Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. februar 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

17. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

04.04.00-P00-1-18

18. SDU undersøgelse idrætshaller fysisk tilstand

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Som en del af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’ er der lavet en undersøgelse af idrætsanlægs fysiske tilstand i 23 kommuner, herunder idrætshaller og svømmehaller i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

2. At undersøgelsen bruges, sammen med vedligeholdelsesplaner og andre undersøgelser, i det videre arbejde med revidering af Vedligeholdelses- og Energipuljen.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune indgår i forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – organisering, styring og ledelse’. I en del af projektet er der undersøgt idrætsanlægs fysiske tilstand. Denne undersøgelse er nu færdig. Undersøgelsen er foretaget på idrætsanlæg i 23 forskellige kommuner.

I Mariagerfjord Kommune indgår alle idrætshaller undtagen Skelund-Veddum Hallen i undersøgelsen.

Forskningsprojektet er gennemført af Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk

Universitet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (Idan) og har målt på følgende dimensioner:

- Grundlæggende konstruktioner

- Aktivitetsarealer

- Udendørs ankomstforhold

- Indendørs opholdsarealer

- Omklædningsrum

- Dagslys og transparens

Metode:

Mange kommuner får løbende udarbejdet eftersyn af idrætsfaciliteter og idrætsanlæg i kommunen. Ofte sker det med henblik på at kortlægge tilstand og renoveringsbehov, som efterfølgende danner baggrund for at prioritere vedligeholdelses- og renoveringsindsatser. Der findes imidlertid ingen standardiserede metoder til samlet at vurdere forhold i idrætsanlægs fysiske tilstands betydning for brugeroplevelsen, som bruges på tværs af kommuner. Dette har litteratursøgning og henvendelse til interessenter i branchen bekræftet. For at der bliver mulighed for, at sammenligne idrætsanlægs fysiske tilstand på tværs af kommuner, har det derfor været nødvendigt, at udvikle en ensartet metode, der er anvendt på alle idrætsanlæg i undersøgelsen.

Metoden undersøger idrætsanlægs fysiske tilstand på tre områder:

1) Konstruktioner.

2) Indvendige forhold med betydning for brugeroplevelsen (med særligt fokus på aktivitetslokalerne).

3) Indeklima med fokus på, hvordan det generelt er at opholde sig i anlægget.

For at øge ensartetheden i vurderingerne af idrætsanlægs fysiske tilstand er vurderingerne foretaget af personer, der har en uddannelsesmæssig ensartet baggrund som konstruktør eller tilsvarende bygningsmæssig faglighed (herefter kaldet konstruktøren). Konstruktøren er blevet bedt om, at foretage en faglig vurdering af idrætsanlæggenes fysiske tilstand. Data blev indsamlet via spørgeskemaer, som var suppleret med fyldigt informationsmateriale om de enkelte spørgsmål.

I vurderingen af anlæggets fysiske tilstand er anvendt et skema med spørgsmål, som konstruktøren har besvaret med en skala fra 1-4, hvor 1 er bedst.  

Fagenheden bemærker til ensartetheden, at man skal være opmærksom på, at undersøgelsen ikke er lavet af samme person i alle kommuner, men af samme person indenfor den enkelte kommune. Der kan derfor være markante forskelle på hvordan og hvor grundigt undersøgelsen er foretaget i den enkelte kommune. Det er derfor fagenhedens opfattelse, at sammenligningsgrundlaget på tværs af kommuner heller ikke med denne metode nødvendigvis er retvisende.

Resultater

Alle resultater for den enkelte hal kan ses i undersøgelsen, så her følger en mere generel opsamling.

Den grundlæggende konstruktion:

I forhold til den grundlæggende konstruktion, målt på klimaskal og isolering ligger den samlede score for alle haller på 3,0 eller derunder. Dog er der et tydeligt billede af, at der generelt de fleste steder vurderes at isolering scorer dårligere end klimaskal.

Aktivitetsområder:

Her er der målt på gulve i aktivitetsområder samt indeklima. Generelt ligger alle haller samlet på en score på 3,0 eller pænt derunder. Dog ses der flere steder, at indeklimaet vurderes til at være mindre godt eller dårligt. Et enkelt sted vurderes det, at gulv bør udskiftes.

Ankomstforhold:

Her er der undersøgt på fliser, indgangsparti samt udendørs kunstig belysning. Generelt ligger den samlede score her på 2,5 og derunder.

Opholdsarealer:

På dette område er der målt på inventar og indeklima (fx varme og ventilation) i opholdsområderne. Samlet set ligger scoren på maksimalt 3,0 samt de fleste steder pænt herunder.

