Annoncer


Hobro - Døstrupvej 23 - Nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane tilhørende S/I IK Rosendal - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til at S/I IK Rosendal Kunstgræsbane kan nedsive drænvand fra planlagt kunstgræsbane på Rosendal idrætsforum, Døstrupvej 23, 9500 Hobro.

Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk.
 
Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 8. august 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr., for privatpersoner og 1.800 kr. for Virksomheder og organisationer.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre nærmere til de vilkår, der er stillet i tilladelserne er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Kopi af afgørelserne kan ligeledes fås ved henvendelse hertil.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 juli 2017 13:03
Klagefrist d.:
08 august 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?