Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. november 2019 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

74. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-S00-1-19

75. Økonomivurdering pr. 30.09.2019

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY.

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 28. november 2019.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1.  At Byrådet tager den akuelle økonomivurdering til efterretning.
 2. At økonomien følges tæt frem mod den endelige regnskabsafslutning for 2019.
 3. At der gives en tillægsbevilling på 0,634 mio. kr. til Dagtilbud og Skole (Serviceudgifter).
 4. At der gives en tillægsbevilling til Familie/Specialrådgivningen for børn vedr. kontante ydelser på 0,909 mio. kr. (Overførsler).
 5. At området "Specialpædagogisk bistand for voksne" bevillings- og ansvarsmæssigt flyttes til Udvalget for Sundhed og Omsorg som ønsket af Familie- og Handicapchefen.
 

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fag- og centercheferne udarbejdet økonomivurdering for Børn og Familie pr. 30. september 2019. Fokuspunkterne i denne økonomivurdering er:

 Familie

Specialrådgivning for børn

Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste er udfordret og har været det over en længere periode. Administration af ordningen har også givet anledning til bemærkninger fra vores revision. Helt aktuelt er samtlige aktive sager gennemgået for fejl i beregning af løn, pensionsbidrag m.v. Der er lavet anden procedure med nye beregningsskemaer, der skal medvirke til sikring af korrekt beregnet løn og pensionsbidrag. Merforbruget i budgetåret 2019 søges dækket ved en tillægsbevilling. Der skal ske berigtigelser 3 år tilbage og samtlige sager udtages til kontrol. Eventuelle økonomiske udfordringer på baggrund af denne gennemgang forventes medtaget i Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020 (= Budget-/Regnskabsåret 2020).

Specialpædagogisk bistand for voksne

Mariagerfjord Kommune har en abonnementsaftale med Vesthimmerlands kommune vedr. CKU samt en abonnementsaftale med Taleinstituttet. Mariagerfjord Kommune har ikke benyttet alle de tilbud, som har ligget i ordningen. Derudover har det været nødvendigt at købe specialiserede ydelser uden for aftalerne.  Derfor forventes der et merforbrug på. 258.000 kr.

Familie- og Handicapchef ønsker kontoområdet flyttet fra Udvalget for Børn og Familie  til Udvalget for Sundhed og Omsorg pr. 1. januar 2020, idet der er tale om voksne medborgere. 

Dagtilbud

 • Aktuelt gennemgås tildelingsmodellen for Dagtilbud. Den nuværende model har fungeret godt med sikker drift i mange år og med fokus på dels Faste udgifter og dels Udgifter pr. barn. Er der uhensigtsmæssigheder i den måde, økonomien til det enkelte barn tildeles på? Kan det gøres bedre og måske mere enkelt? Det vil gennemgangen give svar på i løbet af oktober kvartal 2019.

 

 Skole

 • Inden udgangen af 2019/primo 2020 vil tildelingsmodellen for Skole undergå et eftersyn. Den nuværende model har kørt i en del år og med sikker drift. Kan det gøres endnu bedre og måske mere enkelt? Det vil gennemgangen give svar på i løbet af 1. halvår 2020.
 • Visitationspuljen vedr. specialundervisning er under pres. Der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. i regnskabsåret 2019. Der er overførselsadgang mellem årene og regnskabsresultatet 2019 vil således blive overført til budget-/regnskabsåret 2020. Gennem de seneste år er der i de danske kommuner gjort en markant indsats for at inkludere flere og flere elever under normalområdet. Det er lykkedes i stort omfang - også i Mariagerfjord Kommune. Nu oplever mange kommuner imidlertid, at det igen går mod flere og flere elever med behov for specialundervisning og dermed en større andel af elever til specialklasser. Denne tendens mærkes også mere og mere lokalt i Mariagerfjord Kommune. Fagenheden Skole og Økonomi følger udviklingen nøje over tid frem mod dels regnskabsafslutningen for 2019 og dels Økonomivurderingen pr. 31. marts 2020.

  

Fagområdernes økonomi følges tæt frem mod den endelige regnskabsafslutning for 2019.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Økonomi

 

1.       Der søges en tillægsbevilling til Serviceudgifter:

·         Dagtilbud på i alt 320.000 kr.

·         Skoler på i alt 314.000 kr.

2.       Der søges en tillægsbevilling til Overførsler:

Familie på i alt 909.000 kr.

  

Beløbene finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at sprogstøtte og modtageklasser sandsynligvis vil være udfordret i 2020. Og at der arbejdes videre med løsning af udfordringerne.

 

00.15.10-A00-2-18

76. Alternativ struktur inden for Børn og Familie

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse med Budget 2019-22 blev der besluttet en samlet rammebesparelse på 5,8 mio. kr. (fra 2021 og fremefter).

 • Rammebesparelse på skoleområdet på 3,9 mio. kr. (fuldt indfaset), hvoraf lukning af Skelund Skole giver 1,2 mio. kr = 2,7 mio. kr.
 • Rammebesparelse på hele børne- og familieområdet 1,925 mio. kr. (skifter lidt hen over budgetårene)

I alt resterer rammebesparelseskrav på: 4.625.000 kr.

Det blev besluttet, at der som alternativ til rammebesparelsen skulle kigges på den samlede ledelsesstruktur. Skole, dagtilbud og andre relevante kommunale enheder skulle derudover sammen afsøge muligheder, fordele og ulemper ved at etablere administrative fællesskaber.

En projektgruppe har gennem foråret arbejdet med at beskrive scenarier til at opnå besparelsen, hvorefter styregruppen arbejdede videre med scenariebeskrivelserne (bilag 1). Scenarierne blev efterfølgende kvalificeret af MED-udvalg inden for Børn og Familie samt skole- og forældrebestyrelser. På baggrund af de indkomne kvalificeringsforslag valgte styregruppen at udarbejde et alternativt scenarie 4.

Scenarie 4 har været sendt i høring i bestyrelser og MED indenfor fagenhederne Dagtilbud, Familie og Skole og Byrådet skal nu behandle sagen endeligt.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

 1. At scenarie 4 vedtages.
 2. At nye tildelingsmodeller for skole og dagtilbud indeholder overvejelser om anvendelse af ledelsesressoucer.
 3. At Byrådet i i begyndelsen af næste valgperiode skal præsenteres for forslag til revision af skolestrukturen med særlig fokus på overbygningsstrukturen.
 4. At dele af besparelsen ( 600.000 kr.) ved sammenlægning af chefstillinger inden for Dagtilbud og Skole tilfalder børne- og familieområdet.

Inddragelse

Gennem foråret har der været en inddragende proces, hvor ledere samt MED-repræsentanter har deltaget i en projektgruppe, som havde til opgave at beskrive scenarier til at opnå den fastsatte besparelse. Disse scenariebeskrivelser blev kvalificeret af MED-system og skole- og forældrebestyrelser.

På den baggrund valgte styregruppen at beskrive et scenarie 4, som Byrådet sendte i høring den 26. september 2019. Der foreligger nu høringssvar fra MED-systemet og bestyrelser inden for Dagtilbud, Familie og Skole.

Sagsfremstilling

Projektgruppen fik til opgave at undersøge, hvordan en anden organisering kan føre til besparelser på ledelse/administration, mens kvaliteten af opgaveløsningen fastholdes - eller forbedres.

Projektgruppens opgave var at aflevere scenariebeskrivelser til styregruppen, som herefter skulle arbejde videre med beskrivelserne forud for kvalificering i forældre- og skolebestyrelser samt MED-system.

Scenarie 4  

Kvalificeringsforslagene (bilag 3) var ikke entydige, og derfor valgte styregruppen at beskrive et nyt scenarie (bilag 4), som inddrog dele af de mangeartede kvalificeringsforslag, der blev indsendt.

Scenarie 4 består af:

 • Reduktion i antal dagtilbudsdistrikter fra 6 til 4 (1.100.000 kr.)
 • Fælles ledelse af SFO og Indskoling (1.350.000 kr.)
 • Tilførsel af dele af besparelsen ved sammenlægning af chefstillinger inden for Dagtilbud og Skole (600.000 kr.)
 • Besparelse på administration inden for fagenheden Familie/faglig ledelse af støttepædagogisk indsats (200.000 kr.)
 • Rammebesparelse på skoleområdet (1.375.000 kr.)
 • Fastholde enstrenget ledelse i Havbakke og Assens (tostrenget ledelse beholdes i de øvrige distrikter).

 

Byrådet valgte på byrådsmøde at sende scenarie 4 i høring hos forældre- og skolebestyrelser samt MED-system inden for Dagtilbud, Familie og Skole. Der er derudover indkommet høringssvar fra BUPL Nordjylland og Skolelederforeningen Mariagerfjord Kommune. Høringssvarene er vedlagt som bilag 5.

Bilag 6 opsummerer høringssvarene, men styregruppen opfordrer til, at høringssvarene læses i deres fulde længde. Bilag 6 indeholder desuden opfølgende kommentarer fra styregruppen.

Økonomi

Scenarie 4 angiver et samlet potentiale på 4.625.000 kr.

Beslutning

Indstilling nr. 1, 2 og 4 indstilles godkendt

For indstillingen stemte Svend Madsen, Søren Greve,Thomas Høj, Peter Olsen,

Karen Østergaard og Mette Binderup

Jens Henrik Kirk kan ikke tilslutte sig besparelsen på dagtilbudsområdet ( 1.1 mill.kr) og foreslår istedet en rammebesparelse på skoleområdet.

Indstilling nr. 3 blev forkastet. 

 

17.00.00-G01-3332-19

77. Ny lovgivning om elevers ulovlige fravær

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

1. august 2019 trådte en ny lovgivning i kraft vedr. elevers ulovlige skolefravær. Lovgivningen betyder, at familier kan fratages Børne-ungeydelsen, hvis en elev har mere en 15% ulovligt fravær i et kvartal. Udvalget orienteres i denne sag blandt andet om, hvordan administrationen arbejder med den nye lovgivning, ligesom det skal besluttes, hvem der skal have beslutningskompetencen til at fratage forældre Børne- og ungeydelsen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At orienteringen omkring den nye lovgivning tages til efterretning.

2. At kompetencen til at fratage forældre Børne- og ungeydelsen delegeres til Dagtilbuds- og skolechefen, hvis et barn opnår mindst 15% ulovligt fravær inden for et kvartal.

Inddragelse

Administrationen har bedt skolerne om at orientere forældrene om den nye lovgivning på Skoleintra eller anden relevant medie. Ligeledes er den nye arbejdsgangsbeskrivelse blevet kommunikeret ud til medarbejdere på skoler og i familierådgivningen.

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning om elevers fravær er indsat i serviceloven. Ændringerne betyder, at skoleledere på folkeskoler skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover inden for et kvartal. Når kommunalbestyrelsen modtager underretning, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af Børne- og ungeydelsen. Ulovligt fravær er kendetegnet ved, at forældrene ikke har fået tilladelse til fraværet af skolen eller ikke har givet besked til skolen om, at fraværet for eksempel skyldes sygdom eller hospitalsbesøg.

Den nye lovgivning er et element i Ghettopakken, som regeringen fremsatte i marts 2018. Lovgivningen omfatter alle elever og ikke kun børn og unge, der er bosat i udsatte boligområder.

Formålet med den nye lovgivning er at styrke forældrenes ansvar for deres børns skolegang og at skolerne handler så hurtigt som muligt på elevers ulovlige skolefravær. I Mariagerfjord Kommune er der udarbejdet en kommunal handleguide, som sikrer, at der handles hurtigt på elevers bekymrende fravær. Den kommunale handleguide vil blive tilpasset den nye lovgivning.

Der er ligeledes offentliggjort en ny fraværsbekendtgørelse, som blandt andet beskriver, hvordan skolerne skal registrere fravær.

Håndtering af lovgivningen i Mariagerfjord Kommune 

Det foreslås, at kompetencen til at fratage forældre Børne- og ungeydelsen delegeres til Dagtilbuds- og skolechefen, idet en evt. afgørelse skal træffes ud fra en vurdering af, om skolerne har registereret ulovligt fravær korrekt.

Når en elev opnår 15% ulovligt fravær i et kvartal, sender skolerne en underretningen til Familierådgivningen, der vurderer, om underretningen giver anledning til en børnefaglig undersøgelse. Samtidig sendes underretningen og elevens fraværshistorik videre til Velfærdssekretariatet, som indhenter partshøring fra forældrene og eleven, hvis han/hun er over 12 år. Derefter træffer Dagtilbuds- og skolechefen afgørelse om standsning af Børne- og ungeydelsen.

Forældrene har mulighed for at klage over afgørelsen.

Der er udarbejdet en detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse af håndteringen af lovgivningen, som er vedhæftet sagen. Den viser, hvornår skoler, Familierådgivningen, Velfærdssekretariatet og Udbetaling Danmark skal agere.

Derudover har administrationen udarbejdet nye retningslinjer for skolernes registrering af fravær generelt, således at der sikres en ensartet registrering i kommunen. Retningslinjerne tager udgangspunkt i den nye fraværsbekendtgørelse.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

27.00.00-G01-2-19

78. Drøftelse af Udvalgets deltagelse i konferencer og studietur i 2020

Forventet sagsgang

BF

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At Udvalgets deltagelse i konferencer og studietur i 2020 drøftes.

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af mulighed for studietur for Udvalget for Børn og Familie i 2020, herunder en drøftelse af mulige temaer for studieturen. Derudover ønskes en drøftelse af Udvalgets deltagelse i konferencer i 2020. Herunder deltagelse i KLs børnetopmøde.

Økonomi

Udvalget får stillet et årligt beløb på 35.000 kr. til rådighed ift. deltagelse i konferencer, afholdelse af studietur mv.

Det aktuelle forbrug for 2019 er:

Lancering af børnesundhedsprofil = 1.500 kr.

I alt = 1.500 kr. 

Resterende beløb for 2019: 33.500 kr.

Beslutning

Udvalget gav indspark til emner.

Forvaltningen kommer med konkret forslag til studietur.

Følgende emner blev nævnt:

Unges trivsel

Forældresamarbejde

Dagtilbud

2 sprogsområdet

 

00.01.00-G01-5-19

79. Orientering

Sagsfremstilling

1. Orientering om udsættelse af AULA

2. Temadrøftelse for Udvalget for Børn og Familie i januar 2020 omkring fremtidig struktur for 10. kl. i Mariagerfjord Kommune

3.  Status fra arbejdsgruppe vedr. specialundervisning

4. ADHD - forventet elevtalsudvikling

5. Foreløbige punkter til næste udvalgsmøde d. 4. december 2019

 •  Røgfri skoletid

 

6. Normeringer i Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune

7. Status på værdigrundlag og arbejdstidsaftalerne på skoleområdet

Beslutning

Der blev orienteret om udsættelsen af AULA. 10 kommuner har udsat igangsættelsen af AULA. Det er stadig vurderingen, at udsættelsen var en korrekt beslutning.

Der blev orienteret om kommende dialogmøde. 

 

Lukkede dagsordenspunkter