Omklædningsrum:

Konstruktøren har målt på vedligehold af omklædningsrum og behovet for en renovering/delvis renovering. Flere steder er omklædningsrummene vurderet til 3,0 (trænger delvist til renovering) og enkelte steder til 4,0 (omklædningsrummene burde renoveres nu).

Dagslys og transparens:

Her er der målt på mængden af dagslys samt muligheden for at se, hvad der foregår i aktivitetsområderne fra eksempelvis foyer og opholdsområder. Den samlede score er på 3,0 på de to områder, dog med væsentlige forskelle mellem de enkelte haller.

Sammenligning med resten af landet:

I undersøgelsen er der lavet en sammenligning af vurderingerne på tværs af landets kommuner. Vurderingen er naturligvis ud fra de pointtal den enkelte konstruktør har givet i den enkelte kommune. Generelt bliver anlæggene i Mariagerfjord Kommune vurderet en smule dårligere end gennemsnittet i både region Nordjylland og på landsplan. I størstedelen af de vurderede forhold er der dog tale om en lille forskel i forhold til gennemsnittet. Største forskelle ses på omklædningsrum samt på den grundlæggende konstruktion.

Svømmehaller:

De tre svømmehaller i Mariagerfjord Kommune er også vurderet i undersøgelsen. Undersøgelsen viser her næsten samme billede som i idrætshallerne, hvor især tilstanden på flere omklædningsrum vurderes til at trænge til en snarlig renovering. Sammenlignet med gennemsnit i region Nordjylland og på landsplan er det også på især omklædningsrum, at svømmehallerne i Mariagerfjord skiller sig ud i forhold til øvrige svømmehaller.

Samlet vurdering:

Det er fagenhedens opfattelse, at undersøgelsen giver en pejling af tilstanden af idrætsanlæggene, men at undersøgelsen ikke alene giver et nuanceret billede af den fysiske tilstand. Fagenhedens anbefaling er derfor, at undersøgelsen bruges sammen med tidligere vedligeholdelsesplaner samt en dialog med hver enkelt idrætsanlæg med henblik på, at skabe et overblik over forventede vedligeholdelsesopgaver de kommende år. Dette overblik kan danne grundlag for en politisk drøftelse af hvorledes de afsatte midler i vedligeholdelsespuljen bør prioriteres de kommende år.

Fagenheden har lavet en handleplan for dette arbejde. Fagenheden anbefaler, at de enkelte haller samt hallernes samarbejdsudvalg inddrages i arbejdet med vedligeholdelsesplaner samt udkast til prioritering af midler i vedligeholdelsespuljen.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Godkendt.  

 

00.32.00-S00-2-18

19. Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY.

Anledning

Som led i afslutningen af regnskabet for 2018 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte midler på 6,586 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2019. 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af oprindelig budgetramme samt et underskud på op til 5 % af oprindelig budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2018 udskrevet pr. 17. januar 2019.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige årsregnskab 2018 for Mariagerfjord Kommune.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet den 28. marts 2019.

Fordeling af overførsler:

 • Mariagerfjord Bibliotekerne - 2.310.000 kr. (hensat til renovering/modernisering på Biblioteksafdeling Hobro)
 • Kulturskolen - 100.000 kr.
 • Ungdomsskolen - 163.000 kr.
 • Rold Skov Natur og Kulturcenter - 405.000 kr. (knyttet til igangværende projekter)
 • Hadsund Svømmehal - 103.000 kr.
 • Bie Centret - 75.000 kr.
 • Folkeoplysningsområdet - 1.603.000 kr. (Note i bilag)
 • Diverse eksterne midler - 480.0000 kr. (se specifikationer i bilag)
 • Diverse overførselsansøgninger - 1.517.000 kr

Økonomi

Tillægsbevilling på 6,586 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-2-18

20. Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY.

Anledning

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At uforbrugte anlægsmidler på 8,638 mio. kr. overføres til 2019.

2. At de fem angivne projekter på oversigten afsluttes i 2018. 

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2018 har Økonomi udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2019.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb som ønskes overført.

Hvis der på oversigten er projekter, hvor der er et merforbrug, skal der tages stilling til, hvordan dette merforbrug skal finansieres.

Endeligt skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal afsluttes i 2018.

