Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Økonomiudvalget den 3. april 2019 kl. 08:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-8-17

84. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-19

85. Budget 2020-23

Forventet sagsgang

 ØK

Anledning

Af tidsplanen for Budget 2020-2023 fremgår det, at Økonomiudvalget 3. april skal behandle:

  • Regnskabserfaringer fra 2018 (vurderes, om der skal ske indarbejdelse i Budget 2020-23 eller iværksættes andre foranstaltninger)
  • Buffer 2020-23 (størrelse)
  • Øvrige budgetforudsætninger
  • Teknisk budgetforslag

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oplæg til tekniske korrektioner drøftes med henblik på indarbejdelse i Budget 2020-2023.

2. At Økonomiudvalget beslutter, om der skal indarbejdes en buffer i Budget 2020-2023 og i givet fald, hvad størrelsen på buffer skal udgøre.

3. At Økonomiudvalget beslutter, om det er driftsrammer udelukkende på servicerammen, der danner grundlag for råderumsskabelse, eller om det er driftsrammer inkl. overførselsområdet.

4. At Økonomiudvalget beslutter, om der skal omprioriteres i udvalgenes rammer, herunder om der skal ske en differentiering i forhold til, hvad udvalgene skal fremsætte råderumsskabende forslag for.

Sagsfremstilling

Regnskabserfaringer fra 2018

Der er udarbejdet oplæg til tekniske korrektioner til det oprindelige budgetforslag for 2020-2023. Forslagene til korrektioner er baseret på regnskabserfaringer fra regnskabet for 2018 og de første 3 måneders forbrug af Budget 2019. Oplægget er vedlagt som bilag. Hvis forslagene godkendes, vil de blive indarbejdet i Budget 2020-23.

Økonnomisk buffer 2020-23 (størrelse)

Med vedtagelsen af Budget 2019-22 blev det besluttet, at der ikke - som hidtil - skulle indarbejdes en økonomisk buffer i budgettet. Dermed blev budgettet reduceret med 15 mio. kr. årligt fra 2020 og årene frem. Hvis der skal indarbejdes en økonomisk buffer igen, skal der skabes et tilsvarende råderum i budgetprocessen.

Teknisk budgetforslag

Øvrige budgetforudsætninger

Tallene vedr. tilskud - markeret med rødt i overstående budgetopgørelse - er beregnet ud fra KL's tilskudsmodel ved budgetlægningen 2019. Tilskuddet i 2023 er en kopi af tilskuddet i 2022.

Afdrag på lån - markeret med rødt i ovenstående finansieringsoversigt - er uden afdrag på låneoptagelse for regnskab 2018, som først hjemtages i april 2019.

Byrådet har vedtaget nedenstående overordnede økonomiske målsætninger:

 Drift

Overskud på følgende:
Anlæg

Kr. pr. indbygger, netto:
Gennemsnitlig kassebeholdning:
2020123 mio. kr.1.300 kr.123 mio. kr.
2021130 mio. kr.1.400 kr.130 mio. kr.
2022137 mio. kr.1.500 kr.137 mio. kr.
2023137 mio. kr.1.500 kr.137 mio. kr.

 

Driftsrammer

Når udvalgene skal fremsætte råderumsskabende forslag for min. 1% af rammen, har det hidtil været på servicerammen. Det vil sige, at overførselsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering ikke er medregnet i rammen.

Forskellen er illustreret her for Budget 2020 (evt. tekniske korrektioner er ikke indarbejdet):

AnlægsrammerBeslutning

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Økonomiudvalget godkendte, at det tilstræbes, at der oprettes en økonomisk buffer i Budget 2020-23, og at størrelsen på bufferen som udgangspunkt er 10 mio. kr.

Ad 3) Økonomiudvalget besluttede, at det alene er servicerammen, der danner grundlag for råderumsskabelsen i Budget 2020-23.

Ad 4) Økonomiudvalget besluttede, at udvalgene skal fremsætte råderumsskabende forslag for 1 procent af servicerammen til mulig omprioritering mellem udvalgene i den kommende budgetlægning. Procentsatsen kan blive reguleret i forlængelse af 1. budgetopfølgning i 2019.

 

01.02.00-P00-2-19

86. Forespørgsel om ny privat udstykning vest for Valsgård

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en forespørgsel om en ny udstykning vest for Valsgård.

Sagen sendes til politisk behandling, fordi området er beliggende i landzone udenfor de eksisterende kommuneplanrammer. Udstykningen vil derfor forudsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At planlægningen for den ansøgte udstykning ikke igangsættes.

