Annoncer


Øster Hurup - Brøndbækken og Toften m.v. - Udledning af oppumpet grundvand til vandløb ved Nørre Hurup, grøften til Sellegård Bæk og private grøfter - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet midlertidig tilladelse til at Mariagerfjord Vand A/S frem til og med den 1. januar 2021 oppumper og udleder grundvand til vandløb ved Nørre Hurup og grøften til Sellegård bæk samt private grøfter. Grundvandet stammer fra en grundvandssænkning, som er nødvendig for at kunne kloakere sommerhuse nord for Øster Hurup.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest 19. december 2019 klokken 23.59.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Vil du høre nærmere til de vilkår, der er stillet i tilladelserne er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller ´sende en mail til jkalo@mariagerfjord.dk.

Du kan også kontakte Karina Niemann Kristiansen i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 04 eller på mail kark1@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 november 2019 08:00
Klagefrist d.:
19 december 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?