Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 20. februar 2019 kl. 16:00 i Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

23. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-1-18

24. Indberettet likviditet for 4. kvartal 2018

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til reglerne for Budget- og regnskabssystemer for kommuner skal der hvert kvartal udarbejdes en likviditetsoversigt efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om kommunens likviditet det seneste år. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges byrådets medlemmer.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At likviditetsindberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditet opgøres efter kassekreditreglen som gennemsnit over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver. Aktiverne er kommunens kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v. Herfra fratrækkes gennemsnittet af kommunens kassekreditter.

Byrådet har i 2018 en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 108 mio. kr. Det svarer til ca. 2.600 kr. pr. indbygger i kommunen.  

Der er for 2018 budgetteret med en forøgelse af kommunens kassebeholdning på 18,2 mio. kr.

Hvis kommunens budget for 2018 overholdes, forventes en gennemsnitlig kassebeholdning ultimo 2018 på ca. 147 mio. kr., svarende til ca. 3.500 kr. pr. indbygger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler, at likviditeten som minimum udgør 3.000 kr. pr. indbygger. Det svarer til en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 126 mio. kr. i Mariagerfjord Kommune.

Likviditetsopgørelsen for 4. kvartal 2018 viser en gennemsnitlig kassebeholdning på 119,7 mio. kr. Det svarer til 2.850 kr. pr. indbygger. I beregningen forudsættes, at drifts- og anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 samt dertilhørende låneadgang, både regnskabs- og likviditetsmæssigt neutraliseres.

Forskellen mellem den forventede gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 på ca. 147 mio. kr. og den faktiske gennemsnitlige kassebeholdning på 119,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er givet tillægsbevillinger i løbet af året på ca. 12,3 mio. kr., samt at der har været udlæg til større anlæg, f.eks. Fjordvang, som først er lånefinansieret ultimo året.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.30.10-S00-1-19

25. Politisk budgetvejledning 2020-2023

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget skal behandle forslag til Budgetvejledning inklusiv tidsplan for Budget 2020-2023.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetvejledningen for Budget 2020-2023 godkendes, herunder at:

 • der afholdes budgetseminar 28. - 29. august 2019.
 • der afholdes borgermøde som led i høringsprocessen.
 • Økonomiudvalget på mødet i april træffer beslutning i forhold til, om der er udvalg/områder, der skal bidrage med forslag for mere end min. 1%.

Inddragelse

Af budgetvejledningens tids- og procesplan fremgår budgetfasens inddragelses- og høringsperioder, herunder borgermøde i lighed med processen for Budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede med virkning fra Budget 2018, at det fremover som udgangspunkt vil være en løbende opgave ved hvert års budgetlægning at skabe råderum svarende til minimum 1% af budgettet (servicerammen). Som tommelfingerregel er 1% lig med 18 mio. kr. Råderummet kan anvendes dels til at foretage omprioriteringer eller hæve anlægsrammen, jf. Byrådets økonomiske mål. Råderummet kan også bruges til at imødegå eventuelle udfordringer som følge af Økonomiaftalen mm., når Regeringen og KL har forhandlet denne på plads i sensommeren.

Når udvalgene som udgangspunkt hvert år skal skabe råderum på min. 1%, vil arbejdet med at skabe råderum kunne foregå som en fortløbende proces. Endvidere var beslutningen udtryk for et politisk ønske om, at der altid skal skabes råderum, enten til politisk prioritering eller fordi det er nødvendigt for at nå de politiske og/eller økonomiske målsætninger.

Råderumsskabelsen danner grundlag for en efterfølgende politisk prioritering. Udgangspunktet på minimum 1% kvalificeres både administrativt og politisk, og kan indarbejdes i udvalgenes løbende strategiske arbejde. Konkret administreres det ved, at udvalgene selv tilrettelægger en proces, så man til foråret er klar til at præsentere råderumsskabende forslag på overordnet niveau for mindst 1% af rammen. De valgte forslag skal indgå i dialogen med MED-system, høringsorganer, bestyrelser mv. og i Byrådets videre budgetdrøftelser. På den måde vil budgetprocessen i udvalgsarbejdet kunne afspejle og samordnes med udvalgenes øvrige planlægning i forhold til politik- og strategiudarbejdelse. Med et kendt krav til den årlige råderumsskabelse vil tværgående initiativer også kunne planlægges drøftet og behandlet på tværs af udvalg i løbet af året. Det kan være en fordel for udvalgene at arbejde med råderumsforslag for mere end 1%, så at udvalgene er forberedte, hvis Økonomiudvalget – jf. Økonomiaftalen eller politisk vurdering i øvrigt – ønsker at et eller flere udvalg kommer med råderumsforslag for mere end 1%. Denne forberedende fase er Fase 1 i budgetprocessen – den strategiske budgetlægning. For at understøtte udvalgenes mulighed for at arbejde på tværs, vil eventuelle tværgående forslag indgå som en forholdsmæssig andel af det råderum på 1%, som det enkelte udvalg skal udarbejde forslag til.

Udvalgenes drøftelse, belysning og behandling af oplæg til råderumsskabelsen skal være færdig i april, hvorefter budgetprocessen overgår til Fase 2 – ”mål- og rammebehandlinger” i udvalgsregi. Her vil de enkelte udvalg i perioden frem til medio juni arbejde med at drøfte en prioritering af udvalgets politikområder, så udvalgene er forberedt til, at de endelige rammer for drift og anlæg udmeldes af Økonomiudvalget i august, når økonomiaftalen er kendt.

Udvalgenes arbejde samles og præsenteres for byrådet på budgettemamøde ultimo juni. Det er med dette temamøde, at budgetprocessen overgår til fase 3 – forhandlingsfasen, som er sidste fase i budgetlægningen.

Baseret på budgettemamødet i juni og Økonomiudvalgets udmelding af de endelige rammer i august, arbejder udvalgene videre med at fremkomme med budgetforslag til Økonomiudvalget både for driftsrammen og anlægsrammen. Dette budgetforslag sendes i høring. Økonomiudvalget kan herefter på baggrund af denne proces og prioriteringsseminaret udarbejde et forslag til 1. behandlingen af budgettet til byrådet.

Tidsplan for budgetarbejdet frem mod budgetvedtagelsen fremgår af vejledningens sidste kapitel. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

26. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2018 til 2021 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Fagudvalgene har ultimo januar/primo februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte driftsmidler.

Denne sag omhandler en samlet overførsel for alle udvalg. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 30,164 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område overføres til 2019.

2. At uforbrugte midler på 5,663 mio. kr. vedrørende grundkapital overføres til 2019.

3. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 19: 

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 18: 

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 12: 

Indstilles godkendt. Dog indstiller Udvalget for Børn og Familie, at underskuddet på Stjernen på 393.000 kr. ikke overføres.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

På de Dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af oprindelig budgetramme samt et underskud på op til 5 % af oprindelig budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af de enkelte fagområders forbrug ultimo januar 2019.

Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 for alle udvalg udgør 84,738 mio. kr. og grundkapital 5,663 mio. kr.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

UdvalgMio. kr.
Økonomiudvalget30,164 
Udvalget for Børn og Familie23,351 
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse-0,050 
Udvalget for Sundhed og Omsorg 18,795 
Udvalget for Kultur og Fritid6,586 
Udvalget for Teknik og Miljø5,892 
Grundkapital5,663 
I alt90,401 

 

Økonomi

Tillægsbevilling 90,401 mio. kr. som finansieres af likvide midler. Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen fra Børn og Familie om, at underskuddet på Stjernen på 393.000 kr. ikke overføres, bliver tillægsbevillingen på 90,794 mio. kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

27. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2018 til 2021 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2018 til 2019. 

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

 1. At uforbrugte rådighedsbeløb på -69,247 mio. kr. vedrørende Økonomiudvalgets område overføres til 2019.
 2. At Økonomiudvalget behandler indstillingerne fra fagudvalgene med henblik på indstilling til Byrådet.
 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. februar 2019, pkt. 20: 

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2018. Af oversigten fremgår forslag til overførsler fra 2018 til 2019. Endvidere fremgår det af oversigten, hvilke anlægsprojekter der kan afsluttes med udgangen af 2018.

