Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Seniorrådet den 15. januar 2019 kl. 10:00 i Mødelokale 3, Hadsund rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendes.

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

2. Orientering fra medlemmer

Beslutning

Lene Lundsgaard:

 • Har modtaget invitation til møde i Arden den 22. januar 2019 vedr. folder og hjemmeside for Aktiv Senior. Lene videresender invitation.

 

 • Der er modtaget indbydelse fra ledende sygeplejerske Susanne Rasmussen i forbindelse med kursus om Pallliation og døden den 6. marts 2019 og den 19. marts 2019. Der er afsat 2 pladser til Seniorrådets medlemmer. Lene Lundsgaard og Jens Jensen tilmeldes.

 

Jens Peter Ellefsen:

 • Foreslår temadrøftelse om genoptræning.

 

 • Seniorrådets Ældrekonference 2019 skal planlægges. Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af Jens Peter Ellefsen, Ole Knudsen, Lene Lundsgaard og Lisbeth Roth.

 

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

3. Orientering fra Sundheds- og Ældrechefen

Anledning

Sundheds- og ældrechefen orienterer bredt om, hvad der rører sig på området.

Indstilling

Sundheds- og ældrechefen indstiller:

 1. At orientering tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

 Sundheds- og ældrechefen vil blandt anden informere om:

 • egenbetaling på akutpladser
 • udskrivningsteamet
 • musikterapeut
 • dagcentre

 

Beslutning

 Orientering fra Sundheds- og Ældrechefen:

 • Egenbetaling på akutpladser - Der undersøges om egenbetaling på akutpladsere skal tilbagebetales.
 • Udskrivningsteamet - I udskrivningsteamet på Hobro sygehus, er der p.t. kun 1 medarbejder.
 • Musikterapeut - Der opslås en fast stilling som musikterapeut, således at der er 2 musikterapeuter på plejecentrene. Financieres af værdighedsmidler.
 • Dagcentre - Jfr. budget 2019 skal der spares ca. 1 mill. på dagcentre. Der spares 2 stillinger. Visitationskriteriet udvides til også at omfatte ensomhed.
 • Lone Dahl Andersen er ansat i en midlertidig konsulentstilling, og arbejder bl.a. med rekruttering af sosupersonale
 • Administrationen har påbegyndt arbejde med revision af vedtægter, forretningsorden og valgregler for Seniorrådet. Revideret materiale præsenteres for Seniorrådet til drøftelse i foråret 2019. Seniorrådet foreslår, at der også ses på vedtægter for Beboer- og pårørenderåd.
 • På 3 plejecentre er der indgået aftale med Berendsen om tøjvask. Foreløbig for 1 år.
 • Der er fokus på personalesituationen på Myhlenbergparken.
 • Tue arbejder for at imødekomme Seniorrådets ønske til orientering om fastsættelse af generelle takster på plejecenterområdet.

 

John Bastrup var fraværende.

 

05.00.00-P15-1-18

4. Trafikhandlingsplan 2019

Forventet sagsgang

Intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, UTM

Anledning

Fagenheden Teknik & Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan for 2019, som hermed sendes i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og som Udvalget for Teknik og Miljø efterfølgende bedes drøfte og godkende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

1. At Seniorrådet afgiver evt. høringssvar til Trafikhandlingsplan 2019.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2019 sendes hermed i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Fagenheden Teknik & Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen, så den er tilpasset udviklingen i trafikken og uheld. Desuden inddrager Trafikhandlingsplanen borgernes løbende henvendelser i den fremtidige trafikplanlægning.

Uheldsudviklingen for 2018 har vist en stigning i forhold til de foregående år.

Hvilke faktorer der spiller ind i den konkrete stigning er svære at identificere, og forventningen er da også fortsat, at målsætningen for 2020 kan realiseres, under forudsætning af en fokuseret indsats.

Trafikhandlingsplan 2019 udpeger og prioriterer projekter, der skal gennemføres i 2019 og 2020 samt efter 2020. I Trafikhandlingsplanen er cykelprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2018 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2018 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2019.

I 2018 har Teknik & Byg modtaget 26 relevante henvendelser:

•4 imødekommes med nye projekter

•13 projektforslag skal undersøges nærmere

•1 imødekommes med allerede udpegede projekter

•8 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

  

De 4 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2019.

Ved hver henvendelse har der været løbende dialog med ansøger.

Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2019 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Beslutning

Ingeniør Anders Lynge Haagensen, Trafik og Byg gav en grundig orientering om Trafikhandlingsplanen.

Seniorrådet tog Trafikhandlingsplan 2019 til efterretning.

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-G01-5-18

5. Informationsmøder for kommende folkepensionister

Anledning

Seniorrådet har gennem en årrække afholdt informationsmøder for kommende folkepensionister i kommunen.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At Seniorrådet godkender de foreslåede datoer for afholdelse af informationsmøder i 2019

Sagsfremstilling

Seniorrådet besluttede på mødet den 11. december 2018, at der fremadrettet holdes ét informationsmøde om foråret og ét om efteråret for de kommende folkepensionister i kommunen.

Mødestedet går på skift mellem kommunens fire store byer, således at der henover en to-årig periode afholdes et informationsmøde i hver af de fire byer; Hobro, Hadsund, Mariager og Arden.

Administrationen foreslår, at orienteringsmøderne i 2019 holdes:

 • 9. maj 2019

Hadsund KulturCenter

Kirkegade 2-4, Hadsund

 • 14. november 2019

Biecentret

Nordvestvej 4, Hobro

På møde i Seniorrådet 11. december 2018 blev nedsat en arbejdsgruppe for planlægning af informationsmøder. Lene Lundsgaard, Erik Jensen og Mariane Enevoldsen udgør arbejdsgruppen.

Beslutning

Seniorrådet arbejder på, at der kan laves en personlig indbydelse via e-boks.

De foreslåede datoer og steder godkendes. Møderne afholdes fra kl. 10 til 12.

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-P07-1-19

6. Årsberetning 2018 for Seniorrådet

Forventet sagsgang

Seniorråd, TM/SO/KF, BY

Anledning

Årsberetning 2018 for Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Formanden indstiller til Seniorrådet:

1. At årsberetningen for 2018 godkendes.

2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet om at tage årsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Seniorrådets årsberetning for 2018 er rådets arbejde i løbet af året nærmere beskrevet. Årsberetningen er vedlagt som bilag.

I årsberetningen fremhæves blandt andet, at Seniorrådet som vanligt har været inddraget i budgetprocessen, hvor Seniorrådets udtalelse medvirkede til at begrænse nedskæring på puljen til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

7. Mødested for næste møde

Anledning

Mødesteder for Seniorrådsmøder i 1. halvår af 2019 aftales.

Indstilling

Formanden indstiller:

 1. At forslag til mødelokaliteter i resten af 2019 drøftes.
 

Sagsfremstilling

For 1. halvår 2019 foreslås afholdelse af Seniorrådets møder som nedenfor:

 • 12. februar 2019 Hadsund Rådhus, Mødelokale 2
 • 12. marts 2019 Hadsund Rådhus, Mødelokale 2
 • 8. april 2019 Hobro Friplejehjem
 • 7. maj 2019 Plejecenter Solgaven
 • 11. juni 2019 Plejecenter Teglgaarden

 

Beslutning

Godkendt.

John Bastrup var fraværende.

 

27.69.40-G01-3-17

8. Eventuelt

Beslutning

Intet.

John Bastrup var fraværende.

 

Lukkede dagsordenspunkter