Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 17. februar 2020 kl. 16:30 i Mødelokale 8, Mariager Rådhus
  

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At referatet fra 28. oktober 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.15.00-G01-1-17

3. Orientering fra de repræsenterede områder

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Repræsentanterne i Foreningsrådet orienterer om nyt fra de områder de repræsenterer.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringerne er taget til efterretning.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

4. Orientering fra fagenheden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Fagenheden orienterer om nyt på folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

 1. At orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Street Attack 2020

 

 • Klage fra AOF Mariagerfjord

 

 • Ændrede tilskudssatser for Kursustilskud og Lokaletilskud

 

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

20.00.00-A08-5-19

5. Dialogmøde med udvalget for Kultur og Fritid

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid indbyder Foreningsrådet og Landdistriktsrådet til dialogmøde d. 25. marts i tidsrummet 17-19.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

 1. At der tages stilling til hvem, der skal repræsentere Foreningsrådet til dialogmøde med Udvalget for Kultur og Fritid.
 2. At der besluttes hvilke konkrete emner Foreningsrådet ønsker at indgå dialog med Udvalget for Kultur og Fritid omkring.
 

Sagsfremstilling

I år foregår mødet på den måde, at hvert råd får ca. 20-30 minutter til at fremlægge og drøfte konkrete problemstillinger/dilemmaer med udvalget.

I skal derfor udvælge et eller flere emner/dilemmaer og give et kort oplæg på 5 - 10 minutter og efterfølgende lægge op til debat med primært politikerne, men også – om muligt inkludere de andre råd eller fagenheden. Alle repræsentanter fra hvert råd/forening, deltager i hele mødet.

Der vægtes metodefrihed og frihed til at provokere på den gode måde samt udfordre politikere.

Dialogmøderne med det politiske udvalg har til formål:

 • At sikre god kommunikation mellem nedsatte råd, der modtager kommunalt tilskud og Udvalget for Kultur og Fritid
 • Fælles forståelse af målsætninger og igangværende initiativer
 • Sammenhæng mellem opgaver og økonomi
 • Gensidigt at styrke kendskabet til de aktuelle udfordringer

 

Beslutning

1: Michael Blomstrand, Birte Jørgensen og Knud Erik Jensen deltager med sikkerhed, øvrige undersøger nærmere og vender tilbage snarest.

2: A) Budget til lokaletilskud

B) Udviklings- og talentpuljen, mulig opsplitning af puljen i en pulje for foreningsudvikling og en talent-/elitepulje og ligge talent-/elitepuljen uddeling i Idrætsrådet.

C) Behov for højere budget til puljen.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.15.00-P24-1-19

6. Tilretning af tilskudsordninger

Forventet sagsgang

Foreningsrådet, KF

Anledning

Ændringer i diverse regelsæt på folkeoplysningsområdet skal høres i Foreningsrådet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

 1. At fagenhedens forslag til foreningshåndbog til aktivitetsforeningerne til erstatning for Tilskudsordningen for Aktivitetsområdet godkendes.
 2. At fagenhedens forslag til foreningshåndbog til voksenundervisning til erstatning for Tilskudsordningen for Voksenundervisning godkendes.
 3. At fagenhedens forslag til rettelser i Lokaleanvisningsreglerne godkendes.

Sagsfremstilling

Foreningshåndbøgerne samt lokaleanvisningereglerne indholder alt, hvad de folkeoplysende foreninger har brug for at vide for at være en forening i Mariagerfjord Kommune.

Fagenheden har tilrettet foreningshåndbøgerne hovedsageligt med:

 • Anden opsætning, omformuleringer og uddybninger, så reglerne er mere forståelige for foreningerne.
 • Tilskrevet digitalisering af blanketter via Conventus.
 • Ændring af dato for indsendelse af lokaletilskudsbudget fra 1. november til 15. oktober.
 • Tilført forskellen på foredrag og debat i foreningshåndbogen til voksenundervisning.
 • Ændring antal af stikprøver på voksenundervisning fra fem til to foreninger om året.
 • Tilført afsnit om tilsyn, Conventus og Fritidsportalen i foreningshåndbøgerne jf. den skærpede tilsynspligt.
 • Indsat link til diverse puljer m.m. på www.mariagerfjord.dk samt www.conventus.dk
 • Indsat særlige regler for Kulturhuset i Arden i lokaleanvisningsreglerne

