Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 6. februar 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

15. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

 

01.02.25-P15-1-12

16. Handlingsplan for klimatilpasning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Klimaændringer er blevet et meget omtalt emne de senere år med trusler om voldsommere vejr. Flere kommuner har allerede oplevet oversvømmelser fra hav og efter skybrud. I Mariagerfjord Kommune har der været mindre omfattende hændelser, men med kommunens beliggenhed ved fjord og hav, vil der i kommende år være behov for at hindre, at stigende vandstand kan give oversvømmelser med store skader til følge. Tilsvarende skal mere nedbør og skybrud håndteres. Forslaget til klimahandlingsplan skal suplere den af Byrådet tidligere vedtagne Klimastrategi 2011 samt emnet "klimatilpasning" der indarbejdet i kommuneplan 2013-2025.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At den vedlagte Handleplan for klimatilpasning godkendes og sendes i høring i 8 uger.

Inddragelse

Handleplan for Klimatilpasning er udarbejdet af en en styregruppe med ledelsesrepræsentanter og en arbejdsgruppe af relevante medarbejdere, der arbejder med planlægning, anlæg og trafik, natur, vandløb og grundvand, spildevand, kystbeskyttelse og klima. Mariagerfjord Vand A/S og Nordjyllands Beredskab i Himmerland har taget del i arbejdet.

Sagsfremstilling

Handleplan for klimatilpasning er den første af sin slags i Mariagerfjord Kommune. Udover generelle afsnit, der omfatter hele kommunen, er indsatserne prioriteret til Hobro, som er mest udsat ved klimaændringer, hvorefter principperne for beskyttelse er overført til Mariager og Hadsund. Prioritering af indsatsområder er foretaget af Byrådet i forbindelse med afsnittet om Klimatilpasning i Kommuneplan 2013-2025. Klimatilpasning går på tværs af sektorer og skal derfor løbende indarbejdes i mange af de øvrige kommunale planer.

Klimatilpasning hviler på prognoser om den fremtidige udvikling i verden, som kan have betydning for omfanget af klimaændringer. Derfor er der en del usikkerhed i fremtidige klimascenarier og kommunerne må tage beslutning om at starte klimatilpasning på et niveau, der imødekommer fremtidige klimaændringer, men samtidigt er realistisk i forhold til mennesker, natur, miljø og økonomi.

Parametre, der har indflydelse på håndteringen af klimatilpasning er:

 • ændringer i havstigninger og nedbørsmængder
 • hyppighed af hændelser (hvert år, hvert 100 år osv.)
 • beskyttelsesniveau set i forhold til funktionskrav, serviceniveau og beredskab
 • økonomi og andre parametre, der kan have betydning for valg af beskyttelse
 • fordeling af ansvar og udgifter for klimasikring mellem det offentlige og private.

 

I Handleplan for klimatilpasning er der opstillet en række principper for at håndtere dette. Hovedprincipperne handler om tilgange til klimatilpasning, håndtering af havstigninger, håndtering af ekstremnedbør og fordeling af ansvar for klimasikring. De fire hovedprincipper er uddybet herunder.

Tilgange til klimatilpasning

Der benyttes tre tilgange til klimasikring:

Planlagt klimatilpasning: Klimatilpasning er planlagt, når det er en bevidst politisk beslutning om forventede ændringer, der kræver handling for at beskytte, bevare eller forbedre en tilstand.

Spontan klimatilpasning: Spontan klimatilpasning sker som følge af ændringer i natur og omgivelser, der truer boliger, erhverv eller andre værdier.

Proaktiv klimatilpasning: Proaktiv klimatilpasning foretages, inden følger af klimaændringer indtræffer. Foranstaltninger og strategier bidrager til at skabe opmærksomhed, give handlingsmuligheder og understøtte etablerede strukturer og politisk ledelse. Det mindsker risici som følge af klimaændringer og kan udnytte potentialer.

Håndtering af havstigninger

Ved klimasikring ved kysten skal der tages højde for behov for kystbeskyttelse, omkostninger kontra investeringer, teknik, påvirkning og skader, kystlandskab, udsyn og geologi, naturens udvikling og beskyttelse, rekreativ udnyttelse og adgang til kysten, kulturhistorie og andre relevante forhold. 

Derudover lægger handleplan op til følgende principper:

 • Der skal ikke udlægges nye arealer til boligformål under kote 2,5 med mindre, der etableres sikringsforanstaltninger mod oversvømmelser (dette er allerede en retningslinje i Kommuneplan 2013-2025.
 • Det er den enkelte bygherres ansvar at klimasikre tilstrækkeligt.
 • Principielt skal der minimum klimasikres til en 100 års hændelse i år 2050, og der skal være mulighed for at opgradere klimasikringen til en 100 års hændelse i år 2100.

 

Håndtering af nedbør

Ekstreme nedbørssituationer håndteres med udgangspunkt i følgende fem prioriterede niveauer:

1. Begræns håndtering af nedbør fx begrænsning af befæstede arealer

2. Udnyt nedbøren fx til havevanding

3. Afled nedbøren lokalt fx gennem LAR-løsninger som regnvandssøer

4. Afled nedbøren via kloaknet herfra afledes til recipienter som vandløb og hav

5. Lav strømningsveje til ekstremnedbør der ikke kan håndteres i kloaknettet

Kun 5 og 10 års hændelser håndteres i spildevandssystemet. Derefter vil vandet løbe på terræn, Derfor er der behov for at indpasse strømningsveje i den langsigtede planlægning.

Fordeling af ansvar

Udgangspunktet er, at lodsejere har ansvar for klimasikring af deres egen bolig. For kommunale projekter er principper for klimasikring inddelt i 3 kategorier:

 • Privat sikring: Ingen eller meget få offentlige funktioner, primært private interesser for grundejere og erhverv, der primært står for klimasikring i fællesskab eller enkeltvis.
 • Privat-offentlig sikring: Områder med kommunale veje eller enkelte offentlige funktioner, hvor kommunen vælger at indgå i klimasikring sammen med private.
 • Offentlig sikring (primært): Områder, der er kommunalt ejede eller med mange offentlige funktioner, hvor kommunen har en primær rolle i klimasikring.

 

Medarbejdere fra arbejdsgruppen om klimatilpasning deltager i mødet og laver en introduktion til behandling af punktet med cases, der illustrerer principperne i handleplanen.

Hvis behandlingen giver anledning til ændringer i Handleplan for klimatilpasning, vil disse blive indarbejdet, inden handleplanen sendes i høring.  

