud 2019Årets resultat 2018Egenkapital 2018
Teaterkredsen Mariagerfjord76.000 kr.77.000 kr.23.454 kr.217.791 kr.
Arden Kulturhusforening38.000 kr.39.000 kr.-28.120 kr.-16.144 kr.
Foreningen Ishuset LIVE16.000 kr.16.000 kr.  
Hadsund Skole-Orkester162.000 kr.163.000 kr.1.031 kr.174.215 kr.
HKC Frikvarteret40.000 kr.39.000 kr.81.053 kr.826.118 kr.
Hobro Garden142.000 kr.144.000 kr.18.986 kr. 126.484 kr.
Hobro Musikforening54.000 kr.54.000 kr.21.831 kr.56.483 kr.
Jazz Hobro48.000 kr.49.000 kr.4.901 kr.46.694 kr.
Rytmus48.000 kr.49.000 kr.42.819 kr.93.933 kr.
Øster Hurup Event, FredagskoncerterUdbetalt 50.000 kr. fra økonomiudvalget40.000 kr.-
Arden Kunstfond21.000 kr.22.000 kr.23.662 kr.1.125.920 kr.
Cittaslow107.000 kr.80.000 kr.1.575 kr. 74.515 kr.
Fyrkatspillet97.000 kr.98.000 kr.33.547 kr.388.374 kr.
Hadsund Børnefilmklub30.000 kr.32.000 kr.-28.952 kr.25.659 kr.
Hobro Børne- og Ungdomsfilmklub38.000 kr.39.000 kr.88.838 kr.185.037 kr.
Hobro Filmteater173.000 kr.174.000 kr.18.464 kr.-82.540 kr.
Hobro Medborgerhus377.000 kr.384.000 kr.65.518 kr.1.567.223 kr.
Idrætsrådet82.000 kr.83.000 kr.-9.897 kr.50.099 kr.
Hobro Kunstsamling317.000 kr.212.000 kr.  
Kulturelt Samråd99.000 kr.27.000 kr.  
Kunsthåndværk på havnen - uge 3357.000 kr.57.000 kr.-45.270 kr.65.402 kr.
Lokalarkiver i Mariagerfjord - fælles konto/Arkibas28.000 kr.29.000 kr.-908 kr.2.190 kr.
Mariagerfjord Kunstforening66.000 kr.67.000 kr.17.420 kr.201.064 kr.
Mødestedet i Assens42.000 kr.43.000 kr.-7.919 kr.18.947 kr.
Mariager-Handest Veteranjernbane344.000 kr.347.000 kr.34.975 kr.1.040.593 kr.
Det Maritime Kulturcenter218.000 kr.221.000 kr.-20.208 kr.453.780 kr.
Rold Skov Turistforening36.800 kr.37.000 kr.11.307 kr.198.092 kr.
Turistforeningen Mariager og omegn36.800 kr.37.000 kr.-13.768 kr.80.556 kr.
Turistforeningen Hobro og omegn36.800 kr.37.000 kr.  
Turistforeningen Hadsund og omegn36.800 kr.37.000 kr.3.929 kr.20.196 kr.
Østkystens Turistforening36.800 kr.37.000 kr.-1.238 kr.5.934 kr.
Lokalhistorisk Arkiv Hvornum(Tilskud til husleje) 8.500 kr.(Tilskud til husleje) 8.500 kr.-
Lokalhistorisk forening for Falslev og Vindblæs sogne3.000 kr.3.000 kr.11.066 kr.85.449 kr.
Lokalhistorisk forening i Mariager3.000 kr.3.000 kr.-
Visborg lokalhistoriske forening(Tilskud til husleje) 10.000 kr.(Tilskud til husleje) 10.000 kr.--
Skelund lokalhistoriske forening(Tilskud til husleje) 10.000 kr.(Tilskud til husleje) 10.000 kr.--
Lokalhistoriske arkiv i Assens 28.000 kr.

