Annoncer


Hobro - Døstrup Bæk - Fjernelse af to fiskespærringer - Afgørelse efter Vandløbsloven og VVM-screening efter Planloven

Afgørelse

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter to fiskespærringer i Døstrup Bæk, hvor bækken gennemløber Døstrup by. Den ene er en fisketrappe i en møllesø, og den anden, et dobbeltløb lige nedstrøms møllesøen. Begge spærringer er udpeget i statens vandplan for Limfjorden (AAL-1488 og AAL-1489). Mariagerfjord Kommune har derfor udarbejdet et restaureringsprojekt, hvis formål er at genskabe fri faunapassage for vandrende fisk og smådyr forbi dobbeltløbet og møllesøen.

Døstrup Bæk opstemmes i dag ved møllesøen i Døstrup. I afløbet fra søen sidder en dårligt fungerende fisketrappe. Passagen af ørreder er således stærkt begrænset, mens passagemuligheden for svagt svømmende fiskearter samt smådyr hindres helt. Da møllesøen ønskes bevaret og da det ikke er muligt at forlægge Døstrup Bæk helt uden om søen, etableres der i stedet en 280 m lang jorddæmning gennem søens nordside, som skal adskille søen fra det nye omløbsstryg.

Op- og nedstrøms omløbsstryget foretages en række profilændringer i vandløbet, for at sikre en naturlig overgang mellem det eksisterende vandløb og det nye stryg. Det nye omløbsstryg på ca. 194 m får et gennemsnitsfald på ca. 5,2 ‰. Opstrøms møllesøen fjernes en stuvezone på ca. 600 m, som vil forbedre de fysiske forhold i vandløbet. Vandtilførslen til søen sikres ved hjælp af naturlig tilstrømning fra ådalen, suppleret med en mulighed for vandindtag fra bækken (alternativt med en rørledning).

Lige nedstrøms fisketrappen deler Døstrup Bæk sig i to forløb, som ligger med ca. 20 – 30 m afstand. Efter 121 m er der igen sammenløb. De to forløb deler Døstrup Bæks vandføring ligeligt, hvilket bevirker at strækningerne har lave vandstande og vandhastigheder, og dermed udgør en delvis fiskespærring. For at sikre fri faunapassage og gode fysiske forhold samles alt vandet i ét vandløb ved at etablere et nyt slynget forløb, hvor dele af de oprindelige forløb genanvendes.

Gennemførelsen af det samlede projekt vil give faunaen fri adgang til 10.343 meter vandløb opstrøms dobbeltløbet og møllesøen i Døstrup Bæk.

De arealer der ligger umiddelbart nedstrøms søen vil kunne blive påvirket af en op til 5-7 cm højere vandstand ved en maksimal regnhændelse. Påvirkningen vil udjævnes ned gennem vandløbet og vil således være størst på de arealer der ligger umiddelbart nedstrøms.

Projektet vil dog ikke skabe gener for ejendommen Døstrupvej 122 som ligger lige nedenfor stemmet og øvrige arealer mellem søen og Døstrupvej udnyttes ikke i dag og vil uden problemer kunne tilpasses den nye afvandingssituation. Umiddelbart nedstrøms Døstrupvej ligger et kommunalt ejet areal nord for vandløbet på de første 200 m. Her vil en højere vandstand ikke være problematisk. På sydsiden ligger på de første 20 m en have og ellers krat/skov. Det kan ikke udelukkes, at disse arealer vil blive lidt vådere ved de kraftige kortvarige regnhændelser end tilfældet har været hidtil.

Længere nedstrøms ligger et gammelt dambrugsareal, der ikke længere udnyttes og som allerede er kraftigt vandlidende. Der vil ikke være nogen ændringer i udnyttelsesmulighederne for dette område.

Sammenfattende mener Mariagerfjord Kommune derfor, at projektet kan gennemføres uden at påvirke afvandingen væsentligt.

Placeringen for projektet ses på billedet herunder.

Døstrup bæk

Samtidig træffes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen inklusiv bilag og klagevejledninger ses ude til højre.

Frist for indgivelse af klage er den 5. maj 2017.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller  tlf. 97 11 37 10.

Evt. klager mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, på raadhus@mariagerfjord.dk med reference til Mette Bramm eller med post til Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 5. maj 2017.

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?