Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 3. oktober 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
65Godkendelse af dagsorden
66Nedsættelse af uddannelsesråd
67Orienteringssager
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

65. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) og Casper Hedegaard (B)

 

15.00.00-A00-2-19

66. Nedsættelse af uddannelsesråd

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse besluttede på mødet 8. august 2019, at Fagenheden Arbejdsmarked skal arbejde videre med et konkret beslutningsoplæg til videre politisk behandling.

Sagen sættes derfor på dagsordenen med forslag til et kommissorium for et eventuelt nyt Uddannelsesråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om der skal nedsættes et Uddannelsesråd i Mariagerfjord Kommune. Uddannelsesrådet nedsættes midlertidigt fra 1. januar 2020 og indtil 31. december 2021. Ved udgangen af 2021 foretages en evaluering af rådets virke med det formål at vurdere om rådet skal gøres permanent.

  

2. At såfremt der ønskes nedsat et nyt uddannelsesråd, indstilles desuden, at der afsættes 200.000 kr. pr. år på budget 2020 og 2021 til afholdelse af de nødvendige udgifter i forbindelse med Uddannelsesrådets udarbejdelse af en uddannelsesstrategi med videre. Den resterende forventede udgift på 50.000 kr. pr. år afholdes af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse via puljen 'Frie aktivitetsmidler' i 2020 og i 2021.

Den forventede årlige udgift skønnes dermed at kunne afholdes indenfor en ramme på i alt 250.000 kr. årligt - inklusiv markedsføring/drift af hjemmeside, arrangementer og løntimer til servicering af rådet samt evt. ekstern bistand med videre.

Sagsfremstilling

Kommisorium for Uddannelsesrådet for Mariagerfjord Kommune:

Baggrund

Mariagerfjord Kommune ønsker at medvirke til at fremme Hobro som uddannelsesby.
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har afholdt en temadag om uddannelse, som viste et stort behov for at synliggøre de kvaliteter, der allerede findes og et behov for at videreudvikle og fremtidssikre uddannelsesområdet blandt andet ved yderligere satsning på samarbejdet mellem uddannelsesmiljøet, erhvervslivet og kommunen.

Uddannelsesrådet nedsættes med virkning fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

I slutningen af 2021 evalueres rådets arbejde med henblik på at træffe politisk beslutning angående om rådet skal fortsætte arbejdet efter 31. december 2021.

Formål

Uddannelsesrådet nedsættes af Byrådet som rådgivende samarbejdsforum for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Uddannelsesrådets primære opgave er at udarbejde et forslag til uddannelsesstrategi.

Uddannelsesrådet skal bistå med at sætte fokus på de vigtigste spørgsmål med henblik på at styrke Mariagerfjord Kommune som uddannelsessted og Hobro som uddannelsesby.
I arbejdet med at styrke Hobro som uddannelsesby skal Uddannelsesrådet lægge særlig vægt på at medvirke til at ruste uddannelsesinstitutionerne i den skarpe konkurrence mellem uddannelsesbyer i Danmark om at tiltrække studerende og markedsføre Hobro som uddannelsesby. Denne oprustning skal ske i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kultur- og idrætsliv.

Uddannelsesrådet skal have fokus på at tiltrække nye uddannelser og uddannelsesinstitutioner til lokalområdet.

Uddannelsesrådet skal samarbejde og koordinere sin indsats med regionale udviklingsinitiativer og andre fora/netværk, der beskæftiger sig med uddannelse og kompetenceudvikling.

Uddannelsesstrategi

Rådet tager initiativ til udarbejdelse af uddannelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune, som indstilles til drøftelse og godkendelse i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
Rådets indledende drøftelser vil tage udgangspunkt i, at den overordnede målsætning omkring styrkelse af Hobro som uddannelsesby kan anskues fra mange forskellige synsvinkler:

 • Det faktiske udbud af uddannelser.
 • Uddannelsernes image.
 • Hobro som by betragtet (attraktive ungdomsboliger, kulturelle og idrætslige tilbud m.v.).
 • Den generelle erhvervsudvikling i regionen, herunder beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse med videre. Således at der sikres en fælles overordnet forståelse i rådet af, hvordan man kan medvirke til at styrke Hobro som uddannelsesby.

 

Rådets sammensætning

Rådet skal sammensættes således, at dets medlemmer bredt dækker både udbudssiden (uddannelsesinstitutionerne) og efterspørgselssiden (erhvervslivet) og har fingeren på pulsen i forhold til de generelle strømninger på uddannelsesområdet og kultur- og fritidslivet.

