Annoncer


Norup - Norupvej 81A - Opførelse af maskinhus på 127 m2 og hestestald på 58 m2 - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Mariagerfjord Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til at opføre et 127 m² maskinhus og 58 m² hestestald på ejendommen Norup, Norupvej 81A.

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra 13. november 2017 til 11. december 2017.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 11. december.

Det koster 900,00 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge Klageportalen til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er fritaget fra digital post bedes dette oplyses.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes. Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 november 2017 08:00
Klagefrist d.:
11 december 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?