Økonomi

Handleplan for klimatilpasning giver ikke direkte anledning til budgetudvidelse, idet flere handlinger kan genenmføres indenfor de nuværende budgetrammer. Men der kan komme afledte udgifter, når specifikke projekter igangsættes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.16.02-P20-1-19

17. Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Under overskriften ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland når de nationale mål. Målene er at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og der tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariearbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050. Der tages nu initiativ til at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En af de væsentlige konklusioner fra analyse- og scenariearbejde under 'Energisk Nordjylland' er, at et regionalt samarbejde om 100 % vedvarende energi vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland sammenkoblet med allerede vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af omstillingen beregnet. Beregningerne viser, at omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland. Dette vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes.  Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og Regionen skal fortsætte. Målet er at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier.

SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet.

SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til arbejdet med den kommunale energiplanlægning og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende energi.  Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer politiske mål med større virkning.

En SEP NORD vil desuden:

 • Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi samt erhverv, der gerne vil have en grøn profil og demonstrere nye produkter og teknologier.
 • Fremme bosætning, fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge, der vil være billig og langtidssikret energi til rådighed og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode.
 • Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el- varme-, gas- og transportsektorer.
 • Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur.
 • Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som et foregangsområde på energiområdet.

 

Proces og tidsplan for 2019-2021

Udarbejdelse af en fælles regional energistrategi opdeles i 3 faser:

Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.

Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en Strategisk energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd.

Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Organisering

BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for SEP NORD forankres i BRN’s bestyrelse. I forbindelse med det videre arbejde med SEP Nord er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet omfattende:

 1. Styregruppe - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen.
 2. Procesgruppe – der består af repræsentanter fra Styregruppe og koordineringsgruppe samt en repræsentant fra BRN, som deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med forskellige aktører. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og forankres hos Region Nordjylland.
 3. Koordineringsgruppe – bestående af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen orienteres der om indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte kommune, og der sparres på tværs af kommunerne.
 4. Arbejdsgrupper – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor erhverv, forsyning, byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne efter behov. Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsatser på tværs af kommunerne.
 

Der nedsættes et ”Energi Board”, der fungerer som dialogforum for virksomheder, erhverv og forsyninger for at sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv af energistrategien. Energi Boardet følger arbejdet og bidrager til processen i hele perioden.

Politikere fra de 11 kommuner og Regionen inddrages konkret igennem workshops undervejs i processen.

Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks. borgere, erhverv, organisationer mv.

Ressourcer og økonomi

Udarbejdelse af SEP NORD vil kræve, at kommuner og Regionen engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret, at det nødvendige antal nøglemedarbejdere deltager aktivt i arbejdet. Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet med udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er 450 timer og 60.000 kr. pr. kommune fordelt over tre år. Kommunernes kontante egenfinansiering bruges på processer i egen kommune. Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde, ekstern bistand og indsatser.

Mariagerfjord Kommune og SEP NORD

Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med kommunens egen indsats, hvor Byrådets målsætning er, at Mariagerfjord Kommune skal arbejde henimod at være selvforsynende med vedvarende energi i år 2050. Eksempler på indsatser er opstilling af vindmøller og solceller, solenergi og energieffektivitet i varmeforsyningerne, biogas og brintanlæg, energibesparelser i virksomheder og boliger, opstilling af ladestandere til elbiler og energioptimering i de kommunale bygninger. Der er i forvejen behov for at arbejde på tværs af kommunegrænser og med mange forskellige aktører, og samarbejdet om SEP NORD vil gøre det lettere at få de mange forskellige aktører i tale og engageret i den grønne omstilling.

Der er allerede høstet mange erfaringer fra kommuner, erhverv, borgergrupper og universiteter i arbejdet der ligger forud, men der vil være endnu mere at hente gennem arbejdet med en fælles strategisk energiplan i Nordjylland (SEP NORD).

Økonomi

Mariagerfjord kommune medfinansieringer via afsatte midler i udvalgsbudgetter og timer fra medarbejdere med energirelaterede opgaver.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.32.00-S00-2-18

18. Driftsoverførsel fra 2018-2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Som led i afslutningen af regnskabet for 2018 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 5,892 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2019.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af oprindelig budgetramme samt et underskud på op til 5 % af oprindelig budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2018 udskrevet pr. 25. januar 2019.

Samlede overførsler på i alt 5,892 mio. kr. kan specificeres således:

Natur og Miljø 0,732 mio. kr.

Teknik og Byg 5,160 mio. kr.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2018 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 28. marts 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling på 5,892 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

19. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 36,753 mio. kr. overføres til 2019.

2. At de 27 angivne projekter med "ja" for afslutning på oversigten, afsluttes i 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2019.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endelig skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2018.

Økonomi

Tillægsbevilling på 36,753 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-20-16

20. Endelig vedtagelse af Lokalplan 112/2019 for tæt/lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Forslag til lokalplan 112/2019 for et tæt/lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro har været i offentlig høring i perioden 13. december 2018 til 11. januar 2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til Lokalplan 112/2019 vedtages endeligt uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 112/2019 for et tæt-lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro har været i offentlig høring i fire uger. Der er indkommet et høringssvar fra en nabovirksomhed til lokalplanområdet.

I høringssvaret gør virksomheden indsigelse mod, at der etableres boliger tæt på Erhvervsparken og den industri, der er syd for området bag Fakta, da dette giver risiko for støjklager.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der foretaget beregninger af støjudbredelsen fra virksomhederne i Erhvervsparken. Støjberegningerne viser, at der med den nuværende støjbelastning fra erhvervsområdet kan opføres boliger som bestemt i lokalplanen, hvis der etableres støjdæmpende foranstaltninger i skel mod erhvervsområdet. I lokalplanens § 12 er det bestemt, at der skal indsendes dokumentation til kommunen om, at den kommende boligbebyggelse kan overholde de vejledende støjgrænser ved, at der etableres støjafskærmende foranstaltninger mod erhvervsområdet f.eks. i form af en støjvold eller en støjskærm. Der er ikke andre erhvervsområder, som ligger tæt nok på boligområdet til, at det er relevant at foretage støjberegninger i forbindelse med planlægningen.

Fagenheden Teknik og Byg vurderer på denne baggrund, at høringssvaret ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P17-1-18

21. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 45 for boligområde på Hobrovej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 har været i offentlig høring i perioden 2. november til 31. december 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. 

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 har været i offentlig høring i perioden 2. november 2018 til 31. december 2018.

