Annoncer


Hobro - Erhvervsparken - Lokalplan 150/2019 og Kommuneplantillæg nr. 47 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 11. juni 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 150/2019 for et erhvervsområde ved Erhvervsparken i Hobro, samt Tillæg nr. 47 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Mariagerfjord Kommune er i forbindelse med en byggesag blevet opmærksom på, at en del af en erhvervsbebyggelse ligger udenfor lokalplanområdet i et rekreativt område, som ikke må bebygges.

For at lovliggøre dette forhold, udvides lokalplanområdet til at omfatte bebyggelsen. I forbindelse med denne revision af den eksisterende lokalplan, tilrettes også vejbyggelinjen langs Digterparken fra 7,5 meter til 6 meter, da en anden bebyggelse er opført i denne afstand fra vejskel. I den eksisterende lokalplan er vejadgangen fra Digterparken placeret uheldigt i forhold til oversigtsforhold, så denne flyttes til en mere hensigtsmæssig placering i det nærværende lokalplan.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken og HOB.R.17 Rekreativt område ved Erhvervsparken. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 47 til kommuneplanen, hvor rammeområde HOB.E.20 Erhvervsområde Digterparken udvides og rammeområde HOB.R.17 Rekreativt område ved Erhvervsparken reduceres tilsvarende. Der ændres ikke ved de øvrige rammebestemmelser.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plansystemdk.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet én indsigelse fra 14 personer inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning er vedlagt som bilag til dette brev.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 1. juli 2019 i Hobro Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
29 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?