Annoncer


Klejtrup - Klejtrup Møllebæk - Restaurering af vandløbet - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet restaureringsprojekt for vandløbet Klejtrup Møllebæk med baggrund i Vandplan 2009-2015. Der er i Klejtrup Møllebæk udpeget en fiskespærring ved en ældre ålekiste lige nedstrøms Klejtrupvej. Fiskespærringen fjernes ved at føre hovedstrømmen uden om den gamle ålekiste gennem et omløbsstryg. Der findes et eksisterende stryg, men dette udvides og gøres ca. 120 m længere for at føre hovedstrømmen og leve op til krav for fiskepassage i forhold til hældning. Der udlægges 6 gydebanker og en del skjulesten i stryget.

Indløbet til den gamle ålekiste spærres ved et betonbygværk, men der indbygges et Ø110 mm PVC rør i bygværket der skal sikre, at bygningen med ålekisten kan bevare de eksisterende fugtforhold.

Projektet forringer ikke vandløbets vandafledningsevne.

Projektet fremlægges hermed i 8 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., § 25.

Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelserne ude til højre eller ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune på raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, att. Jens Peter Neegard inden den 17. april 2019, kl. 16:00.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 februar 2019 08:00
Høringsfrist d.:
17 april 2019 16:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?