Økonomi

Tillægsbevilling på 8,638 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

18.00.00-Ø40-159-18

21. Kl. 17.00: Dialog omkring ansøgning fra Frivilligcentret

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Frivilligcenter Mariagerfjord ansøgte i efteråret 2018 Udviklings- og talentpuljen om 40.000 kr. til projektet Flere frivillige hænder.

Foreningsrådet, der indstiller ansøgninger til Udviklings- og talentpuljen til Udvalget for Kultur og Fritid, indstillede ansøgningen til tilsagn på 40.000 kr. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde 27. november 2018 at give afslag.

Frivilligcentret undrer sig over afslaget og har anmodet om en dialog med Udvalget for Kultur og Fritid for at uddybe projektet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Udvalget tager stilling til genbehandling af sagen og træffer beslutning om evt. bevilling.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Mariagerfjord undrer sig meget over beslutningen om, at give afslag og har anmodet om en dialog med Udvalget for Kultur og Fritid, for at uddybe de bevæggrunde, der ligger bag og hvad projektet sigter på.

Inden mødet er Frivilligcenter Mariagerfjord blevet bedt om at besvare følgende spørgsmål skriftligt:

 • Konkrete eksempler fra andre kommuner på, hvor mange frivillige, der er fundet til forskellige typer af events og arrangementer i forbindelse med Frivilligjob.dk.
 • Oplysning om konkret efterspørgsmål fra vores kommune, om frivilligcentrets hjælp til at finde frivillige og til hvilke tiltag.
 • Der ønskes et uddybende budget for projektet.

 

Frivilligcentret har efterfølgende fremsendt supplerende materiale, der indgår i sagen som bilag.

Leder af Frivilligcentret vil på mødet (kl. 17.00) orientere om projektet. 

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede at genbehandle sagen og at tilddele projektet 20.000 kr. til den 2. årige periode.

For stemte: Svend Skifter Andersen (A), Thomas Høj (A), Per Laursen (V), Peder Larsen (F), Jørgen Pontoppidan (V) og Jane Grøn (A).

Imod stemte: Danny Juul Jensen (V)

 

27.69.40-P07-1-19

22. Årsberetning 2018 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

TM/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning 2018 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen 2018 fra Seniorrådet godkendes. 

Inddragelse

Seniorrådet godkendte årsberetningen på seniorrådsmøde 15. januar 2019.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2018 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet som vanligt har været inddraget i budgetprocessen, hvor Seniorrådets udtalelse medvirkede til at begrænse nedskæring på puljen til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

27.69.48-K07-1-19

23. Årsberetning 2018 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2018 for Handicaprådet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At årsberetningen for Handicaprådet 2018 godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 16. januar 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2018.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

20.00.00-A08-3-18

24. Orientering vedr. Kulturelt Samråd

Forventet sagsgang

KF

Anledning

På baggrund af reduktion i tilskuddet til Kulturelt Samråd i 2019, har rådet indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. februar 2019 vedrørende afklaring af rådets fremtid.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid vil orientere om igangværende dialog med Kulturelt Samråd angående fremtiden.

Økonomi

Kulturelt Samråd er bevilget et tilskud på 25.000 kr. i 2019.

Beslutning

Drøftet.

 

20.01.00-Ø40-1-19

25. Ansøgning om tilskud fra Kulturkajen til Projektet Anne – en pige fra Hobro

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden Kultur og Fritid har modtaget ansøgning fra en sammenslutning af aktører på "Kulturkajen" (Sydkajen) i Hobro om økonomisk tilskud til projektet "Anne - en pige fra Hobro", der er et historisk teaterevent i Det Røde Pakhus på havnen. Forestillingerne opføres i august-september 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At projektet støttes med 50.000 kr. sammensat således:

 • 41.000 kr. (overførte midler fra 2018 knyttet til bufferen i forhold til refusionssystemet til egnsteatre).
 •   9.000 kr. af de frie kulturelle midler.

Sagsfremstilling

Kulturkajen i Hobro er et nyt samarbejde mellem Maritimt Kulturcenter, Gasmuseet, Nordjyllands Historiske Museum, Højbjerg og Simmelsgaard, Kunstetagerne og Himmerlands Teater. Alle er relateret til havnestrøget og strøget op til Store Torv. Der skal arbejdes for at styrke synlighed og aktivitet i kulturlivet i samarbejde med bl.a. Hobro Værft, Hobro Handel, Mariagerfjord Erhvervsråd, restauranter m.v. Endvidere skal relationer til uddannelsesinstitutioner og bibliotek udvikles yderligere.

Det første store projekt bliver i 2019 og er:

Anne – en pige fra Hobro

Historien er bygget på virkelige hændelser fra den store brand i Hobro i 1813. Historien udvikles til en historisk teaterevent, der opføres i Det Røde Pakhus på Kulturkajen i Hobro.

Branden opstod i købmand Jens Mikkelsens baghus, det nuværende Adelgade 42, og var påsat af købmandens tjenestepige Anne Catrine Nielsdatter Bjerregaard. Købmanden havde opdaget, at tjenestepigen havde stjålet fire alen sækkelærred, og havde truet med at jage hende bort. Enten som hævn herfor eller i håbet om at købmanden ville glemme tyveriet, hvis han var optaget af en brand, tændte hun ilden. Mere end 30 bygninger nedbrændte.

Anne Catrine Nielsdatter Bjerregaard blev dømt for brandstiftelse og mordbrand, og blev den 14. marts 1814 halshugget og brændt på bålet

Trods mange forsøg på benådning, blev dommen eksekveret på Brune Bakke vest for Hobro, under overværelse af en tusindtallig tilskuermængde.

Ved skæbnens ironi blev tilbageslaget fra branden startskuddet til en opblomstringsperiode for Hobro, hvor kilder fra 1855 og frem betegner Hobro, som en af de fem mest fremgangsrige købstæder.

Visionen for projektet er, at skabe en moderne tidssvarende teaterforestilling forankret i vores fælles DNA: vores fælles historie. Ved at fortælle vores fælles historie, gives publikum oplevelser, der kan pege på nye veje, skabe refleksion og sætte nye vinkler på de måder vi tænker og oplever vores virkelighed på.

Historien vil blive formidlet gennem nyskreven dramatik og musik og opført som et professionelt teaterprojekt. Projektet åbner for stor borgerinddragelse for frivillige, som aktivt vil bidrage til gennemførelsen og der kan suppleres med en række øvrige aktivitetsmuligheder, såsom:

 • Undervisningsmateriale
 • Historiefortælling om efterfølgende opblomstring
 • Dilemmaspil
 • Udstilling

 

Budget:

Udgifter til produktionen fremgår af ansøgning og beløber sig til 370.000 kr. + moms.

Finansiering:

 • Billet og barsalg (8 forestillinger) 135.000 kr.
 • Mariagerfjord Kommune  50.000 kr.
 • Diverse fonde, herunder LAG 185.000 kr. (der er pt. tilsagn om 95.000 kr.)

 

Fagenheden vurderer, at projektet skaber fornyet sammenhængskraft mellem en række lokale kulturaktører i Hobro, og at det kunstneriske setup er særdeles professionelt.

Økonomi

Fagenheden har anvist økonomisk råderum, dels af overførte teatermidler, dels tilskud fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

26. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Orientering fra arbejdsgrupper nedsat på Udvalgets visionsseminar.
 • Plan for videre arbejde med visionerne/fyrtårne for Kultur og Fritid - fastsættelse af datoer.
 • Fastlæggelse af dato for besigtigelsestur i Mariager / Hobro (forslag: Mandag 18.marts kl. 16-20 eller tirsdag 26.marts kl. 16-20):

  • Mariager Saltcenter
  • Museumsgården, Mariager
  • Medborgerhuset, Hobro
  • Fyrkat, Hobro

 • Fastsættelse af dato for dialogmøder med institutionslederne.
 • Udvalgets deltagelse i Kulturmødet på Mors - 22.-24.aug.
 • Tilbud om elite/talent kurser.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Arbejdsgrupper nedsat på Udvalgets visionsseminar.
 • Det videre arbejde med visionerne/fyrtårne for Kultur og Fritid
 • Fastlæggelse af dato for besigtigelsestur i Mariager / Hobro (Tirsdag 26.marts kl. 16-20)
 • Fastsættelse af dato for dialogmøder med institutionslederne.
 • Udvalgets deltagelse i Kulturmødet på Mors - 22.-24.aug.
 • Tilbud om elite/talent kurser.
 • De nye fysiske rammer for Mini-byggerne i Bies Gaard og ombygningen af turistkontoret i Mariager
 • Forpagtningsaftale vedr. Hadsund Camping og Vandrehjem.
 • Aktiv ferie-arrangementet.
 • Udfordringer omkring unge-miljø i Mariager Hallen.
 • Spørgsmål omkring evt. Kulturfærge og Kunstnermiljø
 • Evt. kommende punkter på næste møde.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V) 

 

00.01.00-G01-50-17

27. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet

 

Lukkede dagsordenspunkter

20.04.01-S00-1-18

28. Opnormering af stilling