Det samlede uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger i 2018 for alle udvalg, som ønskes overført til 2019, udgør netto 8,731 mio. kr.

Fagudvalgene har på møder ultimo januar/primo februar behandlet punkterne om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019. Udvalgenes indstillinger er medtaget i punktet.

Overførslerne for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor:

UdvalgMio. kr.
Økonomiudvalget-69,247 
Udvalget for Børn og Familie30,836 
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse1,500 
Udvalget for Sundhed og Omsorg0,251 
Udvalget for Kultur og Fritid8,638 
Udvalget for Teknik og Miljø36,753 
I alt8,731 

 

Økonomi

Tillægsbevilling til uforbrugte rådighedsbeløb 8,731 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

03.11.00-Ø00-1-19

28. Hobro Boligforening ansøgning om godkendelse af salg af del af ubebygget grund tilhørende afdeling 16 Stolda, Hobrol

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Boligforening ansøger om godkendelse af salg af en del af ubebygget grund tilhørende afdeling 16, Stoldal 10-54 i Hobro. Salget skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om salg af del af ubebygget grund godkendes.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening anmoder Byrådet om godkendelse af salg af grundstykke til naboejendom. Naboen ønsker at købe et grundstykke på 528 m2 med henblik på at få flere muligheder for placering af kommende nybyggeri.

Beboerrepræsentanterne i Hobro Boligforenings afdeling 16 har enstemmigt godkendt salget. Salget er efterfølgende godkendt af Hobro Boligforenings organisationsbestyrelse.

Hobro Boligforening oplyser, at provenuet ved salget skal anvendes til reetablering af jordarealet i skellet. 

Økonomi

Der er ingen konsekvenser for den kommunale økonomi.

Beslutning

Indstilles godkendt. Der udarbejdes kortbilag, som tilføjes punktet inden Byrådets behandling af sagen.

 

03.11.00-G00-1-19

29. Hobro Boligforening ansøger om godkendelse af mageskifte af jordstykke

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Boligforening ansøger om godkendelse af mageskifte af jordstykke med Hobro Boligselskab af 1.1.2000.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At ansøgningen om mageskifte af jordstykke godkendes.

2. At administartionen bemyndiges til at godkende ansøgning fra boligorganisationer om salg af jordstykker/mageskifte, når dette ikke påvirker den kommunale økonomi, herunder den tidligere stillede ganatiforpligtelse. 

Sagsfremstilling

Hobro boligforening ansøger om godkendelse af mageskifte af et stykke jord på 307 m2 med et stykke jord på 208 m2, med Hobro Boligselskab af 1.1.2000 A/S. Prisen er aftalt til 0 kr. for begge jordstykker.

Der tilgår netto Hobro Boligforening 99 m2.

Der er udfærdiget en såkaldt Uskadelighedsattest. En Uskadelighedsattest, er en attest om, at et - i forhold til en ejendoms størrelse og værdi - ubetydeligt jordstykke kan udskilles uden fare for pantsikkerheden. En Uskadelighedsattest gives bl.a. ved helt ubetydelige grænseændringer mellem naboer.

Når et boligselskab ønsker at afhænde en ejendom eller en del af denne, skal dette godkendes af Byrådet. Hobro Boligforenings organisationsbestyrelse har den 27. august 2018 bemyndiget formand og direktør til at forhandle et mageskifte. Afdelingsmødet godkendte forslaget på afdelingsmødet den 10. september 2018. 

Økonomi

Der er ingen påvirkning af den kommunale økonomi.

Beslutning

Indstilles godkendt. Der udarbejdes kortbilag, som tilføjes punktet inden Byrådets behandling af sagen.

 

01.02.05-P16-9-18

30. Endelig vedtagelse af Lokalplan 137/2019 for boligområde på Hobrovej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Lokalplan 137/2019 for et boligområde på Hobrovej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 2. november til 31. december 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Lokalplan 137/2019 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønsker etablering af sti med offentlig adgang i lokalplanens afgræsningsområde mod skoven.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 137/2019 for boligområde på Hobrovej i Hadsund har været i offentlig høring i perioden 2. november 2018 til 31. december 2018.

Der er i forbindelse med høringsfasen indkommet indsigelser fra følgende:

 • Underskriftsindsamling og udskrift af dialog fra facebookgruppe
 • Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
 • Borger i Hadsund
 • Samlet indsigelse fra beboere på Elmevej 1 og Elmevej 2
 • Borger i Hadsund

 

I underskriftsindsamlingen og i dialogen på Facebook opfordres Byrådet til at forkaste forslaget til lokalplanen om boligbyggeri på Hobrovej 1 i Hadsund og i stedet bruge området til forskellige aktiviteter og til at nyde byens bedste udsigt. Der foreslåes videre at etablere en panorama-sti på kanten af skrænten og ellers at flytte boligbyggeriet længere mod vest.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget indstiller, at den eksisterende trampesti skal reetableres i forlængelse af lokalplanens godkendelse. Inden Byrådets behandling af sagen udarbejdes et samlet dokument med alle høringssvar, som vedlægges sagen som nyt bilag.

 

01.02.03-P17-1-18

31. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 45 for boligområde på Hobrovej i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 har været i offentlig høring i perioden 2. november til 31. december 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A) og Jens Riise Dalgaard (A) kunne ikke tiltræde indstillingen, idet de ønskede etablering af sti med offentlig adgang i lokalplanens afgræsningsområde mod skoven.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 har været i offentlig høring i perioden 2. november 2018 til 31. december 2018.

Der er i forbindelse med høringsfasen indkommet indsigelser fra følgende:

 • Underskriftsindsamling og udskrift af dialog fra facebook-gruppe
 • Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord
 • Borger i Hadsund
 • Samlet indsigelse fra beboere på Elmevej 1 og Elmevej 2
 • Borger i Hadsund

 

Indsigelserne er primært rettet mod forslag til Lokalplan 137/2019, som har været i offentlig høring samtidig med kommuneplantillægget, men i underskriftsindsamlingen og i dialogen på facebook opfordres Byrådet til at forkaste forslaget til lokalplan om boligbyggeri på Hobrovej 1 i Hadsund og i stedet bruge området til forskellige aktiviteter og til at nyde byens bedste udsigt og dermed fastholde den eksisterende kommuneplanramme for området. I kommuneplanen er området udlagt til offentligt formål. Dog er anvendelsen præciseret til hospice og ikke til bypark. Det vil derfor kræve en ændring af kommuneplanen at udlægge området til bypark.

Indsigelserne er nærmere beskrevet i et indsigelsesnotat, som er vedhæftet sagsfremstillingen om lokalplanforslaget. 

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget indstiller, at den eksisterende trampesti skal reetableres i forlængelse af lokalplanens godkendelse. Inden Byrådets behandling af sagen udarbejdes et samlet dokument med alle høringssvar, som vedlægges sagen som nyt bilag.

 

05.01.08-G00-4-17

32. Hadsund havn - anlægsprojekt for det grønne område

Forventet sagsgang

 TM, ØK, BY

Anledning

Der er i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio. kr. til forskønnelse og klargøring af området omkring kanalen i Hadsund.

Byrådet anmodes om godkendelse af projektet og frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At skitseprojektet godkendes til viderebearbejdning

2. At det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019 på 3 mio kr. frigives.

3. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at færdiggøre projektering og foranledige projektet udført i hovedentreprise.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelsen af området ved kanalen i Hadsund (området ved restaurant "Da Vinci" og erhvervshuset ”Ved Havnen” ) er der i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio. kr. til at forskønne og klargøre det grønne område ved kanalen.

Området er lokalplanlagt og udlagt til beboelse, men indtil der påbegyndes bebyggelse på arealet, har Byrådet besluttet, at området skal forskønnes, så det ikke kun henligger i græs.

I forbindelse med forskønnelse af området er der blevet foretaget en miljøvurdering, med den betydning, at der skal oprenses ved tre lokaliteter, mens øvrige arealer forbliver som de er, uden der graves i disse.

