Annoncer


Hobro – Erhvervsparken – Lokalplan 150/2019 og Kommuneplantillæg nr. 47 – Offentlig høring

Offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den 3. april 2019 vedtaget at sende Forslag til Lokalplan 150/2019 for et erhvervsområde ved Erhvervsparken i Hobro, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Offentlig høring af forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan desuden ses ude til højre.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor de er fremlagt fra den 8. april 2019. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforslagene, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 10. maj 2019. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Mariagerfjord Kommune er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

For at lovliggøre dette forhold, udvides lokalplanområdet til at omfatte bebyggelsen. I forbindelse med denne revision af den eksisterende lokalplan, tilrettes også vejbyggelinjen langs Digterparken fra 7 meter til 6 meter, da en anden bebyggelse er opført i denne afstand fra vejskel. I den eksisterende lokalplan er vejadgangen fra Digterparken placeret uheldigt i forhold til oversigtsforhold, så denne flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i det nærværende lokalplanforslag.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken og HOB.R.17 Rekreativt område ved Erhvervsparken. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 47 til kommuneplanen, hvor rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken udvides og rammeområde HOB.R.17 Rekreativt område ved Erhvervsparken reduceres tilsvarende. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslagene, og resultatet af screeningen er, at planforslagene ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet, Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses ude til højre.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperioden kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a, 29b og 29c opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkomne til at kontakte Britt Hald på bhald@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 april 2019 22:50
Høringsfrist d.:
10 maj 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?