Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 3. april 2019 kl. 16:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

65. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punkt 75 Forslag til tillæg nr. 23 til Spildevandsplan blev taget af dagsordenen da lokalplanen for samme område endnu ikke er behandlet.

Ellers godkendt.

 

01.02.15-P16-6-18

66. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for Ambu Pladsen i Hobro.

Med tillægget ændres en del af en eksisterende ramme fra rekreativt område til centerområde for at muliggøre udvidelsen af den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 42 vedtages endeligt uden ændringer.  

Inddragelse

Under den 8 ugers høringsperiode er der indkommet 3 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler følgende punkter:

 • Inddragelse af det rekreative areal ved parkeringspladsen på Korsgade til parkeringsareal
 • Opførelse af en fast scene på Ambu Pladsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune ønsker at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade, da der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby. For at muliggøre udvidelsen af parkeringspladsen, overføres en del af området fra rammeområde HOB.R.2 til rammeområde HOB.C.5

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

01.02.05-P16-4-18

67. Endelig vedtagelse af Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro for at tilvejebringe plangrundlaget for at muliggøre opførelsen af en fast scene på Ambu Pladsen til områdets arrangementer, samt at udvide den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Under den otte ugers høringsperiode er der indkommet tre høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler følgende punkter:

 • Inddragelse af det rekreative areal ved parkeringspladsen på Korsgade til parkeringsareal
 • Opførelse af en fast scene på Ambu Pladsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver foreningen for Ambu Pladsen mulighed for at afholde de forskellige tilbagevendende arrangementer, samt at opføre en fast scene på pladsen til områdets arrangementer, så der fremover ikke skal gives landzonetilladelse ved arrangement afholdelse.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade. Dels fordi, der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, og dels fordi, pladserne skal indgå i en parkeringsfond for Hobro midtby. Der er indbetalt parkeringsfondsmidler fra et enkelt byggeprojekt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A) kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

01.02.15-P16-5-18

68. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 for et boligområde ved Klejtrupvej i Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 43 for lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild.

Med tillægget udlægges der nye rammer, som muliggør opførelse af henholdsvis tæt-lav boliger, udvidelse af Onsild Idrætsefterskole og udlæg af et rekreativt areal.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslaget til kommuneplantillæg nr. 43 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger, i høringsperioden er der indkommet tre høringssvar, fra henholdsvis en nabo, Århus Stift og Miljøstyrelsen. Høringssvaret omhandler følgende punkter:

 • Bebyggelsens placering, højde og tæthed.
 • Trafikale forhold.
 • Århus Stift
 • Miljøstyrelsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Ejeren af matr. nr. 14ø har ønsket at opføre tæt-lav boligbebyggelse, samt at give Onsild Idrætsefterskole mulighed for at udvide deres faciliteter med en idrætshal.

Arealet er på nuværende tidspunkt ikke planlagt, og der er derfor ikke udlagt kommuneplanrammer, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 43, der udlægger to nye rammer, henholdsvis ONK.B.5 til bolig formål og ONK.R.1 til rekreativt formål.

For at muliggøre udvidelsen af Onsild Idrætsefterskole, udvides den eksisterende ramme ONK.O.4. Med kommuneplantilægget tilpasses kommuneplanrammerne de fremtidige forhold.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-15-18

69. Endelig vedtagelse af Lokalplan 143/2019 for et boligområde ved Klejtrupvej i Sdr. Onsild

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild. Lokalplanen muliggør opførelse af henholdsvis tæt-lav boliger, udvidelse af Onsild Idrætsefterskole og udlæg af et rekreativt areal.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget skal endeligt vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslaget til Lokalplan 143/2019 vedtages endeligt uden ændringer.

Inddragelse

Lokalplanforslaget har været i høring i otte uger, i høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar, fra henholdsvis en nabo, Århus Stift og Miljøstyrelsen. Høringssvaret omhandler følgende punkter:

 • Bebyggelsens placering, højde og tæthed.
 • Trafikale forhold.
 • Miljøstyrelsen

 

Indsigelserne er beskrevet og kommenteret nærmere i indsigelsesnotatet.

