Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 8. januar 2019 kl. 08:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Jan Andersen (UP)

 

00.01.00-P21-2-17

2. Revidering af principperne for politikerbesøg på kommunens institutioner

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet vedtog 27. oktober 2017 "Rammer for politiske besøg m.v. på kommunens institutioner og arbejdspladser". 22. november 2018 afgav det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen en udtalelse om Kalundborg Kommunes retningslinjer, som i et vidst omfang har ligheder med Mariagerfjord Kommunes. Udtalelsen giver anledning til en række ændringer og præciseringer til Mariagerfjord Kommunes "Rammer for politiske besøg m.v. på kommunale institutioner og arbejdspladser".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til revidering af "Rammer for politiske besøg m.v. på kommunale institutioner og arbejdpladser" godkendes.

Sagsfremstilling

De nuværende rammer for politiske besøg på kommunens institutioner blev vedtaget for at sikre en god balance mellem mulighederne for at varetage hvervet som byrådsmedlem, ønsket om at synliggøre og vise nogle af kommunens institutioner frem samt hensynet til, at der er tale om en arbejdsplads for medarbejdere og i visse tilfælde også et hjem for ældre eller svage borgere.

De nuværende rammer i Mariagerfjord Kommune er i forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse i nogen henseender for vidtgående i begrænsningen af besøgsmulighederne. Rammerne foreslåes derfor revideret og præciseret for at sikre, at Mariagerfjord Kommune overholder gældende lovgivning i henhold til kommmunestyrelsesloven.

De nuværende "Rammer for politiske besøg m.v. på kommunale institutioner og arbejdspladser", forslag til de nye reviderede rammer samt Ankestyrelsens udtalelse af 22. november 2018 er vedlagt som bilag.

I bilaget med de nuværende rammer er afsnit, der er slettet eller redigeret, markeret med rødt. Der er tale om:

  • Et indledende afsnit, der i forbindelse med en revidering er overflødigt.
  • Afsnittet om begrænsning for ministerbesøg, der ikke var juridisk korrekt.  
  • Afsnittet om 'Pressens rolle', der ikke var præcist nok i henhold til databeskyttelsesforordningens regler om billeder.

 

I bilaget med forslag til de nye rammer er der for overskuelighedens skyld ændret opsætning. Reelle tilføjelser eller redigerede afsnit er markeret med gult. Der er tale om:

  • Et kort afsnit med det juridiske grundlag.
  • En opfordring til, at byrådspolitikere tilkendegiver deres formål med et besøg, så det kan forberedes bedst muligt.
  • Et forbud mod at politikere hænger politiske plakater op eller efterlader valgmateriale på kommunale institutioner.
  • En præcisering af mulighederne for at tage billeder under politikerbesøg.

 

Når Byrådet har behandlet sagen, vil dokumentet blive tilrettet administrativt, så det fremgår i sin endelige form.

Økonomi

Forslaget vurderes ikke at have nogen økonomiske konsekvenser ud over det ekstra ressourcetræk, der kan opstå, hvis antallet af besøg øges på grund af de justerede retningslinjer.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Jan Andersen (UP)

 

00.30.10-S00-1-18

3. Oplæg til ny budgetproces

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Oplæg til drøftelse af budgetproces forud for udarbejdelse af Politisk Budgetvejledning 2020-2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oplægget drøftes med henblik på indarbejdelse af anbefalinger til budgetproces i Budgetvejledning 2020-2023

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at det er en løbende opgave ved hvert års budgetlægning at skabe råderum svarende til minimum 1% af budgettet (servicerammen). Tidligere har det være praksis, at Økonomiudvalget i april meldte rammerne ud for budgetlægningen. Som tommelfingerregel er 1% lig med 18 mio. kr. Råderummet anvendes dels til at hæve anlægsrammen, jf. Byrådets økonomiske målsætninger, dels til at imødegå eventulle udfordringer som følge af Økonomiaftalen mm., hvoraf resultatet først kendes i sensommeren.

Når udvalgene som udgangspunkt hvert år skal skabe råderum på min. 1%, vil arbejdet med at skabe råderum således kunne foregå som en fortløbende proces. Endvidere er beslutningen udtryk for, at der grundlæggende altid skal skabes et råderum, enten til politisk prioritering eller fordi det er nødvendigt for at nå målsætningen.Råderumsskabelsen skal danne grundlag for en politisk budgetprioritering.