Beslutning

1. Godkendt

2. Sendes tilbage til nærmere behandlig i Fagenheden.

3. Godkendt

Foreningsrådet beder om at Fagenheden fremover ligger bilagene på, hvori der kan ses, hvad der specifikt er ændret.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.20.00-P20-2-18

7. Workshop med fokus på fællesskaber

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Som opfølgning på mødet 'Sammen skaber vi de gode fællesskaber' afholdt af Foreningsrådet, Kultur og Fritid og Sundhed og Omsorg, foreslås det, at der laves et pilotptojekt, hvor 4-5 foreninger kan arbejde videre med de gode fællesskaber, ud fra konceptet om ABC for mental sundhed.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At pilotprojektet igangsættes og finansieres af Udviklings- og talentpuljen.

Sagsfremstilling

Som evaluering på dialogmødet Sammen skaber vi de gode fællesskaber afholdt den 20. august 2019, ønskede Foreningsrådet oplæg til en mere konkret indsats omkring de gode fællesskaber og ABC for mental sundhed. Fagenhederne Sundhed og Omsorg og Kultur og Fritid, har derfor sammen med DGI lavet oplæg til et pilotprojekt på området. Projektet indeholder et forløb for 4-5 udvalgte folkeoplysende foreninger, som via to workshops, samt handlinger i den enkelte forening imellem de to workshops, skal have fokus på nye måder at arbejde med de gode fællesskaber.

Baggrund

Et forskningsprojekt fra Australien har vist, at mennesker, der oplever at være mere mentalt sunde, har det til fælles, at de gør noget aktivt (ACT), gør noget sammen med andre (BELONG) og gør noget, de finder meningsfuldt (COMMIT). Vi bruger den forskningsbaserede tilgang ACT – BELONG – COMMIT, deraf bogstaverne ABC, som forståelsesramme til at sikre at medlemmer – nye som gamle – har lyst til at komme igen, og bidrage til fællesskabet. Læs mere på www.abcformentalsundhed.dk

Konkret program for den første workshop:

 • Velkomst og intro
  Intro til ABC for mental sundhed
  (Hvad er mental sundhed og hvorfor kan fokus på det understøtte en stærk fællesskabskultur i foreningen?)

 

 • Dagsfortællingen (Mikrohandlingernes betydning i en foreningshverdag)

 

 • ABC som metode
  (For fastholdelse og rekruttering af medlemmer)

 

 • Den gode velkomst
  (Hvordan tager vi imod før, under og efter)

 

 • Konkrete øvelser efterfulgt af handleplan

 

 • Fællesskabskulturen

     (Hvad er et godt fællesskab, og hvordan skaber vi en god fællesskabskultur)

 • Konkrete øvelser efterfulgt af handleplan

 

Processen vil blive varetaget af konsulenter fra DGI.

Der vil blive udvalgt 4-5 forskellige foreninger til pilotprojektet. Forskelligheden i foreningerne tænkes i forhold til størrelse af foreningen, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder samt geografisk placering i kommunen. Udover lyst til at arbejde med ABC for mental sundhed, forpligter de deltagende foreninger sig til at dele ud af deres erfaringer med processen på et kommende fælles dialogmøde for alle kommunens foreninger.

Økonomi:

Prisen for workshops vil være 7.000 kr. Hertil kommer diverse udgifter til forplejning samt et fælles dialogmøde for alle kommunens foreninger, hvor erfaringer fra pilotprojektet deles. Den samlede udgift anslåes derfor at være på 12.000 kr.

Økonomi

Udgifter til pilotprojektet udgør 12.000 kr., som kan finansieres via Udviklings- og talentpuljen.

Beslutning

Godkendt.

