Annoncer


Hadsund - Lystbådehavn ved Thygeslundvej - Forslag til Lokalplan 111/2017 - Offentlig høring

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 8. maj 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 111/2017 for område til lystbådehavn ved Thygeslundvej i Hadsund.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til rekreativt område i form af lystbådehavn og søsport med tilhørende bygninger og klubfaciliteter, standpladser for både, parkering mv., herunder at fastlægge byggefelter til roklubbens og sejlsportsklubbens udvidelsesbehov.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering med tilhørende miljørapport.

Klagevejledning til screeningsresultatet for miljøvurdering
Afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslaget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planen.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

Lokalplanforslaget kan ses ude til højre.

Lokalplanforslaget kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor det er fremlagt fra den 19. maj 2017. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Høringsfristen er den 14. juli 2017. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
19 maj 2017 08:00
Høringsfrist d.:
14 juli 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?