Hidtil har udvalgene selv tilrettelagt en proces, så udvalgene til foråret er klar til at præsentere råderumsskabende forslag på overordnet niveau for mindst 1% af udvalgenes serviceramme. Forslagene skal indgå i dialogen med MED-system, høringsorganer, bestyrelser mv. og i Byrådets videre budgetdrøftelser. På den måde vil budgetprocessen i udvalgsarbejdet kunne afspejle og samordnes med udvalgenes øvrige planlægning i forhold til politik- og strategiudarbejdelse. Med det kendte krav til den årlige råderumsskabelse vil også tværgående initiaiver kunne planlægges drøftet og behandlet på tværs af udvalg i løbet af året. Det er en fordel for udvalgene at arbejde med råderumsforslag for op til 2%, så udvalgene er forberedte, hvis Økonomiudvalget i august – jf. Økonomiaftalen eller politisk vurdering i øvrigt – ønsker at et eller flere udvalg kommer med råderumsforslag for mere end 1%. Den forberedende fase er Fase 1 i budgetprocessen – den strategiske budgetlægning.

Oplæg til ny budgetproces

Økonomiudivalget har flere gange drøftet muligheden for et alternativ til modellen, hvor alle udvalg i den indledende fase skal komme med forslag for samme procentuelle del. Budgetproceduren har flere gange været ændret, skærpet og præciseret for at imødegå dette, men i praksis sker en eventuel differentieret fordeling først i forhandlingerne, og tidligst i Økonomiudvalgets møde primo august. Det vil sige, at alle udvalg i forårets strategiske budgetfase arbejder med forslag for samme procent-andel.

Med udvalgsmodellen starter budgetdrøftelserne endvidere på sektorområde. Der er dermed ikke en indledende politisk drøftelse af, hvilke pejlemærker Byrådet ønsker, at budgettet skal afspejle og hvilken retning, arbejdet med råderumsskabelsen skal tage udgangspunkt i overordnet, for at sigte efter de mål, som Byrådet ønsker.

En overvejelse kunne være, at direktionen udarbejdet første budgetoplæg. Denne model ses i flere andre kommuner. Modellen har flere fordele. Der bliver mulighed for, at Byrådet indledende kan fastlægge de politiske sigtelinier, som direktionens oplæg skal tage udgangspunkt i, og som det endelige budget skal tilstræbe at være udtryk for. Det vil tidligt på året skabe mulighed for en politisk retningsgivende prioriterinsdebat Det vil samtidig betyde, at udvalgenes rolle i budgetsammenhæng reduceres i den indledende fase og løftes over i Byrådet. Hermed kan budgettet få et større politisk strategisk betydning, hvor de politiske initiativer ses på tværs af udvalgsområderne.

Oplægget fra direktionen vil da udarbejdes i samarbejde med organisationen på tværs, hvor målet er et oplæg, der imødekommer den samlede økonomiske ramme i Mariagerfjord Kommune og ikke den økonomiske ramme for det enkelte fagudvalg.

Direktionens oplæg skal tage udgangspunkt i de politiske sigteliner, Byrådets økonomiske mål samt principper vedtaget af Byrådet. Principper kan eksempelvis være områder, der skal friholdes, skattetryk med videre. Endvidere skal de budgetanalyser, som Byrådet med vedtagelsen af Budget 2019 har igangsat, indgå i oplægget. Endelig skal oplægget skabe rum til prioritering, hvorfor oplægget skal indeholde budgetforslag for mindst 1,5% af den samlede budgetramme for Mariagerfjord Kommune.

Oplægget skal fremlægges for Økonomiudvalget i juni og derefter på Byrådets budgettemamøde ultimo juni. På Byrådets budgettemamøde vil Byrådet have mulighed for at omprioritere og eventuelt fjerne nogle af forslagene til råderum. Det anbefales at videreføre muligheden for, at medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget får mulighed for foretræde for Byrådet på budgettemamødet i lighed med 2018. Denne dialog blev af repræsentanterne oplevet som meget konstruktiv, senest drøftet i forbindelse med Hovedudvalgets budgetevaluering på møde i december 2018.

Når Økonomiudvalget på møde primo august behandler indtægtsbudgettet, foreslås det, at direktionens oplæg offentliggøres for organisationen og borgerne. Det er dermed stadig direktionens oplæg til budget, som der i løbet af august vil afholdes borgermøde omkring og ske høring af. Ultimo august/primo september vil det administrative budgetoplæg inklusiv høringssvar overgå til Byrådets budgetseminar, hvor forhandlingsgruppen løbende forhandler.

