Annoncer


Astrup - Trinnerupvej - Matrikel nr. 2K - Etablering af ny markvandingsboring - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Limfjords Danske Rodfrugter A/S har på vegne af lodsejer indgivet ansøgning i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven  for et projekt omhandlede etablering af en ny markvandingsboring på Trinnerupvej, 9510 Arden – matr. nr. 2K, Trinnerup By, Astrup.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2d (Dybdeboringer – projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Mariagerfjord Kommune har derfor foretaget en screening for VVM-pligt i overensstemmelse med miljøvurderingslovens bestemmelser.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Det vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). 

Det er vurdereret, at det ansøgte projekt - hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer og projekter - vil afstedkomme en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), jf. screeningsskemaet.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Klagefristen udløber 4 uger og udløber onsdag den 21/8-2019 kl. 23.59.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk) eller for tiden på www.nmkn.dk.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Vejledning om klageregler kan findes på naevneneshus.dk.

Søgsmål
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er
udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Dorthe Gjørtz, dogjo@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 21

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
21 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?