Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 12. august 2019 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

121. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet det blev godkendt at punkterne 134, 128 samt et af orienteringspunkterne blev behandlet først.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

01.00.00-P17-1-19

122. Masterplan for "Limfjorden i balance"

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Limfjordsrådet har rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune og de øvrige 17 medlemskommuner med det formål at få opbakning til igangsættelse af et arbejde, der resulterer i udarbejdelse af en plan der skal fremme en bæredygtig udvikling af Limfjorden og kommunerne i oplandet til Limfjorden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Kommune bakker op om, at Limfjordsrådet igangsætter udarbejdelsen af en masterplan for "Limfjorden i balance".

Sagsfremstilling

På samme måde som ved benyttelsen af det åbne land, er der mange forskellige ønsker og interesser knyttet til anvendelsen af de åbne vandområder. Det kræver derfor overblik og helhedssyn at få tingene til at spille sammen på en hensigtsmæssig måde. Multifunktionalitet er det nye begreb, som med fordel også kan bringes i anvendelse på Limfjorden.

Håndteringen af klimaforandringerne, manglende målopfyldelse i vandmiljøet og på biodiversiteten i og omkring Limfjorden, skal håndteres samtidig med eksempelvis den fortsatte nødvendige udvikling af erhvervslivet og under hensyntagen til de mangeartede rekreative interesser der er knyttet til bosætning og turisme. Dette kan kun opfyldes gennem dialog og omtanke – gennem en masterplan for ”Limfjorden i balance”.

Det er Limfjordsrådets ønske, at masterplanen skal bidrage til handlinger, så Limfjordens natur- og miljøværdier genskabes samtidig med en fortsat udvikling af erhvervene og ved at understøtte bosætning i Limfjordsoplandet. Det er ambitionen, at planen eksempelvis skal anvise forretningsmodeller og prioriteringer, der kan fremme og udvikle industrielle produktionsformer, der udnytter landsdelens naturskabte ressourcer. Disse skal samtidig forbedre miljøkvaliteten i Limfjorden og oplandet og skabe arbejdspladser ikke mindst i områder udenfor de store byer.

Der vil være en særlig fokus på konkrete tiltag, der understøtter og udmønter planen, herunder f.eks. stenrev, kompensationsopdræt af muslinger og fremme udbredelsen af ålegræs. Aktiviteter som samtidig bidrager til bæredygtig erhvervsudvikling gennem kommerciel anvendelse af muslinger, søstjerner, vandmænd, tang, krabber m.v. Anvendelse af grøn biomasse i landbruget er et andet vigtigt tiltag.

Den 25. oktober 2018 blev der afholdt en velbesøgt inspirations-/temadag for medlemskommunernes tekniske udvalg, faglige samarbejdspartnere og fonde om en bæredygtig forvaltning af Limfjorden.

På baggrund af temadagen anbefaler Limfjordsrådet, at der udarbejdes en første version af en masterplan for Limfjorden, som forventes at omfatte følgende emner:

-          Miljø i Limfjorden

-          Miljø i Limfjordens opland

-          Natur i og omkring Limfjorden

-          Klimastrategi for Limfjorden

-          Bæredygtig erhvervsudvikling i relation til Limfjorden

-          Rekreative interesser i og omkring Limfjorden

Alle emner ligger i naturlig forlængelse af Limfjordsrådets nuværende arbejdsområder. I 2019 planlægges der afholdt en række strategimøder indenfor hvert af de 6 nævnte fokusområder. Ud fra konklusionerne i dette arbejde formuleres der overordnede retningslinjer og forslag til konkrete forløb.

Udarbejdelse af masterplanen skal foregå i et tæt samarbejde med en lang række aktører herunder statslige styrelser, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, ngo’er og fonde.

Limfjordsrådets formandskab har drøftet udarbejdelsen af masterplanen med KKR-Nordjylland og KKR-Midtjylland. Der var her enighed om, at det er afgørende, at de enkelte kommunalbestyrelser inddrages i processen med henblik på at sikre ejerskab til de indsatser der peges på. Begge kontaktråd bakker op om udarbejdelsen af en masterplan. Rådene anbefaler, at Limfjordsrådet henvender sig til medlemskommunerne med henblik på at få fagudvalgene til at give input til Masterplanens indsatsområder.

Kommissoriet for masterplanen er vedlagt som bilag. Limfjordsrådets sekretariat er tovholder på udarbejdelse af masterplanen, med input fra medlemskommunerne. Opgaven løses indenfor Limfjordsrådets nuværende budget.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker, at der i arbejdet tænkes i principperne bag mulitifunktionel jordfordeling og aktiv interessentinvolvering.

 

01.02.15-P16-1-19

123. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 for et boligområde i Hørby Kirkeby

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Ejeren af Løgstørvej 79 i Hørby Kirkeby ønsker at udstykke fem grunde fra sin ejendom. Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, hvorfor Byrådet i møde 24. april 2019 vedtog at sende et forslag til kommuneplantillæg nr. 48 i offentlig høring.

Høringen er afsluttet, og Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og MIljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Ejeren af Løgstørvej 79 i Hørby Kirkeby ønsker at udstykke fem grunde fra sin ejendom. Grundene kommer til at ligge i forlængelse af det eksisterende boligområde på Bogfinkevej.

Arealet er ikke omfattet af kommuneplanens rammer, og derfor har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 48.

Fagenheden vurderer, at udstykning af fem grunde i Hørby Kirkeby ikke er lokalplanpligtigt.

Hørby Kirkeby ligger i landzone, hvilket også kommer til at gælde for de de nye grunde.

Indsigelser

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 har været i offentlig høring i 8 uger, og der er i løbet af høringsfasen ikke indkommet indsigelser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-7-19

124. Forslag til lokalplan 131/2019 for ny daginstitution på Solvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 131/2019 for en ny daginstitution på Solvej i Hobro. Lokalplanforslaget er udarbejdet for at dække et konkret behov for en specialafdeling og flere børnehave- og vuggestuepladser.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til lokalplan 131/2019 sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet og lokalplanforslaget er der afholdt et borgermøde for de omkringboende sammen med Ejendomscentret og fagenheden Dagtilbud. Stemningen var positiv overfor projektet.

Sagsfremstilling

På grund af stignende børnetal har fagenheden Dagtilbud konkret behov for en ny specialafdeling, så de specialpladser der er i Børnehaven Rosenhaven kan frigøres og bruges til børnehavepladser. Desuden skal den nye børneinstitution tage børnene fra Børnehaven Vinkelvej, som nedlægges. Den nye daginstitution på Solvej er tilpasset til kommende års børneantal, og byggefeltet i lokalplanforslaget er udarbejdet, så der er mulighed for udvidelser.

