Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 27. juni 2019 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

117. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

03.02.10-Ø60-1-16

118. Godkendelse Skema C, Kirketerp, Lejerbo Hadsund

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Lejerbo Hadsund fremsender Skema C for 26 familieboliger for "Kirketerp, Hobro" til godkendelse.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Skema C med 26 familieboliger og en samlet anskaffelsessum på 50,580 mio. kr., godkendes

2. At den endelige husleje på 870 kr. m2 godkendes

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 146:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 22. december 2016 byggesummen på 50,580 mio. kr. (Skema B).

Byggeriet er nu afsluttet, hvorfor byggeregnskabet (Skema C) fremsendes til godkendelse.

Der er overensstemmelse mellem den godkendte byggesum og byggeregnskabet.

Huslejen er på 870 kr. pr. m2 excl. forbrugsafgifter. Dette giver en månedlig husleje på ca.:

- 7.100 kr. for 3-værelses lejligheder på 98 m2

- 7.300 kr. for 2- værelses lejligheder på 100 m2

- 8.200 kr. for 4-værelseslejligheder på ca. 113 m2

Økonomi

Uændret i forhold til Skema B med et grundkapitallån på 5,058 mio. kr., som er afholdt i 2018. Uændret støttesagsgebyr på 126.000 kr., der er bogført i 2018.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

03.11.03-G00-2-19

119. Ansøgning Afdeling 22, Morellgade1-3 om lejeforhøjelse

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Hobro Boligforening, Afdeling 22, Morellegade 1-3, Hobro, ansøger som følge af udskiftning af køkken i lejligheden Morellgade 3, 2. th., om godkendelse af optagelse af lån på ca. 63.000 kr. og lejeforhøjelse på ca. 10,80 %.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At afdeling 22, Hobro, optager et ustøttet 15-årigt lån med variabel rente til udskiftning af køkken i lejligheden på Morellgade 3, 2. th.

2. At ansøgningen om lejeforhøjelsen på 10,80 % godkendes

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 147:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

På afdelingsmøde 7. september 2015 i Hobro Boligforening, afdeling 22, blev det besluttet at implementere kollektiv råderet, så modernisering af køkkener og bad kan finansieres af afdelingen.

Det betyder, at de beboere, der for eksempel ønsker et nyt køkken, får det betalt af fælles lån og betaler lånet tilbage over huslejen via en huslejeregulering.

Lejeren af Morellgade 3, 2. th., har ønsket at få køkkenet udskiftet. Afdelingen optager i forbindelse med udskiftningen af køkkenet et ustøttet 15-årigt lån med variabel rente på ca. 63.000 kr. Dette udløser en huslejestigning på ca. 10,80% svarende til en stigning på 471 kr. pr. måned.

En lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde, der overstiger 5 % af nuværende husleje, kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.00.00-Ø00-1-18

120. Udlodning af provenu fra salg af HMN GasNet P/S

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

HMN GasNet P/S blev i marts måned 2019 solgt til Energinet.

I forlængelse heraf udloddes et provenu til interessentkommunerne.

Mariagerfjord Kommunes nettoprovenu udgør en indtægt på 26,443 mio. kr. efter betaling af statsafgift.

De kommuner, der modtager et provenu i forbindelse med salget, skal i henhold til de statslige afgiftsregler ved salg af energivirksomheder enten betale 60% af provenuet i statsafgift eller betale 20% i statsafgift og deponere de restende 80% i 10 år med løbende udbetaling.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet vælger at betale 20% i statsafgift og deponere de resterende 80% i 10 år med løbende udbetaling.

2. At der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på 33,054 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen.

3. At der i 2020 gives en tillægsbevilling på 6,611 mio. kr. til betaling af statsafgift på 20%, som tages af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 148:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 29. marts 2019.

På repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 blev det besluttet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr.

Mariagerfjord Kommunes ejerandel udgør 2,361%, og der udloddes nedenstående provenu efter statsafgift.

 Mariagerfjord Kommunes provenu iht. ejerandel 33.054.000 kr.
 Statsafgift 20% -6.610.800 kr.
 Nettoprovenu 26.443.200 kr.

 

Økonomi

Udlodning af provenuet giver Mariagerfjord Kommune en indtægt på 33,054 mio. kr. i 2019. Af dette provenu skal der i 2020 betales 20% i statsafgift svarende til 6,611 mio. kr..

Samlet set giver udlodningen et nettoprovenu på 26,443 mio. kr., som tilføres kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

01.02.05-P17-1-18

121. Endelig vedtagelse af Lokalplanforslag 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 132/2018 for et boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de indstillede ændringer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Lokalplanforslaget vedtages endeligt med følgende ændringer:

 • I § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres i andre materialer f.eks. i træ, naturskifer og facadeplader.
 • I § 7 ændres muligheden for at terrænregulere til + 0,5/- 1 meter.
 • I § 8.2 fjernes den pasus der siger, at: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet". 


Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 100:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A). 

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 155:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening.

 • De vil have mulighed for at anvende andre materialer end mursten til byggeriet.
 • De ønsker, at det tilføjes til § 6.1, at man også må anvende træ, naturskifer og facadeplader.
 • De vil gerne have ændret § 7, så de kan få mulighed for at terrænregulerer +/- 1 meter i stedet for +/- 0,5 meter.
 • De ønsker at få fjernet den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet", da de laver parkeringsbåse vinkelret på vejen og anlægger vejen med en bredde på 7 meter, så der er plads til at bakke ud fra båsene.

 

Fagenhedens kommentarer

Fagenheden vurderer, at de nye materialer kan tilføjes uden at forslaget skal i fornyet høring, men at muligheden for terrænregulerer +/- 1 meter er så væsentlig en ændring, at den skal i en ny høring i mindst 14 dage ved naboerne. Sætningen i § 8.2 kan ændres uden fornyet høring.

Fagenheden anbefaler:

 • at der i § 6.1 tilføjes, at facaderne primært skal opføres i mursten, men at dele af bygningen godt kan opføres andre materialer som for eksempel træ, naturskifer og facadeplader.
 • at § 7 ændres, så der er mulighed for at terrænregulere til +0,5 / -1 meter. Det vil samlet set ikke øge bebyggelsens højde og påvirker dermed ikke naboerne negativt i forhold til nærværende lokalplanforslag. Dermed vurderer Fagenheden, at ændringen ikke kræver en ny høring af lokalplanforslaget.
 • at den pasus i § 8.2 der siger: "Restarealet udlægges som rabat mod parkeringsarealet" fjernes.  

 

Overnævnte forhold vil skulle konsekvensrettes i lokalplanen, men det vurderes, at der er tale om mindre ændringer, som ikke medfører, at planerne skal ud i en ny høring.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening ønsker at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lav boliger. Planområdet er beliggende imellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej og et rekreativt område med syd. Mod vest ligger et vådområde, der også fungerer som regnvandsbassin. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Ølsvej, hvorfra der etableres vejadgang til området.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre arealet til tæt/lav boligbebyggelse og sikre stiforbindelse til boligområderne mod nord og det rekreative areal mod syd. Boligerne udlægges i seks rækker, vinklet i forhold til hinanden og i forhold til de eksisterende boliger ved Hvilhøjvej således, at der skabes mest muligt luft og udsyn fra boligerne til omgivelserne.

Vejadgang

I nærværende lokalplanforslag er udlagt en vejadgang, som ikke er optimal i forhold til projektet. Derfor har fagenheden sideløbende arbejdet med at sikre jord til en alternativ vejadgang, og det er nu lykkedes. Den alternative vejadgang kan ikke indarbejdes i lokalplanforslaget, da det vil udløse en ny offentlig høringsperiode. I stedet gennem føres etableringen af vejadgangen som et rent vejprojekt, efter der er givet dispensation fra § 8.2 der regulerer vejens beliggenhed.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

01.02.15-P16-2-18

122. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 40 Boligområde ved Hvilhøj i Hobro.

Byrådet bedes tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 99:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Inddragelse

Kommuneplantillægget har været i for-offentlighed i henhold til Planlovens § 23c, idet der er tale om udlæg af nyt byudviklingsområde, der ikke er udlagt som rammeområde i kommuneplanen.

Kommentarer fra for-offentlighedsfasen

Der er modtaget to høringsvar i for-offentlighedsfasen. Det ene svar omfatter forhold, der ikke er direkte relevante for kommuneplantillægget. I det andet høringssvar, omfattende 14 beboere ved Hvilhøjvej, undrer beboerne sig over, at der må bygges på et rekreativt område udlagt i kommuneplanen, hvor der vokser den beskyttede orkidé Maj-Gøgeurt. Man er desuden bekymrede for beliggenheden tæt på eksisterende bebyggelse, ligesom vejadgangen til området er uvis. De foreslår alternative placeringer enten nord eller syd for den planlagte bebyggelse, hvor der i dag er tomme grunde/ubebyggede arealer.

Fagenhedens kommentarer til for-offentlighedsfasen

I den gældende Lokalplan nr. 4/2007 er der redegjort for, at arealet er udlagt til rekreativt formål på grund af grundvandsinteresser. I lokalplanen er der desuden redegjort for, at arealet kan ændres til boligområde, såfremt disse grundvandinteresser forsvinder, hvilket er sket med flytningen af drikkevandsboringen på Skivevej. Dette kræver dog en ny planlægning, hvilket sker med nærværende kommuneplanforslag med tilhørende forslag til Lokalplan 132/2018.

Om anvendelsen af det rekreative areal til boligformål skal henvises til vedlagte bilag "Levested for den beskyttede orkidée Maj-gøgeurt", der synliggør udbredelsen af Maj-Gøgeurten og, hvor der er tale om beskyttelseshensyn. Den planlagte udvidelse af boligområdet berører ikke det beskyttede område.

Bebyggelsen relaterer sig direkte til de eksisterende udlejningsboliger ved Hvilhøjvej, som dermed samlet set vil fremstå som en homogen boligbebyggelse med samme bygningsmæssige udtryk til forskel fra anden placering i området.

Vejadgangen til området sker som en selvstændig vejadgang fra Ølsvej og vil ikke berøre de nuværende boliger ved Møldrupvej/Hvilhøjvej.

Offentlig høring

I høringsperioden indkom én indsigelse fra Hobro Boligforening, som ikke er relevant i forhold til kommuneplantillægget. Indsigelsesbehandlingen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Hobro Boligforening har ønsket at udbygge foreningens boliger syd for Hvilhøjvej med endnu en boligetape til 21 tæt/lave boliger. Planområdet er beliggende mellem den eksisterende rækkehusbebyggelse ved Hvilhøjvej, et rekreativt område syd og vest herfor, og Ølsvej mod øst.

Formål 

Forslag til Tillæg nr. 40 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 132/2018 og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Det område, som Forslag til Lokalplan 132/2018 omfatter, er ikke omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt at udarbejde Forslag til Kommuneplan nr. 40, så lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde HOB.B.43 til også at omfatte det nye planområde. 

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

05.01.00-P20-1-16

123. Cykel-/gangsti langs Dokkedalvej nord for Øster Hurup

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Aage V. Jensens Fond har rettet henvendelse med tilbud om at indgå i en aftale med Mariagerfjord Kommune om at anlægge en dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvej fra Øster Hurup frem til den offentlige strandpark.

Fagenheden Teknik og Byg har i samarbejde med fonden udarbejdet udkast til projekt og samarbejdsaftale. Byrådet anmodes om at godkende begge dele og meddele bevilling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At skitseprojekt for en 1,2 km lang, dobbeltrettet cykel-/gangsti med krydsningshelle og ombygning af eksisterende parkeringsplads godkendes.

2. At der meddelse en samlet udgiftsbevilling på 3.070.000 kr. til projektets gennemførelse.

3. At der meddeles indtægtbevilling på 2.250.000 kr. i bidrag fra Aage V. Jensens Fond til anlæggelse af cykel-gangsti og parkeringsplads.

4. At momsforpligtelse på 400.000 kr. finansieres af frigivne midler til "Projekt Vildthegn, Lille Vildmosefredningen" under Udvalget for Teknik og Miljø.

5. At der meddeles tillægsbevilling på 420.000 kr. finansieret af kassen til stikrydsning og projektledelse.

6. At fagenheden bemyndiges til at indgå endelig samarbejdsaftale med Aage V. Jensens Fond og til at gennemføre projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 157:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet skitseprojekt for etablering af 1,2 km dobbeltrettet cykel-/gangsti på primært på vestsiden af Dokkedalvej og ombygning af den eksisterende rasteplads 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune.

Med projektet øges trafiksikkerheden for den store cyklende og gående rekreative trafik mellem Øster Hurup, Kattegat Strand Camping, den offentlige strandpark og Udsigtstårnet i Lille Vildmose. Når projektet er gennemført, mangler der 3,0 km cykelsti fra den offentlige strandpark op til kommunegrænsen samt 5,0 km cykelsti derfra til Dokkedal i Aalborg kommune, før en sammenhængende østkyststi er færdig i Nordjylland.

Cykelstiprojektet består af 3 sammenhængende projekter:

 1. Der anlægges en 1.200 m lang dobbeltrettet cykel-/gangsti langs Dokkedalvejs vestside fra den eksisterende byport (midterhelle) i Øster Hurups nordlige udkant forbi Udsigtstårnet frem til den eksisterende gangtunnel under vejen og over til den eksisterende parkeringsplads ved den offentlige strandpark øst for Dokkedalvej. Stien anlægges på Aage V. Jensens Fonds ejendom langs Dokkedalvej og får status som offentlig sti. I den forbindelse udskifter og flytter fonden selv det eksisterende hegn langs Vildmosefredningen, så der kan blive plads til stien. Den eksisterende byport belyses og ombygges til krydsning for bløde trafikanter. Pris 1,6 mio. kr.
 2. Den eksisterende rasteplads (parkeringsplads) 1,5 km fra kommunegrænsen til Aalborg kommune ombygges til en egentlig parkeringsplads med kapacitet til 23 biler. Pris 650.000 kr.
 3. Der anlægges ny krydsningshelle mellem den nye sti og Kattegat Strand Campings indgang af hensyn til trafiksikkerheden for bløde trafikanter. Krydsningshellen belyses. Pris 350.000 kr.
 

I projekterne er der indregnet udgifter til projektering og tilsyn. Fonden har tilkendegivet at ville finansiere punkt 1 og 2. Bidraget fra fonden vil udløse gavemoms på 17,5%. Mariagerfjord kommune skal således finansiere gavemoms på ca. 400.000 kr., krydsningshelle på ca. 350.000 kr. og egen projektledelse på ca. 70.000 kr. - i alt 820.000 kr.

Projektet kræver en del myndighedsgodkendelse, og særligt skal der dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.

  

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

05.26.10-P19-1-19

124. Principbeslutning om ekspropriation til venstresvingsbane og cykelsti, Valsgård

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med byggemodningen ud fra lokalplan 107/2017 for boligområde i Valsgård er der behov for arealerhvervelse ud mod Rostrupvej til brug for cykelsti og venstresvingsbane.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt Byrådet vil erhverve arealet ved ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der træffes principbeslutning om ekspropriation af ca. 350 m2 af matr. 4cq, Valsgård By, Valsgård, som illustrereret på vedlagte kortbilag.

Udvalget for Teknik og Miljø, 11. juni 2019, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 159:

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalget også indstiller, at principbeslutningen også omfatter de 177 m2 af matr nr 4C, Valsgaard By, Valsgaard.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodningen ved Rostrupvej i Valsgård er der behov for erhvervelse af et areal til cykelsti og venstresvingsbane.

Grundejeren har tilkendegivet, at han ikke ønsker at afhænde arealet i fri handel, men alene afstå arealet, såfremt kommunen beslutter at arealet skal eksproprieres.

Principbeslutning om ekspropriation er derfor nødvendig for at kunne gennemføre projektet.

Den endelige beslutning om ekspropriation/erhvervelse af arealet sker ved Byrådets senere behandling.

Fagenheden Teknik og Bygs bemærkninger 13. juni 2019

Efter behandlingen i Udvalget for Teknik og Miljø 11. juni 2019 er kommunens rådgiver blevet opmærksom på, at der også bliver behov for at erhverve et mindre areal på 177 m2 af en landbrugsejendom (matr. nr. 4c, Valsgård By, Valsgård) nord for den nye adgangsvej. Ejendommen ligger uden for byggemodningsområdet, men arealet er nødvendigt for at kunne anlægge en venstresvingsbane på Rostrupvej.

Da tillægsarealet er af beskeden størrelse, anbefaler Teknik og Byg, at Byrådet udvider indstillingens omfang og lader erhvervelse af de 177 m2 være omfattet af nærværende sags principgodkendelse af ekspropriation.

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

29.30.08-G01-2-18

125. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Forventet sagsgang

SO/BF/AU, ØK, BY

Anledning

Sundhedskoordinationsudvalget har den 24. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen 2019, der nu fremsendes til godkendelse i de nordjyske kommuner.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet:

 1. At Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. At der udpeges fire repræsentanter til Sundhedspolitisk Samling.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. juni 2019, pkt. 50:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at følgende udpeges til Sundhedspolitisk Samling:

 • Jan Andersen, formand Udvalget for Sundhed og Omsorg.
 • Edin Hajder, formand Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
 • Mette Binderup, SKU medlem og medlem af Udvalget for Børn og Familie.
 • Helle Mølgaard, SKU medlem og medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Fraværende: Niels Erik Poulsen.

Udvalget for Børn og Familie, 6. juni 2019, pkt. 49:

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at følgende udpeges til Sundhedspolitisk Samling:

 • Jan Andersen, formand Udvalget for Sundhed og Omsorg.
 • Edin Hajder, formand Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.
 • Mette Binderup, SKU medlem og medlem af Udvalget for Børn og Familie.
 • Helle Mølgaard, SKU medlem og medlem af Udvalget for Sundhed og Omsorg. 

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C), Søren Greve (V).

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. juni, pkt. 43:
Indstilles godkendt, idet udvalget samtidig indstiller at Edin Hajder (A) udpeges til Sundhedspolitisk Samling.

Fraværende: Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B)

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Region Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Den nye sundhedsaftale sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem fem politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår
 

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper:

 1. Børn og unge med særlige udfordringer
 2. Borgere med psykisk sygdom
 3. Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.
 

I denne aftale er der ikke på forhånd opstillet konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”. I den forbindelse skal alle kommuner udpege fire politiske repræsentanter til de politiske klynger. Medlemmer er Sundhedskoordinationsudvalget er på forhånd udpeget, hvorfor Mette Binderup (S) qua sit medlem heraf er udpeget. De øvrige pladser forventes udpeget blandt udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet, ligesom det kan ske blandt politikere der er en del af arbejdet omkring Sundhedskoordinationsudvalget. Der skal således udpeges tre politiske repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune udover Mette Binderup (S).

Sundhedsaftalens proces

Forud for godkendelse af Sundhedsaftalen var der i december 2018 til januar 2019 høringsrunde i regionens 11 kommuner. Høringssvarene har på forskellig vis bidraget til det endelige udkast til Sundhedsaftalen 2019 der nu forelægger til godkendelse.

Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019. Herefter vil arbejdet med at implementere sundhedsaftalen blive igangsat. Blandt andet med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling 20.09.2019.

Sundhedsaftalen 2019 er vedhæftet som bilag

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

29.00.00-G01-14-18

126. Godkendelse af ny sundhedspolitik

Forventet sagsgang

SO/KF/TM/BF/AU, ØK, BY

Anledning

Processen for udarbejdelse af en ny sundhedspolitik for Mariagerfjord Kommune er nu kommet så langt, at høringsperioden er afsluttet. Den reviderede Sundhedspolitik 2019-2025 er derfor sendt ud til alle fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune godkendes.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 29. april 2019, pkt. 41:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Kultur og Fritid, 30. april 2019, pkt. 46:

Indstilles godkendt.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. maj 2019, pkt. 95:

Indstilles godkendt idet udvalget noterer sig, at også anvendelsen af naturen spiller en fortsat og stigende rolle for folkesundheden.

Udvalget for Børn og Familie, 7. maj 2019, pkt. 35:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peter Krogh Olsen (V).

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 141:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Peder Larsen (F)

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, 12. juni 2019, pkt. 42

Indstilles godkendt, idet udvalget bemærker, at der også på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet er flere sundhedsrettede tiltag.

Pia Adelsteen (O) og Casper Hedegaard (B) var fraværende.

Inddragelse

I høringsperioden fra februar til 1. april 2019 har borgere, Hovedudvalget for MED, fagenhederne samt Senior-, Handicap-, Forenings-, Integrations- og Landistriktsråd haft mulighed for at kommentere udkast til Sundhedspolitik 2019-2025 for Mariagerfjord Kommune. De indkomne høringssvar findes i bilaget "Oversigt høringssvar".

Høringssvarene udtrykker generelt en forhåbning om at fastholde ambitionen samt et ønske om et bredt, inddragende og tværgående fokus ved udmøntning af sundhedspolitikken. Som følge af høringen er politikken revideret på følgende områder:

 • Medarbejdersiden i Hovedudvalget foreslår, at ordet ”både” og ”og egen sundhed” fjernes fra afsnittet "…at det skal være en naturlig del hos alle ansatte i kommunen at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed.” Afsnittet er nu ændret til følgende: "…at sikre rammerne til at alle ansatte i kommunen kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende både i forhold til borgernes og egen sundhed".
 • Administrationen i Dagtilbud foreslår et par ord mere på afsnittet "Sundhedsvaner (rygning, kost, alkohol, fysisk aktivitet)". Afsnittet er nu ændret til "Sundhedsadfærd (positiv eller negativ adfærd, som påvirker livsstil og sundhed med fokus på faktorerne kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet)".

 

De indkomne høringssvar vil desuden indgå i det videre arbejde med sundhedspolitikken og de strategier, der udarbejdes ved politikkens udmøntning.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 er behandlet politisk og administrativt og afventer nu den endelige godkendelse i Byrådet. Sundhedspolitikken er udformet i et løbende samarbejde med Byrådet og på tværs af fagenheder. Desuden har både borgere, medarbejdere og relevante råd i februar og marts 2019 haft mulighed for at kommentere politikken. Den reviderede politik findes i bilaget "Sundhedspolitik 2019-2025".

Mariagerfjord Kommunes ambition i sundhedspolitikken er, at "Sammen skaber vi de bedst mulige rammer og vilkår for det gode liv". Fremadrettet venter en opgave med at beskrive og udfolde temaerne mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. I det arbejde er hensigten, at indsatsområderne lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig opsporing får et særligt gennemgående fokus på tværs af alle strategier. Det forventes, at samtlige strategier er udarbejdet og godkendt ultimo 2019.

Sundhedspolitikken sætter retning og ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde blandt alle borgere i Mariagerfjord Kommune. En succesfuld implementering af sundhedspolitikken kræver derfor samarbejde både internt i kommunen men i høj grad også med civilsamfundet.

Som en markering af Byrådets godkendelse af den nye sundhedspolitik afholdes derfor et åbent borgermøde. Hensigten med borgermødet er at dialog på tværs af borgere, foreninger og fagpersoner kan give indsigt i, hvordan arbejdet med strategierne, som udarbejdes i forlængelse af sundhedspolitikken, bedst muligt kan realisere sundhedspolitikkens overordnede ambition, samt hvordan de forskellige aktører kan se sig selv ind i det arbejde.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.22.04-A30-1-17

127. Huslejenævnet, udpegning af nyt medlem

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Jævnfør § 36 i Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, er der nedsat et huslejenævn. Byrådet udpegede medlemmerne til huslejenævnet i sit konstituerende møde 6. december 2017.

Udlejernes repræsentant har meddelt, at han udtræder, og derfor indstiller Mariagerfjord Udlejerforening, at Niels Vishart, Hobro, udpeges som medlem af huslejenævnet for resten af valgperioden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At Niels Vishart udpeges som udlejernes repræsentant for resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består herefter af følgende repræsentanter:

Formand: Sanne Kyndi Skovmose.

Lejerforeningsrepræsentant: Karsten Hunskjær Gravesen (stedfortræder: Nikoline Brohus Sørensen).

Udlejerrepræsentant: Niels Vishart (stedfortræder: Jacob Nybo Jacobsen).

Socialsagkyndigt medlem: Kenneth Bjerre.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

00.01.00-G01-46-17

128. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jørgen Pontoppidan (V)

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-47-17

129. Orientering fra Borgmesteren