Der udføres stianlæg fra Vestergade til bassin og fra Skovvej til bassin. Stianlæg udføres oven på eksisterende terræn og udlignes med jordkilder mod terræn. Udligningskiler græstilsås. Beplantning udføres med enkelte solitær træer, små træer og buske efter beplantningsplanen.

Rundt om bassin udføres fast maritim havnebelægning i asfalt, beton og hårdt træ. På den faste belægning vil blive opstillet borde og bænke.

På arealet vest for bassin vil blive etableret en stor sandkasse der indbygges i et ca. 40 cm hævet terræn.

Der etableres to midlertidige parkeringsarealer ved henholdsvis Skovvej og Havnevej. Parkeringsarealerne udføres på eksisterende græstæppe. Parkeringsarealerne omkranses af hæk eller fodhegn samt plantning af lave træsorter.

Der er vedlagt forslag til konkret skitseprojekt som bilag.

Fagenheden anmoder om godkendelse af skitseprojektet som grundlag for detailprojekt og udbud i hovedentreprise. Det endelige projekt tilrettes eventuelt efter licitation i overensstemmelse med budgettet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

07.08.00-P20-1-14

33. Genbrugs- og beskæftigelsesprojekt - Evaluering

Forventet sagsgang

TM/AU, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 vedtog Byrådet et politisk mål, omhandlende et projekt for genanvendelse og beskæftigelse. Der er tale om et tværfagligt projekt mellem fagområdet for Arbejdsmarked, Handicap samt Natur og Miljø. Der blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de tre fagudvalg samt de tre fagområder. Efter to års drift skal projektet evalueres og evalueringsrapporten forelægges Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At evalueringsrapporten tages til efterretning.

2. At styregruppens anbefaling, om nedlæggelse af styregruppen, følges.

3. At styregruppens anbefaling, om oprettelse af en følgegruppe, bestående af leder og medarbejdere fra fagområdet for Arbejdsmarked samt Natur og Miljø, følges.

4. At styregruppens anbefaling om, at følgegruppen giver en årlig afrapportering for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og for Udvalget for Teknik og Miljø, følges.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 27:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 19:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) 

Sagsfremstilling

Genbrugs- og Beskæftigelsesprojektets overordnede formål ifølge kommissoriet, er:

 1. Opnå en miljømæssig gevinst ved at øge genanvendelsen af affaldet og undgå slutbehandling.
 2. Skabe varige jobs til personer på overførselsindkomst gennem forskellige aktivitetstilbud samt regulære jobs i Resursen. Det langsigtede mål var at have 50 % af de projektansatte borgere i ordinær beskæftigelse efter et år.
 3. Etablere et samarbejde med lokale virksomheder.
 4. Sikre et stabilt og givtigt tilbud for de borgere, der benyttede den daværende Genbrugsloppen (genbrugsbutik i tilknytning til den tidligere genbrugsplads i Hobro, drevet som aktivitetstilbud af Handicap).
 

Evaluering af ovenstående punkter samt en kort beskrivelse af udviklingsforløbet fremgår af evalueringsrapporten (bilag 1).

Styregruppens samlede vurdering er, at Resursen har været et succesfuldt projekt. For eksempel har 24 borgere været gennem aktiveringsforløb i Resursen. Ud af de 24 borger er 19 i dag i ordinær beskæftigelse. Det langsigtede mål var at have 50 % af de projektansatte borgere i ordinær beskæftigelse efter et år.    

Som der fremgår af evalueringsrapportens punkt 4 om aktivitetstilbud til borgere med handicap, er Handicap udtrådt af projektet og vil finde alternative aktiviteter til deres borgere. Årsagen og det fremtidige samarbejde beskrives nærmere i evalueringsrapporten (bilag 1).

Da projektet er overgået til ordinær drift, anbefaler styregruppen at styregruppen nedlægges. Styregruppen anbefaler endvidere, at der oprettes en følgegruppe med repræsentanter bestående af ledere og medarbejdere fra fagenheden Arbejdsmarked og fagenheden Natur og Miljø samt driftskoordinatoren fra Resursen, samt at følgegruppen årligt afrapporterer til de to fagudvalg.

Driften af Resursen varetages i dag af I/S Reno-Nord. Driften vil pr. 1. januar 2020 overgå til Mariagerfjord Kommune, Affaldskontoret, ligesom driften af kommunens fem genbrugspladser.

Økonomi

Det økonomiske udgangspunkt er, at projektet skal hvile i sig selv, hvilket endnu ikke har være muligt, da omkostningerne er større end indtægterne.

Underskuddet er dækket ind via genbrugspladsernes drift, da der her er besparelse som følge af, at mindre affald bortskaffes til forbrænding og deponi.

Til gengæld har projektet en værdiskabelse som følge af, at flere personer er flyttet fra overførselsindkomst til reel beskæftigelse, hvilket er nærmere beskrevet i evalueringsrapporten.

Budget 2019:

Indtægter: 1.190.000 kr.

Udgifter: 1.564.000 kr.

Forventet underskud: 374.000 kr.

Anslået værdiskabelse: 950.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.16.02-P20-1-19

34. Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Under overskriften ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland når de nationale mål. Målene er at Nordjylland bliver forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og der tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariearbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050. Der tages nu initiativ til at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

En af de væsentlige konklusioner fra analyse- og scenariearbejdet under 'Energisk Nordjylland' er, at et regionalt samarbejde om 100 % vedvarende energi vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland sammenkoblet med allerede vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af omstillingen beregnet. Beregningerne viser, at omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland. Dette vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes.  Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og Regionen skal fortsætte. Målet er at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier.

SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet.

SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til arbejdet med den kommunale energiplanlægning og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende energi.  Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer politiske mål med større virkning.

En SEP NORD vil desuden:

 • Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi samt erhverv, der gerne vil have en grøn profil og demonstrere nye produkter og teknologier.
 • Fremme bosætning, fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge, der vil være billig og langtidssikret energi til rådighed og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode.
 • Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el- varme-, gas- og transportsektorer.
 • Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur.
 • Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som et foregangsområde på energiområdet.

 

Proces og tidsplan for 2019-2021

Udarbejdelse af en fælles regional energistrategi opdeles i 3 faser:

Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.

Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en Strategisk energiplan, som kan godkendes i Byråd og Regionsråd.

Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

Organisering

BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for SEP NORD forankres i BRN’s bestyrelse. I forbindelse med det videre arbejde med SEP Nord er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet omfattende:

 1. Styregruppe - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen.
 2. Procesgruppe – der består af repræsentanter fra Styregruppe og koordineringsgruppe samt en repræsentant fra BRN, som deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med forskellige aktører. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og forankres hos Region Nordjylland.
 3. Koordineringsgruppe – bestående af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen orienteres der om indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte kommune, og der sparres på tværs af kommunerne.
 4. Arbejdsgrupper – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor erhverv, forsyning, byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne efter behov. Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsatser på tværs af kommunerne.
 

Der nedsættes et ”Energi Board”, der fungerer som dialogforum for virksomheder, erhverv og forsyninger for at sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv af energistrategien. Energi Boardet følger arbejdet og bidrager til processen i hele perioden.

Politikere fra de 11 kommuner og Regionen inddrages konkret igennem workshops undervejs i processen.

Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks. borgere, erhverv, organisationer mv.

Ressourcer og økonomi

Udarbejdelse af SEP NORD vil kræve, at kommuner og Regionen engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret, at det nødvendige antal nøglemedarbejdere deltager aktivt i arbejdet. Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet med udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er 450 timer og 60.000 kr. pr. kommune fordelt over tre år. Kommunernes kontante egenfinansiering bruges på processer i egen kommune. Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde, ekstern bistand og indsatser.

Mariagerfjord Kommune og SEP NORD

Samarbejdet om SEP NORD passer godt sammen med kommunens egen indsats, hvor Byrådets målsætning er, at Mariagerfjord Kommune skal arbejde henimod at være selvforsynende med vedvarende energi i år 2050. Eksempler på indsatser er opstilling af vindmøller og solceller, solenergi og energieffektivitet i varmeforsyningerne, biogas og brintanlæg, energibesparelser i virksomheder og boliger, opstilling af ladestandere til elbiler og energioptimering i de kommunale bygninger. Der er i forvejen behov for at arbejde på tværs af kommunegrænser og med mange forskellige aktører, og samarbejdet om SEP NORD vil gøre det lettere at få de mange forskellige aktører i tale og engageret i den grønne omstilling.