Daginstitutionen skal placeres op mod det bagvedliggende skovareal, da jorden her er plan og jordbundsundersøgelser har vist, at det er det bedste sted at bygge.

Solvej vil fortsat være adgangsvej til daginstitutionen, men forældre kan også komme ind til daginstitutionen ad stien fra Banegaardsvej. Der anlægges en sti på tværs af lokalplanområdet, så man kan komme fra Banegaardsvej til Solvej. Stierne må benyttes til offentlig færdsel udenfor institutionens åbningstid. Det er intentionen, at alle daginstitutionens faciliteter skal kunne benyttes af offentligheden udenfor åbningstid.

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden, at høringsperioden fastlægges til fire uger, og at sagen ikke behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.15-P15-2-19

125. Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Fortunaparken 1 og Jernbanegade 12 i Hobro ønsker at opføre etageboliger på ejendommene, hvilket ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor har fagenheden udarbejdet forslag til Kommuneplantilæg nr. 52 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er en forudsætning for udarbejdelse af et tilhørende forslag til lokalplan 153/2019.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 52 skal sendes i offentlig høring. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.    At forslag til kommuneplantillæg nr. 52 sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

2.    At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 52 er en forudsætning for vedtagelsen af forslag til Lokalplan 153/2019 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Det område, som forslag til Lokalplan 153/2019 omfatter, er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde forslag til Kommuneplantillæg nr. 52 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

I kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde HOB.C.15 - centerområde ved Jernbanegade. I kommuneplantillægget ændres etageantallet fra 3,5 til 4 i forhold til den eksisterende kommuneplanramme.

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der omhandler uvæsentlige ændringer af kommuneplanen, anbefaler fagenheden Teknik og Byg, at der fastsættes en høringsfrist på fire uger, og at sagen ikke behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet udvalget dog ønsker at der arbejdes med en større begrønning af p-arealet.

 

01.02.05-P16-8-18

126. Forslag til lokalplan 153/2019 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejeren af Fortunaparken 1 og Jernbanegade 12 i Hobro ønsker at opføre et etagebyggeri med boliger på ejendommene, hvorfor fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 153/2019 for etageboliger på Jernbanegade i Hobro. Lokalplanforslaget giver grundejeren en mulighed for at opføre et byggeri i fire etager placeret ud til Jernbanegade og Skivevej.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommene Fortunaparken 1 og Jernbanegade 12 i Hobro ønsker at opføre et etagebyggeri med boliger på ejendommene. På baggrund af ejerens projektskitse besluttede Udvalget for Teknik og Miljø på møde den 11. marts 2019 at igangsætte lokalplanarbejdet.

Fagenheden Teknik og Byg har på det grundlag udarbejdet forslag til Lokalplan 153/2019, som giver mulighed for at opføre det ønskede byggeri i fire etager placeret ud til Skivevej og Jernbanegade. På denne måde markeres hjørnet, hvor de to veje mødes, samtidig med at der dannes et fælles opholdsareal bag bebyggelsen skærmet mod støj fra de omgivende veje. Parkeringspladserne til boligerne ligger også bag bebyggelsen, og her vil beboerne skulle passere fællesarealet på vej til deres bolig. Bebyggelsen skal ligesom den omkringliggende bebyggelse opføres i teglsten.

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden, at høringsperioden fastlægges til fire uger, og at sagen ikke behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet udvalget dog ønsker at der arbejdes med en større begrønning af p-arealet.

 

01.02.05-P25-79-17

127. Opførelse af bolig Fjordgade 14 i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Ejerne af Fjordgade 14 i Mariager har søgt om tilladelse til at genopføre et byhus efter brand. Byggeriet er i strid med en række bestemmelser i den bevarende Lokalplan M.1.36 for Mariager midtby, og det ansøgte byggeri kræver derfor en række dispensationer.

Som grundlag for stillingtagen til dispensationer, har projektet været sendt i nabohøring, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, i hvilket omfang der skal meddeles dispensation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1.  At der tages stilling til, i hvilket omfang der skal gives dispensation fra lokalplanen til det ønskede byggeri.

Inddragelse

På baggrund af tidligere behandling i Udvalget for Teknik og Miljø har dispensationsansøgningen været sendt i høring, og der er indkommet en række indsigelser.

Sagsfremstilling

Ejerne af Fjordgade 14 i Mariager har efter bygningsbrand søgt om tilladelse til at opføre et nyt hus. Fjordgade 14 er omfattet af den bevarende Lokalplan M.1.36 for Mariager midtby, som indeholder specifikke bevaringsbestemmelser for, hvordan bebyggelsen inden for lokalplanen skal opføres. Ejerne har ønsket et mere moderne hus, hvilket der i følge lokalplanen ikke er mulighed for. Det nedbrændte hus var opført før lokalplanens tilblivelse og levede derfor ikke op til den senere lokalplans bestemmelser.

Dispensationer, som fagenheden kan anbefale imødekommet

For at imødekomme ejernes ønske om et mere moderne hus, har fagenheden Teknik og Byg i samarbejde med Fonden for Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager arbejdet på en nyfortolkning af et "Mariager hus", som kræver dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, men som fagenheden vurderer kan opfylde lokalplanens bevaringsformål og holde sig inden for lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Mere vidtgående dispensationer kan udløse krav om ny lokalplan.

På den baggrund kan fagenheden anbefale imødekommelse af følgende mindre dispensationer, herunder kviste, facadehøjde- og farve og bebyggelsesprocent, samt dispensationer på gavle og bagside:

Facade mod Fjordgade

 • § 9.3.1. Bebyggelsens etageantal må ikke overstige: 1½ etage i boligområde B.1., B.2., B.3., og O.5.

  • Fjordgade 14 er beliggende i boligområde B.1. Grundet en stor andel af tagfladen er kviste samt frontispice (facadens udbygning), betragtes bebyggelsen som 2 etages bebyggelse. Der anbefales derfor dispensation til 2 etager.

 

 • § 9.3.3. Bebyggelsens højde måles fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekant). Højden må ikke overstige 3,75 m for bygninger i 1-1½ etage og 7,00 m for bygninger i 2-2½ etage.

  • Der anbefales dispensation til en højde på ca. 4 meter i forlængelse af ovenstående dispensation.

 

 • § 10.2. Bygningers ydervægge, herunder facadekviste og gavle skal udføres af teglsten, som skal fremstå i blank mur eller ydervægge der vandskures, pudses for kalk eller malerbehandles.

  • Der anbefales dispensation til zink på flunken.

 

 • § 10.3.2. Vinduer og yderdøre skal udføres af træ og males med dækkende maling.

  • Der anbefales dispensation til træ/alu vinduer og døre.

 

Øvrige dispensationer

 • § 10.3.1. Vinduer og murpiller skal være af ensartet dimensionering.

  • På bagsiden af bebyggelsen anbefales dispensation fra kravet til murpiller

 

 • § 10.3.2 Vinduer og yderdøre skal placeres med regelmæssig fagtakt.

  • På bagsiden af bebyggelsen og på gavlene anbefales dispensation fra kravet om regelmæssig fagtakt.

 

 • § 10.3.5 Tage skal beklædes med rød vingetegl afsluttet med gesims uden egentlig udhæng.

  • Der anbefales dispensation fra kravet om gesims på bagsiden af bebyggelsen.

 

 • § 9.1.2 Bebyggelsesprocenten i boligområderne B.1 og B.2 må for den enkelte ejendom ikke overstige 25%.

  • Der anbefales dispensation til en bebyggelsesprocent på ca. 37,6% under forudsætning af, at ejerne bygger en garage på 50m2 og ikke 70m2 som er ønsket af ejerne. Med en garage på 70 m2 ville bebyggelsesprocent blive ca. 40,3%.

 

Dispensationer, som fagenheden ikke kan anbefale

Bygherren har imidlertid ønsket et byggeri, som vil kræve yderligere dispensationer, og som fagenheden vurderer afviger for meget fra lokalplanens bevarende formål. Det vedrører særligt facaden mod Fjordgade. En længere dialog med bygherren har ikke tilvejebragt et projekt, som fagenheden kan stå inde for for så vidt angår facaden mod Fjordgade.

  

Ejerne ønsker følgende yderligere dispensationer, som fagenheden ikke kan anbefale:

 • Ejerne ønsker også hele frontispicen mod Fjordgade også fyldt ud med ét samlet glasparti fra gulv til loft (også gavltrekanten). Hvis gavltrekanten ikke kan lade sig gøre, ønsker ejerne alternativt en udformning som vist vedhæftet bilag bygherres ønske_Facade mod Fjordgade, hvilket også kræver dispensation.
  Fagenheden vurderer, at lokalplankravet om dimensionering og fagtakt af vinduer og murpiller ud mod Fjordgade er af afgørende betydning for den bevaringsværdige byggestil i Mariager, og kan derfor ikke anbefale dispensation fra lokalplanens § 10.3.1 og §10.3.2.
 • Der ønskes ikke muret gesims på frontispice mod Fjordgade.
  Fagenheden vurderer, at kravet om tagbeklædning og muret gesims uden egentlig tagudhæng er afgørende for den bevaringsværdige byggestil i Mariager, og kan derfor ikke anbefale dispensation fra § 10.3.5.

 

Indsigelser fra nabohøring

Under nabohøringen er der indkommet 5 indsigelser fra henholdsvis 3 borgere og 2 foreninger. Indsigelserne går på, at der ikke bør gives dispensation, men at byggeriet bør overholde lokalplanen. Indsigelserne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet.

Nabohøringen giver ikke fagenheden anledning til at ændre anbefaling.

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede, at der såvel gives dispensationer på de områder, som fagenheden anbefaler samt på de to øvrige områder, som vedrører:

 • fagtakt af vinduer og murpiller ud mod Fjordgade (§ 10.3.1 og §10.3.2.)
 • tagbeklædning og muret gesims uden egentlig tagudhæng (§ 10.3.5.)

 

Flertalles beslutning er begrundet i, at der i samme område er flere eksempler, som aktuelt ikke efterlever lokalplanens bestemmelser.

For stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Peter Muhl (A), Jens Riise Dalgaard og Niels Erik Christoffersen (A)

Imod stemte: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V), idet disse ikke ønskede at dispensere de sidste 2 punkter.

 

01.02.05-P15-14-19

128. Forhåndsvurdering af daglivarebutik på Vestergade 15 m.fl. i Arden (Arden Gl. Kro)

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Myhlenberg Byg har sendt skitseprojekt for en dagligvarebutik på ejendommene Vestergade 15 m.fl. i Arden midtby.

Fagenheden Teknik og Byg har vurderet, at projektet på nuværende tidspunkt ikke udløser en ny lokalplan, men da projektet er af en vis betydning for midtbyen og en række naboer, anbefales dog alligevel at lave en borgerinddragelsesproces.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med planerne for en dagligvarebutik, og hvordan der skal ske borgerinddragelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der sker borgerinddragelse gennem dialog med en kreds af naboer og Arden Fællesråd.
 2. At fagenheden Teknik og Byg bemyndiges til at forhandle og godkende projektgrundlag for en dagligvarebutik på Vestergade 15 m.fl.

Sagsfremstilling

Myhlenberg Byg har indsendt et skitseprojekt for opførelse af en dagligvarebutik på Vestergade 16 i Arden (Arden Gl. Kro). Skitseprojektet omfatter tillige ejendommene Vestergade 17 og 19 samt Kirkestien 1 og 3. Bebygelserne på alle ejendomme er nedrevet.

Dagligvarebutikken bliver på ca. 1.000 m2 og vil være en stor forbedring af dagligvareudbudet i Arden, der i øjeblikket har to dagligvarebutikker Fakta og Spar på henholdsvis ca. 650 m2 og ca. 500 m2. Dermed vil en ny, større dagligvarebutik også være med til at styrke bymidten.

Fagenheden Teknik og Byg har været i dialog med Myhlenberg Byg om det fremsendte skitseprojekt, der placerer dagligvarebutikken mod øst. I den forbindelse har fagenheden anmodet om at få lavet et alternativt skitseprojekt med en placering mod vest, da dette har andre kvaliteter end den østlige placering. I den forbindelse er der fokus på:

 • Trafikale forhold
 • Sikring af stiadgange fra Vestergade til Møllebygger Sørensens Vej (Sdr Allé og Kirkestien)
 • Indpasning af bebyggelsen i bymiljøet
 • Muligheder for nye torve og byrum
 • Begrønning med udgangspunkt i helhedsplanen for Arden Bymidte "Byen i skoven - Skoven i Bymidten"
 • Hensynet til naboer - især på Sdr. Allé.

 

Området er omfattet af Lokalplan 1.27 for et område til centerformål ved Vestergade og Østergade m.v. Det er på nuværende tidspunkt fagenhedens vurdering, at projektet kan gennemføres indenfor lokalplanens rammer, men der skal sandsynligvis meddeles dispensationer fra enkelte bestemmelser.

Da skitseprojektet ikke umiddelbart udløser krav om en ny lokalplan, vil der ikke være en formel inddragelse af borgere. Der er dog tale om et projekt, der vil få en vis indflydelse på midtbyen som helhed og visse naboer i særdeleshed. Derfor anbefaler fagenheden, at der afholdes dialog med Arden Fællesråd og med de nærmeste naboer, inden projektet godkendes endeligt. Alternativt kan der iværksættes en lokalplanprocedure, der sikrer formel borgerinddragelse. Det er dog en mere tidskrævende proces, der samtidig forhindrer den aftale om tidsplan, som Myhlenberg Byg har indgået med den pågældende dagligvarekæde.

Beslutning

Under punktet deltog afdelingslederen fra Plan og Byg.

Ad 1: Godkendt, idet udvalget dog også ønsker der også tages dialog gennem et offentligt borgermøde.

Ad 2: Godkendt.

 

01.02.25-P15-1-12

129. Endelig vedtagelse af Handleplan for klimatilpasning

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Handleplan for klimatilpasning har været i otte ugers høring frem til 27. maj 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i handleplanen og om handleplanen kan godkendes. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Handleplan for klimatilpasning godkendes med enkelte ændringer og mindre rettelser som beskrevet.

Inddragelse

Handleplan for klimatilpasning har været i otte ugers høring frem til 27. maj 2019. I forbindelse med høringsperioden har der været afholdt en gåtur i Hobro og et efterfølgende borgermøde på GASmuseet 29. april 2019. Der er lavet et notat fra borgermødet med opsamling af forslag og kommentarer, der blev sat på plancher. I høringsperioden og på borgermødet er der indkommet en række høringssvar. Fagenheden Natur og miljø har gennemgået høringssvarene og kommenteret dem i vedhæftede høringsnotat.

Indhold af høringssvar

Høringssvarene drejer sig i hovedtræk om:

 • Handleplan for klimatilpasning,
 • Byggeri i truede områder,
 • Kystsikring ved havstigning og stormflod,
 • Regnvandshåndtering og skybrudssikring,
 • Oprensning af Hobro Vesterfjord og rekreative muligheder,
 • Slusen i Hobro
 • Fiskenes passage gennem slusen.

Forslag og kommentarer, der blev sat på plancher på borgermødet, handler om de samme emner som høringssvarene.

Sagsfremstilling

 

Fagenhedens ændringsforslag til handleplanen er, at:

 1. Der tilføjes en bemærkning om, at Handleplan for klimatilpasning relaterer til kommunens klimastrategi, der både har fokus på at forebygge, at klimaændringer sker og at tilpasse kommunen til klimaforandringer.
 2. De foreslåede rettelser fra Kystdirektoratet indarbejdes i Handleplanen.
 3. Højvandshændelsen ved Dania tilføjes listen med højvandshændelser på side 10.
 4. Der tilføjes en handling med at kortlægge og klimasikre udvalgte vejstrækninger, der er i risiko for at blive skadet som følge af høj vandstand eller stormflodshændelser.
 5. I afsnittet om Hobro tilføjes en handling om at belyse mulighederne for at oprense Vesterfjord i forbindelse med klimasikring.
 6. I afsnittet om Potentialer tilføjes en handling med at overveje rekreative muligheder i forbindelse med klimaprojekter.
 

Realiseringen af Handleplan for klimatilpasning forudsætter investeringer fra private grundejere, Mariagerfjord Vand a/s og Mariagerfjord Kommune. Projektering og etablering af en ny sluse ved Horsøvej i Hobro er medtaget i det gældende budget . 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

05.26.10-P19-1-19

130. Godkendelse af aftale på ekspropriationslignende vilkår - Valsgård

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Byrådet traf 27. juni 2019 principbeslutning om ekspropriation til at erhverve de nødvendige arealer til brug for en venstresvingsbane på Rostrupvej. Venstresvingsbanen er nødvendiggjort af byggemodningen i Valsgård, som er tilsluttet Rostrupvej.

Fagenheden Teknik og Byg har nu indgået betinget aftale om arealerhvervelse fra en af de afgivende ejendomme. Byrådet skal tage stilling til, om aftalen kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstillet til Byrådet:

 1. At aftalen om arealerhvervelse godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har indgået aftale med lodsejerne Vestparken 5A i Valsgård om erhvervelse af ca. 344 m2. Aftalen er indgået med forbehold for Byrådets godkendelse.

Købesummen er aftalt til 70 kr. pr. m2 tillagt 25.000 kr. til reetablering af læhegn og 25.000 kr. i ulempeerstatning - i alt 74.087 kr.

Købesummens størrelse er beregnet ud fra, at arealet dels er beliggende som have i byzone og dels er byggeretsgivende på ejendommen. Ejerens læhegn skal fjernes og genplantes andet sted.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

07.01.00-A00-1-14

131. Deltagelse i analysearbejde vedrørende farveseparering af poser fra affaldsindsamling

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I/S Reno-Nord er af Aalborg Kommune blevet anmodet om at iværksætte en analyse af mulighederne for at etablere et anlæg til sortering af blandt andet madaffald fra husholdninger i farvede poser.

I/S Reno-Nord anmoder derfor Mariagerfjord Kommune om at give en tilbagemelding på om Mariagerfjord Kommune er interesseret i at blive inddraget i analysen, jf. bilag 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget godkender Mariagerfjord Kommunes deltagelse i analysearbejdet i samarbejde med I/S Reno-Nord, Aalborg Kommune og eventuelle andre interesserede kommuner.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal til at undersøge og argumentere for kildesortering af madaffald, da affaldsdirektiv fra EU indeholder krav om, at medlemsstaterne senest ved udgangen af 2023 skal have indført separat indsamling af madaffald fra husholdninger (og servicesektoren) samt separat indsamling af tekstiler fra 2025.

Der er i dag flere løsninger på sortering og indsamling af madaffald ved de private husstande, ligesom der er flere muligheder indenfor den efterfølgende forsortering, bioforgasning, udnyttelse af næringsstofferne med videre.

Derfor vurderer fagenheden for Natur og Miljø, at det er relevant for kommunen at indgå i I/S Reno-Nords analyse om mulighederne for farveseparering af poser fra affaldsindsamlingen ved husholdningerne.

Analysen vil som udgangspunkt indeholde følgende:

 • Beskrivelse af kendte teknologier med referencer
 • Placering – transportlogistik i forhold til placering af anlæg
 • Ejerforhold
 • Anlægsøkonomi
 • Driftsøkonomi
 • Krav til indsamling herunder grad af renhed
 • Muligheder for udsortering af andre affaldstyper eksempelvis tekstiler og flasker

 

Fagenheden forventer at analysen vil bidrage til et bedre overblik over teknologiske muligheder inden for farvesorteringsanlæg samt de økonomiske aspekter forbundet hermed.

Analysen vil indgå i det fremadrettede arbejde med planlægning af ordning for indsamling af madaffald fra husholdningerne i lighed med andre analyser, rapporter med mere og dermed bidrage til et bedre beslutningsgrundlag.

I/S Reno-Nord anmoder derfor Mariagerfjord Kommune om at give en tilbagemelding ift.

