Annoncer


Hørby - Døstrupvej - Lokalplan 149/2019 og Kommuneplantillæg nr. 46 - Forslag

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 23. maj 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 149/2018 for boliger på Døstrupvej i Hørby Skoleby ved Hobro, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 46 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan desuden ses ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk, hvor de er fremlagt fra den 29. maj 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 23. august 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give to bygherrer mulighed for at opføre et nyt boligområde på Døstrupvej i Hørby Skoleby. Boligområdet vil bestå af en stor andel åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) og en mindre andel tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse, dobbelthuse og kædehuse). Området vil derudover bestå af en centralt placeret grøn kile der vil indeholde et stisystem der forbinder områderne sammen, samt forbinder til Rosendalskolen og Rosendalhallen og dermed giver børnene i og omkring området et sikker skolevej.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke udlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 46 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet udlægges til boligområde HOB.B.55 – Boligområde - Døstrupvej. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Du kan se klagevejledningen ude til højre.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 maj 2019 08:00
Høringsfrist d.:
23 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?