Rådets medlemmer skal tilsammen have indsigt i både lokale, regionale og nationale forhold.

Uddannelsesrådet sammensættes på følgende vis:

 • 2 Repræsentanter udpeget af Byrådet - heraf 1 fra Udvalget for Kultur- og Fritid og 1 fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Formanden udpeges af Byrådet blandt de to repræsentanter udpeget af Byrådet.
 • 2-3 Repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner med aktiviteter i Mariagerfjord Kommune i 2020. Udpeges af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
 • 1-2 Repræsentanter for elever/studerende fra lokale uddannelsesinstitutioner. Udpeges af Ungdomsrådet i Mariagerfjord Kommune.
 • 2-3 Repræsentanter fra erhvervslivet - heraf 1 repræsentant fra Forretningsudvalget eller Repræsentantskabet i Mariagerfjord Erhvervsråd og 1-2 repræsentanter fra lokale virksomheder udpeget af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse efter dialog med Erhvervsrådet.
 • 1-2 Repræsentanter fra fritids- og kulturlivet udvalgt blandt kommunens Kultur Fyrtårne. Udpeges af Udvalget for Kultur og Fritid.
 • 1 Repræsentant fra Ungecentret.

 

I alt 9-13 faste repræsentanter til rådet. 

Rådet kan inddrage yderligere ekspertise til sit arbejde, hvor det skønnes nødvendigt.

Organisering og arbejdsform

Mariagerfjord Kommune stiller sekretariatsfunktion til rådighed for Uddannelsesrådet.

Uddannelsesrådet nedsættes med virkning 1. januar 2020 til 31.december 2021.

Uddannelsesrådet mødes fire gange om året samt efter behov.

Uddannelsesrådet vedtager sin forretningsorden på sit første møde.

Administrative bemærkninger:

 • Der er mulighed for at nedsætte et råd efter § 17.4 eller som et samarbejdsforum efter de almindelige principper i kommunalfuldmagten.
  Byrådet har 22. november 2018 behandlet nedsættelse af § 17.4-udvalg. Det fremgår af sagsfremstillingen, at der skal udarbejdes kommissorium for udvalgenes arbejde og at kommissorierne skal godkendes i Byrådet.
  Det fremgår også, at der ønskes en begrænsning i antallet af nedsatte § 17.4-udvalg og at § 17.4-udvalg er et midlertidigt udvalg. Dette er blandt andet begrundet i, at den administrative understøttelse er ressourcekrævende.
  Hvis der vælges nedsat permanente udvalg, vil ressourcetrækket være tilsvarende højere, idet understøttelsen så skal være fortløbende og permanent.

 

 • Status på uddannelsesområdet er i øvrigt, at der i forvejen er indgået en partnerskabsaftale mellem Mariagerfjord kommune og Ungdomsuddannelserne lokalt.
  Styregruppen for partnerskabsaftalen er sammensat bredt og på ledelsesniveau. Repræsentanterne er udpeget på tværs af fagenheder og på tværs af de lokale uddannelsesinstitutioner i Mariagerfjord Kommune.
  Formålet med partnerskabet er et strategisk og praktisk samarbejde lokalt, der sigter mod at støtte de unge i at tage en uddannelse, at blive fastholdt i en uddannelse og i at gennemføre en uddannelse.
  Der er mulighed for at bruge partnerskabsaftalen som afsæt til en dialog med de lokale ungdomsuddannelser om uddannelsesstrategi og om styrkelse af Hobro som uddannelsesby.

 

 • Der er også mulighed for at kombinere processen med ad-hoc møder med aktørerne på området og med politisk deltagelse fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
  Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse vurderer derfor, at opgaven vedrørende udarbejdelse af en uddannelsesstrategi og styrkelse af Hobro som uddannelsesby, også kan løses på andre måder end gennem nedsættelse af et nyt Uddannelsesråd. 

Beslutning

Ad 1: Udvalget indstiller, at der nedsættes et Uddannelsesråd i Mariagerfjord Kommune, som beskrevet under pkt. 1.

Ad 2: Indstilles godkendt.

 

00.01.10-G01-4-14

67. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • At der kl. 15.00 forud for næste udvalgsmøde vil være rundvisning i Jobcentret.
 • Møde i Sundhedspolitisk samling i klyngenetværket om sundhedsaftalen.
 • Møde i projekt "Samspil med Succes" (erhvervsplaymaker-projektet).
 • Projekt i samfundsfag og matematik på Mariagerfjord Gymnasium med bl.a. Arden Skole.

 

Taget til orientering.  

 

Lukkede dagsordenspunkter