I forhandlingerne anefales det, at både det samlede Byråd og udvalgenes rolle styrkes. Flere af forhandlingerne kan løftes over i Byrådet og udvalgsformændende kan evt. inviteres til at deltage i forhandlingsgruppen, når udvalgsspecifikke forslag forhandles.

Administrationen anbefaler, at budgetvejledning for Budget 2020-2023 udarbejdes med udgangspunkt i, at budgetforhandlingerne kan pågå med udgangspunkt i det råde- og prioriteringsrum, som der tilvejebringes forslag for i foråret. En budgetproces skal naturligvis tage højde for, at en uventet udfordring kan opstå, men det ændrer ikke på den samlede tidsramme, der er til rådighed, inden budgettet jf. Styrelsesloven skal være endeligt vedtaget senest 15. oktober. Opstår der usikkerhed efter indtægtssiden er kendt ultimo juni, er anbefalingen derfor, at der først der tilrettelægges en eventuel ekstraordinær proces i udvalgene med henblik på at etabelere yderligere råderum, end det, der vedtages ved godkendelsen af budgetvejledningen i februar.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget bemærkede, at der ønskes en grundigere politisk drøftelse af eventuelle ændringer for budgetprocessen. Eventuelle ændringer vil i givet fald først være gældende for budgetprocessen for Budget 2021-24.

Fraværende: Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Jan Andersen (UP) 

 

15.00.15-P15-1-18

4. Beskæftigelsesplan 2019

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Beskæftigelsesplan 2019 til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 29. november 2018, pkt. 99:

Udvalget indstiller planen godkendt med følgende ændringer:

1. I afsnittet om borgerrettet indsats ønskes indføjet en passus om, at ”Der skal arbejdes på at reducere antal sagsbehandlerskift i sagsbehandlingen, og at borgeren oplever en koordineret overgang, hvor et skifte er nødvendigt”.

Et flertal i udvalget indstiller endvidere følgende ændring indsat i planen:

2.  I afsnittet om Integration ønskes indføjet en passus om, at ”Fagenheden, som et led i integrationsindsatsen, har opmærksomhed omkring repatriering og løbende følger udviklingen heri”.

Casper Hedegaard (B) kunne ikke tiltræde ændringsforslag 2 om repatriering, idet han mener, at repatriering er en særskilt indsats, der ikke er forenelig med intentionerne om integration i Beskæftigelsesplan 2019, men bør være genstand for en særskilt strategi.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

Inddragelse

Ledelsen i Fagenheden Arbejdsmarked har udarbejdet planen med input fra Arbejdsmarkedets parter og det lokale Integrationsråd.

Planen vil efter godkendelse danne grundlag for udarbejdelse af produktionsplaner med medarbejderinddragelse i de enkelte afdelinger i fagenheden.

Sagsfremstilling

Følgende syv beskæftigelsespolitiske mål er udmeldt for 2019:

Ministermål 1 – Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Ministermål 2 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft.

Ministermål 3 – Flere flygtninge og familiesammenføret skal være selvforsørgende.

Ministermål 4 – Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

Ministermål 5 – Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Ministermål 6 – Udsatte ledige skal have en indsats.

Ministermål 7 – Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Administrationens tilføjelse siden behandling af punktet 29. november 2018 i Udvalget for i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

Sag om beskæftigelsesplan 2019 for Mariagerfjord Kommune har været til behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 29. november 2018.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har efterfølgende 11. december udsendt et brev til kommunerne.

Heri fremgår det, at det tidligere udmeldte mål om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår som et mål fra ministerens side til kommunernes beskæftigelsesplaner. Dette er blandt andet begrundet i, at der i folketinget nu er indgået en særlig aftale om dette område.

Udvalget har indstillet beskæftigelsesplanen til godkendelse i byrådet, hvori målet er medtaget i den beskæftigelsesplan som Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse behandlede i sin tid i december.

Der er derfor mulighed for at fastholde målet i Mariagerfjord Kommunes egen plan, alternativt at lade målet udgå.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses indstilling til godkendelse i Byrådet.

Casper Hedegaard (B) kan ikke tiltræde indstillingen, da han mener, at repatriering er en særskilt indsats, der ikke er forenelig med intentionerne om integration i Beskæftigelsesplan 2019, men bør være genstand for en særskilt strategi.

Fraværende: Leif Skaarup (A), Karen Østergaard (A) og Jan Andersen (UP)

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.02.00-G10-4-18

5. Salg af ejendom

 

82.02.00-G10-5-18

6. Salg af ejendom

 

00.01.00-G01-48-17

7. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

8. Eventuelt