Annoncer


Hørby - Ny byggemodning, Gartnervænget og Vielshøjparken ved Døstrupvej - Forslag til tillæg nr. 23 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Som led i udarbejdelse af forslaget til tillæg nr. 13 til spildevandsplanen har Mariagerfjord Kommune foretaget en screening i henhold til Lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunen har ud fra screeningen vurderet, at tillægget ikke skal miljøvurderes.

Du kan klage over afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagenfristen er den 22. juli 2019 klokken 23:59.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller på mail: jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 juni 2019 08:00
Klagefrist d.:
22 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?