(Tilskud til el, vand, varme, som betales direkte af Kultur og Fritid)
28.000 kr.

(Tilskud til el, vand, varme, som betales direkte af Kultur og Fritid)
--

 

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning, idet det er noteret, at enkelte, som har modtaget støtte fra Udvalgets midler i 2018, stadig mangler at indsende regnskabsoplysninger.

Ad 2: Der henvises til senere punkt 77.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.00.00-A08-3-19

76. Drøftelse af principper for fremadrettede tilskud

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med Udvalgets visionsdrøftelser og budgetdrøftelserne for 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle vurdere principper for tildeling af kulturelle tilskud til selvejende institutioner og foreninger.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget drøfter arbejdsgruppens oplæg med henblik på, at finde en fælles retning for kulturelle tilskud.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har afholdt et antal møder, herunder to dialogmøder med kommunens kulturelle foreninger. Det første møde var med inviterede repræsentanter fra musikarrangører/musikforeninger, mens det andet møde omfattede øvrige aktører blandt de kulturelle foreninger m.v., der modtager kommunalt tilskud.

På møderne har aktørerne orienteret om deres aktiviteter og aktuelle udfordringer. Arbejdsgruppen har derefter haft egne drøftelser om handlemuligheder m.v.

Fagenheden har samlet et oplæg til et nyt strategiforslag med udgangspunkt i kommissoriet for arbejdsgruppen:

 •  Synliggørelse af kriterier og principper for at modtage kulturelt tilskud
 •  At give Udvalget for Kultur og Fritid mulighed for prioritering
 •  At understøtte politiske målsætninger, herunder nytænkning
 •  Kompetenceplan for mindre tilskud
 •  Skabe en kommune i balance
 •  Sikre balance mellem kunstarterne
 •  Effektmåling

 

Der er peget på en række mulige anbefalinger til udvalgets drøftelser:

 • Tilskud til selvejende kulturinstitutioner
 • Håndtering af mindre ansøgninger (< 5.000 kr.)
 • Afdækning af tilskudsbehov til nuværende støttemodtagere i en ny 3-års model
 • Ny initiativ- og udviklingspulje til kulturområdet
 • Øvrige tilskud (> 5.000 kr.)

 

Arbejdspapir med oplæg, samt referater fra dialogmøder med foreninger indgår i udvalgets drøftelser.

Beslutning

Udvalget drøftede og besluttede følgende:

 • Ansøgninger på maks. 5.000 kr., som skønnes at ligge inden for udvalgets mål og prioriteringer, kan behandles administrativt af fagenheden. Udvalget orienteres om beslutninger og kan på administrativ foranledning inddrages i beslutningen.
 • Når der er kommet flere oplysninger omkring de enkelte organisationer/aktiviteter, ønsker udvalget (eksempelvis på særskilt møde i januar) en prioriteringsdrøftelse med det formål at foretage en eventuel genovervejelse af støtten fra 2021.
 • Udvalget ønsker at lade sig inspirere af udvalgets netop vedtagne ”Visioner og Kodeks” i den fremtidige prioritering.

 

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.00.00-A08-5-19

77. Planlægning af dialogmøder

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid holder årlige dialogmøder med en række råd og bestyrelser. Planlægning og behov for dialogmøder for resten af 2019 og fremadrettet skal drøftes i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget drøfter hvordan dialogmøder fremadrettet skal afholdes og i hvilket omfang.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid holder årlige dialogmøder med nedsatte råd, der modtager tilskud. Dialogen har til formål at sikre fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer, sammenhæng mellem opgaver og økonomi samt gensidigt at styrke kendskabet til aktuelle udfordringer.

Udvalget har ligeledes holdt dialogmøder med en række bestyrelser og andre råd enten årligt eller efter behov.

Udvalget skal drøfte hvordan dialogmøderne skal holdes fremadrettet og i hvilket omfang.