Sagsfremstilling

Ejeren af matr. nr. 14ø har ønsket at få mulighed for at opføre 11 tæt-lav boliger centralt i Sønder Onsild. Samtidig har Onsild Idrætsefterskole ønsket mulighed for at udvide med en sportshal. For at imødekomme disse ønsker, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet nærværende lokalplan.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.03-P16-2-19

70. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 Erhvervsparken i Hobro

Forventet sagsgang

TM 

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for at udvide kommuneplanramme HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken og reducere kommuneplanramme HOB.R.17 tilsvarende. Denne justering af rammerne bringer afgrænsningerne i overensstemmelse med de faktiske forhold på stedet for at lovliggøre eksisterende byggeri.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 47 skal sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 47 sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden. 

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

For at lovliggøre byggeriet, tilrettes kommuneplanrammerne HOB.E.20 og HOB.R.17 til de faktiske forhold på stedet. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Anbefaling af høringsperiode:

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på fire uger, da der er tale om et ukompliceret kommuneplantillæg, som kun foretager en mindre ændring i afgrænsningen mellem to rammer. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-P16-1-19

71. Forslag til lokalplan 150/2019 for Erhvervsområdet ved Erhvervsparken i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 150/2019 for erhvervsområde ved Erhvervsparken i Hobro. Lokalplanforslaget udvider erhvervsområdet for at lovliggøre et eksisterende byggeri, og tilretter en vejbyggelinje langs Digterparken, for at lovliggøre et andet eksisterende byggeri, samt giver mulighed for en bedre vejbetjening af lokalplanområdet.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Fagenheden er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

For at lovliggøre dette forhold, udvides lokalplanområdet til at omfatte bebyggelsen. I forbindelse med denne revision af den eksisterende lokalplan, tilretter fagenheden også vejbyggelinjen langs Digterparken fra 7 meter til 6 meter, da en anden bebyggelse er opført i denne afstand fra vejskel. I den eksisterende lokalplan er vejadgangen fra Digterparken placeret uheldigt i forhold til oversigtsforhold, så denne flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i nærværende lokalplanforslag.

Udvidelsen af lokalplanområdet kræver også, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udvider rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken og reducerer rammeområde HOB.R.17 tilsvarende. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Anbefaling af høringsperiode:

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på fire uger, da der er tale om en ukompliceret lokalplan, som kun foretager få ændringer i forhold til den gældende lokalplan. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P16-1-19

72. Forslag til kommuneplantillæg nr. 48 for et boligområde i Hørby Kirkeby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Løgstørvej 79 i Hørby Kirkeby ønsker at udstykke fem grunde fra sin ejendom. Grundene kommer til at ligge i naturlig forlængelse af boligerne på Bogfinkevej.

Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for en ny ramme til boliger - HØR.B.1 - som gør det muligt at udstykke de fem grunde til boliger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 48 sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Planforslaget skal i offentlig høring i otte uger, da der er tale om et forslag til et kommuneplantillæg, der i henhold til Planlovens regler har været i to ugers fordebat.

Sagsfremstilling

Hørby Kirkeby ligger i landzone, hvilket også kommer til at gælde for de de nye grunde.

Fagenheden vurderer, at udstykning af fem grunde i Hørby Kirkeby ikke er lokalplanpligtigt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P25-11-19

73. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 115/2017 - Hobro Kirketerp

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om dispensationer fra lokalplan 115/2017 for et blandet byområde ved Kirketerp i Hobro. Ansøgningen omhandler forhold om etablering af veje og stier og om grundstørrelser.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives dispensationer er fra lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der gives dispensation fra lokalplanens § 4 til grundstørrelser på 500-700 m2 i delområde 3.
 2. At der gives dispensation fra lokalplanens § 14 til, at den del af stistykke a-a, som går igennem delområderne 4 og 5, kan afvente byggemodningen af delområde 4.
 3. At der gives dispensation fra lokalplanens § 14 om etablering af kanaliseringsanlæg på Aalborgvej frem til tidspunktet for byggemodningen af delområde 5. 
 