Der er allerede høstet mange erfaringer fra kommuner, erhverv, borgergrupper og universiteter i arbejdet der ligger forud, men der vil være endnu mere at hente gennem arbejdet med en fælles strategisk energiplan i Nordjylland (SEP NORD).

Økonomi

Mariagerfjord kommune medfinansierer via afsatte midler i udvalgsbudgetter og timer fra medarbejdere med energirelaterede opgaver.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.25-P15-1-12

35. Handlingsplan for klimatilpasning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Klimaændringer er blevet et meget omtalt emne de senere år med trusler om voldsommere vejr. Flere kommuner har allerede oplevet oversvømmelser fra hav og efter skybrud. I Mariagerfjord Kommune har der været mindre omfattende hændelser, men med kommunens beliggenhed ved fjord og hav, vil der i kommende år være behov for at hindre, at stigende vandstand kan give oversvømmelser med store skader til følge. Tilsvarende skal mere nedbør og skybrud håndteres. Forslaget til klimahandlingsplan skal suplere den af Byrådet tidligere vedtagne Klimastrategi 2011 samt emnet "klimatilpasning" der indarbejdet i kommuneplan 2013-2025.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:
1. At den vedlagte Handleplan for klimatilpasning godkendes og sendes i høring i 8 uger.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. februar 2019, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Inddragelse

Handleplan for Klimatilpasning er udarbejdet af en en styregruppe med ledelsesrepræsentanter og en arbejdsgruppe af relevante medarbejdere, der arbejder med planlægning, anlæg og trafik, natur, vandløb og grundvand, spildevand, kystbeskyttelse og klima. Mariagerfjord Vand A/S og Nordjyllands Beredskab i Himmerland har taget del i arbejdet.

Sagsfremstilling

Handleplan for klimatilpasning er den første af sin slags i Mariagerfjord Kommune. Udover generelle afsnit, der omfatter hele kommunen, er indsatserne prioriteret til Hobro, som er mest udsat ved klimaændringer, hvorefter principperne for beskyttelse er overført til Mariager og Hadsund. Prioritering af indsatsområder er foretaget af Byrådet i forbindelse med afsnittet om Klimatilpasning i Kommuneplan 2013-2025. Klimatilpasning går på tværs af sektorer og skal derfor løbende indarbejdes i mange af de øvrige kommunale planer.

Klimatilpasning hviler på prognoser om den fremtidige udvikling i verden, som kan have betydning for omfanget af klimaændringer. Derfor er der en del usikkerhed i fremtidige klimascenarier og kommunerne må tage beslutning om at starte klimatilpasning på et niveau, der imødekommer fremtidige klimaændringer, men samtidigt er realistisk i forhold til mennesker, natur, miljø og økonomi.

Parametre, der har indflydelse på håndteringen af klimatilpasning er:

 • ændringer i havstigninger og nedbørsmængder
 • hyppighed af hændelser (hvert år, hvert 100 år osv.)
 • beskyttelsesniveau set i forhold til funktionskrav, serviceniveau og beredskab
 • økonomi og andre parametre, der kan have betydning for valg af beskyttelse
 • fordeling af ansvar og udgifter for klimasikring mellem det offentlige og private.

 

I Handleplan for klimatilpasning er der opstillet en række principper for at håndtere dette. Hovedprincipperne handler om tilgange til klimatilpasning, håndtering af havstigninger, håndtering af ekstremnedbør og fordeling af ansvar for klimasikring. De fire hovedprincipper er uddybet herunder.

Tilgange til klimatilpasning

Der benyttes tre tilgange til klimasikring:

Planlagt klimatilpasning: Klimatilpasning er planlagt, når det er en bevidst politisk beslutning om forventede ændringer, der kræver handling for at beskytte, bevare eller forbedre en tilstand.

Spontan klimatilpasning: Spontan klimatilpasning sker som følge af ændringer i natur og omgivelser, der truer boliger, erhverv eller andre værdier.

Proaktiv klimatilpasning: Proaktiv klimatilpasning foretages, inden følger af klimaændringer indtræffer. Foranstaltninger og strategier bidrager til at skabe opmærksomhed, give handlingsmuligheder og understøtte etablerede strukturer og politisk ledelse. Det mindsker risici som følge af klimaændringer og kan udnytte potentialer.

Håndtering af havstigninger

Ved klimasikring ved kysten skal der tages højde for behov for kystbeskyttelse, omkostninger kontra investeringer, teknik, påvirkning og skader, kystlandskab, udsyn og geologi, naturens udvikling og beskyttelse, rekreativ udnyttelse og adgang til kysten, kulturhistorie og andre relevante forhold. 

Derudover lægger handleplan op til følgende principper:

 • Der skal ikke udlægges nye arealer til boligformål under kote 2,5 med mindre, der etableres sikringsforanstaltninger mod oversvømmelser (dette er allerede en retningslinje i Kommuneplan 2013-2025.
 • Det er den enkelte bygherres ansvar at klimasikre tilstrækkeligt.
 • Principielt skal der minimum klimasikres til en 100 års hændelse i år 2050, og der skal være mulighed for at opgradere klimasikringen til en 100 års hændelse i år 2100.

 

Håndtering af nedbør

Ekstreme nedbørssituationer håndteres med udgangspunkt i følgende fem prioriterede niveauer:

1. Begræns håndtering af nedbør fx begrænsning af befæstede arealer.

2. Udnyt nedbøren f.eks. til havevanding.

3. Afled nedbøren lokalt f.eks. gennem LAR-løsninger som regnvandssøer.

4. Afled nedbøren via kloaknet herfra afledes til recipienter som vandløb og hav.

5. Lav strømningsveje til ekstremnedbør der ikke kan håndteres i kloaknettet.

Kun 5 og 10 års hændelser håndteres i spildevandssystemet. Derefter vil vandet løbe på terræn, hvorfor der er behov for at indpasse strømningsveje i den langsigtede planlægning.

Fordeling af ansvar

Udgangspunktet er, at lodsejere har ansvar for klimasikring af deres egen bolig. For kommunale projekter er principper for klimasikring inddelt i 3 kategorier:

 • Privat sikring: Ingen eller meget få offentlige funktioner, primært private interesser for grundejere og erhverv, der primært står for klimasikring i fællesskab eller enkeltvis.
 • Privat-offentlig sikring: Områder med kommunale veje eller enkelte offentlige funktioner, hvor kommunen vælger at indgå i klimasikring sammen med private.
 • Offentlig sikring (primært): Områder, der er kommunalt ejede eller med mange offentlige funktioner, hvor kommunen har en primær rolle i klimasikring.

 

Medarbejdere fra arbejdsgruppen om klimatilpasning deltager i mødet og laver en introduktion til behandling af punktet med cases, der illustrerer principperne i handleplanen.

Hvis behandlingen giver anledning til ændringer i Handleplan for klimatilpasning, vil disse blive indarbejdet, inden handleplanen sendes i høring. 

Økonomi

Handleplan for klimatilpasning giver ikke direkte anledning til budgetudvidelse, idet flere handlinger kan genenmføres indenfor de nuværende budgetrammer. Men der kan komme afledte udgifter, når specifikke projekter igangsættes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.00.00-A00-105-18

36. Ny organisering af beskyttet beskæftigelse

Forventet sagsgang

AU/SO, høring - SO/AU, ØK, BY

Anledning

Beskyttet beskæftigelse samt jobrettede forløb for ledige på Specialenheden, Sverigesvej i Hadsund er i dag organiseret under Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Det indstilles, at Specialenheden fremadrettet organiseres i Fagenheden Handicap.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At beskyttet beskæftigelse overgår til Fagenheden Handicap.

2. At budgettet overgår til Fagenheden Handicap.

3. At Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat benytter Specialenheden til de jobrettede indsatser, de ønsker at tilbyde borgerne.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 4. februar 2019, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V) og Peter Muhl (A).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 7. februar 2019, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Inddragelse

Forslaget har været sendt i høring og der er indkommet høringssvar fra;

 • Fag MED Arbejdsmarked
 • Handicaprådet.