Der er i forbindelse med høringsfasen indkommet indsigelser fra følgende:

 • Underskriftsindsamling og udskrift af dialog fra facebook-gruppe
 • Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
 • Borger i Hadsund
 • Samlet indsigelse fra beboere på Elmevej 1 og Elmevej 2
 • Borger i Hadsund

 

Indsigelserne er primært rettet mod forslag til Lokalplan 137/2019, som har været i offentlig høring samtidig med kommuneplantillægget, men i underskriftsindsamlingen og i dialogen på facebook opfordres Byrådet til at forkaste forslaget til lokalplan om boligbyggeri på Hobrovej 1 i Hadsund og i stedet bruge området til forskellige aktiviteter og til at nyde byens bedste udsigt og dermed fastholde den eksisterende kommuneplanramme for området. I kommuneplanen er området udlagt til offentligt formål. Dog er anvendelsen præciseret til hospice og ikke til bypark. Det vil derfor kræve en ændring af kommuneplanen at udlægge området til bypark.

Indsigelserne er nærmere beskrevet i et indsigelsesnotat, som er vedhæftet sagsfremstillingen om lokalplanforslaget. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønskede etablering af sti med offentlig adgang i lokalplanens afgræsningsområde mod skoven.

 

01.02.05-P16-9-18

22. Endelig vedtagelse af Lokalplan 137/2019 for boligområde på Hobrovej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Lokalplan 137/2019 for et boligområde på Hobrovej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 2. november til 31. december 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 137/2019 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjort lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 137/2019 for boligområde på Hobrovej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 2. november 2018 til 31. december 2018.

Der er i forbindelse med høringsfasen indkommet indsigelser fra følgende:

 • Underskriftsindsamling og udskrift af dialog fra facebook-gruppe
 • Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
 • Borger i Hadsund
 • Samlet indsigelse fra beboere på Elmevej 1 og Elmevej 2
 • Borger i Hadsund

 

I underskriftsindsamlingen og i dialogen på facebook opfordres Byrådet til at forkaste forslaget til lokalplan om boligbyggeri på Hobrovej 1 i Hadsund og i stedet bruge området til forskellige aktiviteter og til at nyde byens bedste udsigt. Der foreslåes videre at etablere en panorama-sti på kanten af skrænten og ellers at flytte boligbyggeriet længere mod vest.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønskede etablering af sti med offentlig adgang i lokalplanens afgræsningsområde mod skoven.

 

01.00.00-G01-3-18

23. Vindmøller ved Veddum Kær - afslutning på fordebat

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Der har været gennemført en fordebat i perioden 6. december 2018 til 14. januar 2019 om opstilling af ni vindmøller og etablering af et solcelleanlæg på 26 ha i Veddum Kær. i løbet af fordebatten er der indkommet en række høringssvar.

  

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal udarbejdes planforslag med tilhørende miljørapporter for opstilling af ni vindmøller og et solcelleanlæg på 26 ha som ansøgt eller om de indkomne høringssvar skal give anledning til en ændring af projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At Fagenheden Teknik og Byg påbegynder planlægningen for opstilling af ni vindmøller ved Veddum Kær samt en solcellepark på op til 26 ha.

Inddragelse

Der har været afholdt et borgermøde i Veddum Sal den 9. januar 2019 - se vedhæftede mødenotat.

Sagsfremstilling

Fordebat

Der har været gennemført en fordebat i perioden 6. december 2018 til 14. januar 2019, og i den forbindelse har der været afholdt et borgermøde i Veddum Sal den 9. januar 2019. I forbindelse med både fordebat og borgermøde er der indkommet en række høringssvar. Fagenheden Teknik og Byg har gennemgået høringssvarene og kommenteret dem i vedhæftede høringsnotat.

Indhold af høringssvar

Høringssvarene drejer sig om flere af de forhold, som skal undersøges nærmere i den kommende miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). Dette drejer sig blandt andet om støj, skyggekast og visualiseringer.

I flere af høringsvarene er der stillet forslag til tilretning af projektet, hvilket ikke er en del af miljøkonsekvensrapporten. Det bliver blandt andet foreslået at fjerne den sydligste vindmølle fra projektet, så antallet af vindmøller nedbringes til otte vindmøller for dermed at mindske påvirkningen på omgivelserne. I andre høringssvar foreslåes de tre sydligste vindmøller fjernet, og Veddum Landsbylaug foreslår at fjerne den eller de vindmøller, som vil give skyggekast på boliger i Veddum. Endelig foreslåes solcelleanlægget flyttet til en placering "under" vindmøllerne i stedet for syd for vindmøllerne. 

Beslutning

Godkendt.

 

02.34.02-G01-6-19

24. Kirkevej 5, Als - Forespørgsel om udarbejdelse af ny lokalplan til dobbelthus

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Kirkevej 5 i Als, har forespurgt om muligheden for at opføre et dobbelthus på ejendommen. Fagenheden Teknik og Byg har meddelt afslag, fordi projektet er i strid med den gældende lokalplan, og fordi Udvalget for Teknik og Miljø tidligere har været tilbageholdende med at udarbejde lokalplan for enkelte grunde.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et lokalplanforslag - eventuelt med forudgående nabohøring - der åbner mulighed for opførelse af et dobbelthus på ejendommen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der tages stilling til, om der skal udarbejdes et forslag til lokalplan for Kirkevej 5, der åbner mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse i form at et dobbelthus.

2. At der i givet fald foretages en nabohøring inden udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Ejeren af Kirkevej 5 i Als har forespurgt om muligheden for at opføre et dobbelthus på i alt ca. 200 m2 på ejendommen. Grunden er på 837 m2 og er bebygget med et parcelhus fra 1946 på 122 m2.  

Fagenheden Teknik og Byg har meddelt afslag på baggrund af flere forhold:

 • Ejendommen omfattet af Lokalplan nr. B.02.01 Lokalplan for boligformål og rekreativt område ved Teglvænget i Als, der udlægger ejendommen til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Et dobbelthus betragtes imidlertid som tæt-lav boligbebyggelse, og er dermed i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanen, og dermed kræver projektet, at der skal udarbejdelse en ny lokalplan.

 

 • Der er i en række tilfælde tidligere meddelt afslag på at lave lokalplaner, der ændrer anvendelsen fra åben-lav til tæt-lav boligbyggeri. Baggrunden har været, at der ofte er tale om en ændring fra ejerboliger til lejeboliger. Dette kan give anledning til konflikter i et boligområde, da ejere og lejere ofte har forskellige tilgange til engagementet i nærområdet. Fagenheden har således ofte oplevet modstand hos beboerne i et parcelhusområde mod at ændre anvendelsen til udlejningsboliger. Fagenheden vurderer, at problemet sandsynligvis ikke bliver aktuelt i denne situation, men anbefaler i givet fald, at der laves en afklarende nabohøring forud for udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

 

 • Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere givet udtryk for, at fagenheden af forskellige hensyn herunder ressourcer skal være meget tilbageholdende med at udarbejde lokalplaner for enkelte ejendomme. 

