Annoncer


Nørre Onsild - Udvidelse af kommuneplanramme - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25

Information

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har den 20. marts 2017 besluttet at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 for en udvidelse af kommuneplanramme NRO.BL.1.

Beslutningen offentliggøres den 20. marts på kommunens hjemmeside og på www.PlansystemDK, samt på biblioteket og i borgerservice. Desuden offentliggøres beslutningen i Hobroavisen den 28. marts 2017.

Offentlig høring af forslag til Kommuneplantillæg nr. 25
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 har været i offentlig høring fra 17. januar 2017 til 15. marts 2017. I den periode har alle haft mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Kommuneplantillæggets formål og indhold
Mariagerfjord Kommune har modtaget en henvendelse fra en virksomhed, som ønsker at udvide med en lagerhal på 650 m².

Hallen ønskes placeret lige ved siden af virksomhedens øvrige bygninger, men den vil komme til at ligge uden for landsbyafgrænsningen og kommuneplanramme NRO.BL.1.

Idet virksomheden ønsker at udvide lige udenfor den eksisterende kommuneplanramme, kan der ikke gives landzonetilladelse til projektet, uden at der først er vedtaget et kommuneplantillæg, der udvider kommuneplanrammen NRO.BL.1 til at omfatte det areal, hvor lagerhallen påtænkes placeret.

Mariagerfjord Kommune har derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 25 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025, hvor den eksisterende kommuneplanrammen NRO.BL.1 udvides med et areal på ca. 2500 m2. Kommuneplanrammens bestemmelser ændres ikke med tillægget.

Du kan se forslaget ude til højre.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være indgivet i klageportalen senest den 19. april 2017.

Se hele klagevejledningen i udsendelsesbrevet ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 marts 2017 08:06
Klagefrist d.:
19 april 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?