Beslutning

Udvalget ønsker en praksis, hvor der:

 • så vidt muligt tages dialog med flere interessenter under samlede arrangementer - eksempelvis fordelt på særskilte arrangementer for:

  • egne institutionsledere
  • kulturelle foreninger
  • musikarrangører
  • hallerne
  • Evt andre.

 • efter behov (i særdeleshed ved nyt udvalg) arrangeres besøgsrunder, hvor repræsentanter fra udvalget besøger institutioner/arrangører og andre.
 • afholdes direkte dialogmøder i forbindelse med ordinære udvalgsmøder med råd og nævn, som forvalter tilskud (armslængdeprincippet).

 

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

20.00.00-P20-4-18

78. Evaluering børnekulturuge 2019

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Børnekulturugen 2019 blev afviklet i uge 21 og arbejdsgruppen har evalueret ugen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnekulturugen i uge 21 bød på aktiviteter og oplevelser for, med og af børn. Målgruppen er 0-14 årige. De fleste aktiviteter foregik i børnenes tid i institution eller skole, dog havde Ungdomsskolen og Kulturskolen åbne arrangementer, bl.a. debat med Grænseforeningens Kulturambassadører og 'åben Kulturskole' med workshops, koncerter, teater og lys- og lydunivers.

Ugen er et samarbejde mellem bl.a. dagtilbud, skole, Kulturskole, Bibliotekerne, Ungdomsskole, en række professionelle kunstnere, Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og Kultur og Fritid, der har en koordinerende funktion.

I alt har ca. 15 dagplejere, ni kommunale børnehaver, fire fri/privatskoler, to efterskoler og alle kommunens folkeskoler været del af børnekulturugen. Det svarer til ca. 60 dagplejebørn, 660 deltagere fra børnehaver og 2500 deltagere fra skoler.

Nogle har deltaget i én aktivitet, andre til flere forskellige tilbud i løbet af ugen.

Formidling af børnekulturugen til skolerne går gennem skolernes kulturkoordinatorer. Disse koordinatorer er et godt bindeled, der sikrer formidling mellem skole og Kultur og Fritid. Arbejdsgruppen vurderer, at det er medvirkende til, at så mange skoler har deltaget.

Kontakten til dagtilbuddene sker gennem dagtilbudslederne og børnekulturugen har gennem årene ikke oplevet så stor opbakning fra børnehusene. Det er der selvfølgelig mange forskellige grunde til, men kontakten til de enkelte børnehuse er også en af forklaringerne.

Budgettet for børnekulturugen i 2019 var halveret. Tidligere år har Udvalget for Børn og Familie givet et tilskud på 50.000 kr. Derfor var arbejdsgruppen også reduceret, ligesom der ikke var helt så mange tilbud i årets børnekulturuge. Ugen blev gennemført alligevel, da meget af planlægningen var godt i gang. I 2020 vil der ikke være børnekulturuge i Mariagerfjord Kommune.

Alt i alt var det en vellykket uge med meget positive tilbagemeldinger fra skoler og dagtilbud og også fra kunstnere og andre aktører.

Børnekulturugen er en mulighed for, at alle børn og unge i Mariagerfjord Kommune, uanset baggrund og ressourcer, får eller er med i en eller anden form for kultur- eller kunstoplevelse af høj kvalitet. Men som tilmeldingerne også viser, er det dog ikke alle børnehuse eller årgange på skolerne, der deltager, så børnekulturugen når altså ikke ud til alle børn i målgruppen.

På evalueringsmødet drøftede arbejdsgruppen hvordan Mariagerfjord Kommune fremadrettet kan være med til at give alle børn en pakke af kunst- og kulturoplevelser i løbet af et skoleår. Et eksempel på en model er måden skolekoncerterne er organiseret på, hvor alle børn får en koncertoplevelse i løbet af et skoleår. Der er indgået aftale mellem Kultur og Fritid og skoleledere, og ordningen med skolekoncerter er finansieret ved at Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Familie og den enkelte skole, deler udgifterne.