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

På Specialenheden Sverigesvej i Hadsund er der flere former for tilbud. Den største del er beskyttet beskæftigelse, hvor der er 25 heltidspladser fordelt på 32 førtidspensionister med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse. Den beskyttede beskæftigelse er underleverandør til både private virksomheder og Mariagerfjord Kommune.

En anden del af Specialenhedens funktion er at udvikle og gennemføre jobrettede forløb for ledige med særlige behov. Dette foregår i tæt samarbejde med Jobcentret og erhvervslivet for derigennem at klargøre de ledige til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Herudover varetager Specialenheden også udredning af unge med indlæringsvanskeligheder og unge med særlige behov. De afklares til uddannelse eller arbejde, der på sigt bringer dem til selvforsørgelse.

Borgerne møder ind på et af de tre produktionsværksteder, og alle får løn for det, de laver. Arbejdet består af f.eks. maskinarbejde, smedeopgaver, montageopgaver, pakkeriarbejde, køkkenarbejde eller rengøringsarbejde. Borgergrupperne har stor glæde af at arbejde sammen side om side, og det er væsentligt at bevare.

De borgere, der typisk benytter den beskyttede beskæftigelse, får bostøtte eller botilbud via Fagenheden Handicap. Når borgerne tilbydes beskyttet beskæftigelse afregner Fgenheden Handicap i dag en takst for denne ydelse til Fgenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Det foreslås, at Specialenheden i Hadsund organisatorisk overgår til Fagenheden Handicap – herved overgår leder af Specialenheden også til Fagenheden Handicap.

Samtidigt påtænker Fagenheden Handicap at opstarte andre former for beskyttet beskæftigelse i Hobroområdet i løbet af 2019. Her vil det også være muligt at tilbyde jobrettede forløb for ledige eller for andre borgergrupper som Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker at tilbyde borgere.    

Den organisatoriske ændring ønskes for at skabe en større sammenhæng med de øvrige tilbud for borgere med handicap. Det forventes, at flere borgere med handicap vil kunne gå fra at have haft et aktivitetstilbud til at få beskyttet beskæftigelse eller endog komme i løntilskudsjob i en virksomhed.

At være i beskæftigelse betragtes som et aktivt bidrag til fællesskabet og dermed at være af betydning for andre. Beskæftigelsesbegrebet er i denne sammenhæng en fællesnævner for de daglige aktiviteter, borgere på handicapområdet indgår i. Dette kan være aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, eller ordinær beskæftigelse på særlige vilkår. For at støtte borgere med handicap i at få et meningsfuldt beskæftigelsestilbud er det væsentligt at tage afsæt i den enkeltes drømme, formåen og potentiale.  Det kræver, at der i nogen grad skræddersyes beskæftigelsestilbud.

Gennem nytænkning skal det sikres, at så mange som muligt kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er imidlertid ikke en mulighed for alle borgere med handicap. De kan, som alle andre, have drømme, som realistisk set ikke kan virkeliggøres på grund af manglende formåen eller potentiale. Dette til trods, er det væsentligt at støtte den enkelte i at nå så langt, som det realistisk set er muligt.

Derfor overvejes det, om det ville være hensigtsmæssigt, hvis Fagenheden Handicap tildeles kompetence til at bevilge løntilskud til førtidspensionister på lige fod med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Fagenheden Handicap ville i såfald også skulle til at styrke indsatsen med at finde egnede løntilskudsjob til den enkelte borger i tæt samarbejde med Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse.

Borgere, der er tilknyttet Specialenheden Hadsund, vil ikke opleve ændringer, da Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat vil have adgang til huset og derved have mulighed for at gennemføre de samme arbejdsmarkedsrettede tilbud som hidtil. Såfremt ansvaret for huset overgår til Fagenheden Handicap, udarbejdes der administrativt en brugeraftale mellem fagenhederne Arbejdsmarked og Uddannelse og Handicap, som sikrer, at der fortsat kan afvikles tilbud og aktiviteter på arbejdsmarkedsområdet, som vi kender det i dag. Det vil sige, at Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse fortsat skal kunne bruge husets faciliteter uden ekstra omkostninger, dog skal der som i dag betales for forplejning, rengøring, mødelokaler og lignende.

Punktet behandles parallelt i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Økonomi

Budgettet for Specialenheden i Hadsund overgår til Fagenheden Handicap, hvad angår Beskyttet beskæftigelse og fællesudgifter/-indtægter.

Driften af bygninger på Sverigesvej overgår hermed fuldt ud til Fagenheden Handicap.

Nuværende ledelse og administration medfølger i forbindelse med overdragelsen.

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse kan fortsat rekvirere jobrettede indsatser svarende til den del af budgettet, der vedrører Fagenheden Arbejdsmarked eller ved at tilføre yderligere ressourcer, hvis det ønskes at oprette nye eller yderligere forløb.

Den tilhørende finansiering til drift af Beskyttet Beskæftigelse og Fællesudgifter/-indtægter, Sverigesvej, Hadsund omplaceres fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse til Udvalget for Sundhed og Omsorg fra 1. januar 2019 med tilhørende årsbudget 2019 og overslagsår.

Beskyttet beskæftigelse, netto budget -538.000 kr. (takstfinansieret område).

Fællesudgifter/-indtægter, netto budget 1.753.000 kr.

Statusrapport pr. 30. november 2018 vedr. regnskabsår 2018 og Udgiftsbudget for 2019 med tilhørende poster fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.00.00-A00-2-18

37. Analyse af Havbakke børne- og familiedistrikt

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Byrådet sendte i december forslag om ændring af struktur i Havbakke børne- og familiedistrikt i høring. Der er nu indkommet høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als.

2. At Dagtilbud midlertidigt placeres i Kriblebo i Als pr. 01/01-2019.

3. At 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als pr. 01/08-2019.

4. At flytteudgifter afholdes af skolernes renoveringspulje.

5. At Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt, dog ønskes flytteudgifter finansieret af provenuet ved besparelsen i 2019.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Inddragelse

Bestyrelsen i Havbakkedistriktet (Dagtilbud og Skole) har forud for temamødet i oktober sendt en henvendelse, hvor de takker for en god proces samt hvor de opfordrer til hurtig afklaring på fremtiden (bilag).

Skole- og forældrebestyrelser, Fag MED Skole samt Lokal MED har været inddraget i processen blandt andet i forbindelse med to afholdte workshops.

Derudover har lokale interessenter blandt andet i form af repræsentanter fra borgerforeninger været inddraget.

Byrådets beslutning har været sendt i høring ved bestyrelsen og MED-udvalg i Havbakkedistriktet samt Skelundhallen.

Der er kommet høringssvar fra følgende:

 • Havbakkedistriktets bestyrelse samt Lokal-MED
 • Skelund-Veddum Hallen

 

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i foråret 2018 at igangsætte en analyse af det samlede Havbakkedistriktet og i juni måned 2018 blev konsulentvirksomheden Brøndum og Fliess udpeget til at lave analysen. Hovedopgaven var at undersøge, hvordan der kan skabes et samlet børneliv i distriktet på færre matrikler. På et lukket temamøde i oktober 2018 blev Udvalget for Børn og Familie samt Økonomiudvalget præsenteret for analysen.

Baggrunden for at igangsætte en analyse var:

1. Dels et kvalitetsmæssigt formål, hvor målet er at skabe et sammenhængende børneliv mellem skole og dagtilbud, jf. Mariagerfjord Kommunes børne- og ungepolitik, og ligeledes skabe nogle mere attraktive fritids- og kulturelle rammer, som kan give hele området et løft.
2. Dels et økonomisk fokus, hvor eksisterende kvadratmeter ønskes udnyttet bedre ved, at der sker en reduktion i antal kommunale kvadratmeter. Dette skal desuden ses i lyset af, at børnetallet i de seneste år har været faldende.

Fra skoleåret 2017/2018 har der været fælles ledelse mellem skole og dagtilbud i Havbakkedistriktet, som har det økonomiske og personalemæssige ansvar for alle fire matrikler, der omfatter to skoleafdelinger (afdeling Skelund og afdeling Als) samt dagtilbud Stjernen i Veddum og Kriblebo i Als. Det er i rapportens scenarier forudsat, at Stjernen er lukket, hvilket skyldes politisk beslutning herom.

Analysen af Havbakke børne- og familiedistrikt indeholder tre scenarier med tilhørende i alt ni versioner:

1. Det første scenarie fokuserer på at samle alle dagtilbudsaktiviteter i Skelund og alle skoleaktiviteter i Als.

2. Det andet scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Als, hvor Havbakkeskolens 4. til 9. klasse i dag er placeret.

3. Det tredje scenarie fokuserer på at samle alle skole- og dagtilbudsaktiviteter i Skelund, hvor Havbakkeskolens 0. til 3. klasse i dag er placeret.

I nogle af versionerne under scenarie 1-3 analyseres det, hvilken betydning det vil have at flytte udskolingen (7.-9. klasse) fra Havbakkeskolen til Hadsund Skole.

Forslag til proces

 • Februar 2019: endelig beslutning i byrådet.
 • 01/08-2019: elever fra Havbakkeskolen i Skelund flyttes til Havbakkeskolen i Als. Ved oprettelse af SFO på Havbakkeskolen i Als tænkes der i løsninger, hvor der kan opnås synergieffekter med børn fra Dagtilbud.
 • 01/08-2019: elever fra overbygningen på Havbakkeskolen i Als (7.-9. klasse) flyttes til Hadsund Skole.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Havbakkeskolen i Als, så børnene fra Kriblebo kan flytte ind på Havbakkeskolen i Als.
 • Budget 2020: der sker planlægning af renovering/udbygning af Hadsund Skole, så faglokaler optimeres i henhold til det nye elevtal.

Økonomi

Analysen fra Brøndum og Fliess estimerer, at ovenstående scenarie vil koste 11.300.000 kr. i anlæg og implementering. Desuden vil salg af matrikler samt reduktion i vedligeholdelsesefterslæb betyde, at den samlede engangsudgift til implementering af scenariet er 7.000.000. kr. (estimat).

Udgifter til scenariet vil indgå i budget 2020.

Scenariet vil føre til en årlig driftsbesparelse på 1.200.000 kr. (estimeret).

Udgifter i forbindelse med flytninger vil blive dækket af skolernes renoveringspulje.

Jf. budgetbemærkningerne til budget 2019 er der truffet beslutning om en rammebesparelse på 3.900.000 kr. årligt på skoleområdet. Såfremt scenarie 2.2 vedtages, vil de 1.200.000 kr. blive fratrukket besparelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt. Casper Hedegaard (B) kunne ikke tiltræde indstillingen, da han ønsker en decentral skolestruktur.

 

54.28.00-P22-1-16

38. Arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælper

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede i starten af 2017, at skolechefen skulle have mandat til at afsøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune. På baggrund af denne proces besluttede udvalget 12. juni 2018, at skolechefen skulle have mandat til at forsøge at indgå en aftale. På baggrund af en række møder foreligger der nu udkast til tre arbejdstidsaftaler.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At arbejdstidsaftalerne godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Inddragelse

Punktet har løbende været drøftet med de faglige organisationer og skolelederne.

Sagsfremstilling

Formålet med en arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er, at den skal medvirke til, at både børn og medarbejdere trives i samarbejdet om den fælles pædagogiske kerneopgave.

Historik

I november 2016 godkendte Udvalget for Børn og Familie "Værdigrundlag for Samarbejde", som var udarbejdet i et fællesskab mellem Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA, Skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune og Skolefagenheden. Dette værdigrundlag blev udarbejdet bl.a. med inspiration fra en studietur til Canada for ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere, hvor tæt forpligtende samarbejde mellem alle interessenter på skoleområdet blev angivet som en væsentlig forudsætning for den canadiske succes.

I starten af 2017 gav Udvalget for Børn og Familie skolechefen mandat til at undersøge mulighederne for indgåelse af en eventuel arbejdstidsaftale for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

I forlængelse af mandatet undersøgte Skolefagenheden sammen med repræsentanter for de ovennævnte faglige organisationer mulighederne for en eventuel arbejdstidsaftale. Det skete gennem dialog med tillidsrepræsentanter for de respektive organisationer, gennem diskussioner og ved en studietur til BUPL, DLF og KL i København. Der blev samlet op på studieturen på en arbejdsdag i Rebild. Resultatet fra Rebild blev fastholdt i en film, som blev vist på udvalgsmødet i juni 2018. I undersøgelsen blev der udpeget en række fokusområder, som blev taget med i det videre forløb.

Arbejdet med en eventuel arbejdstidsaftale blev sat på pause i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger 2018. Efter at der blev landet et centralt forlig, blev spørgsmålet om en eventuel arbejdstidsaftale taget op igen. Efterfølgende har en del kommuner i Nordjylland, blandt andet Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Rebild og Morsø indgået en arbejdstidsaftale. Ligeledes er der i Randers Kommune indgået en aftale, hvilket betyder, at en stor del af Mariagerfjord Kommunes nabokommuner har en arbejdstidsaftale.

På ovenstående grundlag gav Udvalget for Børn og Familie 12. juni 2018 skolechefen mandat til at indgå forhandlinger om en arbejdstidsaftale for pædagoger, lærere og pædagogmedhjælpere i Mariagerfjord Kommune.

Det er resultaterne af disse forhandlinger, som fremlægges til godkendelse her.

Arbejdstidsaftalerne

Arbejdstidsaftalerne skal understøtte børns læring og trivsel gennem et godt og gennemsigtigt arbejdsmiljø for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Arbejdstidsaftalerne er udarbejdet med det overordnede formål i fællesskab at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor fysisk, psykisk og social nedslidning forebygges effektivt. Formålet er desuden, at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet er der fokus på at skabe balance mellem opgaver og resurser. Arbejdstidsaftalen skal forstås i sammenhæng med "Værdigrundlaget for Samarbejde", som er det værdigrundlag, aftalerne er udarbejdet på.

Aftalerne kan læses i deres fulde længde i vedlagte bilag, hvor det ene indeholder aftalen for lærerne og det andet både indeholder aftalen for pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Nedenfor oplistes hovedelementerne i aftalerne.

Arbejdstidsaftale for lærere:

Nettoarbejdstiden for en fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder er 1680 timer pr. år.

Arbejdstiden er delt op i fire dele: Undervisningstid, samarbejdstid, professionelt råderum og en opgaveportefølje.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt undervisningstimetal på halvdelen af nettoarbejdstiden. Det maksimale undervisningstimetal består af almindelig klasseundervisning, understøttende undervisning, vikartimer, sociale arrangementer, lejrskole og andre opgaver under det udvidede undervisningsbegreb.

Arbejdstidsaftalen indeholder en maksimal samarbejdstid på 420 timer årligt. Den maksimale samarbejdstid defineres som samarbejdet mellem relevante parter i forbindelse med opgaveløsningen. Det kan for eksempel være teamsamarbejde, fagudvalgsmøder og personalemøder. Samarbejdstiden planlægges forud for skoleårets igangsættelse.

Arbejdstidsaftalen indeholder et maksimalt timeantal på 420 timer årligt til det professionelle råderum. Dog tildeles nyuddannede år et 460 timer og i år to 440 timer at regne fra dimittendtidspunktet. Det professionelle råderum defineres som forberedelse af undervisning, tilknyttede aktiviteter og faglig opkvalificering. Det professionelle råderum planlægges således, at den enkelte i videst muligt omfang kan disponere denne tid selvstændigt.

Opgaveporteføljen defineres som forskellige opgaver, der kan variere fra skole til skole. Eksempler herpå er længerevarende kurser, vejlednings-, tilsyns - og særlige koordinationsopgaver samt tid til klasse-/kontaktlærer.

  

Arbejdstidsaftale for pædagoger:

Nettoarbejdstiden for en pædagog er årlig 1672,4 timer inkl. 6. ferieuge

Arbejdstiden kan deles op i tid til SFO og pædagogfaglig opgaver i undervisningen.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

 • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagog er 1446,4 timer årligt svarende til 6,4 timer om dagen
 • der afsættes en pulje på 226 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO svarende til 1 time om dagen.

