Annoncer


Hobro - Hvilhøjvej - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 - Høring

Høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 30. august 2018 vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Offentlig høring af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslagene. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt i deres nuværende form.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plansystemdk.dk, hvor de er fremlagt fra den 10. oktober 2018.

Høringsfristen er den 6. december 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Kommuneplantillæggets indhold
For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning er der udarbejdet et Tillæg nr. 40 til kommuneplanen, der overfører del af det rekreative rammeområde HOB.R.21 til eksisterende rammeområde HOB.B.43, som samtidig udvides.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Klagevejledning til screeningsresultatet
Afgørelsen for screeningen af miljøpåvirkninger af planforslaget kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, som sker samtidig med offentliggørelsen af forslaget til planen.

Klagevejledning til screeningsafgørelsen kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 oktober 2018 14:31
Høringsfrist d.:
06 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?