Beslutning

Udvalget besluttede, at der efter en nabohøring, og uden særlig prioritering i forhold til øvrige lokalplanopgaver, udarbejdes forslag til lokalplan. Hvis naboerne ønsker det, kan et større område tages med i lokalplanen.

 

02.34.02-G01-118-18

25. Storegade 23 i Hadsund - facadefarve

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har på baggrund af en klage over facadefarven på butikken Fingerbøllet på Storegade 23 i Hadsund indledt en lovliggørelsessag i henhold til den gældende facade og skiltelokalplan for gågaden i Hadsund.

Der har været en dialog med ejeren, som ikke har ført frem til en løsning, og Udvalget for Teknik og Miljø skal derfor tage stilling til, om lokalplanen skal håndhæves, eller om der skal igangsættes en lokalplanprocedure med henblik på at lovliggøre facadefarven.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At lokalplanen håndhæves gennem et påbud til ejer.

Inddragelse

Der har været en længere dialog med ejeren og lejeren af bygningen, men det har ikke været muligt at komme frem til en acceptabel løsning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fagenheden modtog den 28. juni 2018 en klage over facadefarven på butikken Fingerbøllet (Storegade 23 i Hadsund), der er blevet malet i en kraftig grøn farve. Klagen kom fra en frisørforretning, som ligger lige overfor Fingerbøllet. Frisøren bliver generet af, at facadefarven giver et grønt genskin i butikken, hvilket giver problemer ved hårfarvning.

Fagenheden tog umiddelbart efter anmeldelsen på besigtigelse og vurderede, at farven ikke lå indenfor den tilladte jordfarveskala i henhold til den gældende Lokalplan nr. 2.41 Facader og skilte i Hadsund.

Den 3. juni 2018 sendte fagenheden et brev til ejeren af Storegade 23, hvor der blev orienteret om klagen. Det blev i den forbindelse oplyst, at fagenheden vurderede, at farven var i strid med lokalplanen, og at der ikke umiddelbart var grundlag for dispensation til pågældende farve, da bestemmelserne om facadefarver er en af lokalplanens principper. Fagenheden bad ejeren om at redegøre for, hvordan han ville lovliggøre forholdet. Udvalget for Teknik og Miljø blev orienteret om fagenhedens skridt i sagen den 10. september 2018.

Under hele forløbet har der været dialog med ejer, som lejlighedsvis har tilkendegivet, at han var interesseret i at finde en mindelig løsning. I december 2018 skrev ejer imidlertid gennem sin advokat, at han ikke længere er indstillet på at ænde facaden, idet han mener, at farven er i overensstemmelse med lokalplanen.

Lokalplanbestemmelser om facadefarver er generelt et kompliceret emne, idet bestemmelserne skal være tilstrækkelig entydige for at kunne gøres gældende. Hvorvidt nærværende lokalplan er tilstrækkelig præcis kan måske anfægtes, men det er fagenhedens vurdering, at det er tilfældet, hvorfor det er vurderet, at farven ikke er i tråd med lokalplanen. Da facadefarvebeskrivelsen er en del af lokalplanens principper, er det således ikke muligt at meddele dispensation. Fagenheden vurderer heller ikke, at en dispensation i givet fald ville være hensigtsmæssig, da farven afviger betydeligt fra lokalplanens hensigt og de eksisterende farver i gågaden.

Lovliggørelse

Som en konsekvens af fagenhedens vurdering, står fagenheden nu overfor at skulle lovliggøre forholdet. Det kan ske enten ved at håndhæve lokalplanen gennem et påbud til ejer, eller ved at igangsættes en lokalplanprocedure med henblik på at lovliggøre facadefarven. 

Beslutning

Godkendt.

 

02.34.02-P19-540-16

26. Snæbum sø - Etablering af saunatønde og badebro til vinterbadning

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Vinterbadelauget Snæbum har søgt om tilladelse til, at etablere en saunatønde og pontonbro i og ved Snæbum Sø. I forbindelse med myndighedsbehandlingen har fagenheden Teknik og Byg foretaget en høring i området, hvor der er indkommet en del kommentarer mod projektet.

Fagenheden vurderer umiddelbart, at der myndighedsmæssigt er grundlag for at kunne meddele tilladelse til projektet, men på grund af de mange kommentarer vedrørende personlige gener ønsker fagenheden, at der tages politisk stilling til, om projektet skal realiseres eller ej.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indtiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At der tages stilling til, om projektet skal realiseres.

Inddragelse

Fagenheden har i forbindelse med myndighedsbehandlingen foretaget en høring i området, hvor der er indkommet en del kommentarer mod projektet. 

Sagsfremstilling

Ansøgning

Vinterbadelauget Snæbum har søgt om tilladelse til at etablere en saunatønde på 9,5 m² og pontonbro, som strækker sig 6 meter ud i søen i perioden start september – slut april. Saunaen og pontonbroen ønskes benyttet til vinterbadning. Uden for sæson vil sauna og bro blive fjernet og opbevaret på privatmands grund (se bilag).

I øjeblikket er der 44 betalende medlemmer, og lere har vist interesse for et medlemskab.

Vinterbadelauget Snæbum har følgende retningslinjer og tiltag, som de ønsker at drage erfaringer af det første år og derefter justere efter behov:

 • Der opstilles en affaldsbeholder, som vil blive tømt efter behov af klubbens medlemmer.
 • Ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken må der ikke bades.
 • Der må ikke nøgenbades.
 • Der laves en låge ved broen med børnesikring, så børn kun har adgang til broen i sammen med en voksen.
 • Der laves en rengøringsordning ude- og indendørs, som går på skift mellem klubbens medlemmer.

 

Motivation for initiativet

Intentionen med at etablere et vinterbadested på denne beliggenhed er at skabe et større fællesskab i forbindelsen med Snæbum Kultur og Forsamlingshus, som er et samlingssted for borgerne i Snæbum og Hannerup, som nu har en sportsplads og petanquebane. Snæbum er derudover med i Landsbyklynge Vest, hvor søen ligger i centrum af klyngen. Klyngetanken er at etablere fællesskaber på tværs af landsbyerne. Derudover tilgodeses det i høj grad, at man kan bruge hinandens faciliteter. Fra de deltagende byer i klyngen er der udtrykt begejstring for et lokalt vinterbadested, så det ikke er nødvendigt at køre til Hobro, Rold eller andre steder.  