Koordinationsudvalget, 3. april 2019, pkt. 6:

Koordinationsudvalget anbefaler at følge indstillingen om ikke at imødekomme ansøgningen på nuværende tidspunkt, fordi der allerede er tilstrækkelige arealer til byudvikling i Valsgård.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget en forespørgsel om mulighederne for at foretage en ny udstykning på ejendommen matr.nr. 4h Tofte by, Valsgård. Oversigtskort er vedhæftet.

Ansøger ønsker at lave en udstykning til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området er på ca. 12 hektar. Hvis hele området ikke kan inddrages til byzone, vil ansøger vide hvor stor en del af området, der kan udnyttes.

Planlægning for nye byområder forudsætter en redegørelse efter den nye bekendtgørelse om planlægning af byvækst (BEK nr 940 af 26/06/2017). Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af den eksisterende rummelighed og behovet for arealer til byudvikling. Hvis rummeligheden er større end behovet, kan der ikke udlægges nye områder til byudviklingsformål, med mindre der udtages eksisterende områder af tilsvarende størrelse. Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) har udarbejdet en opgørelse over rummeligheden i hele kommunen, der viser, at rummeligheden er større end det forventede behov.

CBPS vurderer, at den offentlige udstykning, der er omfattet af lokalplan 107/2017 dækker behovet for boligområder i Valsgård til den 12-årige planperiode. Der bør derfor udtages arealer til byudvikling i området, hvis ansøgningen skal imødekommes. Alternativt skal der udtages et område til byformål et andet sted i kommunen.

Området er beliggende i landzone udenfor de eksisterende kommuneplanrammer. En udstykning vil derfor forudsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan, der overfører området til planlagt byzone.

CBPS vurderer, at udstykningen ikke vil være i overensstemmelse med kommuneplanens principper for byudvikling. Principperne fremgår af retningslinje 2.1.3 på side 63 i kommuneplanen fra 2013. Formålet med kommuneplanens principper er at sikre sammenhængende og velfungerende byer med klare grænser til det omgivende åbne land.

Det ansøgte områder ligger vest for Valsgård by og vest for Rostrupvej. Det er alene den nordligste del af området, der ligger i tilknytning til den eksisterende by. Rostrupvej og beplantningen omkring rammeområde VAL.O1. og VAL.O.4 (skole, hal og boldbaner) skaber på nuværende tidspunkt en klar afgrænsning af Valsgård mod vest. Kort med kommuneplanrammerne er vedhæftet.

Den ansøgte udstykning bryder med afgrænsningen og vil skabe en fragmentarisk byudvikling med en uklar grænse til det åbne land. Placeringen vest for Rostrupvej vil samtidig medføre et stort behov for krydsende trafik, hovedsageligt af bløde trafikanter til Valsgård Skole.

Boligområdet kan endvidere medføre skærpede krav til virksomhederne i erhvervsområdet nord for området, der er udlagt til lettere industri og håndværksvirksomheder.

Det skal bemærkes, at lugtgeneafgrænsningen fra de nærliggende landsbrugejendomme er undersøgt, og der er ikke beregnet lugtgener på det ansøgte område.

Mariagerfjord Kommune har fået gentagne henvendelser om udstykning af et nyt boligområde øst for Skovbovej. Dette område vil bidrage til en langt mere sammenhængende og hensigtmæssig byudvikling. Området er omfattet af kystnærhedszonen, hvorfor der skal foreligge en særlige planlægningsmæssig begrundelse for at planlægge for området. CBPS vurderer, at der ikke kan tilvejebringes en særlig planlægningsmæssig begrundelse før mulighederne i lokalplan 107/2017 er udnyttet. Området er endvidere omfattet af kommunens ansøgning om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Forslaget til landsplandirektivet for udviklingsområder i kystnærhedszonen har netop været i høring, og området ved Valsgård er ikke medtaget i forslaget.

Økonomi

De afledte kommunale udgifter vil blive undersøgt og beskrevet nærmere, hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for det ansøgte område.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.03-P15-1-19

87. Udviklingsønsker i Hadsund

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalg, ØK

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget flere ønsker om udlæg af nye boligområder ved Hadsund Syd.

Sagen sendes til politisk behandling, fordi områderne er beliggende i landzone udenfor de eksisterende kommuneplanrammer. Udstykningerne vil derfor forudsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der udarbejdes en samlet fysisk plan for nye boligområder for hele Hadsund inden udgangen af 2019, hvor ønsker om udlæg af nye boligområder i Hadsund Syd indgår.

Koordinationsudvalget, 3. april 2019, pkt. 7:

Koordinationsudvalget anbefaler at følge indstillingen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har løbende modtaget ønsker om udlæg af nye boligområder ved Hadsund.

Senest har kommunen modtaget et ønske om udstykning af tre martrikler på i alt 13,8 hektar. De ansøgte områder fremgår med grøn afgrænsning på det vedhæftede kort. Det skal bemærkes, at matrikelnummer 13a ikke kan anvendes til byudvikling, fordi den er beliggende inden for Strandbeskyttelseslinjen.

Mariagerfjord Kommune har tidligere modtaget en ansøgning om udstykning af to grunde på ejendommen matrikelnummer 5d Lystrup By, Vindblæs. Det ansøgte område fremgår med blå afgrænsning på det vedhæftede kort.

Områderne er beliggende i landzone udenfor de eksisterende kommuneplanrammer. Udstykningerne vil derfor forudsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan, der overfører området til planlagt byzone.

De ansøgte områder er helt eller delvist omfattet af vandindvindingsoplandet til Hadsund Syd Vandværk. Det har derfor ikke være muligt at imødekomme udviklingsønskerne tidligere.Efter vedtagelsen af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger”, har kommunerne overtaget myndighedsrollen fra staten.Der kan derfor nu planlægges for byudvikling inden for indvindingsoplande til almene vandværker, hvis planlægningen lever op til bekendtgørelsens krav. Ved udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udstykning ved Lyngbakken (fremgår med orange afgrænsning på det vedhæftede kort) er grundvandsinteresserne sikret ved en privatretlig deklaration, der forbyder ejeren at anvende pesticider og andre miljøfremmende stoffer inden for området.

De ansøgte områder er alle beliggende inden for kystnærhedszonen, der er fastlagt i Planloven. Områderne er ikke omfattet af kommunens ansøgning til Landsplandirektiv for Udviklingsområder i Kystnærhedszonen, fordi området indeholder særlige landskabsinteresser. Der kan derfor kun ske planlægning efter planlovens almindelige regler om kystnærhedszonen. Det betyder, at der skal foreligge en særlig planlægningsmæssig begrundelse for udstykningerne. En særlig planlægningsmæssig begrundelse kan være, at der ikke kan tilvejebringes tilstrækkelige arealer til byudvikling uden for kystnærhedszonen.

Planlægning for nye byområder forudsætter endvidere en redegørelse efter den nye bekendtgørelse om planlægning af byvækst (BEK nr 940 af 26/06/2017). Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af den eksisterende rummelighed og behovet for arealer til byudvikling. Hvis rummeligheden er større end behovet, kan der ikke udlægges nye områder til byudviklingsformål, med mindre der udtages eksisterende områder af tilsvarende størrelse. CBPS vurderer, at der udlagt tilstrækkelige arelaer til boligformål i Hadsund på nuværende tidspunkt. Der skal derfor udtages arealer til byudvikling, hvis ansøgningerne skal imødekommes. Der ligger et uudnyttet rammeområde til boligformål i Hadsund Syd på 10 hektar (HAD.B.18). Området blev udlagt i kommuneplanen fra 2009. Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) vurderer, at området ikke længere er relevant og derfor kan erstattes af andre områder til boligformål.

Der er tidligere fremkommet andre ønsker om byudvikling i forbindelse med revison af kommuneplanen. Det er for eksempel ved Højmarken ved Hadsund, som ikke kunne imødekommes på grund af drikkevandsinteresser i området.

CBPS anbefaler på den baggrund, at der laves en samlet, fysisk plan for nye boligområder ved Hadsund, så det sikres, at alle evt. ønsker om nye boligområder bliver behandlet og prioriteret samtidigt. Den fysiske plan skal understøtte Hadsunds rolle som boligby. Dette er èn ud af fem roller, der er beskrevet i udviklingsstrategien for Hadsund fra 2017. Planen skal sikre tilstrækkelige og velbeliggende boligområder samtidig med, at beskyttelsesinteresserne omkring byen varetages. Den fysiske plan skal danne grundlaget for et attraktivt boligudbud. Planen kan igangsættes efter udarbejdelse af den fysiske plan for Hobro, der forventes politisk behandlet på Koordiantionsudvalgets møde i juni 2019.

Økonomi

De afledte kommunale udgifter vil blive undersøgt og beskrevet nærmere, hvis Økonomiudvalget beslutter at igangsætte lokalplaner og kommuneplantillæg for de ansøgte områder.

Beslutning

Godkendt.

 

01.01.00-P17-1-17

88. Invitation til nye sommerhusområder og udviklingsområder I kystnærhedszonen - 2. runde

Forventet sagsgang

Koordinationsudvalget, ØK

Anledning

Ehvervsministeren har inviteret landets kystkommuner til at forberede ansøgninger til anden ansøgningsrunde for udlæg og omplacering af sommerhusområder, udviklingsområder i kystnærhedszonen og overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At der genansøges om de udviklingsområder, der ikke medtages i det kommende landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen

2. At der ikke ansøges om nye sommergrunde i kystnærhedszonen

3. At der ikke ansøges om at overføre eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone.

Koordinationsudvalget, 3. april 2019, pkt. 8:

Koordinationsudvalget anbefaler at følge indstillingen.

Sagsfremstilling

Planloven fra 2017 rummer blandt andet mulighed for udlæg af udviklingsområder i kystnærhedszonen, udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder, og overførsel af sommerhusområder til byzone. De nye muligheder skal indarbejdes i landsplandirektiver, der udstedes af ministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner.

Første ansøgningsrunde blev gennemført i 2017, hvor Mariagerfjord Kommune ansøgte om udlæg af 26 udviklingsområder i kystnærhedszonen samt et nyt sommerhusområde på 4,7 hektar ved Øster Hurup.

Erhvervsministeren fremsendte 19. december 2018 et tilsagnsbrev om, at Mariagerfjord Kommune har fået tildelt 15 sommerhusgrunde. Erhvervsstyrelsen anmodede samtidig om en ny afgrænsning af det ansøgte areal, så det blev reduceret og tilpasset til 15 sommerhusgrunde. Center for Byråd, Personale og Strategi (CBPS) har i samarbejde med ansøger udarbejdet en ny afgrænsning af området, der er fremsendt til Erhvervsstyrelsen. Den nye afgrænsning af området vil indgå i forslaget til landsplandirektiv for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, der endnu er ikke offentliggjort.

Forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen har netop været i offentlig høring. Ansøgningen indeholdt 26 områder på i alt 6.541 hektar. I forslaget til landsplandirektivet er der medtaget 19 områder, hvoraf de otte udviklingsområder er medtaget i beskåret form. Det betyder, at syv områder helt er udeladt. Det samlede areal af udviklingsområderne i forslaget til landsplandirektivet er nu kun 2.296 ha. Mariagerfjord Kommune afsendte et administrativt høringssvar, der blev godkendt af Økonomiudvalget 20. marts 2019. Det fremgår af høringssvaret, at Mariagerfjord Kommune ønsker at fastholde alle ansøgte udviklingsområder (høringsvaret er vedlagt som bilag).

Erhvervsministeren inviterer nu til anden ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 1. december 2019 (Invitationen er vedlagt som bilag). Der kan igen ansøges om udlæg af udviklingsområder i kystnærhedszonen, udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder til byzone.

Det betyder, at der kan ansøges om de udviklingsområder i Mariagerfjord Kommune, som ikke indgår i det endelige landsplandirektiv, der endnu ikke er offentliggjort. CBPS vurderer, at alle ansøgte udviklingsområder i Mariagerfjord Kommune overholder Planlovens krav. Forslaget til landsplandirektivet er dermed ikke i overensstemmelse med planlovsreformens intention om at give bedre muligheder for vækst og udvikling i kystnærhedszonen. Ansøgningen kan udarbejdes på grundlag af den vedtagne kommuneplanstrategi og ansøgning fra 2017.

Erhvervsstyrelsen meddelte i forbindelse med udsendelse af tilsagnsbrevet om sommerhusgrunde, at der ikke kan udlægges nye sommerhusgrunde i anden ansøgningsrunde, hvis der ikke udtages eksisterende, uudnyttede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. CBPS har gennemgået de uudnyttede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Der er seks uudnyttede sommerhusområder på Østkysten med et samlet areal på ca. 32 hektar. Dertil kommer fire områder ved Ajstrup på i alt ca. 13 hektar. Oversigtskort er vedhæftet. Der foreligger ingen konkrete ønsker om nye udlæg af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen og CBPS vurderer, at de 10 områder udgør et varieret udbud af udviklingsmuligheder.

Endeligt vurderer CBPS, at der umiddelbart ikke er sommerhusområder, der med fordel kan overføres til byzone.

Beslutning

Godkendt.

 

Lukkede dagsordenspunkter

82.02.00-G10-2-18

89. Salg af ejendom

 

82.02.00-G10-11-18

90. Salg af ejendom

 

13.06.02-G10-2-19

91. Aftale om forkøbsret

 

00.01.00-G01-48-17

92. Orienteringssager

 

00.01.00-G01-49-17

93. Eventuelt