Sagsfremstilling

Hobro Kirketerp har i forbindelse med realiseringen af delområde 3 i lokalplan 115/2017 for blandet byområde ved Kirketerp i Hobro søgt om en række dispensationer.

På vedhæftede kortbilag fra lokalplan 115/2017 ses delområder, veje og stier, som er nævnt i det følgende.

Grundstørrelser

I lokalplanens § 4 er det bestemt, at grundene i delområde 3 skal udstykkes med en størrelse af 700-1000 m2. På lokalplanens kortbilag er der indtegnet ti grunde i delområde 3.

Hobro Kirketerp søger om grundstørrelser på 500-700 m2. Herved fremkommer der i alt 17 grunde.

Fagenheden vurderer, at lokalplanens princip om at grundene skal ligge omkring et fælles friareal er overholdt, hvorfor fagenheden vurderer, at der kan gives dispensation fra bestemmelsen om grundstørrelser.

Etablering af stien a-a

I lokalplanens § 14 er det bestemt, at stistykke a-a (den gennemgående sti igennem hele området) skal være etableret, når den første bebyggelse tages i brug. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere givet dispensation til, at stien igennem delområderne 3 og 4 kunne afvente byggemodningen af disse områder.

Hobro Kirketerp søger nu om, at stien etableres i forbindelse med byggemodningen af det enkelte delområde. Hobro Kirketerp søger videre om, om stien igennem delområde 5 først etableres, når vejstykke B-B fra rundkørslen ved Nordre Ringvej/Aalborgvej/Ny Hadsundvej/Digterparken først etableres, når vejstykket har passeret det sted, hvor stien skal ligge.

Fagenheden vurderer, at etablering af stien a-a igennem delområde 4 og 5 kan afvente byggemodningen af delområde 4, så det kun er stien igennem delområde 3, der skal etableres nu. Fagenheden vurderer dog, at stien igennem delområde 5 bør etableres ved realiseringen af delområde 4, da delområderne med boliger dermed er byggemodnet. På dette tidspunkt bør den gennemgående sti være tilgængelig for beboerne i området.

Kanaliseringsanlæg på Aalborgvej

I lokalplanens § 14 er det bestemt, at der skal etableres kanaliseringsanlæg på Aalborgvej ved ændring af tilslutningen af vejstykke A-A til Aalborgvej. Hobro Kirketerp fik i 2016 dispensation fra den tidligere lokalplan 91/2016 til at bruge den eksisterende udkørsel fra ejendommen Aalborgvej 3 og 5 indtil lokalplanområdet kunne vejbetjenes fra den nye rundkørsel, som var planlagt i krydset Aalborgvej/Ny Hadsundvej. Da rundkørslen blev etableret et andet sted, blev der i lokalplan 115/2017 givet to vejadgange til lokalplanområdet - én adgang fra Aalborgvej og én fra den eksisterende rundkørsel ved Nordre Ringvej/Aalborgvej/Ny Hadsundvej/Digterparken. Denne rundkørsel skal udvides, hvis der skal etableres en vejadgang til boligområdet. Hobro Kirketerp har ikke søgt om denne udvidelse på nuværende tidspunkt. Fagenheden har orienteret Hobro Kirketerp om, at udkørslen til Aalborgvej skal gøres permanent nu. En permanent udkørselstilladelse vil udløse kravet i lokalplanen om kananliseringsanlæg, medmindre Hobro Kirketerp opnår en dispensation fra lokalplanen.

Hobro Kirketerp søger om, at udkørslen til Aalborgvej stadig har midlertidig karakter indtil den eksisterende rundkørsel er udvidet.

Fagenheden vurderer, at der kan gives dispensation til at kanaliseringsanlægget ikke skal etableres ved byggemodningen af delområderne 1, 3 og 4, men at der ved byggemodningen af delområde 5 (erhvervsområdet) skal fremsendes en simulering af trafikken, så behovet for et kanaliseringsanlæg kan afklares.

Fagenheden vurderer, at der kan dispenseres fra dette krav, hvis der stilles en banksikkerhed for, at den eksisterende rundkørsel udvides. Størrelsen på banksikkerheden skal svare til omkostningerne ved at udvide rundkørslen.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt under den forudsætning at dispensationen maksimalt er gældende i en periode på max 3 år indtil 1.april 2022.

Ad 3: Godkendt

 

01.05.10-P20-1-16

74. Klager over fredningen af Dania

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i brev af 5. februar 2019 fremsendt kopi af de tre indkomne klager over fredningen af Dania Kridtgrav fra henholdsvis lodsejer, Mijøstyrelsen og Mariagerfjord Kommune.

Klagenævnet beder om kommunens eventuelle bemærkninger til klagerne inden 6. maj 2019. Udvalget skal tage stilling til, om kommunen vil komme med yderligere bemærkninger til sagen

Direktøren indstiller

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget beslutter, om kommunen skal komme med yderligere bemærkninger til sagen

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening har 15. september 2016 rejst fredningssag for Dania Kridtgrav.

Fredningsnævnet for Nordjylland, Sydøstlig del, traf 21. september 2018 afgørelse om, at Dania Kridtgrav skal fredes. Mariagerfjord Kommune har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet i brev af 19. oktober 2018.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har efterfølgende modtaget i alt tre klager over fredningen af Dania Kridtgrav. Afgørelsen er, udover Mariagerfjord Kommune, blevet påklaget af lodsejer og Miljøstyrelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 5. februar 2019 fremsendt en kopi af de tre klager, samt kopi af høringsbrev til lodsejeren. Samtidig beder klagenævnet om, at eventuelle yderligere bemærkninger til sagen sendes til nævnet senest 6. maj 2019.

Fagenheden Natur og Miljø anmoder Udvalget for Teknik og Miljø om at tage stilling til, om kommunen skal komme med yderligere bemærkninger. Såfremt dette er tilfældet, bedes udvalget beskrive, hvad kommunen skal bemærke til sagen.

Økonomi

.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der fremsendes yderligere bemærkning til nævnet, hvor Mariagerfjord kommune tilslutter sig Miljøstyrelsens klage af 21. september 2018.

 

06.00.05-P15-2-19

75. Forslag til tillæg nr. 23 til Kommunens spildevandsplan - Nyt boligområde i Hørby Skoleby.

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Karl Jensen A/S og Vielshøjen ApS ønsker uafhængig af hinanden, at etablere to nye boligområder i den nordlige del af Hørby Skoleby. De to områder grænser op til hinanden. Området er kun delvist omfattet af kommunens spildevandsplan, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunens spildevandsplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan beskriver, hvordan kloakforholdene skal etableres i to nye boligområder i Hørby Skoleby ved Hobro. 

Tillægget afgør, at de kommende boliger skal etableres med både en spildevandskloak og en regnvandskloak (separatkloak). Tillægget beskriver desuden, at overfladevandet fra områderne skal håndteres via LAR- løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Dette skal ske ved at overfladevandet nedsiver i grønne områder, som intregreres i en grøn kile ned igennem begge byggemodningsområder. Der etableres søer, som fungerer som nedsivning og samtidig udgør rekreative områder i boligområdet. Der etableres et nødoverløb fra den sydligste nedsivningssø til en eksisterende kloak med udløb til Hodal Bæk.

VVM-reglerne angiver, at tillæg til spildevandsplaner skal screenes for, om planen skal miljøvurderes. Fagenheden har lavet udkast til afgørelse, som viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig. Screeningen kan ses på bilag 9 i tillægget. Afgørelsen skal i høring og kan påklages. Resultatet heraf bliver forelagt udvalget for Teknik og Miljø samtidig med det endelige tillæg. 

Beslutning

Ikke behandlet

 

09.18.17-P24-1-18

76. Retningslinjer om etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Natur og Miljø har udarbejdet retningslinjer for etablering og indretning af mindre tankpladser for brændstoftanke, som beskriver gældende lovgivning for opstilling af brændstoftanke på mindre tankpladser hos landbrug og industrivirksomheder.

Forslaget erstatter det tidligere fremlagte forslag til "Forskrift om etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstof- og dieseltanke". 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At "Retningslinjer om etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på møde for udvalget For Teknik og Miljø 10. september 2018, pkt nr. 148, hvor udvalgets beslutning var:

"Udvalget ønsker yderligere informationer om aktuelle problemstillinger, konkrete forhold, hvor forskriften går ud over de gældende love/bekendtgørelser og vurderinger af prisniveau for de ekstra foranstaltninger. Punktet behandles igen på et kommende møde. "

Genbehandling af sagen siden behandling af punktet 10. september 2018 i Udvalget for Teknik og Miljø:

Praksis viser, at situationer omkring indretning og anvendelse af tankpladser er meget forskelligartet, og at det derfor er vanskeligt at foretage den ønskede konsekvensbeskrivelse af det tidligere forslag til forskrift for tankpladser.

Fagenheden Natur og Miljø har i stedet valgt at erstatte den tidligere udarbejdede forskrift med retningslinjer for "Etablering og indretning af mindre tankpladser med brændstoftanke". Retningslinjerne beskriver kort og præcist den gældende lovgivning for opstilling af brændstoftanke på mindre tankpladser hos landbrug og industrivirksomheder.

Retningslinjerne vil fremover blive brugt som vejledning til landbrug og virksomheder, når der er ønske om etablering af mindre tankpladser eller ved udskiftning af eksisterende brændstoftanke. Retningslinjerne skal sikre, at landbrug og industrivirksomheder får kendskab til de opstillingskrav, som fremgår af lovgivningen med hensyn til opstilling og håndtering af brændstoftanke.  

Beslutning

Taget til efterretning.

 

13.06.04-P16-1-16

77. Byggemodning i Valsgård etape 1

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommunal byggemodning af etape 1 af nyt byudviklingsområde i Valsgård nord.

Byrådet skal godkende forslaget og meddele tillægsbevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der meddeles tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. finansieret af fremtidige indtægter fra grundsalg.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at igangsætte byggemodningen ved lavestbydende entreprenør og inden for den samlede bevilling.

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket at igangsætte en byudvikling og byggemodning i Valsgård. I 2017 har byrådet godkendt lokalplan nr 107/2017 - Boligområde i det nordlige Valsgård for et 11 ha stort areal mellem Rostrupvej og Tingmosevej. Hele lokalplanområdet udgør ialt 45 parceller på ca. 1100 m² og 7 storparceller på ca 4000 m².

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til en etapevis byggemodning, idet det bemærkes, at etapen tillige omfatter nødvendige, forberedende investeringer for senere etaper.

Byggemodningen af etape 1 består af 15 parcelhusgrunde (á ca. 950-1.400 m²) og 3 storparceller (á ca. 4000 m²) og omfatter :

 • Jordkøb for hele lokalplanområdet - pris er ikke endelig fastlagt.
 • Nye forsyningsveje og stier med gadebelysning.
 • Kloakbidrag (der udføres 2-strenget kloaksystem)
 • Tilslutningsbidrag for brugsvand og el.
 • Der er ikke planlagt kollektiv varmeforsyning af området.
 • Geoteknisk rapport pr. parcel samt jordforurenings undersøgelser.
 • Aalborg Kultur Historiske Museum udfører arkælogi og forundersøgelse.
 • Etablering af mindre, grønne arealer med græs.
 • Antenne/fiber/kabel anlæg påregnes etableret af selskaber uden krav om anlægsbidrag.
 • Kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane på Rostrupvej.
 • Eksist. cykelsti langs Rostrupvej forlænges til og med byggemodning.

 

Boligveje, stier og sø for lokal tilbageholdelse/forsinkelse af overfladevand forventes overdraget til en kommende grundejerforening for lokalplanområdet.

I det skitserede projekt er der taget udgangspunkt i, at stamvejen får status som offentlig vej, og øvrige veje og stier får status som private fællesveje.

Kloakering

I byggemodningen udføres der 2-strenget kloaksystem for overfladevand og spildevand. Et mindre regnvandsbassin udføres i etape 1. der overdrages grundejerforeningen. Kloakeringen udføres af Mariagerfjord Vand A/S.

Spildevandsplantillæget for området forventes godkendt på Byrådsmøde den 28. juni 2019.

Jordkøb

Jordarealet for alle etaper på nær etape 5 er erhvervet af Mariagerfjord Kommune. Købspris er pt ukendt, idet prisfastsættelsen afventer Taksationskommissionens afgørelse. Der er indkaldt til taksation den 24. april 2019.

Tidsplan

Udbud og licitation er berammet til 5. juli 2019. Opstart på byggemodningen primo august 2019. Forventet færdiggørelse og salg af grunde fra december 2019.

Øvrigt

Fagenheden samarbejder sammen med Mariagerfjord Vand A/S og udarbejder fælles projekt med samme rådgiver, hvorfor arbejdet vil blive gennemført som én entreprise. Den samlet set billigste entreprenør udfører byggemodningen.

Økonomi

Projektøkonomi

Budget, udgifter eksl. moms Etape 1 - 4,15 ha

15 parceller, 3 storparceller.
 
   
Anlægsomkostninger kr.   3,3 mio. kr. 
Arealerhvervelse med mere kr.  2,9 mio. kr. 
Tilslutningsafgifter kr.  1,5 mio. kr. 
Diverse omkostningerkr.   3,3 mio. kr. 
   
Samlet udgifter etape 1kr. 11,0 mio. kr. 

 

Den beregnede byggemodningsomkostning for etape 1 bliver ca. 375 kr/m2 ekskl. moms i gennemsnit for både almindelige parceller og storparceller. Der tages dog forbehold for taksationskommissionens fastsættelse af områdets jordkøbspris, såfremt den væsentligt overskrider den tilbudte værdi.

Byrådet frigav i møde 23. november 2017 4,0 mio. kr. til køb af jord og 1,0 mio. kr. til projektering, udbud, geoteknik og arkæologi med mere. Gennemførelse af byggemodningens etape 1 kræver derfor en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-56-17

78. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø: 

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 1. Orientering om Hadsund flyveplads.
 2. KL's konference "Teknik og Miljø '19" afholdes 25.-26. april 2019 i Fredericia.

Beslutning

Der var orientering om

 • Hadsund flyveplads som er lukket pr 1 april 2019.
 • KL's konference "Teknik og Miljø '19" d 25.-26. april 2019 i Fredericia. Ingen af de tilstedeværende forventer at deltage.
 • Forhandling med BaneDanmark omkring nedlæggelse af broer, hvor der nu foreligger underskrevet aftale, som også fra kommunens side underskrives.
 • Klap-tilladelser for Øster Hurup havn, som trods det forhold, at der ikke er indsigelser, måske først foreligger i juni 2019.
 • Lokalplan Døstrupvej, Hobro, hvor der har været fornyet dialog om ny model for fælles vejbetjening mod Døstrupvej for de to udstykninger og stibetjening inden for området. Udvalget tilkendegiver at der under alle omstændigheder og som minimum bør foretages udlæg til vej langs Vielshøjen.

 

Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

00.01.00-G01-56-17

79. Eventuelt

Beslutning

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) orienterede om henvendelse fra Arriva vedr tilbud om overtagelse af ansvaret for toilettet på busstationen i Mariager.

Der var spørgsmål omkring nedrivning af det tidligere XL-byg, Mariager.

Niels Peter Christoffersen (A) rejste problemstilling omkring cykelbanerne og parkering på Jernbanegade, Hobro.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter

05.01.00-P20-4-18

80. Tillægsbevilling