Mariagerfjord Kommune har støttet initiativet økonomisk.

Tilladelser

Projektet kræver tilladelse fra følgende lovgivninger:

 • Byggeloven. Byggeriet er ikke omfattet bygningsreglementets undtagelsesbestemmelser § 4 og § 5, hvorfor både sauna og badebro kræver byggetilladelse.

 

 • Naturbeskyttelsesloven. Saunatønden ønskes opført inden for en søbeskyttelseslinje. Derfor kræver den en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.
  Badebroen ønskes endvidere placeret i beskyttet natur(sø og mose), hvorfor den kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

 

 • Planloven. Projektet er ikke omfattet af undtagelserne i Planlovens § 36 og 37 og kræver derfor landzonetilladelse efter § 35, stk. 1.

 

Naboorientering
Sagen er i forbindelse med landzonesagen blevet sendt i naboorientering. I denne forbindelse er der indkommet kommentarer fra 15 parter, hvoraf 2 er positive. Hovedemnerne for kommentarerne vedrører:

 • Søbeskyttelseslinje, tidligere afgørelser og præcedens
 • Kommuneplanen
 • Natur – flora og fauna
 • Driftmæssige forhold
 • Personlige gener (støj, udsigt mm.)

 

Hvorfor et nyt badested?

Fagenheden har vurderet, at der myndighedsmæssigt er grundlag for at kunne meddele tilladelse til projektet, men på grund af de mange kommentarer vedrørende personlige gener anmoder fagenheden om politisk stilling til, i hvor høj grad disse skal vægtes, og om projektet skal realiseres eller ej. Kommentarerne til projektet, samt fagenhedens bemærkninger hertil fremgår vedlagte bilag.

Beslutning

Udvalget besluttede med 6 stemmer for og 1 stemme imod, at projektet kan realiseres.

For beslutningen stemte: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Kragelund (V), Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A).

Imod stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O) idet han ønskede en anden placering.

 

07.08.00-P20-1-14

27. Genbrugs- og beskæftigelsesprojekt - Evaluering

Forventet sagsgang

TM/AU, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 vedtog Byrådet et politisk mål, omhandlende et projekt for genanvendelse og beskæftigelse. Der er tale om et tværfagligt projekt mellem fagområdet for Arbejdsmarked, Handicap samt Natur og Miljø. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de tre fagudvalg samt de tre fagområder. Efter to års drift skal projektet evalueres og evalueringsrapporten forelægges Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At evalueringsrapporten tages til efterretning.

2. At styregruppens anbefaling, om nedlæggelse af styregruppen, følges.

3. At styregruppens anbefaling, om oprettelse af en følgegruppe, bestående af leder og medarbejdere fra fagområdet for Arbejdsmarked samt Natur og Miljø, følges.

4. At styregruppens anbefaling om, at følgegruppen giver en årlig afrapportering for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og for Udvalget for Teknik og Miljø, følges.

Sagsfremstilling

Genbrugs- og beskæftigelsesprojektets overordnede formål ifølge kommissoriet, er:

 1. Opnå en miljømæssig gevinst ved at øge genanvendelsen af affaldet og undgå slutbehandling
 2. Skabe varige jobs til personer på overførselsindkomst gennem forskellige aktivitetstilbud samt regulære jobs i Resursen. Det langsigtede mål var at have 50 pct. af de projektansatte borgere i ordinære beskæftigelse efter et år
 3. Etablere et samarbejde med lokale virksomheder
 4. Sikre et stabilt og givtigt tilbud for de borger, der benyttede den daværende Genbrugsloppen (genbrugsbutik i tilknytning til den tidligere genbrugsplads i Hobro, drevet som aktivitetstilbud af Handicap).
 

Evaluering af ovenstående punkter samt en kort beskrivelse af udviklingsforløbet, fremgår af evalueringsrapporten (bilag 1).

Styregruppens samlede vurdering er, at Resursen har været et succesfuldt projekt. For eksempel har 24 borgere været gennem aktiveringsforløb i Resursen. Ud af de 24 borger er 19 i dag i ordinære beskæftigelse. Det langsigtede mål var at have 50 pct. af de projektansatte borger i ordinær beskæftigelse efter et år.    

Som der fremgår af evalueringsrapportens punkt 4 om aktivitetstilbud til borger med handicap, er Handicap udtrådt af projektet og vil finde alternative aktiviteter til deres borgere. Årsagen og det fremtidige samarbejde beskrives nærmere i evalueringsrapporten (bilag 1).

Da projektet er overgået til ordinær drift, anbefaler styregruppen at styregruppen nedlægges. Styregruppen anbefaler endvidere at der oprettes en følgegruppe med repræsentanter bestående af ledere og medarbejdere fra fagenheden Arbejdsmarked og fagenheden Natur og Miljø samt driftkoordinatoren fra Resursen, samt at følgegruppen årligt afrapporterer til de to fagudvalg.

Driften af Resursen varetages i dag af I/S Reno-Nord. Driften vil pr. 1. januar 2020 overgå til Mariagerfjord Kommune, Affaldskontoret, tilsvarende driften af kommunens fem genbrugspladser.

Økonomi

Det økonomiske udgangspunkt er, at projektet skal hvile i sig selv, hvilket endnu ikke har være muligt, da omkostningerne er større end indtægterne.

Underskuddet er dækket ind via genbrugspladsernes drift, da der her er besparelse som følge af, at mindre affald bortskaffes til forbrænding og deponi.

Til gengæld har projektet en værdiskabelse som følge af, at flere personer er flyttet fra overførselsindkomst til reel beskæftigelse, hvilket er nærmere beskrevet i evalueringsrapporten.

Budget 2019:

Indtægter 1.190.000

Udgifter 1,564.000

Forventet underskud   374.000

Anslået værdiskabelse   950.000

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

04.01.11-P35-1-18

28. Renovering af Bies Have

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Foreningen H.J. Bies Have har henvendt sig til Teknik og Byg med ønske om at tilvejebringe 50.000 kr. til  at gennemføre en samlet projektbeskrivelse for hele området ved Bies Have. Det vil sige den fredede del af Bies Have, køkkenhaven og græsarealet ned mod søen. Projektbeskrivelsen skal gennemføres af en landskabsarkitekt og omfatter også en borgerinddragelse.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives støtte til en projektbeskrivelse, og om hele området ved Bies Have skal omfattes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At Foreningen H.J. Bies Have får en bevilling på 50.000 kr. finansieret af driftsbudgettet.