Nogle af Foreningsrådets medlemmer kommer til at være med i udvælgelsesprocessen.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

8. Afrapportering

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Schæferhundeklubben kreds 54 - Deltagelse i VM Modena - 2019

Ansøgt10.000
Bevilget10.000
Total Projekt Budget35 - 40.000
Total Projekt Regnskab39.900

 

LOF Mariagerfjord-Rebild - Vanebryderne - 2018

Ansøgt15.381
Bevilget15.381
Total Projekt Budget29.452
Total Projekt Regnskab33.364

 

Hobro Golfklub - Talentudvikling af Mads Rodam - 2018

Ansøgt10.895
Bevilget10.000
Total Projekt Budget10.895
Total Projekt Regnskab10.000

 

Mariagerfjord Golfklub - Udvikling af juniorafdelingen - 2019

Ansøgt44.000
Bevilget10.000
Total Projekt Budget44.000
Total Projekt Regnskab28.337

 

Beslutning

Godkendt.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-1-20

9. Hadsund Skole-Orkester søger om tilskud til projektet Blæseorkester i 3. klasse

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hadsund Skole-Orkester søger om 14.750 kr. i støtte til et samarbejdsprojekt med Hadsund Skole om et undervisningsforløb i blæseinstrumenter for 3. klasserne.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hadsund Skole-Orkester vil gerne udbrede kendskabet til blæseinstrumenter, ved at alle skolebørn i 3. klasse på Hadsund Skole, over 10 lektioner, får mulighed for at spille blæseinstrument sammen med en professionel musiker.

Orkestret har aftaler med dygtige musikere, som spiller professionelt og underviser skolebørn.

Hadsund Skole-Orkester stiller instrumenter til rådighed.

Hadsund Skole-Orkester vil gerne udbrede kendskab og kompetence til at spille på blæseinstrumenter til alle børn fra 3. klasse uanset social status. HSO kan sammen med Hadsund Skole udbrede kendskabet til blæseinstrumenter til børn fra 3. klasse på Hadsund skole.

Der er indledt et samarbejde med skolelederen og afdelingslederen for indskolingen på Hadsund Skole, som begge har vist stor interesse for projektet.

Hadsund Skole-Orkester har kompetente instruktører, som kan give børn forståelsen for noder og tonearter, som igen kan sammensættes til musik og kombineres med sammenspil og march på en naturlig og sjov måde.

Projektet skal:

1. Give børn i 3. klasse mulighed for at prøve kræfter med et blæseinstrument med professionel undervisning.

2. Vise børnene, at der findes andre instrumenter end dem skolen normalt har til rådighed. Samtidig er målet at finde og støtte talenter til at fortsætte.

3. Gøre opmærksom på Hadsund Skole-Orkester, som et udviklende stærkt sammenhold med musikken i centrum.

Skole‐Orkestrets andel er at stille med instrumenter og instruktører.

Skolen har musiklærer/lokale og sætter Blæs og March på skemaet til eleverne i 3. klasse. Der er 75 elever i årgangen fordelt på tre klasser, og projektet skal være en del af skoletiden.  

Formålet med projektet er at udbrede interessen for blæseinstrumenter, samt at give en kompetence videre til nye interesserede børn, som Hadsund Skole-Orkester ellers ikke vil kunne få fat på.

For skolen, og børnene, betyder det at kunne arbejde med musik, at selvværd og indlæringen i andre sammenhæng styrkes.  

Ved at få fat på elever i 3. årgang kan Hadsund Skole-Orkester finde dem, som er musikinteresserede, men ikke lige kan komme igang af forskellige årsager.

Undervisningen skal foregå fredage fra kl. 08.00‐11.00 i ugerne 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 og 25.

Både musiklærere fra Hadsund Skole og instruktører fra Hadsund Skole-Orkester deltager i undervisningen.

Hadsund Skole-Orkester (HSO), er Danmarks og formodentligt Nordens ældste skoleorkestre, og har gennem mange år deltaget i utallige arrangementer og festligheder. Hvert år spilles der til byfester, grundlovsfester, dyrskuer, koncerter og meget andet. Gennem årene har orkestret deltaget i Rebild-festen, spillet for H. M. Kong Frederik IX og H.M. Dronning Margrethe II, er blevet dirigeret af selveste Danny Kaye, har spillet på Berleburg for H.K.H. Prinsesse Benedikte og for den tyske præsident i Bonn. Og ikke mindst har orkestret med sin musik underholdt og glædet utallige ganske almindelige mennesker både i Danmark og mange andre steder i det store udland.

Projektet har et samlet budget på 14.750 kr. Hadsund Skole-Orkester søger Udviklings- ogtalentpuljen om fuld dækning af projektet.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 12.500 kr.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-2-20

10. Hadsund Roklub søger tilskud til målrettet talentudvikling

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hadsund Roklub søger om 120.000 kr. i støtte til talentudvikling af 11 udvalgte roere.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

For at et talent kan udvikles, er det meget vigtigt, at der skabes muligheder for optimale rammer i dagligdagen. Desuden er det essentielt, at der skabes muligheder for, at atleten kan måle sit niveau i konkurrence med andre nationers bedste atleter.

Hadsund Roklub formår at placere sine roere i toppen af den danske elite. Klubben ønsker med nærværende ansøgning at give de udnævnte roere (se bilag) mulighed for at udvikle deres talent i international konkurrence.

Hadsund Roklub ønsker at skabe rammerne og mulighederne for at 11 meget talentfulde roere kan deltage ved udenlandske regattaer/mesterskaber.

Formålet herved er at lade roerne udvikle talentet i konkurrence med de absolut bedste roere i Europa/Verden.

Projektet har et budget på 168.000 kr. i rene udgifter. Herudover ligger utallige frivillige timer hos trænere og ledere.

Klubben arbejder med et samlet udgiftsbudget for Ungdomsafdelingen alene på 350.000 kr. i 2020.

Hadsund Roklub søger Udviklings- og talentpuljen om 120.000 kr. til målrettet talentudvikling af de 11 roere.

Hadsund Roklub har tidligere fået følgende tilskud til talentudvikling fra Udviklings- og talentpuljen:

2014 - 130.000

2015 - 120.000

2016 - 75.000

2017 - 50.000

2018 - 80.000

2019 - 100.000

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 100.000 kr.

Michael Blomstrand deltog ikke i behandling af punktet.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-3-20

11. Rideklubben Hadsund søger tilskud til talentprojekt for springryttere

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Rideklubben Hadsund søger om 45.000 kr. til talentudviklingsprojekt for springryttere.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Efter et rigtig godt talentprojekt i dressur sidste år, vil Rideklubben Hadsund gerne søge støtte til et lignende projekt for deres springryttere, så de også kan udvikle sig.

Rideklubben Hadsund har en del springryttere, både børn og voksne, som deltager i undervisning i klubben og i stævner rundt i andre klubber. Det sker jævnligt, at de får placeringer til stævnerne, og over de seneste år, er mange af rytterne kommet højere op i niveau.

Rideklubben ønsker at sammensætte et talenttræningsprogram for 10 ryttere, som i dag er på LC niveau, og som har mål om at starte områdemesterskab, distriktsmesterskab eller lignende i år.

Formålet er at udvikle de individuelle rytteres springtalent.

Hoveddelen af projektet bliver eneundervisning ved en berider.

Rideklubben Hadsund ønsker at give hver rytter 8 lektioner ved berideren fordelt over forår og sommer 2020.

Som kombination til undervisningen, vil klubben arrangere en enkelt træningsdag med en uddannet stilspringsdommer og banebygger, som kan lære rytterne, hvordan de afkoder en bane bedst og hvordan de skal forberede banen til fods, inden den rides. Stilspringsdommeren kan, efter at have set dem ride en bane, give hver enkelt rytter individuel undervisning i hvilke små forbedringer, de kan gøre i deres baneridning.

Klubben vil desuden kombinere med lektioner i rytterfitness, hvor rytterne instrueres i, hvordan de træner og styrker deres egen krop, så de bedst muligt kan ride hesten uden unødig belastning på hverken rytter eller hest.

Projektet har et budget på 55.000 kr. Der vil være en deltagerbetaling pr. rytter på 1.000 kr. 10.000 kr. ved 10 ryttere.

Rideklubben Hadsund søger Udviklings- og talentpuljen om 45.000 kr. til projektet.

Rideklubben Hadsund indenfor de senest fire år fået følgende tilskud fra Udviklings- og talentpuljen:

2018Talentprojekt for dressurryttere20.000
2019Opstart af voltigering12.000

 

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 37.000 kr. til undervisning.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-4-20

12. IF Jarl Arden / Arden Armwrestlers søger om tilskud til DM i Armbrydning

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Arden Armwrestlers søger om 45.000 kr. til afvikling af Danmarksmesterskaberne i professionel armbrydning i Arden Hallerne.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Arden Armwrestlers, som er en underafdeling af Jarl Arden IF, afholder Danmarksmesterskaberne i professionel armbrydning i Arden Hallerne d. 28. marts 2020.

Arden Armwrestlers brænder for deres sport og er ambitiøse. Senest deltog syv armbrydere fra klubben via egenfinansiering i verdensmesterskaberne i Polen. Dette medførte tre verdensmestre, seks gulv-, en sølv- og en bronzemedalje.

I klubben agerer alle instruktør, alle har et ansvar om at udvikle sig selv, men ligeså de andre klubkammerater. Klubben tænker ud af boksen i forhold til deres træningsmetoder og anvender fx optagelser af deres træninger til at finjustere teknikken. Arden Armwrestlers er en klub for alle, og har samtidig et stort fokus på talentudviklingen. Bl.a. lykkedes det de erfarne instruktører at få trænet to unge talenter med kun seks måneders anciennitet, op til at blive dobbelte-verdensmestre.

I klubben udbygges fællesskabet i mødet mellem unge talenter og rutinerede instruktører, og de ønsker at videreudvikle dette via afvikling af DM.

I forbindelse med Arden Armwrestlers succes til VM har de andre klubber i landet tilbudt Arden at facilitere DM i år.

Arden Armwrestlers arbejder hele tiden på at udbygge mulighederne for at flere kan dyrke sporten, så unge og ældre udnytter mulighederne for motion.

Klubben vil forsøge at afvikle et DM, der er ambitiøst og professionel, og som forhåbentlig vil medføre en god oplevelse for såvel deltagere som tilskuere i lokalområdet.

Afvikling af DM i Arden vil skabe en masse interesse for sporten og kunne tiltrække nye medlemmer til klubben. Klubben ønsker at skabe de bedste faciliteter og vilkår for fortsat at kunne repræsentere Danmark i sporten.

Det kræver en række investeringer i udstyr, og klubben håber via afvikling af DM, at kunne styrke sammenholdet i klubben og klubberne imellem. Derigennem også at kunne bibeholde motivationen af de unge talenter.

Klubben har en rigtig solid lokal opbakning til dette arrangement, og forventer at et Danmarksmesterskab i Arden i en ukonventionel sport, vil være med til at sætte energi i hallen, og skabe dialog hos de

lokale.

Projektet har et samlet budget på 130.000 kr. hvoraf størstedelen er finansieret via deltagerbetaling, sponsorater og egenfinansiering fra klubben. Arden Armwrestlers søger Udviklings- og talentpuljen om støtte til restfinansieringen på 45.000 kr.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-5-20

13. Hobro IK søger om tilskud til optimering af fysisk formåen i ungdomsafdelingen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro IK søger om 56.970 kr. til indkøb af tracker system til optimering af den fysiske formåen i Ungdomsafdelingen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro IK ønsker at optimere deres fysiske setup omkring deres u17 og u19 division. Dette vil de gøre ved at købe et tracker system, som skal hjælpe trænerne med at vurdere belastningen, og kunne lave sammenligninger med superligaen. Der er opjusteret på setuppet omkring de fysiske trænere, derfor vil denne investering hjælpe disse nye trænere med at videreudvikle sig.

Målet er at kunne skabe spillere, som klarer sig på højeste niveau nationalt, men også forsøge at udvikle spillere til internationalt niveau.

Projektet har et budget på 56.970 kr. Hobro IK søger Udviklings- og talentpuljen om fuld finansiering.

Hobro IK har i de forgående fire år fået følgende tilskud fra Udviklings- og talentpuljen:

2016Talentprojekt50.000
2018Pigefodbold10.000
2018Fodboldlinje Mariagerfjord 10. klasse50.000

 

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-6-20

14. Mariagerfjord Golfklub søger om tilskud til golftalentet Jonas Thygesen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Mariagerfjord Golfklub søger om 16.000 kr. til videreudvikling af golftalentet Jonas Thygesen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Jonas startede med hans første DM titel tilbage i 2014 og har siden hen vundet en del danmarksmesterskaber. Jonas er nu blevet 17 år og er på tredje år stadig på drengelandsholdet. Han har udviklet sig rigtig meget sidste år og har haft nogle gode topplaceringer, både i ind- og udland.

I år vil der blive 4-5 udlandsturneringer foruden EM som spilles i Sverige. Udover de hjemlige amatørturneringer vil Jonas også spille 4-5 proturneringer.

Jonas er stadig meget motiveret og træner 20-25 timer om ugen.

Projektet har et budget på 16.000 kr. Mariagerfjord Golfklub søger Udviklings- og talentpuljen om så høj en støtte som muligt.

Mariagerfjord Golfklub har fået følgende tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til Jonas Thygesen de seneste fire år:

201610.854
20188.500

 

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 7.500 kr. til deltagelse i proturneringer.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-7-20

15. Aalborg Motorklub søger om tilskud til talentudvikling af Lukas Vissing

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Aalborg Motorsport søger om 20.000 kr. til talentudvikling af Lukas Vissing.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Lukas Vissings mål for 2020 er at lave top 15 placeringer til DM, og indenfor de næste tre år at vinde DM.

Lukas er meget fokuseret og viljefast omkring sin træning. Han arbejder hårdt for at nå sine mål og bruger de redskaber, som han får af trænerne.

Lukas bor i Hadsund og er pt. i top 2 i hans aldersgruppe i Danmark. Lukas er i år rykket en klasse op og kører nu 85cc.

At kæmpe til løb med drenge, der aldersmæssigt er op til fem år ældre end ham, kræver meget af ham både fysisk, men også mentalt. Lukas er den eneste på hans alder i denne klasse.

Lukas er medlem af Hadsund Motorklub, men er blevet udtaget til en talentgruppe af Aalborg Motorklub, hvor de er seks drenge, der er blevet udtaget på tværs af klubber. Her er der fokus på det sociale, fælles træninger både på banen og i motionscentret.

Lukas har i 2019 kørt to afdelinger af EM og i den forbindelse været til træningssamlinger med landstræneren Emil Larsen.

Projektet har et budget for 2020 på 124.200 kr. Aalborg Motorklub søger Udviklings- og talentpuljen om 20.000 kr. i tilskud.

Beslutning

Der gives afslag på ansøgningen, med begrundelsen at Lukas er for ung, til at Foreningsrådet kan bedømme om det er talent.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-8-20

16. Hobro Garden søger om tilskud til sommertur til Lübeck

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Hobro Garden søger 50.000 kr. til en sommertur til Lübeck.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Garden tager ud til forskellige arrangementer som byfester, receptioner, jubilæer, kirkekoncerter mm.

De spiller til diverse arrangementer i gågaden og diverse byfester i Mariagerfjord Kommune.

Hobro Garden øver hver mandag på Hobro Søndre Skole, både med individuel og fælles undervisning.

I Hobro Garden er der plads til alle som vil være med, små som store.

Garden tilbyder holdundervisning og sammenspil, samt en masse sjove aktiviteter og koncertturer.

Hobro Garden ønsker at tage på tur til Lübeck, syd for grænsen, i maj 2020 for at ryste de nye Aspiranterne og Gardisterne sammen og give dem en god oplevelse.

Der er behov for at få skabt et godt sammenhold i Hobro Graden for at fastholde deltagerne.

I turen er der også indlagt to koncerter.

Hobro Garden søger Udviklings- og talentpuljen om op til 50.000 kr. til turen.

Beslutning

Der gives afslag, da Foreningsrådet desværre ikke har midler til, at støtte en rystesammen tur.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.00.00-Ø40-9-20

17. Mariagerfjord Buelaug søger om tilskud til opstart af forening

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Mariagerfjord Buelaug søger om 84.200 kr. til opstart af foreningen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Buelaug drives i øjeblikket af en arbejdsgruppe på otte personer.

Det er målet at Mariagerfjord Buelaug skal etableres som selvstændig forening i foråret 2020, hvor foreningen vil tiltrække såvel unge som voksne med interesse for bueskydning. Der vil være plads til både konkurrenceskytter, jægere og motionister, der ønsker at træne koncentration samt fysik.

Arbejdsgruppen forventer en stor interesse hos især unge mennesker og arbejder derfor på, at foreningen bliver tilknyttet DIF/Bueskydning Danmark, så medlemmerne kan udvikle deres talenter samt deltage i arrangementer og konkurrencer allerede i andet halvår 2020. Ved stiftelse af foreningen tages der udgangspunkt i Bueskydning Danmarks standardvedtægter og arbejdsgruppen har i opstartsfasen også fået vejledning af bestyrelsen i Bueskydning Danmark.

Arbejdsgruppen har desuden fået et tilsagn fra Hadsund Jagtforening, om at Mariagerfjord Buelaug kan benytte jagtforeningens arealer til udendørs bueskydning uden beregning, da jagtforeningen forventer, at bueskydning også vil have stor interesse for en del af jagtforeningens medlemmer.

Der er ingen bueforeninger i Mariagerfjord Kommune i dag, så arbejdsgruppen forventer at kunne tiltrække interesserede fra hele kommunen, og sandsynligvis også nogle fra nabokommunerne.

Det er målet at finde egnede lokaler til indendørs bueskydning i vinterhalvåret, således medlemmerne har mulighed for at træne hele året.

Mariagerfjord Buelaug planlægger et åbent hus-arrangement i samarbejde med Hadsund Jagtforening til maj/juni, hvor interesserede kan få et indblik i bueskydning samt afprøve deres talenter med forskellige buetyper.

Arbejdet med foreningen vil udelukkende være på frivillig basis og foreningen vil være afhængig af, at der findes tilskud og sponsorater, som kan dække etableringsudgifterne samt udgifter til markedsføring og arrangementer.

I 2020 vil foreningen starte med en til to faste ugentlige åbningsdage for bueskydning, uafhængigt af Hadsund Jagtforenings skydninger, men også nogle dage, hvor det vil ske i samarbejde med Hadsund Jagtforening på jagtforeningens skydedage, så foreningen får vakt interessen hos personer, der besøger jagtforeningens skydebaner. De faste åbningstider vil blive styret af garvede bueskytter og Mariagerfjord Buelaug forventer desuden at uddanne yderligere instruktører gennem Bueskydning Danmark.

Arbejdsgruppen har rådført sig med bestyrelsen i Bueskydning Danmark, der vil forestå godkendelse/tilsyn af bueskydningsbanerne.

Mariagerfjord Buelaug søger Udviklings- og talentpuljen om 84.200 kr. til dækning af etableringsomkostninger.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med 25.000 kr.

Foreningsrådet opfordrer foreningen til at søge øvrige fonde til resten.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.15.00-Ø40-1-20

18. Fremtidig procedure for behandling af ansøgninger til Udviklings- og talentpuljen

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Fagenheden foreslår, at proceduren for ansøgningerne til Udviklings- og talentpuljen ændres, så ansøgningerne ikke kommer på dagsordenen som særskilte punkter.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

 1. At Fagenhedens forslag drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Foreningsrådets medlemmer har digital adgang til ansøgningerne via systemet Emply, og kan heri kommentere og vurdere ansøgningerne i takt med at de kommer ind.

Fagenheden foreslår at ansøgningerne fremadrettet ikke lægges på dagsordenen, som særskilte punkter, hvor ansøgningsmaterialet er skrevet ind i punktet, men i stedet kommer på dagsordenen som et punkt, med en oversigt over ansøgningerne med angivelse af hvilke foreninger, beløb og kort hvad projektet omhandler.

Dette vil løse problematikker om diverse oplysninger i ansøgningen, som ikke bør offentliggøres, fx tilbud fra firmaer eller lignende og personoplysninger.

For at sikre en fortsat synlighed af puljen overfor pressen og borgerne, foreslår Fagenheden at der udarbejdes en pressemeddelelse efter hver ansøgningsrunde.

Fagenheden vil på mødet gennemgå vurderings- og kommentarfunktionerne i Emply.

Beslutning

Afslag. Foreningsrådet ønsker at fastholde proceduren, som den er i dag.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

19. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Beslutning

Intet.

Karsten Elkjær, Anne-Katrine Buck og Svend Skifter Andersen var fraværende med afbud.

 

Lukkede dagsordenspunkter