Udvikling og indflydelse


For at vi kan blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads vægter vi udvikling, efteruddannelse og medindflydelse for alle vores medarbejder meget højt.

Indflydelse og udvikling

Det er vigtigt for os som arbejdsplads at vores medarbejder har mulighed for konstant at udvikle sig i deres stillinger og have medindflydelse på deres arbejdsplads.

En god arbejdsplads kræver en ledelse der hele tiden udvikler sig og bliver bedre.

Det er selvfølgelig den enkelte leders ansvar, at ledelsesudviklingen rent faktisk finder sted. Men det er ikke lederens ansvar alene: Den gode ledelse udvikles i et samspil mellem lederen og medarbejderne.

Vi tilbyder vores decentrale ledere Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) mens chefer og direktører tilbydes masteruddannelse.

Vi arbejder med Offentlig Leadership Pipeline og er godt i gang med drøftelserne i alle fagenheder.

Ledelsesgrundlag

Ledelse er ikke kun for ledere. Både ledere og medarbejdere producerer ledelse. Det er en proces, hvor vi sammen udvikler, kvalificerer, effektiviserer og prioriterer vores indsatser.

Ledelsesgrundlaget skaber retning for god ledelse og viser, hvad du som leder skal gøre og bidrage med i dit daglige arbejde.

Det skal skabe debat, løfte øjenbryn og give os en tydelig og stærk ledelsesprofil i Mariagerfjord Kommune. Det skal samtidig minde os om, at god ledelse også bygger på tillid.

Seks krav til god ledelse

 1. Vi viser vej
 2. Vi prioriterer
 3. Vi tager samtalen
 4. Vi udvikler
 5. Vi inviterer os selv og andre ind
 6. Vi er modige
Læs ledelsesgrundlag i sin fulde længde.

Lederudviklingssamtale

Formålet med en lederudviklingssamtale (LUS) er at:   

 • LUS anvendes til at drøfte dagligt arbejde og samspil, samt udvikling for den involverede person og mellem de involverede parter.   
 • LUS indgår i den løbende strategiske udvikling af det område som de involverede ledere indgår i.   
 • LUS bidrager til sundhedsfremme og trivsel på arbejdspladsen.   
 • LUS afsluttes med en gensidig aftale om fokuspunkter for det kommende år, herunder kompetenceudvikling.

Alle ansatte i Mariagerfjord Kommune arbejder hen mod samme mål: At give kommunens borgere den bedst mulige service. Når medarbejdere skal udvikles, tager vi altid udgangspunkt i kerneopgaven.

Godt arbejde kræver en god arbejdsplads

En klar forudsætning for, at vi kan yde den bedst mulige indsats, er at vi har det godt på vores arbejdsplads. Mange ting er med til at skabe en god arbejdsplads, men en af de allervigtigste er medarbejderne selv. Vi har en stor del af ansvaret for, om det er rart at komme på arbejde. Der kan ikke opstilles faste regler for, hvordan vi får en god arbejdsplads, men ved hjælp af et sæt fælles værdier og fælles adfærd får vi nogle retningsliner, der kan føre os i en fornuftig retning.

Værdier og konkret adfærd

Værdierne kan være med til at skabe en god arbejdsplads. De er formuleret på en måde, så de både forholder sig til forholdet mellem leder og medarbejder og til forholdet kolleger imellem. Ikke alle kan genkende sig selv i alle punkterne, og alle handlingerne kan ikke bruges i en ­hver situation. Men de er alle af almengyldig karakter, og formålet er, at de skal spille en rolle i dagligdagen. Det er op til den enkelte afdeling og medarbejder at finde frem til hvordan og hvornår. Det vil tage tid og bliver aldrig helt afsluttet — for arbejdet med værdier og adfærd er en løbende proces. Værdier og adfærd er de samme (med en enkelt undtagelse) som i ledelsesgrundlaget, og det er ikke tilfældigt. Lederens og medarbejderens arbejde er nok forskelligt, men målet er det samme, nemlig at yde borgene den bedste service, og vi kan kun nå frem til det samme mål, hvis vi har de samme værdier at styre efter.

 • Jeg har tillid til, at dialogen mellem min leder og mig er konstruktiv.
 • Jeg har respekt for de ledelsesbeslutninger, der bliver truffet.
 • Jeg værdsætter åbenheden i organisationen og tør også selv sætte klare og præcise ord på udfordringerne i hverdagen.

Sådan optræder jeg som en troværdig medarbejder.

 • Jeg er energisk i min opgaveløsning og har fokus på kvaliteten.
 • Jeg er kreativ i min opgaveløsning og arbejder på at forbedre arbejdsgangene.
 • Jeg er initiativrig og løser mine opgaver selvstændigt.

Sådan løser jeg mine opgaver dynamisk.

 • Jeg er rummelig og sætter pris på, at mine kolleger er forskellige, både fagligt og personligt, for jeg ved, at det er i forskelligheder, der opstår nye ideer.
 • Jeg stræber efter at være kompetent i min løsning af opgaverne og vil gerne lære nyt.
 • Jeg tror på min egen faglighed og indgår gerne i tværfaglige sammenhænge.

Sådan er jeg en professionel medarbejder.

 • Jeg anerkender, at mine kollegers opgaver er lige så vigtige som mine egne.
 • Jeg bidrager til, at det er rart at gå på arbejde i Mariagerfjord Kommune.
 • Jeg drager omsorg for mine kolleger og min leder ved at være opmærksom på, hvordan de har det.

Læs medarbejderværdierne i fuld længde.

Medarbejderudviklingssamtale

Formålet med en medarbejderudviklingssamtale (MUS) er at MUS

 • bruges til at drøfte dagligt arbejde og samspil, samt udvikling for medarbejderen selv, samt mellem medarbejderen og nærmeste leder.
 • indgår i den løbende strategiske udvikling af det pågældende arbejdsområde
 • bidrager til sundhedsfremme og trivsel i arbejdslivet
 • afsluttes med en konklusion og en gensidig aftale om fokuspunkter for det kommende år, herunder kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og holdninger.

Ofte forbindes kompetenceudvikling kun med kvalifikationer, kurser og almen uddannelse. Men kompetenceudvikling foregår lige så tit på arbejdspladsen og i arbejdssituationen.

Mennesker udvikler sig hver gang de prøver noget nyt.

Vi tilbyder alle medarbejdere forskellige muligheder for kompetenceudvikling. Mange medarbejdere deltager i kortere eller længere eksterne kurser i løbet af året, men sidemandsoplæring, deltagelse i netværk og så videre bruges i lige så stor grad.

Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse.

Medindflydelse sker via den gensidige pligt til i god tid at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds- og personaleforhold. Via medindflydelsen sikres at ledelsens beslutninger bliver truffet på et så kvalificeret grundlag som muligt.

Medbestemmelse er retningslinjer, som indgås mellem ledelse og medarbejdere i MED-udvalget.

MED-systemet

MED-systemet sikrer vores medarbejdere både medindflydelse og medbestemmelse.

Gennem vores MED-system udvikler vi samarbejdet mellem medarbejderne, lederne og politikerne. Alle vores medarbejdere kan få indflydelse, enten via deres repræsentant eller ved selv at deltage. Vi tror på, at dialog mellem medarbejdere og ledere skaber bedre beslutninger for alle.

Læs hele MED-aftalen.

Opdateret 28.08.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?