 • Er Mariagerfjord Kommune interesseret i at blive inddraget i analysen, herunder at projektet skal tage højde for potentielle affaldsmængder til sortering fra Mariagerfjord Kommune?

 

Der er ikke tale om bindende svar, men derimod en indikation af interessen fra de omkringliggende kommuner.

Økonomi

I/S Reno-Nord vil i første omgang skulle levere sagsbehandler- og ledelsestid til arbejdet. Fordeling af omkostninger, herunder indkøb af eksterne rådgivere til projektet aftales med de interesserede partner, med det udgangspunkt, at det er fremtidige brugere af et farvesepareringsanlæg, der afholder omkostningerne til analysen.

Beslutning

Godkendt.

 

09.00.06-P17-1-19

132. Høringssvar til Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027. Arbejdsprogrammet har været i offentlig høring og Limfjordsrådet har indsendt et høringssvar på medlemskommunernes vegne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen om arbejdsprogrammet og Limfjordsrådets høringssvar tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert 6. år udsender staten en ny vandområdeplan. Vandområdeplanen indeholder information om de statslige planer for forbedring af miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og i grundvandet, om midlerne til at nå den ønskede miljøtilstand og om en tidsplan herfor. Vandområdeplanerne er ikke retsligt bindende, men udmøntes efterfølgende i tilhørende bekendtgørelser udstedt at Miljøministeren.

Senest den 22. december 2021 skal der foreligge nye vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Der er tale om den 3. plan efter at staten overtog vandplanlægningen fra de gamle amter.

Senest 3 år før begyndelsen af hver ny planperiode skal der offentliggøres et arbejdsprogram og en tidsplan for forberedelsen af de næste vandområdeplaner. Arbejdsprogrammet har været fremlagt i offentlig høring i 6 måneder fra 21. december 2018 – 21. juni 2019. Fagenheden Natur og Miljø har valgt ikke at udarbejde et selvstændigt høringssvar, men har i regi af Limfjordsrådet fremsendt et høringssvar. Arbejdsprogrammet og Limfjordsrådets høringssvar er vedlagt dagsordenen.

Arbejdsprogrammet beskriver flere af i alt 70 igangsatte udviklingsprojekter, som bl.a. har til formål at styrke det faglige grundlag for vandområdeplanerne. Flere af disse udviklingsprojekter er knyttet op på det der i programmet kaldes et ”retningsskifte i vandplanlægningen”. Hidtil har alle landmænd i landet været reguleret ens, med krav om at reducere gødningstildelingen til et bestemt niveau. I den kommende plan vil reguleringen blive erstattet med en ”differentieret, målrettet regulering” tilpasset det indsatsbehov som skal bringe det konkrete vandområde i god miljøtilstand.

Der skal udvikles flere og nye virkemidler til at nedbringe udledningen af næringsstoffer. Målretningen af reguleringen betyder, at visse områder i Danmark i højere grad vil blive berørt af indsatser, eksempelvis de dele af Mariagerfjord Kommune som leder vand til Hjarbæk Fjord (Simested Å og Skals Å), samt store dele af oplandet til Mariager Fjord.

Inddragelse af de lokale myndigheder, lokale organisationer og borgerne er et vigtigt fokuspunkt for Limfjordsrådet. Langtidsholdbare og bæredygtige løsninger forudsætter lokal dialog og involvering, således at der i videst mulig omfang kan skabes fælles forståelse for de indsatser som pålægges i planen. Dette formuleres som ”fællesskab om fakta”. Erfaringerne fra de sidste 2 vandområdeplaner viser således at statens meget lukkede og topstyrede planlægningsproces udløser betydelig modstand og utilfredshed. Dette afspejles især gennem massive klager over planerne.

I statens oplæg til arbejdsprogram lægges der i langt overvejende grad op til en videreførelse af det som er kendt fra den nuværende vandområdeplan. Staten fører således primært en dialog med de nationale interesseorganisationer. Den lokale involvering udmøntes alene gennem nedsættelse af midlertidige vandråd, som får tildelt en specifik og snævert afgrænset opgave med at prioritere indsatser i vandløbene. Der lægges således op til at der også i denne periode nedsættes et vandråd for vandløbene i oplandet til Mariager Fjord. Eneste nydannelse er ”afholdelse af et antal regionale møder/konferencer” hvor plangrundlaget og planerne efter oplægget vil blive ”præsenteret”.

Repræsentanter fra Limfjordsrådets embedsmandsgruppe har i samarbejde med bl.a. SEGES (Landbrugets videnscenter) løbende haft en dialog med chefer fra Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen om at styrke den lokale dialog i samarbejde med kommunerne. Denne dialog fortsætter, men har indtil videre ikke mundet ud i noget konkret.

I betragtning af at Mariagerfjord Kommune må forventes at blive særligt berørt af den målrettede regulering i de kommende vandområdeplaner, er det af afgørende betydning for Randers, Rebild og især Mariagerfjord Kommune og f.eks. det lokale vandråd, at blive aktivt inddraget i valget af virkemidler og placeringen af disse i lokalområdet. Dette gælder eksempelvis også i forhold til anvendelse af kompensationsopdræt af muslinger i Mariager Fjord. Limfjordsrådets høringssvar understøtter dette ønske.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

09.08.24-G14-3-19

133. Indgåelse af aftale om rådighedsindskrænkninger

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kommunens indsatsplan for Rold Skov Syd og Valsgårdområdet indeholder bestemmelser om, at 3 vandværker skal indgå aftale med lodsejere om dyrkningsrestriktioner i form af reduktion af nitratudvaskningen samt ingen anvendelse af pesticider på ialt knap 19 ha. Vandværkerne har nu meddelt, at de overdrager indgåelsen af aftalerne til kommunen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens indsatsplan for Rold Skov Syd og Valsgård fastlægger, at 3 vandværker skal indgå aftale med lodsejere om dyrkningsrestriktioner i form af reduktion af nitratudvaskningen samt ingen anvendelse af pesticider. Det drejer sig om Arden Vandværk, Valsgård Vandværk samt Rold Vandværk. Arealerne der skal indgåes aftaler på er henholdsvis 14,5 ha, 4 ha og 0,42 ha. Ialt knap 19 ha.

Aftalerne skal være indgået inden udgangen af 2019.

Vandværkerne har nu meddelt, at de overdrager opgaven til Mariagerfjord Kommune. Ifølge vandforsyningslovens §13d stk. 1 kan aftaler om dyrkningsrestriktioner enten indgås af vandværket eller af kommunalbestyrelsen. Fagenheden Natur og Miljø har frem til nu i et begrænset omfang bistået de pågældende vandværker med forhandlingerne. Det er fagenhedens vurdering, at vandværkerne nu har valgt at overdrage opgaven til kommunen, som følge af dels kompleksiteten, dels af hensyn til det lokale naboskab. Det er kommunens pligt at sikre gennemførelse af indsatsplanens indsatser. Det vil fortsat være det lokale vandværk som skal betale for rådighedsindskrænkningerne.

Udgangspunktet for gennemførelse af indsatsplanen er, at det skal ske gennem frivillig ordninger med de relevante lodsejere. Hvis ikke der kan opnåes en frivilig aftale skal kommunen udstede et pålæg efter miljøbeskyttelsesloven.

Alle frivillige aftaler/pålæg skal gennemføres mod fuldstændig erstatning til lodsejerne. Der gives som udgangspunkt erstatning for ejendommens værditab og eventuelle gener.Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om erstatningens størrelse eller fordelingen af erstatningen i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet opnåes enighed mellem kommune/vandværk og lodsejer.

Værdifastsættelse af rådighedsindskrænkninger forudsætter særlig viden og lokalkendskab. Fagenheden har ikke tidligere løst denne type opgaver. Det vil derfor i et vist omfang være nødvendigt at indhente bistand fra eksterne specialister. Hertil kommer forhandlingsprocessen, aftaleindgåelsen, tinglysning samt indhentning af accept fra vandværket. Da der er tale om en myndighedsopgave, er det ikke muligt at inddrage vandværket i betalingen af aftaleprocessen.

Da kommunen har en meget decentral vandforsyningsstruktur med mange små vandværker, må det forventes at et større antal vandværker i fremtiden vil anmode kommunen om at forestå indgåelse af aftaler om dyrkningsrestriktioner. Fagenheden har ikke afsat tid til løsning af denne opgave, ligesom der ikke er afsat et budget til ekstern bistand.  Mariagerfjord Vand a/s står selv for indgåelse af aftaler.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

09.17.00-P21-1-19

134. Orientering om Husdyrlovgivningen

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalgsmedlem Per Kragelund har anmodet om en orientering om den nye husdyrlovgivning.

Indstilling

Direktøren For Teknik og MIljø indstiller til Udvalget For Teknik og Miljø:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Udvalgsmedlem Per Kragelund har anmodet om en orientering om den nye husdyrlovgivning med henblik, procedure og krav, udsendelse i høring og til hvem, og om hvilke krav der kan stilles feks. til transport m.m.

Under behandling af punktet vil der være deltagelse af repræsentanter for Miljøafdelingen som vil orientere om ændringerne i husdyrlovgivningen,og om hvad det betyder for godkendelses- og tilsynsmyndigheden, og hvad det betyder for landmanden.

Beslutning

Under punktet var der deltagelse med afdelingsleder og to medarbejdere fra Miljøafdelingen.

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A).

 

13.05.12-S55-1-19

135. Nordjyllands Trafikselskab - Budgetforslag 2020

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2020 til høring hos Regionen og kommunerne. Byrådet bedes tage stilling til, om budgetforslaget fra NT kan godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At budgetforslaget fra NT tages til efterretning og indarbejdes i kommunens budget for 2020
 

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2020 til høring hos region og kommuner.

Som konsekvens af regeringens beslutning om at forlænge fristen for kommunernes og regionernes vedtagelse af budgettet for 2020 til den 5. november 2019, har NT også valgt at forlænge høringsfristen for NT Budgetforslag 2020.

Høringsfristen for budgetforslaget forlænges således fra 31. oktober 2019 til den 11. november 2019. Indkomne høringssvar behandles på NT’s bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2019, hvor budgettet behandles og godkendes. Det endelige budget offentliggøres senest den 15. december 2019.

Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest mandag den 11. november 2019, dvs. anmode om ændringer i passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter

De centrale forudsætninger som budgettet er udarbejdet ud fra er følgende

 1.  Takster

 • En samlet takststigning på 1,9 %, som maksimalt må stige med, hvad der svarer til den almindelige pris- og lønudvikling jf. lov om trafikselskaber. KL's pris- og lønskøn er for 2020 er 2,8% gennemsnitligt forventes taktsstigningen i 2020 at blive lavere end den almindelige prisudvikling.

 1.  Prisreguleringer

 • Prisreguleringer i gældende kontrakter er indarbejdet,
 • Herudover er der på udgiftssiden kun foretaget prisfremskrivninger på lønudgifter og samarbejdsaftaler iht. den generelle pris- og lønudvikling.
 • Effekten af de øvrige fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter kan sidestilles med effektiviseringstiltag på knap 1,3 mio kr.

 1.  Bustrafik

 • Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5%

 1.  Operatørudgifter

 • Omkostningsindekset er steget med 3,4%.
 • Det seneste udbud for A-, B- og T-kontrakter afspejler en varierende prisudvikling, som er indarbejdet
 • Den varierende prisudvikling i det seneste udbud har medført, at de kommende udbud ikke er estimeret og indarbejdet i budgettet

 1. Køreplaner

 •  Køreplanudvidelser pga. kortere skoledage er indarbejdet i budget

 1. BusIT

 • Der igangsættes i 2019 udrulning af et nyt IT-setup i busserne (SmartVMS) som forventes fuldt implementeret i 2023 og først herefter vil betyde en væsentlig budget reduktion

 

Nedenfor ses Mariagerfjord Kommunes nuværende budget til regional- og lokalruter holdt op i mod NT's budget forslag

 

Overskudet er indregnet Mariagerfjord kommunes tilskud i 2020

I forventet regnskab 2019 og budget 2020 og 2021 er der indregnet henholdsvis mer-/mindre udgifter for årene 2017, 2018 og FV 2019 som efter aftale med NT afregnes to år efter opståen. Der er ikke indregnet afregning af tidligere års mer-/mindreforbrug i 2022-23, da disse endnu ikke er kendt.

 I forhold til Mariagerfjord kommunes nuværende budget til kollektiv trafik, forventes der et overskud i 2019 på 1,45 mio kr. som dog tilsvarende vil skulle tilføres i årene fremover 2020-2023

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

13.06.03-K02-1-15

136. Autocampere ved Mariager Sejlklub

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariager Sejlklub ønsker at udvide mulighederne for at tilbyde autocampere at overnatte i det område, som sejlklubben lejer af Mariagerfjord kommune.

Klubben har mulighed for, at der kan overnatte op til fem autocampere på nogle afmærkede pladser ved indkørslen til sejlklubben. Sejlklubben ønsker nu at etablere flere pladser til autocampere, og ønsker samtidig, at der gives mulighed for, at autocamperne kan opholde sig to nætter ved sejlklubben og ikke kun i én nat, som tilfældet er nu. 

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling om, om der kan etableres yderligere 2-3 autocamperpladser bag Mariager Sejlklubs klubhus, og om der skal udarbejdes en ny lokalplan, som udlægger arealet til campingplads, så autocampere kan overnatte i flere nætter ad gangen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der gives tilladelse til etablering af yderligere 2-3 autocamperpladser bag Mariager Sejlklubs klubhus.
 2. At der gives afslag på ansøgning om ny lokalplan for at muliggøre, at autocampere kan overnatte i flere nætter ad gangen (campering).

Inddragelse

Ansøgningen fra Mariager Sejlklub har været drøftet med sejlklubbens naboer og med Mariager Camping.

Sagsfremstilling

Status

På møde i Byrådet 26. april 2012 blev det blandt andet drøftet, hvilken strategi Mariagerfjord Kommune ønsker i forhold til autocamperne. På mødet blev det besluttet, at der arbejdes videre med at finde egnede autocamperpladser blandt andet på havnene. På det tidspunkt lå der allerede en ansøgning fra Mariager Sejlklub fra januar 2012 om at legalisere overnattende autocampere på sejlklubbens lejemål mod til gengæld at kunne opkræve en afgift for anvendelse af sejlklubbens faciliteter.

Udvalget for Teknik og Miljø vurderede i 2012, at det er en del af aktiviteterne i en moderne lystbådehavn, at der kan ske parkering til gæster, som ikke nødvendigvis har direkte tilknytning til lystbådehavnen. På baggrund af en klage fra naboerne afgjorde Naturklagenævnet i 2013, at det er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for sejlklubben, at gæster med autocampere anvender klubbens parkeringsplads for at overnatte en enkelt nat. Med udgangspunkt i den afgørelse vurderede fagenheden Teknik og Byg efterfølgende sammen med sejlklubben og dennes naboer, at der kunne indrettes et areal til parkering med i alt fem autocampere ved indkørslen til sejlklubben, hvor autocamperne må raste i én nat ad gangen. Dette er løbende blevet evalueret på møder mellem fagenheden, sejlklubben og naboerne, og der har frem til nu været en forståelse af rammerne for denne aftale sejlklub og naboer imellem.

Ansøgning fra Mariager Sejlklub

Mariager Sejklub søger nu om at ændre den eksisterende aftale med følgende:

 • Etablering af 2-3 ekstra pladser bag klubhuset som bufferpladser.
 • Mulighed for, at autocamperne kan overnatte op til to nætter ad gangen.

 

Sejlklubben ønsker at give mulighed for, at autocamperne overnatter to nætter ad gangen, da mange i autocampere udtrykker ønske om at blive en ekstra nat og se byen. Sejlklubben vil gerne give en god oplevelse på en kendt plads, i stedet for at autocampere skal forlade pladsen og komme tilbage. Sejlklubben mener, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at autocampere får lov til at overnatte i to nætter ved sejlklubben. Sejlklubben oplever også en større interesse for at overnatte end de fem pladser kan dække. Endelig mener sejlklubben at autocamperne generelt ikke ønsker at overnatte på en campingplads, men er mere "frie fugle".

Høring af naboer til sejlklubben og af Mariager Camping

Fagenheden har drøftet ansøgningen med sejlklubbens naboer. Der er bred modstand mod begge forslag hos naboerne, som finder at det vil give gener i forhold til udsigt fra deres boliger bag sejlklubben. Naboerne bemærker også, at det betyder noget for byen, hvis der er et område ved sejlklubben, som er præget af mange autocampere.

Fagenheden har også drøftet ansøgningen med Mariager Camping, som har givet udtryk for, at de ikke ønsker, at antallet af autocampere ved sejlklubben udvides. Mariager Camping er i forvejen imod de allerede eksisterende fem pladser og mener, at det er ulige vilkår, at sejlklubben giver en lav leje til kommunen for de offentlige arealer og samtidig ikke skal svare moms af indtægterne.

Mariager Camping mener ikke, at det er korrekt, at autocamperne ikke søger ind på campingpladsen, og mener derfor, at sejlklubben er en konkurrrent til campingpladsen. Mariager Camping ser en risiko for, at grundlaget for at drive den forholdsvis lille campingplads vil blive forringet, hvis der tillades flere autocampere ved sejlklubben. Mariager Camping opfordrer til påpasselighed med, hvilke konsekvenser en udvidelse af autocamperpladserne ved sejlklubben på sigt kan have for Mariager Camping og for turismen generelt i Mariager.

Fagenhedens vurdering

Forskellen mellem at campere og raste er, at begrebet raste bunder i trafiksikkerhed forstået på den måde, at autocampere må holde en pause fra kørslen, hvor der kan indgå en enkelt overnatning. Det gælder sædvanligvis også på almindelige rastepladser. Hvis der overnattes flere nætter, defineres det som campering. Den gældende lokalplan muliggør ikke campering, og det kan der ikke dispenseres til. Naturklagenævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at der alene er tale om en enkelt overnatning ad gangen - raste - for at det er i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Fagenheden vurderer, at det vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan, hvori arealet udlægges til campingplads, hvis der skal gives mulighed for at autocampere kan overnatte i flere nætter ad gangen.

Fagenheden vurderer, at det kan have betydning for, hvordan Mariager opleves ved ankomst til byen fra nord, hvis der står en større gruppe af autocampere ved sejlklubben end tilfældet er i dag. Fagenheden vurderer dog,  at etablering af yderligere 2-3 pladser bag klubhuset ikke vil opleves markant og vil kunne rummes inden for den gældende lokalplan.

Beslutning

Ad 1: Et flertal i udvalget godkendte indstillingen med den præcisering, at der maksimalt må etableres yderligere to pladser.

For stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Niels Peter Christoffersen (A), Jens Riise Dalgaard (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Per Kragelund (V)  og Niels Erik Poulsen (V) idet disse ønskede at tillade etablering af ydeligere tre pladser.

Ad 2: Godkendt som indstillet. Der gives således ikke tilladelse til overnatning flere nætter.

 

14.00.04-P24-1-19

137. Ny betalingsmodel og vedtægt for Nordjyllands Beredskab I/S

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Nordjyllands Beredskab har fremsendt forslag til en ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab I/S og deraf følgende ændring i vedtægten.

Betalingsmodellen skal godkendes i samtlige deltagende kommunalbestyrelser, og Byrådet anmodes om at godkende forslaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet,

 1. At forslaget til ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab godkendes med udmøntning fra 1. januar 2020.
 2. Vedtægternes bilag 4.5 Omkostningsfordelingsnøgle godkendes

Sagsfremstilling

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.7 fremgår at ændringer i omkostningsfordelingsnøglen for selskabet, kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Det fremgår endvidere af vedtægternes bilag 4.5, at såfremt det er muligt gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte kommuner.

Kommunaldirektørkredsen har sammen med Nordjyllands Beredskab gennem en periode arbejdet med oplæg til en ny aftalebaseret betalingsmodel (omkostningsfordelingsnøgle).

I arbejdet med ny betalingsmodel har Kommunaldirektørkredsen anlagt følgende betragtninger:

 • Det er vanskeligt at afgøre i hvilket omfang der er forskelle i serviceniveauet mellem kommunerne på baggrund af forskelle i geografi, bygningstæthed, bygningshøjder, klimatrusler og mange andre elementer.
 • Det er derfor vanskeligt at finde retvisende parametre, der på en objektiv måde kan bruges til en betalingsmodel, der afspejler forskelle i serviceniveau.
 • Det anerkendes, at det er vanskeligt at overgå til en rent indbyggertalsafhængig betalingsmodel på nuværende tidspunkt, da kommunernes økonomi igennem mange år har været indrettet efter en anden virkelighed.
 • Opmærksomheden henledes på at kommuner med Falck-kontrakter med stor sandsynlighed ikke selv ville kunne have opnået den oprindelige besparelse – merbetalinger skal ses i dette lys.
 • Det anerkendes, at Nordjyllands Beredskab ikke i fuldt omfang har de midler til rådighed, der er nødvendige for at sikre materieludskiftning og investeringer, der kan imødegå de udfordringer beredskabet står overfor i de kommende år.

 

Sagen blev forelagt Nordjyllands Beredskabs bestyrelsen ved mødet den 28. maj 2019, der godkendte kommunaldirektørkredsens anbefalinger om;

Kommunaldirektørkredsen anbefaler følgende til bestyrelsen;

 • Der laves en aftalebaseret betalingsmodel med virkning fra 2020 med ændringer i betalingerne som anført nedenfor. Modellen er udtryk for et kompromis, der balancerer de 11 kommuners forskellige synspunkter på en fremtidig betalingsmodel.
 • Der indarbejdes et løft på 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i materieludskiftning og investeringer i ny teknologi mv.
 • Fra det tidspunkt hvor der gennemføres en udligningsreform eller justering af udligningssystemet er der gensidig forståelse for, at der skal indgås ny aftale med henblik på at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan medføre, at andre parametre skal indgå. Tidshorisonten for fuld implementering af denne model, skal også være en del af den nye aftale. Målet er, at endelig aftale skal være på plads inden udgangen af denne valgperiode.

 

Vedtægternes bilag 4.5 er tilpasset med den nye betalingsmodel og fremsendes således til behandling i de 11 kommuner efter aftale med Bestyrelsen.

Modellen giver Mariagerfjord kommune en mindre udgift på 650.000 kr. om året, en reel mindre betaling på ca. 850.000 kr. og en merbetaling på ca. 200.000 kr. årligt til ekstra anlæg.

Neden for en kort oversigt over hvad forskellen på ændringen i betalingsmodellen betyder for de enkelte kommuner i forhold til, at der vælges en indbyggertalsmodel eller ej, hver opmærksom på, at der er i den nye betalingsmodel indarbejdet 2. mio. kr. til ekstra anlægØkonomi

Ny betalingsmodel er gældende fra 1. januar 2020 og indarbejdes i budget 2020 for Nordjyllands Beredskab efter godkendelse i de 11 byråd/kommunalbestyrelser jf. ovenstående

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

82.00.00-P20-25-17

138. Fælledvej 1, 9550 Mariager - Nedrivningsstøtte ved salg

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Økonomiudvalget har besluttet at sætte den kommunale ejendom Fælldevej 1 i Mariager til salg med klausul om nedrivning. For at fremme et salg har Ejendomscentret ved Mariagerfjord kommune anmodet om tilsagn om nedrivningsstøtte til ejendommen.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, i hvilken udstrækning der skal meddeles tilsagn om nedrivningsstøtte finansieret af landsbypuljemidlerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø,

 1. At der tages stilling til eventuel nedrivningsstøtte på 500.000 kr. til en potentiel køber af ejendommen Fælledvej 1 i Mariager.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommunes Ejendomscenter er i gang med at afhænde ejendommen Fælledvej 1 i Mariager, som tidligere har været anvendt til plejehjem.

Ejendommen er væsentligt nedslidt og udtjent, og Økonomiudvalget har besluttet at et salg skal ske med en klausul om nedrivning.

Ejendomscentret har fået udarbejdet en kortlægningsrapport for at fastslå indhold af miljøfarlige stoffer i ejendommen og behovet for miljøsanering ved nedrivning. På baggrund af rapporten anslår Ejendomscentret, at nedrivningsomkostningerne bliver af en anseelig størrelse. Ejendomscentret har derfor henvendt sig til fagenheden Teknik og Byg med anmodning om nedrivningsstøtte for at fremme salget.

Det er ikke muligt at give nedrivningsstøtte til kommunale erhvervsbygninger, medmindre disse er erhvervet med henblik på nedrivning. Det er også muligt at give en eventuel køber af ejendommen nedrivningsstøtte.

Økonomi

Nedrivningsstøtten kan finansieres med 60 % af landsbypuljemidlerne, og udgiften kan afholdes inden for budgettet.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at disponere nedrivningsstøtte til ejendommen.

 

00.01.00-G01-56-17

139. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Orientering om selvhjælpshandling (JU)

2. Orientering om Udledningstilladelse/ Mariagerfjord Vand A/S ( JU )

3. KL Klimapolitisk konference 29. oktober 2019 (LH)

4. Julebelysning i byerne - budgetkonsekvens (LH)

5. Udlejning af arealer til ledningsejere/entreprenører (LH)

6. Byggeprojekt i Hobro (LH)

Beslutning

Der var orientering om

 • selvhjælpshandlinger på to ejendomme.
 • Udledningstilladelse/ Mariagerfjord Vand A/S
 • KL Klimapolitisk konference 29. oktober 2019
 • Julebelysning i byerne - budgetkonsekvens
 • Udlejning af arealer til ledningsejere/entreprenører
 • Byggeprojekt i Hobro hvor der ønskes politiske tilkendegivelser til brug for den videre sagsbehandling.
 • Detailhandelsprojekt i tidligere blomsterforretning - hvor der ønskes politiske tilkendegivelser til brug for den videre sagsbehandling.
 • Navngivning af torv.

 

Drøftet og taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-56-17

140. Eventuelt

Beslutning

Der var drøftelse af:

 • Skiltning omkring Hørby Skoleby
 • Vedligeholdelse af arealer i tilknytning til boldbaner
 • Parkering på havnen i Hadsund
 • Skiltning ved Majsmarken, Hobro
 • Ankeret på skrænten i Mariager
 • Vej ved Hesselholt Skovhuse, Arden.
 • Udkørsel af sti fra Kirketerp, Hobro.

 

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.11.34-P19-16-19

141. Kondemnering og nedrivningspåbud