I 2020 er der - som en foreløbig afløser for Børnekulturugen - planlagt en Børneteaterfestival for 0-10 årige. Desuden har der været drøftelser af hvad strategien skal være på længere sigt. Det bør overvejes, at have en fælles drøftelse mellem Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid, hvordan der arbejdes videre på den længere bane, bl.a. med afsæt i den børnekulturelle strategi på skoleområdet. Strategien kan udbygges med dagtilbudsområdet, og en afklaring af en mere langstidsholdbar finansieringsmodel.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

18.15.00-G01-1-18

79. Nemmere at være frivillig - status

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden igangsatte i efteråret 2017 en proces, for at gøre det nemmere at være frivillig i Mariagerfjord Kommune. Der er nu udarbejdet en status på de tiltag processen indtil nu har medført.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden igangsatte i efteråret 2017 en proces, for at gøre det nemmere at være frivillig. Processen startede med en spørgeskemaundersøgelse blandt frivillige i de mange foreninger i kommunen, fulgt op med løbende dialoger. Siden er metoder blevet ændret og en række initiativer sat i gang. Processen omkring, at gøre det nemmere at være frivillig i Mariagerfjord Kommune, er en løbende proces, og fagenheden vil på mødet give en status på arbejdet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

13.16.02-P21-1-19

80. Bredbåndspulje 2019

Forventet sagsgang

KF

Anledning

For fjerde år i træk har Regeringen (Energiministeriet) valgt at udbyde en Bredbåndspulje, der skal understøtte udrulning af bredbånd til husstande i landets yderområder. Puljen er i 2019 på 98 mill. kr.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At der reserveres brutto 150.000 kr. i puljen til Udvikling af Landdistrikter til at yde tilskud på 2.000 kr. pr. husstand til projekter, der opnår tilskud fra Regeringens bredbåndspulje 2019.

Sagsfremstilling

Manglende eller mangelfuld internetdækning er en stor udfordring i en stor del af Mariagerfjord Kommune. En analyse foretaget af firmaet Netplan påpeger, at ca. 80 % af husstande i kommunen har mindre end Regeringens 2020-målsætning på en hastighed på 100/30 mbit download/upload. På nationalt niveau er dækningen pt. på ca. 92 %.

Siden 2016 har der været udbudt en national pulje til at sikre, at landområder kan opnå bedre dækning. I 2016 fik to projekter i kommunen tilskud, mens der i 2018 blev støttet tre projekter. Bredbåndspuljen forudsætter at borgerne lokalt selv tager et initiativ og sikrer den lokale opbakning. Kommunen kan støtte projekterne med et tilskud. I 2016 ydede kommunen 1.000 kr. pr. husstand. Dette beløb blev i 2018 hævet til 2.000 kr. Desuden kan kommunen være behjælpelig med at give råd og vejledning i forhold til puljeansøgninger.

Netplan peger i sin analyse på et antal lokalområder, der kunne være interessante at fokusere på, og kommunen vil tage kontakt til borgerne med henblik på, at motivere til at søge Bredbåndspuljen inden 1. oktober 2019.

Fagenheden anslår, at der realistisk vil være 1-2 projekter, der kan opnå tilskud fra Bredbåndspuljen i 2019. Dette vil kunne omfatte max. 75 husstande. Det anbefales, at kommunen fortsat signalerer opbakning til at søge, og at der afsættes 2.000 kr. pr. husstand til projekter, der opnår tilskud.

Økonomi

150.000 kr. (inkl. moms) disponeres i Udviklingspuljen til Landdistrikter.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

00.01.00-G01-51-17

81. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var orientering om:

 • Status vedr. Turisme-destinationssamarbejdet, hvor der planlægges nyt fællesmøde mellem Økønomiudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.
 • Kulturmødet på Mors.
 • Punkter til kommende møder.

 

Fraværende: Svend Skifter Andersen (A)

 

00.01.00-G01-50-17

82. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter