Annoncer


Mariager - Fjordgade og Havnevej - Lokalplan 130/2018 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 20. december 2018 vedtaget Lokalplan 130/2018 for centerområde ved Havnevej/Fjordgade i Mariager endeligt.

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er at sikre arealet ved Havnevej/Fjordgade i Mariager til tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsen udformes som en kombineret rand- og rækkehusbebyggelse i to etager, som er kendetegnende for andre bebyggelser i Mariager Midtby. På hjørnet af Havnegade/Fjordgade reserveres et areal til offentlig plads, som samtidig formidler overgangen fra havn til by. I den modsatte ende, ved krydset Fjordgade/Rosengade bibeholdes den nuværende offentlige parkeringsplads.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Indsigelser og kommentarer
Forslag til lokalplan 130/2018 for et centerområde ved Fjordgade-Havnevej i Mariager har været i offentlig høring i perioden 11. september til  6. november 2018, og der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser.
 
Vorupgruppen bag projektet har fremsat indsigelser fordi lokalplanforslaget ikke kan rumme det projekt, der er ansøgt om. Samtidig ønsker de, at udformningen af og udgifterne til den offentlige plads skal ske i samarbejde med kommunen.

To naboer til lokalplanområdet ønsker ny planlægning for deres ejendomme på Havnevej 2 og 4, 9550 Mariager. Ejendommene er omfattet af lokalplan 20/2008, som siger, at "stueetagen skal anvendes til udvalgs- og dagligvarebutikker samt restauranter, caféer og lignende, mens boliger og liberalt erhverv kan placeres i de øvrige etager”. Ejerne ønsker, at ejendommene frit kan benyttes til bolig eller bolig/erhverv eller liberalt erhverv.
 
Fagenheden tilretter følgende forhold, så det ansøgte projekt kan realiseres inden for nærværende lokalplan:
§ 6.4 Lokalplanforslaget tilrettes, så taghældningen kan være mellem 40 og 50 grader.
§ 7.4 Lokalplanforslaget tilrettes, så det er muligt at lave fast hegn i en højde af 1,8 meter til adskillelse mellem rækkehusenes terrasser.
§ 7.5 Lokalplanen tilrettes, så støjafskærmning kan foretages med fast hegn uden en fastsat højde.
 
Hvorvidt kommunen skal indgå i et samarbejde om den offentlige plads, kan ikke reguleres i nærværende lokalplan.
 
De to naboers indsigelser, kan heller ikke imødekommes i nærværende lokalplan, idet det ville medfører en del ændringer i lokalplanen og en ny offentlighedsfase. Deres bemærkninger er taget til efterretning, og fagenheden vurderer, om der skal laves ny planlægning for ejendommene.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplanen bliver offentliggjort den 7. januar i Mariager Avis og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 9711eller påbhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 januar 2019 15:52
Klagefrist d.:
04 februar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?