2. At tidligere beslutning om kun at arbejde med den fredede del af haven udvides, så det bliver en samlet løsning.

Inddragelse

Der afholdes et borgermøde, hvor målet er at inddrage borgernes ønsker til den samlede Bies Have.

Sagsfremstilling

Bies Have i Hobro, er en grøn park i midten af Hobro og en del af komplekset Bies Gård. Parken er offentlig tilgængelig, og bliver især om sommeren benyttet til kreative formål, herunder ophold ved vandet. I dag fremstår den som et stort parkområde til gåture.,

Historisk set har en del af området været anlagt som prydhave, den nu fredede del af Bies Have. En anden del har været anlagt som nyttehave, og har i dag mere karakter af en urtehave. Resten af haven er græsarealer med gamle bevaringsværdige træer.

Foreningen H.J. Bies Have fik  5. februar 2018, Udvalgets tilladelse til at skabe grundlag for at gennemføre en omlægning af den fredede del af Bies Have. Foreningen ønsker imidlertid at skabe en helhedsløsning for hele området. En sådan løsning kan kun gennemføres, hvis foreningen får et kommunalt tilskud på 50.000 kr. Det har ikke har været muligt at skaffe finansiering via fonde og lignende.

Fagenheden findet det også hensigtsmæssigt at få lavet en samlet plan for hele området, hvor også borgernes ønsker til fremtidig brug indgår. Det anbefales derfor at give et tilskud på 50.000 kr. - også udfra den betragtning, at kommunen har pligt til i følge Slots- og Kulturstyrelsen, at genetablere den fredede del af haven.

Den samlede projektbeskrivelse for hele haven, skal efterfølgende danner grundlag for, at foreningen kan søge om fondsmidler til udbudsfasen, som er selve udførelsen.

Det er hensigten, at landskabsarkitekt Kirsten Lund Andersen skal lave den samlede projektbeskrivelse, der skal kunne godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, i forhold til den fredede del. Teknik og Byg bistår med opfølgende bistand gennem alle faser.

Der er afsat 1 mio. kr. i overslagsårene 2020, til omlægning af Bies Have. Med hensyn til den efterfølgende drift, er det ikke muligt p.t. at vurdere størrelsen af denne, da det afhænger af, hvilke løsninger der vælges.

Beslutning

Godkendt.

 

05.01.08-G00-4-17

29. Hadsund havn - anlægsprojekt for det grønne område

Forventet sagsgang

 TM, ØK, BY

Anledning

Der er i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio. kr. til forskønnelse og klargøring af området omkring kanalen i Hadsund.

Byrådet anmodes om godkendelse af projektet og frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At skitseprojektet godkendes til viderebearbejdning

2. At det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019 på 3 mio kr. frigives.

3. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at færdiggøre projektering og foranledige projektet udført i hovedentreprise.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelsen af området ved kanalen i Hadsund (området ved restaurant "Da Vinci" og erhvervshuset ”Ved Havnen” ) er der i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio. kr. til at forskønne og klargøre det grønne område ved kanalen.

Området er lokalplanlagt og udlagt til beboelse, men indtil der påbegyndes bebyggelse på arealet, har Byrådet besluttet, at området skal forskønnes, så det ikke kun henligger i græs.

I forbindelse med forskønnelse af området er der blevet foretaget en miljøvurdering, der betyder at der skal oprenses ved 3 lokaliteter, mens øvrige arealer forbliver som de er, uden der graves i disse.

Der udføres stianlæg fra Vestergade til bassin og fra Skovvej til bassin. Stianlæg udføres oven på eksisterende terræn og udlignes med jordkilder mod terræn. Udligningskiler græstilsås. Beplantning udføres med enkelte solitær træer, små træer og buske efter beplantningsplanen.

Rundt om bassin udføres fast maritim havnebelægning i asfalt, beton og hårdt træ. På den faste belægning vil blive opstillet borde og bænke.

På arealet vest for bassin vil blive etableret en stor sandkasse der indbygges i et ca. 40 cm hævet terræn.

Der etableres to midlertidige parkeringsarealer ved henholdsvis Skovvej og Havnevej. Parkeringsarealerne udføres på eksisterende græstæppe. Parkeringsarealerne omkranses af hæk eller fodhegn samt plantning af lave træsorter.

Der er vedlagt forslag til konkret skitseprojekt som bilag.

Fagenheden anmoder om godkendelse af skitseprojektet som grundlag for detailprojekt og udbud i hovedentreprise. Det endelige projekt tilrettes eventuelt efter licitation i overensstemmelse med budgettet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.15.00-A00-4-18

30. Effektivitetsanalyse, Park og Trafik

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med budgetaftalen for Budget 2019-22 besluttede de politiske aftaleparter, at der skal gennemføres en analyse med henblik på at afklare, om der er et effektiviseringspotentiale på Park og Trafik-området (Materielgårdenes park- og vejdrift).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At kommissoriet godkendes for analysearbejdet.

Inddragelse

Kommissoriet er udarbejdet af styregruppen, hvori indgår to medarbejderrepræsentanter. Herudover har kommissoriet været drøftet på møde 16. januar 2019 i Lokal MED Park og Trafik. Drøftelserne gav ikke anledning til ændringer i udkastet til kommissoriet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af aftalen i budget 2019-22, er der udarbejdet oplæg til kommissorium. Arbejdet er struktureret i en styregruppe og en arbejdsgruppe, og opgavestillelsen omkring vurdering af effektivitetspotentiale er beskrevet i kommissoriet. Det overordnede formål er:

Der gennemføres en analyse af Mariagerfjord Kommunes Vej- og parkområde med henblik på at afklare, om der er basis for effektiviseringspotentialer. Der sondres mellem servicebesparelser og effektivisering, men opgaven skal ses i lyset af begge muligheder.

Analysen gennemføres således inden for 3 overordnede temaer:

 • Besparelsesmuligheder som følge af servicejustering
 • Generelle effektiviseringstiltag (arbejdsgange, teknologi mv.)
 • Organiserings- og styringsformer (organisering,  in-/outsourcing, samarbejder, samproduktion o.l.)

 

Kommissoriet og to understøttende bilag danner baggrund for at indhente tilbud på opgaven, så analysens resultater kan foreligge til primo maj. Hermed kan materialet og eventuelle anbefalinger behandles af Udvalget for Teknik og Miljø og indgå i drøftelserne af Budget 2020-2023.

