Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 4. april 2019 kl. 17:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.20.00-G01-1206-19

30. Status på ressourceforløb

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om status på ressourceforløb i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen om ressourceforløb tages til efterretning.

Inddragelse

Repræsentanter fra Rehabiliteringsteamet er inviteret til at deltage i udvalgsmødet for at belyse emnet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har ønsket at få status på ressourceforløb på årsrulleplanen.

Status på ressourceforløb fremlægges til mødet.

Repræsentanter fra Rehabiliteringsteamet deltager under punktets behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-P20-1-16

31. Årsberetning 2018 Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet årsberetning for Ungestrategi Mariagerfjord Kommune for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019. Årsberetningen fremsendes via de stående udvalg til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At den udarbejdede årsberetning for 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Ungestrategien blev politisk vedtaget i april 2017. I forbindelse med vedtagelse af strategien blev det fastlagt, at der skal udarbejdes en årsrapport, som tilgår Byrådet.

Der er nedsat en styregruppe for implementeringsprocessen, som består af skolechefen, handicap- og familiechefen, arbejdsmarkedschefen og centerleder for Ungecenter Mariagerfjord.

Den nedsatte styregruppe er ansvarlig for udarbejdelse og formidling af årsberetning.

Der foreligger beretning for perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-P20-1-16

32. Ændrede målsætninger for Ungestrategi

Forventet sagsgang

BF/AU/KF, ØK, BY

Anledning

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien er forældede i forhold til nye nationale målsætninger, ligesom det har vist sig, at nogle af målsætningerne ikke er mulige at måle på.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:
1. At målsætningerne i Ungestrategien justeres i overensstemmelse med de nationale målsætninger, som præsenteres nedenfor i sagsfremstillingen.
2. At der udarbejdes beretning og måling på Ungestrategien hvert andet år i lighed med kvalitetsrapport på dagtilbud, familie og skole. 

Sagsfremstilling

I den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” – som også indeholder den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende Kommunale Ungeindsats (KUI), er der ændrede nationale målsætninger.

De oprindelige målsætninger i Ungestrategien fra 2017 udsprang af daværende nationale målsætninger. Der er derfor behov for at justere målsætningerne for Ungestrategien. så de følger de nationale mål.

De nye nationale målsætninger ser således ud:

I 2025:

 • skal 85 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, skal være reduceret med minimum 20 %.

 

I 2030:

 • skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
 • skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked, være halveret.
 • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

 

Målsætninger for Ungestrategien i Mariagerfjord Kommune vil se således ud:

 • Vi vil indfri de nationale mål for 2025 og 2030.

 

Vi ønsker desuden at supplere de nationale målsætninger med følgende lokale målsætninger:

 • Vi vil styrke fastholdelse unge som er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der måles på fastholdelse tre, ni og 15 måneder efter 9. klasse.
 • Vi vil reducere andelen af unge på uddannelseshjælp. Vi vil dels reducere varigheden af de længste forløb, samt reducere tilgangen af unge til uddannelseshjælp.

 

Ungestrategien går på tværs af flere fagenheder. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der måles på de nye målsætninger i samme kadence som kvalitetsrapporter på dagtilbud, familie og skole. Det bliver dermed muligt, at sammenholde mønstre på skoleområdet med mønstre på unge- og uddannelsesområdet.

Det vil sige, at der ikke udarbejdes rapport årligt, men hvert andet år. Næste beretning på Ungestrategien vil således være i 2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.00-S00-1-19

33. Budget 2020-23. Beskæftigelsesområdet

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der ønskes en indledende drøftelse med henblik på budget 2020-23 og drøftelse af afvikling af temadag den 2. maj jævnfør årsrulleplanen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At udvalget drøfter ønsker til budget 2020-23, herunder fokuspunkter til temamødet den 2. maj.

Sagsfremstilling

Indledende drøftelse af budget 2020-23 på beskæftigelsesområdet og drøftelse af ønsker til temaer til behandling på temamødet i maj 2019.

Fagenheden Arbejdsmarked udarbejder med udgangspunkt i de fremkomne ønsker et program for temadagen den 2. maj. Programmet udsendes en uge inden mødet.

Beslutning

Drøftet og emner noteret.

Temamødet og ordinært møde holdes 2. maj i tidsrummet 16.00 til ca. 20.00.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.20-P07-14-08

34. Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 2. halvår 2018

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der er udarbejdet en oversigt over kontrakter med andre aktører og eksterne og interne aftaler.

Oversigten gælder andet halvår af 2018, som fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse til orientering.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At oversigten over kontrakter med andre aktører tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt over kontrakter med andre aktører og eksterne og interne aftaler. Oversigten udarbejdes to gange årligt.

Nye aftaler i andet halvår 2018:

Der indgået én ny aftale mellem Ungecenteret og SOSU Nord.

 • SOSU Nord: "Brobygningsforløb til omsorg, sundhed og pædagogik”

Forløbet skal motivere og opkvalificere unge til at fortsætte på en erhvervsuddannelse inden for omsorg, sundhed og pædagogik.

Uændrede kontrakter og aftaler:

Der er ikke sket ændringer i de øvrige aftaler og kontrakter. Der er ingen ophørte kontrakter i andet halvår af 2018.

 • A2B Mariagerfjord: "Danskuddannelse for voksne udlændinge" og "Dansk på jobbet".
 • Jg Advice: "Arbejdsmarkedsrettet coaching" og "Mentorforløb".
 • Job Vision: "Myndighedsopgave vedr. forsikrede ledige" og "Job i fokus - med job som mål".
 • Markman: "Fleksjobforløb".
 • PPL Plus: "Sundhedsfaglig rådgivning".
 • Quick Care: "Work at Health".
 • Specialenheden: "Autisme-forløb", "Jobtræningsforløb for unge med indlæringsvanskeligheder", "Ressourcer i fokus", "Træningsbane til arbejde", "Værkstedstræning".
 • Teknik og Byg: "Ny VAKS", "STRAKS-aktivering - unge".  

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

15.00.20-P07-14-08

35. Tilsyn med andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 2018

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der er ført tilsyn med andre aktører i beskæftigelsesindsatsen som led i den kommunale tilsynspligt. Tilsynet har ikke påvist kritisable forhold.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune skal sikre, at andre aktører varetager opgaverne efter gældende regler.

I 2018 er der gennemført tilsyn hos en anden aktør - Quick Care.

Tilsynet har ikke påvist kritisable forhold.

Der er ikke gennemført tilsyn hos aktører, som havde under 5 henviste borgere på tidspunktet for tilsynene, eller som havde aftaler, der var under udfasning i sidste del af 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

00.01.10-G01-4-14

36. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Formand- og næstformandsmøde med frivilligcenter Mariagerfjord
 • Optaget på ungeuddannelserne i Mariagerfjord

 

Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Adelsteen (O)

 

Lukkede dagsordenspunkter