Annoncer


Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændringer i dyreholdet for husdyrbruget til ejendommen Gettrupvej 29, 9500 Hobro.

Med denne miljøtilladelse ændres dyreholdet, således at kostalden omfatter malkekøer og aflastningsbokse til køer og spædkalve. Kvier og goldkøer vil blive flyttet til en lejet ejendom. De gamle stalde skal fortsat bruges til småkalve. Der sker ikke anlægsmæssige ændringer på ejendommen og produktionsarealet er fortsat på 1.796 m2.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler. En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen Klagefristen er 4 uger finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 11. december 2018, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene B. Houbak, e-mail: mahou@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 november 2018 08:00
Klagefrist d.:
11 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?