Annoncer


Rostrup - Stenstrupvej 35 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på ejendommen Stenstrupvej 35, 9500, 9500 Hobro.

Miljøtilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug.
Med denne afgørelse vil der være tilladelse til et kvæghold med et samlet produktionsareal på 2.012 m2.
I forbindelse med tilladelsen ønskes produktionsarealet udvidet ved, at et eksisterende foderhus inddrages og omdannes til en dybstrøelsesstald. Den nye stald vil få et produktionsareal på 602 m2.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 2. juli 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2019 08:00
Klagefrist d.:
02 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?