 

Når en pædagog i SFO løser opgaver i undervisningen gælder, at:

 • det maksimale undervisningstimetal er 1020 timer årligt pr. fuldtidsansat pædagog
 • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til samarbejde
 • der afsættes en pulje på maks. 326 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagog til professionelt råderum

 

Arbejdstidsaftale for pædagogmedhjælpere:

Nettoarbejdstiden for en pædagogmedhjælper er 1672,4 timer årlig.

For arbejdstiden i SFO gælder, at:

 • det maksimale børnetimetal pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper er 1546,4 timer årlig
 • der afsættes en pulje på 126 timer årlig pr. fuldtidsansat pædagogmedhjælper til planlægning, faglig opkvalificering, møder med forældre og møder i SFO 

Økonomi

Fagenheden Økonomi vurderer, at de 3 arbejdstidsaftaler kan implementeres indenfor de allerede eksisterende økonomiske rammer.

Beslutning

Leif Skaarup (A) anmodede om, at få sin habilitet i sagen vurderet.

Økonomiudvalget erklærede Leif Skaarup (A) inhabil i sagen. Leif Skaarup (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

 

17.03.22-P20-1-18

39. Effektuering af besparelse på specialundervisningsområdet

Forventet sagsgang

BF og høring - BF, ØK, BY

Anledning

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet. Der er nu forslag til konkret udmøntning af besparelserne. I bilaget er der vedhæftet en begrebsafklaring over de tilbud, som nævnes i sagsfremstillingen. Beslutningen har været sendt i høring i alle skolebestyrelser og lokale MED udvalg på skolerne.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til byrådet:

1. At de centrale konsulentfunktioner nedlægges.

2. At Den Matrikelløse Skole nedlægges.

3. At AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole omdannes fra heldagstilbud til almindeligt specialtilbud pr. 01.08.2019.

4. At specialtilbuddene AKT, ADHD og K-klasserne tildeles den samme takst pr. barn pr. 01.08.2019.

5. At alle visitationspuljens bidrag til specialtilbuddene nedjusteres med 2,5% pr. 01.08.2019.

6. At fasetillæggene til specialtilbuddene nedlægges og lægges oveni den gældende takst pr. 01.08.2019.

Udvalget for Børn og Familie, 6. februar 2019, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A), Peter Krogh Olsen (V).

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejsgruppe bestående af repræsentanter fra specialskolerne, PPR og FAG MED Skole. Desuden er skoleledergruppen, handicaprådet samt FAG MED Skole løbende blevet orienteret om processen.

Beslutningen har været sendt i høring. Der er kommet høringssvar fra følgende:

 • Fag MED Skole
 • Handicaprådet
 • Havbakkebestyrelsen
 • Rosendalskolens bestyrelse og lokal-MED
 • Søndre Skole og MF10's bestyrelse og lokal-MED
 • Astrup Skoles bestyrelse
 • Arden Skoles bestyrelse

 

Høringssvarene er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2019 godkendt en besparelse på specialundervisningsområdet på 1.666.000 kr. i 2019 stigende til 2.834.000 kr. i overslagsårene.

Der er ved budgetvedtagelsen ikke taget konkret stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes. En nedsat styregruppe og arbejdsgruppe har siden budgetvedtagelsen drøftet forskellige tiltag for at effektuere besparelsen. Af hensyn til planlægning af skoleåret 2019/20 har målet været, at besparelsesforslagene kan blive vedtaget så hurtigt som muligt.

På den baggrund anbefaler fagenheden Skole, at besparelsen effektueres ved at gennemføre følgende tiltag:

 1. Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner.
 2. Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole.
 3. Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud.
 4. Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne.
 5. Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%.
 

Ved at gennemføre ovenstående ændringer vil det naturligt medføre en række konsekvenser, som vil blive beskrevet i det følgende.

1. Nedlæggelse af centrale konsulentfunktioner:

I en årrække har der i Mariagerfjord Kommune været oprettet en service for skoler og borgere, som består i, at der har været afsat ressourcer til, at en afdelingsleder fra specialundervisningsafdelingerne for ADHD og K-klasserne blev ”frikøbt” en dag ugentligt med det formål at rådgive og vejlede omkring enkeltelever inden for de to målgrupper på de lokale distriktsskoler. Målet er at prøve at overføre pædagogikken fra specialklasserækkerne til normalklasserne, så der bliver opstillet mere hensigtsmæssige undervisning for eleverne på distriktsskolerne, og eventuelt undgå selektion til specialklasse. Ordningen har fungeret siden 2009, og konsulenterne har været brugt meget. De senere år har der dog været mindre efterspørgsel efter konsulentfunktionerne. Det vil stadig være muligt for skolerne at få konsulentbistand og sparring fra specialundervisningskonsulenten eller personalet fra PPR.

2. Nedlæggelse af Den Matrikelløse Skole:

Den Matrikelløse Skole (DMS) er et tilbud, der har fungeret siden 2009. Der er tale om en lærer, som kan hjælpe distriktsskolerne, når de har elever, der ikke kan eller vil komme i skole, og som har et større og bekymrende fravær. DMS er altså derfor et tilbud, som dels sørger for, at elever, der har et bekymrende fravær, modtager undervisning og dels hjælper elever tilbage til distriktsskolen.

Adskillige elever og familier er blevet hjulpet af DMS gennem årene, og de opsamlede erfaringer har gjort funktionen stadig mere succesfuld i en tid, hvor skolevægring er et stærkt stigende problem - både på landsplan og i Mariagerfjord Kommune. Når DMS nedlægges, vil vanskelighederne omkring skolevægring, fremadrettet væsentligst blive en udfordring for distriktsskolerne og dermed en væsentlig serviceforringelse for skolerne.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at der i foråret 2018 er blevet udarbejdet en guide for, hvordan et tværfagligt samarbejde kan forebygge, imødekomme og behandle eventuel skolevægring. Guiden er det redskab, som i sin fulde brug kan kompensere for nedlæggelsen af DMS, men der mangler et fortsat fokus på implementering af guidens handleveje.

3. Omlægning af AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole fra heldagstilbud til alm. specialklassetilbud:

AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet er i dag begge fysisk placeret på Assens Skole i det nyopførte "Kridthus". Begge tilbud er i dag et heldagstilbud, hvilket indebærer, at alle elever modtager 36 timers undervisning pr. dag. Ved at omdanne tilbuddene til et alm. specialklassetilbud vil de i stedet følge minimumstimetallene for de enkelte årgange, som er beskrevet i folkeskoleloven. I praksis betyder det, at eleverne ikke skal være på skolen nær så lang tid fremover. Ændringen i timetallene ses nedenfor:Såfremt forældre til børnene har brug for et pasningstilbud, vil det være muligt tilkøbe en SFO plads på lige fod med andre børn i kommunen.

Argumentet for at omdanne AKT-klasserne og TF-klasserne til et alm. specialklassetilbud er, at Kridthuset oplever, at mange elever udtrættes i slutningen af skoledagen, hvorfor elevernes udbytte af undervisningen ikke står mål med ressourceforbruget.

Besparelsen opnås ved, at AKT-tilbuddet får den samme takst som ADHD- og K-klasserne, idet de fremadrettet skal levere det samme antal undervisningstimer. Nedgangen i timetallet for TF-tilbuddet betyder, at taksten nedjusteres med 10%. Oversigten over ændringer fremgår under afsnittet "økonomi".

4. Synkronisering af taksterne til AKT-, ADHD- og K-klasserne:

I dag udløser en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Taksterne for en fase 1 elev (0-3. klasse) for specialtilbuddene er som følger:Som det ses modtager en elev i AKT-, ADHD- og K-klasserne ikke den samme takst. Det skyldes blandt andet, at AKT-tilbuddet hidtil har været et heldagstilbud. Det vurderes ikke, at der er pædagogisk belæg for en differentieret takst på specialundervisningstilbuddene. Der er tale om tre elevgrupper med svære handicap, men det vurderes ikke, at den ene handicapgruppe kræver flere ressourcer end den anden, for at kunne opstille et godt og hensigtsmæssigt undervisningstilbud.