Økonomi

Analysens økonomiske ramme udgør maksimalt 300.000 kr., som finansieres af den centrale investeringspulje afsat under Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

13.05.00-P20-1-18

31. Mobilitetsprojekt i Havbakke skoledistrikt

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med det igangværende mobilitetsprojekt i Havbakkedistriktet, har Trafikstyrelsen bevilget støtte til iværksættelse af konkrete løsninger på mobilitetsudfordringerne i Havbakkedistriktet.

Udvalget for Teknik og Miljø gives en orientering om projektets status.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I starten af 2018 blev der igangsat et projekt i Havbakkedistriktet, som skal belyse behov, ønsker og udfordringer i forhold til mobilitet i området. Projektet skal munde ud i en mobilitetsplan, som forelægges Udvalget til godkendelse på martsmødet.

Forsøgsprojekt

Sideløbende med mobilitetsplanens indledende fase er der opstået en mulighed for at ansøge Trafikstyrelsen om midler til at igangsætte forsøg med konkrete løsningsmuligheder for transportudfordringer i landdistrikterne. Mariagerfjord Kommune ansøgte puljen for at kunne understøtte effekten af den igangsatte mobilitetsplan og fik tilsagn om støtte på 300.000 kr. mod en egenfinansiering på et tilsvarende beløb - i alt 600.000 kr. Mariagerfjord kommunes andel til forsøgsprojektet finansieres af Mariagerfjord kommunes driftsbudget til kollektiv trafik.

Der har været afholdt en række borgermøder/workshops, for at få indkredset, hvilke behov, ønsker og muligheder der skal arbejdes videre med. Det har været en meget positiv proces med deltagelse af engagerede borgere, som har mod på at gøre en konkret indsats lokalt.

Resultatet af processen er, at der leases 2 minibusser og en bil, som kan bookes og bruges af de lokale borgere. Der er også planer om at gøre et forsøg med leje-cykler. Organisatorisk skal der stiftes en "mobilitetsforening" i området, som i praksis skal styre alle forhold omkring booking mv. Projektdeltagerne er blevet inspireret af forsøg forkellige steder i landet herunder særligt et forsøg i Sønderborg kommune i et område, som på mange måder minder om Havbakkedistriktet.

Projektet i Havbakkedistriktet kører nu en forsøgssperiode på 1-1,5 år, hvor den økonomiske støtte er til stede, men herefter er ambitionen, at projektet skal være bæredygtigt uden offentlige midler. I forsøgsperioden deltager Mariagerfjord Kommune på tæt hold, men efter forsøgets afslutning er tanken, at projektet skal køre videre uden kommunal involvering.

For nuværende er det planen, at de leasede busser sættes i drift i løbet af marts, og forsøgsprojektet vil blive evalueret ved udløb.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V).

 

01.05.10-G14-1-14

32. Orientering om status på sag om håndhævelse af fredninger vedr. sommerhuse ved Hegeldal, Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

En række sommerhusejere fra Hegedal ved Hobro har i 2014 kontaktet Mariagerfjord Kommune med ønske om at få deres sommerhuse lovliggjort.

Erik Kirkegaard Mikkelsen, medlem af Udvalget for Teknik og Miljø, har anmodet om at få en orientering om status i sagen. Baggrunden for ønsket er en henvendelse fra en af de implicerede parter, der frygter at sagen er strandet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget Teknik for Miljø:

1. At udvalget orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Hegedal ved Hobro ligger 11 sommerhuse, der i 1950-erne og 1960-erne er opført uden tilladelse. Alle sommerhusene er omfattet af fredningen for Valsgård Bæk, mens syv af sommerhusene er beliggende indenfor den dagældende 100 meter strandbeskyttelseslinie.

I 1985 fik de syv sommerhuse dispensation fra Nordjyllands Amt til at måtte forblive på stedet i de daværende ejeres levetid.

I 2014 blev Mariagerfjord kontaktet af sommerhusejere, som ønskede en permanent lovliggørelse af sommerhusene. Fem af sommerhusejerne har hyret en advokat til at varetage deres interesser overfor diverse myndigheder. Mariagerfjord Kommune har gennem hele processen været positiv overfor lodsejernes ønsker, og der har været et godt samarbejde med lodsejernes advokat.

Status for sagen

Sikringen af sommerhusenes bevarelse er overordnet afhængig af to ting: En dispensation fra strandbeskyttelseslinien fra Kystdirektoratet og en dispensation fra eller ændring af fredningen, hvor Fredningsnævnet er myndighed, men hvor Mariagerfjord kommune er ansvarlige for ændringen.

Lodsejernes advokat har på vegne af de fem lodsejere søgt om dispensation fra henholdsvis strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet og fredningen hos Fredningsnævnet.

Fredningen

Fredningsnævnet har behandlet dispensationsansøgningen vedr. fredningen, og har udsat afgørelsen med henvisning til, at kommunen anmodes om at tage stilling til, om den er indstillet på at opstarte en affreding. Udvalget for Teknik og Miljø har den 11. juni 2018 besluttet, at vi er indstillet på at rejse en fredningssag inden udgangen af denne byrådsperiode med henblik på at ændre fredningen, så sommerhusene kan bevares. Dette er meddelt Fredningsnævnet, men der endnu ikke kommet en endelig afgørelse fra nævnet.

Strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet har netop meddelt afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Lodsejernes advokat har i den forbindelse anmodet kommunen om at igangsætte affredningssagen som et argument til at imødegå afslaget. Fagenheden har dog meddelt advokaten, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil tage initiativ til en fredningssag, da Fredningsnævnet erfaringsmæssigt ikke vil tage stilling til konkrete fredninger, så længe der verserer en sag i klagenævnet med betydning for afgørelsen.

Status

For fagenheden at se står og falder sagen med, om Kystdirektoratet er indstillet på at ændre sit afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Hvis Kystdirektoratet ikke meddeler dispensation, eller en klagesag ikke ændrer herpå, er der ikke nogen grund til at lave en affredningssag. Derfor er det umiddelbart op til lodsejerne og deres advokat at søge at få Kystdirektoratets afgørelse omgjort, før Mariagerfjord kommune har en rolle i sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

05.00.00-G00-3-17

33. Funktionskontrakt - asfalt på landet

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Byg orienteres om omfanget af det asfaltarbejde, som Munck A/S har udført i Mariagerfjord Kommune i 2018 gennem funktionskontrakten for veje udenfor byskiltene.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Munck Asfalt A/S har i 2018 afsluttet endnu et år af funktionskontraktens 15 årige periode. De har i lighed med foregående år udført asfaltarbejde og rabatafhøvling på en del af de ca. 770 km asfaltveje og cykelstier, som er omfattet af kontrakten. Arbejderne er udført på entreprenørerens foranledning, enten ved reparationsarbejde eller ved direkte udskiftning af belægning. Også i 2018 har samarbejdet fungeret tilfredsstillende.

