Annoncer


Rold Skov Syd og Valsgård - Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet - Endelig vedtagelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har endeligt vedtaget Indsatsplan for Rold Skov Syd og Valsgård – En plan for beskyttelse af drikkevandet i Rold Skov Syd og Valsgård.

Planens baggrund og indhold
Formålet med indsatsplanen er, at sikre godt drikkevand til forbrugerne i mange år fremover.

Indsatsplanen indeholder en kort gennemgang af den geologiske kortlægning, en kortlægning af arealanvendelsen, forureningskilder i området, retningslinjer for den fremadrettede administration i området, samt aftaler om indsatser.

Indsatsplanen kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Planen har været i høring i perioden 10. februar til 4. maj 2016.

Der er indkommet 2 mindre indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen. Mindre forståelsesmæssige justeringer er foretaget i forhold til det offentliggjorte planforslag.
Indsatsplanens retsvirkninger

Indsatsplanen er en plan for kommunalbestyrelsens fremadrettede administration og har retsvirkning for kommunalbestyrelsen som myndighed. Indsatsplanen binder ikke i sig selv vandværker, borgere og virksomheder. Først når kommunalbestyrelsen har administreret i henhold til indsatsplanen overfor vandværker m.fl, er de bundet af afgørelserne.
Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget

Hvis du er interesseret i at vide mere om indsatsplanen, er du velkommen til at kontakte Naturafdelingen.

Klagemulighed
Kommunens planlægning er et redskab for at kunne sikre en sammenhængende plan for beskyttelsen af grundvandsressourcerne i et område. Planlægningen kan ikke i sig selv påklages, da det ikke anses som en afgørelse. Træffer kommunalbestyrelsen efterfølgende afgørelse i forhold til indsatsplanen, f.eks. påbud om rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens §26 a, kan disse afgørelser dog påklages i henhold til den relevante lovgivning.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 september 2017 14:58

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?