Via dette link kan der findes beskrivelser af de enkelte specialundervisningstilbud: https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Born-unge-og-familier/Saerlig-stoette/Stoette-til-boern-i-dagtilbud-og-skoler

5. Visitationspuljens takst til alle specialtilbud nedsættes med 2,5%:

For at sikre den nødvendige besparelse er det nødvendigt at lave en rammebesparelse på 2,5 % på visitationspuljens takst til specialtilbuddene. En TF-elev på Assens Skole og en VG-elev på Astrup Skole er fuldt finansieret af visitationspuljen, mens visitationspuljens bidrag til de tre resterende tilbud kun udgør knap 1/3 del af den samlede takst. En rammebesparelse på 2,5 % betyder, at de dyreste tilbud nedjusteres mest pr. elev. En rammebesparelse vil som udgangspunkt betyde serviceforringelser, idet der vil være færre ressourcer i de enkelte tilbud.

6. Fasetillæg fjernes:

Udover ovenstående besparelser har det i arbejdsgruppen været drøftet, at fasetillæggene bør fjernes og lægges oveni taksten pr. elev. I dag modtager elever i specialtilbuddene et fasetillæg undtagen VG-eleverne. Det betyder, at den samlede takst for en elev i indskolingen er ca. 4000 kr. højere end en elev i udskolingen. I følge de enkelte specialtilbud bør der ikke være forskel på taksten, ligesom det er administrativt tungt at arbejde med fasetillæg. Derfor anbefales det, at fasetillægget fjernes og i stedet lægges oveni taksten. Der er altså ikke tale om en besparelse men blot en omplacering af midler.

Arbejdsgruppens anbefalinger fremadrettet 

Der har i arbejdsgruppen været drøftelser om, at der bør kigges på nogle strukturelle forandringer af hele specialundervisningsområdet, som både kan medvirke til at styrke inklusionsindsatsen samt nedbringe udgifterne til specialundervisning på længere sigt. Det drejer sig bl.a. om at:

 • Undersøge behovet for et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Øge de økonomiske incitamenter til øget inklusion på skolerne.
 • Øge de økonomiske incitamenter til tilbageslusning for specialskolerne.
 • Investere i klasseledelse.

 

På den baggrund anbefaler Fagenheden Skole, at der til foråret 2019 nedsættes en arbejdsgruppe, som kan afdække udviklingspotentialer på specialundervisningsområdet.

Økonomi

Besparelserne udmøntes med følgende virkning:Ovenstående betyder, at der fastsættes nye takster for de respektive specialundervisningstilbud. Ændringerne ses i det nedenstående skema:

 

I ovenstående skema er angivet antal elever i alt i tilbuddene (pr. 05.09.2018). Dette elevtal er udelukkende Mariagerfjord Kommunes egne børn, og det er dét elevtal, som danner grundlag for beregningerne. Specialtilbuddene vil fremadrettet modtage en lavere takst også for de elever, som kommer fra andre kommuner, men denne besparelse tilfalder ikke Mariagerfjord Kommune. Pr. 05.09.2018 er der i alt 27 elever fra andre kommuner, som hovedsageligt benytter TF-tilbuddet og AKT-tilbuddet. I praksis betyder det, at specialtilbuddene samlet set kommer til at levere en besparelse på 2.721.258 kr., hvoraf kun de 2.092.492 kr. tilfalder Mariagerfjord Kommune. Nedenfor illustreres den samlede påvirkning for de enkelte specialtilbud inkl. elever fra andre kommuner.Som det fremgår skal Assens Skole levere flest midler til besparelserne. Her skal det tages i betragtning, at både AKT- og TF-klasserne fremadrettet skal levere ca. 10 % færre undervisningstimer samlet set. Derudover fremgår det, at ADHD-klasserne skal levere færrest midler til besparelserne. Dette vurderes at være mest fair, da de i forvejen modtog den laveste takst og samtidig også har færrest elever indskrevet i tilbuddet. Det betyder, at der ikke i samme grad er mulighed for at opnå stordriftsfordele som hos de andre tilbud.

Mulige økonomiske følgevirkninger ved besparelserne:

Alle specialtilbuddene i kommunen modtager én takst pr. barn, som dækker et skole- og SFO-tilbud. Det betyder, at Assens Skole med en lavere takst fortsat skal kunne tilbyde en SFO-plads til elever i AKT og TF ud fra den givne tildeling. Dog vil der komme en indtægt for kommunen i form af forældrebetaling. I den forbindelse kan der også være en øget udgift for kommunen i form af flere økonomiske fripladser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.12.00-P20-1-19

40. Konvertering til fjernvarme på tre adresser

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget har tidligere drøftet hvorvidt Søndre skole og Tandklinikken i Hobro skal tilsluttes fjernvarme.

Tilslutningsbidraget var på det tidspunkt for højt, og det blev besluttet at genbehandle sagen, hvis tilslutningsbidraget blev sat ned.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byådet:

1. At konvertering til fjernvarme af Søndre Skole, Tandklinikken og Borgmesterkontoret i Hobro godkendes.

2. At der, såfremt punkt 1 godkendes, gives en tillægsbevilling på 225.000 kr. finansieret af kassebeholdingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere drøftet hvorvidt Søndre Skole og Tandklinikken i Hobro skal tilsluttes fjernvarme. Beslutningen var, at bygningerne ikke skulle tilsluttes, da det medførte en forholdsvis stor investering.

Der har nu været afholdt en række dialogmøder med Hobro Varmeværk, for at afklare tilslutningsudgifter samt beregningsprincipper, hvilket har medført en genberegning af sagens økonomiske forhold. Derfor foreligges sagen igen, jævnfør beslutningen om at genbehandle sagen, hvis tilslutningsbidraget kunne reduceres væsentligt.

Med udgangspunkt i dialogen om at reducere tilslutningsbidraget, har Hobro varmeværk valgt at tilsende et nyt tilbud, der i stedet for at reducere prisen omfatter endnu en bygning (Nordre Kajgade 1, Hobro).

Tilbuddet omfatter nu konvertering til fjernvarme på Søndre Skole (Skolegade 10, Hobro), Hobro Kommunale Tandklinik (Skolegade 12, Hobro) og Borgmesterkontoret (Nordre Kajgade 1, Hobro).

Tilslutningsbidraget er derfor fortsat 363.000 kroner.

Forklaring på økonomien:  

 • Det er muligt at opnå et såkaldt energisparebidrag. Med det menes, at adresserne efter en konvertering kan opnå en energibesparelse. Denne besparelse kan sælges til energiselskaber, der er pålagt at lave energibesparelser. Derfor kan besparelsen udgøre et investeringstilskud. Ud fra de opstillede forudsætninger, er det muligt at hente 250-300 MWh energibesparelse for konverteringen til fjernvarme. Det giver et energisparebidrag på cirka 103.000 kr.

 

 • Finansiering fra kommunens energisparepulje er på 260.000 kroner.

 

 • Vedligeholdelsespuljen finansierer 129.000 kroner, afledt af den 10 årige besparelse på drift af installation.

 

 • Ejendomscenteret har i forbindelse med konvertering til fjernvarme på Rosendalsskolen erfaret, at der i tilæg til varmeværkets tilbud skal afsættes midler til demontering og bortskaffelse af skorsten samt eksisterende kedler. Derfor afsættes 200.000 kroner i budgettet.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til om de ønsker at konvertere til fjernvarme.

Såfremt at der ønskes tilslutning, skal der træffes beslutning om, hvordan det resterende beløb 225.000 kr skal finansieres (se nedenfor under Økonomi).

Økonomi

Installation af fjernvarmenheder: 154.000 kr.

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende varmekilde: 200.000 kr.

Tilslutningsbidrag: 363.000 kr.

Energisparebidrag: -103.000 kr.

Energilån: - 260.000 kr.

Bidrag fra vedligeholdelsespuljen: - 129.000 kr.

Manglende finansiering: 225.000 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.00.00-P20-16-17

41. Salg af ejendom

 

20.00.00-A00-4-18

42. Mariager Saltcenter

 

00.01.00-G01-48-17

43. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

44. Eventuelt