Gennem funktionskontrakten har Munck A/S leveret følgende mængder i 2018:

 •  210.127 m2 overfladebehandling fordelt på 46.108 løbende meter vej
 •  18.009 m2 varmblandet asfalt fordelt på 2.340 løbende meter vej
 •  15.360 m2 varmblandet asfalt fordelt på 10.250 løbende meter vej
 •   2.993 tons asfalt som maskinafretning samt klargøring til overfladebehandling fordelt over 76.914 løbende meter vej
 •  161 tons asfalt til lukning af slaghuller
 •   44.100 meter rabatter er fræset
 •   39.947 meter striber med bredde 0,10 meter
 •   291 meter striber med bredde 0,30 meter.

 

Disse mængder er fra Mariagerfjord Kommune side blevet honoreret med 7.017.000 kr. fra anlægsbudgettet og 7.017.000 kr. fra driftsbudgettet i alt 14,0 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

05.00.00-P16-2-17

34. Partnering - asfaltering i byerne

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø orienteres om omfanget af det asfaltarbejde, som asfaltentreprenør YIT - (tidligere Lemminkäinen) - har udført for Mariagerfjord Kommune gennem partneringskontrakten i 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

YIT er nu halvvejs i den 4 årige partneringskontrakt, de vandt i 2017. Kontrakten omfatter de kommunale veje indenfor byskiltene. Første år i kontrakten hed de Lemminkäinen, men skiftede i foråret 2018 til navnet YIT.

Arbejderne er blevet koordineret under hensyntagen til de arbejder, kommunen har udført i forbindelse med fortovsrenoveringer på udvalgte veje. Disse fortovsrenoveringer, der er udført af eksterne entreprenører og af Teknik og Byg, er foregået løbende hen over året.

Derfor er asfaltarbejderne også blevet udført både i forsommeren og efteråret.

Alle asfaltarbejderne er udført tilfredsstillende. Kvaliteten har været i orden, og Teknik og Byg er ikke er blevet kontaktet af borgere, der har manglet orientering forud eller under arbejderne.

YIT har i 2018 leveret følgende ydelser indenfor byskiltene:

 • 34.627 m2 slidlag, fordelt på 4.658 løbende meter vej
 • 280 m2 er repareret ved udførelse af bassinfræsning
 • 180 tons asfalt er brugt til lukning af slaghuller i vejene.

 

For disse ydelser har YIT faktureret Mariagerfjord kommune for 2.144.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

01.05.18-P15-1-14

35. Naturrådets årsberetning 2018

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Naturrådets årsberetning 2018.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen om Naturrådets årsberetning 2018 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturrådet blev nedsat i 2016 af Udvalget for Teknik og Miljø. Naturrådets formål er at understøtte dialogen mellem de mange interessenter i Natura 2000-områderne. Naturrådet skal derved bane vejen for en fortsat succesfuld implementering af de frivillige aftaler, der skal bære kommunens forpligtigelse i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

I 2018 har naturrådet afholdt 3 ordinære møder samt en besigtigelses tur hvor Udvalget for Teknik og Miljø var gæster.

Hovedopgaven i 2018 har været at lære kommunens otte natura 2000-områder at kende. Herunder at få indsigt i de forskellige opgaver som kommunen er involveret i. Fokus har været på selve samarbejdet med de forskellige interessenter primært lodsejere, der er hele omdrejningspunktet i, at det frivillige arbejde kan lykkedes. Målet er, at Naturrådet fremadrette kan fungere som et råd, der både rådgiver fagenheden samt politikerne i hvordan opgaven med de mange interessenter mest hensigtsmæssigt gribes an.

Sekretariatet har haft stort udbytte af arbejdet med Naturrådet i 2018. Det er sekretariatets vurdering, at arbejdet med Naturrådet netop er med til at skabe et bedre samarbejde på tværs af interessegrupper. Naturrådets medlemmer får en fælles forståelse, ved sammen at få en indføring i noget af det arbejde som kommunen er en del af i Natura 2000-områderne. På møderne er der altid en god og positiv dialog, og netop denne positive ånd har en afsmittende effekt på de muligheder kommunen har for at få succes med friviligt arbejde i Natura 2000-områderne. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.69.48-K07-1-19

36. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

27.69.40-P07-1-19

37. Årsberetning 2018 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

TM/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2018 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2018 fra Seniorrådet godkendes.

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 15. januar 2019.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2018 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet som vanligt har været inddraget i budgetprocessen, hvor Seniorrådets udtalelse medvirkede til at begrænse nedskæring på puljen til frivilligt socialt arbejde. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

 

00.01.00-G01-56-17

38. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Vejdirektoratets afgørelse i klagesag om kommunal etablering og finansiering af gadebelysning på de private fællesveje Søtofte og Søkærvej i Sdr. Onsild. Vejdirektoratet har opretholdt kommunens afgørelse.
 

 1. Ressourcesituationen i Teknik og Bygs anlægsprojktteam.
 2. Status på projekt for nyt slæbested på Als Odde.
 3. Henvendelse om ny lokalplan for 4 boliger på Sognegade 1-3 ved Kirkegade i Mariager.

Beslutning

Der var orientering om:

 1. Vejdirektoratets afgørelse i klagesag om kommunal etablering og finansiering af gadebelysning på de private fællesveje Søtofte og Søkærvej i Sdr. Onsild. Vejdirektoratet har opretholdt kommunens afgørelse.
 2. Ressourcesituationen i Teknik og Bygs anlægsprojektteam.
 3. Status på projekt for nyt slæbested på Als Odde.
 4. Henvendelse om ny lokalplan for 4 boliger på Sognegade 1-3 ved Kirkegade i Mariager.
 5. Klatreparken i Hobro Østerskov.
 6. Møde med Vejdirektoratet omkring omfartsvej ved Mariager.
 7. Arbejdet med ny lokalplan ved Ølsvej.
 

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Erik Poulsen  (V).  Peter Muhl (A) var fraværende efter orienteringens punkt 3.

 

00.01.00-G01-56-17

39. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål om vedligeholdelse af boldbaner samt skiltning på Hegedalsvej.

Endvidere spørgsmål omkring håndhævelse af kørselsforbud ved Nordre Ringvej.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter