Annoncer


Fjelsted - Fjeldstedvej 4 - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændringer i dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Fjelstedvej 4, 9550 Mariager.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et grisehold med et samlet produktionsareal på 1452 m2.

I forbindelse med tilladelsen udvides eller ændres produktionsarealet ikke.
Der gives tilladelse til, at der kan laves en frivillig overdækning på gyllebeholderen på åben mark.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen Klagefristen er 4 uger finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag d. 1. maj 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 april 2019 08:00
Klagefrist d.:
01 maj 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?