Annoncer


Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget, til ejen-dommen Hobrovej 4a, 9550 Mariager.

Miljøtilladelsen omfatter udvidelse af husdyrbruget med hestehold ved etablering af pro-duktionsareal i en eksisterende bygning og ved opførelse af en ny stald. Ligeledes lovlig-gøres den tidligere etablerede ridebane på 2.640 m2. Husdyrbrugets produktionsareal til hestehold udvides fra 264 m2 til 743 m2.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag d. 30. april 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen krchr@mariagerfjord.dk eller på tlf. 97 11 36 60.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 april 2019 08:00
Klagefrist d.:
30 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?