Annoncer


Assens, Daniavej 31 - Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Miljøgodkendelse

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til Randers Tanklager ApS, Daniavej 31, 9550 Mariager, til modtagelse, oplag og udlevering af flydende gødning (N32) i eksisterende tankanlæg.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om modtagelse, oplag og udlevering af flydende gødning (N32) i eksisterende tankanlæg.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over afgørelserne
Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 8. november 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 8. november 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 oktober 2017 08:00
Klagefrist d.:
08 november 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?